Eljárás : 2014/2185(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0065/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0065/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0083

JELENTÉS     
PDF 209kWORD 119k
11.12.2014
PE 541.647v02-00 A8-0065/2014

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme)

(COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Marco Zanni

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme)

(COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Az Európai Parlament,

–    tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0701 – C8–0247/2014),

–   tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–   tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–   tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztetésre,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0065/2014),

A. mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C. mivel az 1309/2013/EU rendelet(4) elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D. mivel a 2013. július 1. és 2013. október 31. közötti referencia-időszakban az EU légi közlekedési piaci részesedésének csökkenése miatt az Air France-nál történt, 5213 főt érintő elbocsátást követően Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” hivatkozással kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelynek keretében várhatóan 3886 fő fog részt venni az intézkedésekben;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Franciaország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy a francia hatóságok 2013. december 20-án benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelyet 2014. július 24-án további információkkal egészítettek ki, és hogy a Bizottság 2014. november 11-én értékelte a kérelmet;

3.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a francia hatóságok a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2012. november 6-án, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat, illetve még a kérelem benyújtása előtt megkezdték;

4.  úgy véli, hogy az Air France-nál végrehajtott elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett fő strukturális változásokhoz és az EU légi közlekedési piaci részesedésének csökkenéséhez, illetve konkrétan három nagy perzsa-öbölbeli vállalkozás látványos növekedéséhez kötődnek, amely trendet a globális pénzügyi és gazdasági válság tovább súlyosbított;

5.  rámutat, hogy az Air France-nél történt elbocsátások várhatóan negatív hatással lesznek az Île-de-France régióra, ahol az aulnay-i Peugeot Citroën Automobile (PSA) gyártelep 2014-es végleges bezárásával már amúgy is folynak a tömeges elbocsátások;

6.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja az alábbi intézkedéseket foglalja magában 3886 elbocsátott munkavállaló visszailleszkedése érdekében: tanácsadás és pályaorientáció, képzés, hozzájárulás vállalkozások létrehozásához, rendszeres tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, átképzési segély és mobilitási támogatás;

7.   üdvözli, hogy 21 580 020 eurót átsorolási segélyre irányoznak elő, amelyet az átsorolási szabadság végéig fizetnek, és amely a munkavállalók legutolsó bruttó fizetésének 70%-át fogja kitenni; felhívja a figyelmet arra, hogy az 1309/2013/EU rendelet az ilyen jellegű segélyeknek az egyes kérelmekre igénybe vett teljes EGAA-összegen belüli arányát 35%-ra korlátozza, de hangsúlyozza, hogy Franciaország a kérelmekre 2013 végéig hatályos 546/2009/EK rendelet(5) értelmében nyújtotta be a kérelmet, amely jóval nagyvonalúbb volt az Alapok bizonyos célokra, például átszervezési támogatásra és vállalkozási támogatásra történő felhasználása tekintetében;

8.   ellenzi, hogy az EGAA-t az elbocsátások finanszírozására használják fel; hangoztatja, hogy az Alapot a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésének előmozdítására kell fordítani;

9.   emlékeztet arra, hogy a finanszírozásnak a kedvezményezettek munkaerő-piaci visszailleszkedését kell szolgálnia, nem pedig azt, hogy elbocsátásukat követően fizetésüket helyettesítse; megállapítja, hogy e célra sokkal jobban megfelelnek a hatályos 1309/2013/EU rendelet rendelkezései;

10. üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettek képviselőivel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el; képzés, tanácsadás, hozzájárulás vállalkozások létrehozásához, átképzési segély és mobilitási támogatás;

11. emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

12. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az elbocsátott munkavállalók többsége 55 és 64 év közötti; üdvözli, hogy a vállalkozások létrehozásához folyósított támogatáson belül differenciált intézkedések ösztönzik az 55 évnél idősebb munkavállalók alkalmazását;

13. hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse az elbocsátott egyéni munkavállalók újbóli stabil foglalkoztatását; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

14. rámutat, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatáscsomaghoz javasolt EGAA-hozzájárulásra irányuló kérelem nem tartalmaz információt a strukturális alapok által támogatott intézkedésekkel mutatott kiegészítő jelleget illetően, hanem az elbocsátó vállalattal kötött írásos megállapodásra hivatkozik, miszerint az az említett intézkedések végrehajtásához más uniós pénzügyi eszközökből nem vesz igénybe pénzügyi hozzájárulást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

15. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

16. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

17. utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a mellékletekkel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2020/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).

(5)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. június 18-i 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2)      az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió euró;

(3)      Franciaország az Air France-nál történt elbocsátásokra tekintettel 2013. december 20-án az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, majd azt 2014. július 24-ig további információval egészítette ki. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 25 937 813 euró rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(4)      Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Franciaország által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2014. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 25 937 813 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

(1)

              HL L 406., 2003.12.30., 1. o.

(2)

              HL L 347., 2003.12.30., 855. o.

(3)

            HL L 347., 2003.12.30., 884. o.

(4)

              HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


INDOKOLÁS

I. Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1927/2006/EK rendelet(2) 12. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell indítani.

II. Az Air France kérelem és a Bizottság javaslata

2014. november 11-én a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Franciaország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2014. évi költségvetés keretében vizsgálandó huszadik kérelem, és az EGAA-ból összesen 25 937 813 euró igénybevételére irányul Franciaország javára. A kérelem a 2013. július 1. és 2013. október 31. közötti referencia-időszakban és az azt követő időszakban − de ugyanazon kollektív elbocsátási eljárás keretében − bekövetkezett 3886 elbocsátásra vonatkozik. A kérelem az EGAA-rendelet 2. cikkének a) bekezdésében foglalt beavatkozási kritériumra épül, amely szerint legalább 500 főt bocsátanak el négy hónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban.

A kérelmet 2013. december 20-án küldték el a Bizottságnak. A Bizottság megállapította, hogy a kérelem eleget tesz az EGAA igénybevételéhez szükséges, az 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában megállapított követelményeknek.

A francia hatóságok által említett adatok szerint a légi közlekedési ágazat súlyos gazdasági zavarokkal küzd, nevezetesen csökken az EU piaci részesedése. 2008 és 2012 között a forgalom világszinten 4,6 %-kal nőtt, ami megfelel az 1970 óta megfigyelhető hosszú távú növekedési tendenciának. Azonban az Európa és a világ többi része közötti légi forgalom ennél lassabban (2,4%-os ütemben) növekszik, így a 27-tagú EU légi közlekedési piaci részesedése (utaskilométerre eső árbevételben - RPK - számítva) csökkent.

A 2013. évről rendelkezésre álló adatok szerint(4) a 2008 és 2012 között megfigyelt tendencia folytatódik. Európában a növekedés 2012-ről 2013-ra 3,8% volt, ami elmarad az 5,2%-os világátlagtól, és az európai légitársaságok forgalma az összes forgalom 38%-ának felel meg (RPK), ami egy százalékponttal kevesebb, mint 2012-ben. A Közel-Kelet továbbra is a világ e tekintetben leggyorsabban fejlődő régiója, 2013-ban 10,9%-kal bővült, és a globális forgalom 9%-át bonyolítja.

E kereskedelmi viszonyok következményeit más tényezők tovább súlyosbították, például visszaesett a kereslet a gazdasági válság és az olajárak emelkedésének hatására (az üzemanyag költsége a férőhely/kilométer költségeknek esetenként csaknem egyharmadát teszi ki).

Végezetül a francia hatóságok arra hivatkoznak, hogy három nagy perzsa-öbölbeli vállalkozás hosszú távú repülésekre alkalmas flottájának növekedése váratlan és rendkívüli volt.

A személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja az alábbi intézkedéseket foglalja magában 3886 elbocsátott munkavállaló visszailleszkedése érdekében: tanácsadás és pályaorientáció, képzés, hozzájárulás vállalkozások létrehozásához, rendszeres tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, átképzési segély és mobilitási támogatás.

A francia hatóságok szerint a 2012. november 6-án megkezdett intézkedések összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagot és aktív munkaerő-piaci intézkedéseket alkotnak, amelyek a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésére irányulnak.

Az 1927/2006/EK rendelet 6. cikkében foglalt kritériumok tekintetében a francia hatóságok kérelmükben megerősítették, hogy:

•   az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződések alapján a vállalatok felelőssége;

•   az intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalkozások vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak,

•   az intézkedésekre más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem folyósítanak pénzügyi támogatást.

Az irányítási és kontrollrendszereket illetően Franciaország értesítette a Bizottságot, hogy a pénzügyi hozzájárulást a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Egészségügyi Minisztérium foglalkoztatásért és szakmai képzésért felelős kirendeltsége (DGEFP) fogja kezelni. A kifizetéseket az említett minisztérium Département Financiement, Dialogue et Contrôle de Gestion - Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG) (finanszírozással, párbeszéddel és a forráskezelés ellenőrzésével foglalkozó) részlege teljesíti. A tanúsítást a pénzügyi főigazgatóság Nantes-ban működő tanúsítási központja fogja végezni.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 25 937 813 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 51. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2014-ben ez az alap igénybevételére irányuló huszadik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatról folytatott háromoldalú egyeztetés a jogalapul szolgáló jogszabály 12. cikkének (5) bekezdése alapján egyszerűsített formát is ölthet, kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem jut egyezségre.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2003.12.30., 884. o.

(2)

HL L 406., 2003.12.30., 1. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

            http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/ch D(2014)56456

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGGA) Franciaország EGF/2013/014 FR/Air France kérelme tekintetében történő igénybevételéről (COM(2014)0701)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2013/014 FR/Air France ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság véleménye a következő megfontolásokon alapul:

A)  mivel ez a kérelem az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontján alapul, és a franciaországi Air France-nál a 2013. július 1. és 2013. október 31. közötti referencia-időszakban elbocsátott 5213 munkavállaló támogatására irányul;

B)  mivel a francia hatóságok azzal érvelnek, hogy a légiközlekedési ágazat − elsősorban az EU piaci részesedésének visszaesése miatt − különösen súlyos gazdasági zavarokkal küzd;

C)  mivel a francia hatóságok azt állítják, hogy a kereskedelemben bekövetkezett, az Air France piaci helyzetét meggyengítő strukturális változások hatását még tovább súlyosbították olyan tényezők, mint például a gazdasági válság és az olajárak emelkedése következtében kialakul keresletcsökkenés;

D)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 59,75%-a férfi és 40,25%-a nő; mivel a munkavállalók 68,94%-a 55 és 64 év közötti, 31,03%-uk pedig 25 és 54 év közötti;

E)  mivel az elbocsátottak többsége (72,13%-a) technikusi és munkafelügyelői, 15,62%-a középvezetői, 10,47%-a beosztott és szakmunkás, 1,78%-a pedig felsővezetői munkakörben dolgozott;

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy a francia kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra; rámutat ugyanakkor, hogy az igényelt összeg túl magas; úgy tudja, hogy a jogalap nem teszi lehetővé a Bizottság számára, hogy az igényelt összeget csökkentse;

2.  megjegyzi, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elindítása óta ebben a kérelemben a legmagasabb az igényelt támogatási összeg;

3.  úgy véli, hogy ha több ilyen nagyságrendű kérelmet nyújtanak be, fennáll a veszélye annak, hogy az Alap kimerül, és nem marad elegendő finanszírozás a reálisabb összegű kérelmek kielégítésére; megállapítja, hogy a tartalékokat eddig soha nem használták fel teljes egészében;

4. megjegyzi, hogy a kérelem benyújtása az előző EGAA-rendelet szerint történt, amely jóval nagyvonalúbb volt az Alapok bizonyos célokra, például átszervezési támogatásra és vállalkozási támogatásra történő felhasználása tekintetében;

5.  megállapítja, hogy az érintett vállalat sajátos helyzete miatt az elbocsátott munkavállalók átcsoportosítása érdekében a munkáltató felelőssége az összes kísérő intézkedés finanszírozása; rámutat, hogy ebből kifolyólag az Air France-tól elbocsátott munkavállalók részére állami támogatás nincs előirányozva;

6.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 51,8 millió eurós támogatásból (amelyből 26 millió euró uniós finanszírozás) csak 6,28%-ot fordítanak képzésre, és így aktív munkaerő-piaci intézkedésekre; úgy véli, hogy ez eltér az Alap létrehozásakor kitűzött elvektől; megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatásokra igényelt magas összeg (42%) nincs összhangban a jelenlegi rendelettel (legfeljebb 35%);

7.  emlékeztet arra, hogy a finanszírozásnak a kedvezményezettek munkaerő-piaci visszailleszkedését kell szolgálnia, nem pedig azt, hogy elbocsátásukat követően fizetésüket helyettesítse; megállapítja, hogy e célra sokkal jobban megfelelnek a hatályos rendelet rendelkezései;

8.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy az elbocsátott munkavállalók többsége 55 és 64 év közötti; üdvözli, hogy a vállalkozások létrehozásához folyósított támogatáson belül differenciált intézkedések ösztönzik az 55 évnél idősebb munkavállalók alkalmazását;

9.  megjegyzi, hogy az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadások ehhez mérten alacsonyabbak a személyre szabott szolgáltatásokra igényelt összeghez képest; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nincs finanszírozás előirányozva a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos intézkedésekre, ami pedig különösen szükséges és kívánatos lenne a kérelem végrehajtására és az elért eredményekre vonatkozó tájékoztatás szempontjából.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG

megbízott elnök, első alelnök


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

ASP 09 G 205

1047 Brüsszel

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Három különböző, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot terjesztettek a Regionális Fejlesztési Bizottság elé véleményezés céljából. Tudomásom szerint a javaslatokról szóló jelentéseket a Költségvetési Bizottság egyik következő ülésén fogja elfogadni.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja tartalmazza.

-          a COM(2014)0630 javaslat 1 426 800 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a finnországi Raumában található STX Finland Oy társaságtól elbocsátott 634 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0662 javaslat 918 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a franciaországi GAD egyszerűsített részvénytársaságtól elbocsátott 760 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0672 javaslat 1 890 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik az olaszországi Whirlpool Europe S.r.l. társaságtól, illetve öt beszállítójától és továbbfeldolgozó cégétől elbocsátott 608 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0699 javaslat 1 259 610 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a lengyelországi Fiat Auto Poland társaságtól és 21 beszállítójától elbocsátott 1079 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0701 javaslat 25 937 813 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a franciaországi Air France társaságtól elbocsátott 5213 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

-          a COM(2014)0702 javaslat 6 444 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a görögországi Odyssefs Fokas S.A. társaságtól elbocsátott 600 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését;

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatokat, és felkértek engem, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetekben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összegek odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat