Procedure : 2014/2185(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0065/2014

Indgivne tekster :

A8-0065/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2014 - 5.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0083

BETÆNKNING     
PDF 200kWORD 90k
11.12.2014
PE 541.647v02-00 A8-0065/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France, Frankrig)

(COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Marco Zanni

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France, Frankrig)

(COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1) (EGF-forordningen),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–       der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–       der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–       der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0065/2014),

A.     der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.     der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.     der henviser til, at vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1309/2013(4) afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.     der henviser til, at Frankrig indgav ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France om økonomisk støtte fra EGF efter 5213 afskedigelser, hvoraf 3886 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne i løbet af og efter referenceperioden fra den 1. juli 2013 til den 31. oktober 2013, der hænger sammen med et fald i Unionens markedsandel af lufttransport;

E.     der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.      bemærker, at betingelserne i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Frankrig dermed er berettiget til finansiel støtte i henhold til denne forordning;

2.      bemærker, at de franske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra EGF den 20. december 2013 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 24. juli 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 11. november 2014;

3.      glæder sig over, at de franske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 6. november 2012, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.      mener, at afskedigelserne i Air France er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen, med et fald i Unionens markedsandel af lufttransport, navnlig i forhold til en opsigtsvækkende stigning hos tre store selskaber i området omkring Den Persiske Golf, og at tendensen er blevet forværret af den globale finansielle og økonomiske krise;

5.      bemærker, at afskedigelserne i Air France forventes at få en negativ virkning i regionen Ile-de France, som også er ramt af en anden masseafskedigelse, da produktionsanlægget for Peugeot Citroën Automobile (PSA) i Aulnay bliver lukket ned i 2014;

6.      noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal samfinansieres, omfatter følgende foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 3886 afskedigede arbejdstagere: rådgivning og erhvervsvejledning for arbejdstagere, uddannelse, tilskud til etablering af virksomheder, regelmæssige informations- og kommunikationsaktiviteter, tilskud til genplacering og mobilitetstillæg;

7.      glæder sig over, at et beløb på 21 580 020 EUR er afsat til genplaceringstilskud, som vil blive udbetalt indtil afslutningen af congé de reclassements og er på 70 % af arbejdstagerens sidste løn; bemærker, at sådanne tilskud ifølge forordning (EU) nr. 1309/2013 er begrænset til 35 % af det samlede mobiliserede beløb fra EGF i et givet tilfælde, men fremhæver, at Frankrig fremsendte sin ansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 546/2009(5), der finder anvendelse på ansøgninger, der er fremsendt inden udgangen af 2013 og som giver mulighed for en mere generøs brug af midlerne til specifikke formål som genplacering og etablering af virksomheder;

8.      er imod anvendelsen af EGF til at finansiere afskedigelser; går ind for, at denne fond anvendes til at hjælpe arbejdstagere med at vende tilbage på arbejdsmarkedet;

9.      minder om, at fondene skal medvirke til reintegration af modtagerne på arbejdsmarkedet og ikke skal fungere som erstatning af løn efter en afskedigelse; bemærker, at dette mål langt bedre kan nås med brug af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1309/2013, der er gældende;

10.    bifalder, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for modtagerne og arbejdsmarkedets parter; for arbejdstagere, tilskud til etablering af virksomheder, tilskud til genplacering og mobilitetsanlæg;

11.    minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

12.    bemærker med beklagelse, at størsteparten af de afskedigede arbejdstagere er mellem 55 og 64 år gamle; glæder sig over den differentierede tilskyndelse til at ansætte arbejdstagere over 55 år inden for foranstaltningen vedrørende tilskud til etablering af virksomheder;

13.    understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen skal sikres, at EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til stabil beskæftigelse; understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

14.    bemærker, at de forelagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, ikke omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, men henviser til en skriftlig aftale indgået med den virksomhed, som har gennemført afskedigelserne, hvorefter den ved gennemførelsen af de ovenfor beskrevne foranstaltninger ikke også modtager finansielle bidrag fra andre af Unionens finansielle instrumenter i relation til de samme foranstaltninger; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

15.    godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

16.    pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

17.    pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26).


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France, Frankrig)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(2),

under henvisning til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3), særlig artikel 12,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og at hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2) EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(3)  Frankrig indgav den 20. december 2013 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med afskedigelser i virksomheden Air France og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 24. juli 2014. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 25 937 813 EUR.

(4)  Der bør derfor som følge af Frankrigs ansøgning ydes økonomisk støtte fra EGF -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 mobiliseres Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen således, at et beløb på 25 937 813 EUR stilles til rådighed i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles… .

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Air France-ansøgningen og Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 11. november 2014 et forslag til afgørelse om anvendelse af EGF til fordel for Frankrig til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget som følge af store ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen.

Dette er den tyvende ansøgning, som skal behandles under 2014-budgettet, og den vedrører mobilisering af et samlet beløb fra EGF på 25 937 813 EUR til Frankrig. Den vedrører 3886 afskedigelser i referenceperioden fra den 1. juli 2013 til den 31. oktober 2013 og perioden derefter, men i forbindelse med den samme kollektive afskedigelsesprocedure. Ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 2, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en periode på fire måneder i en virksomhed i en medlemsstat.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 20. december 2013. Kommissionen har konkluderet, at ansøgningen opfylder de betingelser for mobilisering af EGF, der er opstillet i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006.

Ifølge dataene fra de franske myndigheder, har det internationale lufttransportmarked været ramt af alvorlige økonomiske forstyrrelser, herunder især et fald i EU's markedsandel. I perioden 2008-2012 steg den globale trafik med 4,6 % pr. år og er en del af en vækst, der er fundet sted siden 1970. Men lufttrafikken mellem Europa og resten af verden vokser langsommere (2,4 %), hvilket har medført et fald i EU-27's markedsandel af lufttransporten målt i betalte passagerkilometer (RPK).

Tilgængelige data for 2013(4) tyder på, at den udvikling, der er påvist for perioden 2008-2012, fortsætter. Lufttrafikken i Europa voksede med 3,8 % i 2013 sammenlignet med 2012, hvilket var under gennemsnittet på verdensplan (5,2 %), og udgør 38 % af den globale trafik (målt i RPK), dvs. et procentpoint mindre end i 2012. Mellemøsten er fortsat den hurtigst voksende region i verden, og den ekspanderede med 10,9 % i 2013 og tegner sig for 9 % af den globale trafik.

Virkningerne af disse ændringer i verdenshandelsmønstrene er blevet forværret af andre faktorer, som f.eks. et fald i efterspørgslen på grund af den økonomiske krise og stigningen i oliepriserne (brændstof udgør undertiden næsten en tredjedel af omkostningerne pr. siddepladskilometer).

Endelig anfører de franske myndigheder, at væksten i antallet af langdistancefly hos tre store selskaber i området omkring Den Persiske Golf var uventet og opsigtsvækkende.

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal samfinansieres, omfatter følgende foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 3 886 afskedigede arbejdstagere: rådgivning og erhvervsvejledning for arbejdstagere, uddannelse, tilskud til etablering af virksomheder, regelmæssige informations- og kommunikationsaktiviteter, tilskud til genplacering og mobilitetstillæg.

Ifølge de franske myndigheder indgår foranstaltningerne, der blev påbegyndt den 6. november 2012, i en samordnet pakke af individualiserede tilbud og udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som tager sigte på at få arbejdstagerne tilbage på arbejdsmarkedet.

Med hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006, har de franske myndigheder i deres ansøgning bekræftet, at:

•    den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler

•    foranstaltningerne er støtte til individuelle arbejdstagere og ikke skal anvendes til omlægning af virksomheder eller sektorer

•    foranstaltningerne ikke vil modtage finansiel støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter.

Med hensyn til forvaltnings- og kontrolsystemer har Frankrig meddelt Kommissionen, at den finansielle støtte forvaltes af Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP – beskæftigelses- og erhvervsuddannelsesenhed) i ministeriet for arbejde, beskæftigelse og sundhed. Betalingerne vil blive forvaltet inden for det samme ministerium af Département Financement, Dialogue et Contrôle de Gestion - Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG, finansiering af opgaver, budget og forvaltning). Attestering vil ske gennem Pôle de Certification (certifikationscenter) i generaldirektoratet for de offentlige finanser i Nantes.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 25 937 813 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 51).

Dette er det 20. overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2014.

Trepartsproceduren om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form, jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed.

Ifølge en intern aftale inddrages Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUT L 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/ch D(2014)56456

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Vedr.:   Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France fra Frankrig (COM(2014)701)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet mobiliseringen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2013/014 FR/Air France og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og det Arbejdsgruppe om EGF støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er fremsat i overensstemmelse med artikel 2, litra a) i EGF-forordningen og vedrører 5 213 afskedigede arbejdstagere i Air France i Frankrig i referenceperioden mellem den 1. juli 2013 og den 31. oktober 2013;

B)  der henviser til, at de franske myndigheder hævder, at lufttransportmarkedet oplevede alvorlige økonomiske forstyrrelser, herunder især et fald i EU's markedsandel;

C)  der henviser til, at de franske myndigheder hævder, at virkningerne af ændringerne i handelsmønstrene, der førte til en svækkelse af Air France, blev forværret af andre faktorer, såsom et fald i efterspørgslen, som en konsekvens af den økonomiske krise og stigningen i oliepriser;

D)  der henviser til, at 59,75 % af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er mænd, og 40,25 % er kvinder; der henviser til, at 68,94 % af arbejdstagerne er mellem 55 og 64 år, mens 31,03 % af arbejdstagerne er mellem 25 og 54 år;

E)   der henviser til, at størstedelen (72,13 %) af de afskedigede arbejdstagere er teknikere og driftsledere, 15,62 % er mellemledere, 10,47 % er ansatte og arbejdstagere, og 1,78 % er topledere;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den franske ansøgning, det vedtager:

1.   er enig med Kommissionen i, at betingelserne for økonomisk støtte i artikel 2, litra a), i forordningen om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EF) nr. 1927/2006) er opfyldt, og at Frankrig dermed er berettiget til finansiel støtte i henhold til denne forordning; påpeger imidlertid, at det beløb, der ansøges om er meget højt; forstår, at retsgrundlaget ikke gør det muligt for Kommissionen at nedsætte det beløb, der ansøges om;

2.   bemærker, at ansøgningen er den største for så vidt angår det finansieringsbeløb, der ansøges om, siden lanceringen af EGF;

3.   er af den opfattelse, at flere ansøgninger af denne størrelsesorden risikerer at tømme fonden, hvorved der ikke resterer tilstrækkelige midler til ansøgninger af mere rimelige størrelser; bemærker, at reserverne ikke tidligere har været fuldstændig opbrugt;

4.   bemærker, at indgivelsen af denne ansøgning faldt ind under den tidligere EGF-forordning, der tillod en langt mere generøs anvendelse af midler til særlige tilskud, såsom tilskud til genplacering og bidrag til virksomhedsetablering;

5.   bemærker, at det som følge af det pågældende firmas specifikke situation er arbejdsgiverens ansvar at betale de fulde omkostninger til ledsageforanstaltninger, som skal sikre, at de afskedigede ansatte genplaceres; bemærker derfor, at der ikke er planlagt nogen offentlig intervention til støtte for tidligere Air France medarbejdere;

6.   beklager beslutningen om kun at bruge 6,28 % af støttebeløbet på 51,8 mio. EUR (hvoraf 26 mio. EUR i EU-støtte) på uddannelse og derved på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger; mener, at dette afviger fra de principper, som Globaliseringsfonden blev oprettet efter; konstaterer, at det høje antal tilskud, der er planlagt under individualiserede tilbud (42 %) i denne ansøgning, ikke ville være i overensstemmelse med den nuværende forordning (højst 35 %);

7.   minder om, at midlerne bør hjælpe modtagerne med at vende tilbage til arbejdsmarkedet i stedet for at yde dem lønerstatning efter afskedigelse; konstaterer, at dette formål kan realiseres meget bedre gennem bestemmelserne i den gældende forordning;

8.   bemærker med beklagelse, at størsteparten af de afskedigede arbejdstagere er mellem 55 og 64 år gamle; glæder sig over den differentierede tilskyndelse til at ansætte arbejdstagere over 55 år inden for foranstaltningen vedrørende tilskud til etablering af virksomheder;

9.   bemærker, at udgifterne til gennemførelse af EGF er forholdsmæssigt lave sammenlignet med det beløb, der ansøges om til individualiserede tilbud; beklager, at der ikke er afsat nogen udgifter til oplysning og reklame, hvilket vil være særligt nødvendigt og at foretrække i forbindelse med kommunikation om gennemførelsen og resultaterne af denne specifikke ansøgning.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG,

Fungerende formand, første næstformand


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

ASP 09 G 205

B-1047 Bruxelles

Om:     Mobiliseringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:

Der er blevet henvist tre separate forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at betænkningerne om hvert af disse forslag vil blive vedtaget i Budgetudvalget på et af dets kommende møder.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006, og i punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning.

-          COM(2014)0630 er et forslag om støtte fra EGF på 1 426 800 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 634 arbejdstagere, der blev afskediget fra STX Finland Oy i Rauma, i Finland, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0662 er et forslag om støtte fra EGF på 918 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 760 arbejdstagere, der blev afskediget fra GAD société anonyme simplifiée i Frankrig, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0672 er et forslag om støtte fra EGF på 1 890 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 608 arbejdstagere, der blev afskediget fra Whirlpool Europe S.r.l og fem leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled i Italien, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0699 er et forslag om støtte fra EGF på 1 259 610 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 1 079 arbejdstagere, der blev afskediget fra Fiat Auto Poland og 21 leverandører i Polen, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0701 er et forslag om støtte fra EGF på 25 937 813 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 5 213 arbejdstagere, der blev afskediget fra Air France i Frankrig, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0702 er et forslag om støtte fra EGF på 6 444 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 600 arbejdstagere, der blev afskediget fra Odyssefs Fokas S.A. i Grækenland, med at vende tilbage til beskæftigelse.

Udvalgets koordinatorer har vurderet disse forslag og bedt mig meddele, at udvalget ingen indvendinger har mod disse mobiliseringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik