Procedūra : 2014/2185(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0065/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0065/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0083

ZIŅOJUMS     
PDF 202kWORD 117k
11.12.2014
PE 541.647v02-00 A8-0065/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France)

(COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Marco Zanni

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS: Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstule
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France)

(COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) (EGF regula),

–   ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–   ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0065/2014),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C. tā kā Regulas (ES) Nr. 1309/2013(4) pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D. tā kā Francija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/014 FR/Air France, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. oktobrim saistībā ar Savienības gaisa transporta tirgus daļas samazināšanos ir atlaisti 5213 darbinieki, no kuriem 3886 darbinieki, paredzams, piedalīsies pasākumos;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka EGF regulas 2. panta a) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti, tādēļ piekrīt Komisijai, ka Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Francijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2013. gada 20. decembrī, līdz 2014. gada 24. jūlijam sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 11. novembrī;

3.  atzinīgi vērtē to, ka Francijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2012. gada 6. novembra — labu laiku pirms pat pieteikuma un lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

4.  uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Air France ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un Savienības gaisa pārvadājumu tirgus daļas samazināšanos, galvenokārt saistībā ar Persijas līča reģiona trīs lielāko uzņēmumu iespaidīgo izaugsmi, kuras ietekmi vēl vairāk saasināja globālā finanšu un ekonomikas krīze;

5.  norāda — paredzams, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Air France negatīvi ietekmēs Ildefransas reģionu, kurā ir notikusi vēl viena liela skaita darbinieku atlaišana, jo 2014. gadā tiks pilnībā slēgta uzņēmuma “Peugeot Citroën Automobile (PSA)” ražotne Onuā;

6.  norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 3886 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: konsultāciju un profesionālās ievirzes pakalpojumi darba ņēmējiem, apmācība, atbalsts uzņēmuma izveidei, regulāri informēšanas un komunikācijas pasākumi, pārkvalifikācijas pabalsts un mobilitātes pabalsti;

7.   atzinīgi vērtē to, ka EUR 21 580 020 ir paredzēti pārkvalifikācijas pabalstam, kas tiks maksāts līdz pārkvalificēšanās atvaļinājuma (congé de reclassement) beigām un kas ir 70 % no darbinieka pēdējās bruto algas; norāda, ka Regulā (ES) Nr. 1309/2013 paredzēts, ka šādi atbalsti nevar būt vairāk par 35 % no attiecīgajam pieteikumam piešķirtās summas, bet uzsver, ka Francija pieteikumu iesniedza saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 546/2009(5), kura attiecas uz pieteikumiem, kas iesniegti līdz 2013. gada beigām, un kurā paredzēta daudz dāsnāka līdzekļu piešķiršana īpašajiem pabalstiem, piemēram, pārkvalifikācijas pabalstiem un atbalstam uzņēmuma izveidei;

8.   iebilst pret to, ka EGF tiek izmantots, lai finansētu atlaišanu no darba; mudina šo fondu izmantot, lai palīdzētu darba ņēmējiem no jauna iekļauties darba tirgū;

9.   atgādina, ka līdzekļiem jāpalīdz saņēmējiem no jauna iekļauties darba tirgū, nevis jānodrošina viņiem algas aizstāšana pēc atlaišanas; norāda, ka šo mērķi var daudz labāk sasniegt ar šobrīd spēkā esošās Regulas (ES) Nr. 1309/2013 noteikumiem;

10. atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums (apmācība, konsultāciju pakalpojumi darba ņēmējiem, atbalsts uzņēmuma izveidei, pārkvalifikācijas pabalsti un mobilitātes pabalsti) ir sagatavots, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem;

11. atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

12. ar nožēlu konstatē, ka lielākā daļa no atlaistajiem darbiniekiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem; atzinīgi vērtē diferencēto stimulu saistībā ar atbalsta pasākumu uzņēmuma izveidei, kas paredz pieņemt darbā darbiniekus, kuri ir vecāki par 55 gadiem;

13. uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz konkrētiem atlaistiem darbiniekiem atgriezties stabilā darbā; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

14. norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, neietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības, taču vērš uzmanību uz to, ka ar uzņēmumu, kas atlaiž darbiniekus, ir noslēgta rakstiska vienošanās, nosakot, ka iepriekš aprakstīto pasākumu īstenošanai netiks saņemti finansiāli ieguldījumi no citiem tādiem pašiem pasākumiem paredzētiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

15. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

16. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

17. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumiem nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi, OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(2),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3), un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2) EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12. pantā.

(3)  Francija 2013. gada 20. decembrī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā “Air France” un līdz 2014. gada 24. jūlijam sniedza papildu informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai. Tādēļ Komisija ierosina izmantot līdzekļus EUR 25 937 813 apmērā.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Francijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 25 937 813 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

             OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)

             OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

            OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

             OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 12. pantu Regulā (EK) Nr. 1927/2006(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Uzņēmuma Air France pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2014. gada 11. novembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Francijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti no darba saistībā ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos.

Šis ir divdesmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2014. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Francijai par kopējo summu EUR 25 937 813. Tas attiecas uz 3886 atlaistiem darbiniekiem pārskata periodā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. oktobrim un pēc pārskata perioda, taču saistībā ar to pašu kolektīvās atlaišanas procedūru. Pieteikums ir balstīts uz EGF regulas 2. panta a) punktā minēto intervences kritēriju, kurā paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā kopā ir atlaisti vismaz 500 darbinieki.

Pieteikums Komisijai tika iesniegts 2013. gada 20. decembrī. Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst Regulā (EK) Nr. 1927/2006 2. panta a) punktā izklāstītajiem nosacījumiem par EGF izmantošanu.

Saskaņā ar datiem, uz kuriem atsaucas Francijas iestādes, starptautisko gaisa pārvadājumu nozarē ir notikuši nozīmīgi ekonomiskie satricinājumi, jo īpaši ES tirgus daļas samazināšanās. Laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam pārvadājumu apjoms pasaulē palielinājās par 4,6 % gadā atbilstoši ilgtermiņa izaugsmes tendencei, kas tiek novērota kopš 1970. gada. Tomēr gaisa satiksme starp Eiropu un pārējo pasauli palielinās lēnākā tempā (2,4 %), kā rezultātā ir samazinājusies ES-27 tirgus daļa gaisa pārvadājumu nozarē, ko mēra kā pasažierkilometru ieņēmumus (RPK).

Par 2013. gadu pieejamie dati(4) liecina, ka 2008.–2012. gadā novērotā tendence turpinās. 2013. gadā Eiropā izaugsme pieauga par 3,8 % salīdzinājumā ar 2012. gadu, kas ir mazāka par pasaules vidējo izaugsmi (5,2 %) un veido 38 % no satiksmes visā pasaulē (to mērot kā RPK), par vienu procentpunktu mazāk nekā 2012. gadā. Visātrākā izaugsme joprojām notiek Vidējo Austrumu reģionā — 2013. gadā tā bija 10,9 % un atbilda 9 % no visas pasaules satiksmes.

Šo tirdzniecības modeļu pārmaiņu sekas ir pasliktinājuši arī citi faktori, piemēram, pieprasījuma samazināšanās ekonomiskās krīzes ietekmē un naftas cenu kāpums (degviela dažkārt veido gandrīz vienu trešdaļu no sēdvietas/kilometra izmaksām).

Visbeidzot Francijas iestādes norāda, ka Persijas līča reģiona trīs lielāko uzņēmumu tālo lidojumu flotes palielinājums bija negaidīts un iespaidīgs.

Saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 3886 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: konsultāciju un profesionālās ievirzes pakalpojumi darba ņēmējiem, apmācība, atbalsts uzņēmuma izveidei, regulāri informēšanas un komunikācijas pasākumi, pārkvalifikācijas pabalsts un mobilitātes pabalsts.

Saskaņā ar Francijas iestāžu sniegto informāciju pasākumi, kuru īstenošana sākās 2012. gada 6. novembrī, veido individualizēto pakalpojumu saskaņotu kopumu un ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt darba ņēmējiem no jauna iekļauties darba tirgū.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1927/2006 6. pantā noteiktajiem kritērijiem Francijas iestādes savā pieteikumā ir apstiprinājušas, ka:

•   ar EGF finansiālo ieguldījumu netiks aizstātas darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

•   pasākumi nodrošina atbalstu konkrētiem darbiniekiem un tie netiek izmantoti uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai;

•   pasākumi nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem.

Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmām Francija ir paziņojusi Komisijai, ka finanšu ieguldījumu pārvaldīs Darba, nodarbinātības un veselības ministrijas Nodarbinātības un profesionālās apmācības ģenerāldelegācija (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, DGEFP). Maksājumus pārvaldīs tās pašas ministrijas struktūrvienība Finansējuma, dialoga un vadības kontroles departamenta Finansējuma, budžeta un vadības dialoga nodaļa (Département Financiement, Dialogue et Contrôle de GestionMission du financement, du budget et du dialogue de gestion, DGEFP-MFBDG). Apliecinājumu iesniegs Nantes Finanšu departamenta Sertificēšanas centrs (Pôle de Certification).

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 51) par kopējo summu EUR 25 937 813.

Šis ir divdesmitais budžeta lēmējinstitūcijai 2014. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Trialogs par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu var notikt vienkāršotā veidā, kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlaments un Padome nav panākuši vienošanos.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

           http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf


PIELIKUMS: Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstule

ZP/ch D(2014)56456

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Francijas pieteikumu EGF/2013/014 FR/Air France (COM(2014)0701)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2013/014 FR/Air France un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes, tā neapšauba, ka maksājumu apropriāciju pārvietojums ir nepieciešams.

EMPL komiteja ir apspriedusies, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

A)  tā kā šis pieteikums ir balstīts uz Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta a) punktu un attiecas uz atbalsta sniegšanu 5213 darbiniekiem, kuri pārskata periodā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. oktobrim Francijā tika atlaisti uzņēmumā “Air France”;

B)  tā kā Francijas iestādes apgalvo, ka gaisa pārvadājumu nozarē ir notikuši nozīmīgi ekonomiski satricinājumi, jo īpaši ES tirgus daļas samazināšanās;

C)  tā kā Francijas iestādes apgalvo, ka tirdzniecības modeļu pārmaiņu sekas, kuras izraisīja to, ka uzņēmuma “Air France” pozīcija tirgū ir vājāka, ir pasliktinājuši arī citi faktori, piemēram, pieprasījuma samazināšanās ekonomiskās krīzes ietekmē un naftas cenu kāpums;

D)  tā kā 59,75 % no darbiniekiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 40,25 % — sievietes; tā kā 68,94 % šo darbinieku ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem, bet 31,03 % — vecumā no 25 līdz 54 gadiem;

E)  tā kā lielākā daļa (72,13 %) no atlaistajiem darbiniekiem ir tehniķi un jaunākie vadītāji, 15,62 % ir vidējā līmeņa vadītāji, 10,47 % — darba ņēmēji un strādnieki un 1,78 % — vecākie vadītāji.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Francijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda Regulas (ES) Nr. 1927/2006 2. panta a) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu; tomēr norāda, ka pieprasītā summa ir ļoti liela; saprot, ka juridiskais pamats nedod Komisijai iespēju pieprasīto summu samazināt;

2.  norāda, ka šis pieteikums, ņemot vērā pieprasīto finansējuma summu, ir lielākais pieteikums kopš EGF darbības sākuma;

3.  uzskata — piešķirot līdzekļus vairākiem tikpat lieliem pieteikumiem, EGF līdzekļi var beigties, tādējādi nebūs pietiekama finansējuma samērīgāka apjoma pieteikumiem; norāda, ka līdz šim rezerves nekad nav bijušas pilnībā izlietotas;

4.  norāda, ka šis pieteikums tiks iesniegts, pamatojoties uz iepriekšējo EGF regulu, tāpēc īpašajiem pabalstiem, piemēram, pārkvalifikācijas pabalstam un atbalstam uzņēmuma izveidei, bija iespējams piešķirt daudz vairāk līdzekļu;

5.  norāda, ka attiecīgā uzņēmuma īpašā stāvokļa dēļ darba devējam ir pienākums segt visas izmaksas par saistītajiem pasākumiem, lai nodrošinātu atlaisto darbinieku pārkvalifikāciju; tādēļ norāda, ka bijušo uzņēmuma “Air France” darbinieku atbalstam valsts budžeta līdzekļi nav paredzēti;

6.  pauž nožēlu par lēmumu apmācībai, kas ir aktīvi darba tirgus pasākumi, tērēt tikai 6,28 % no atbalsta EUR 51,8 miljonu apmērā (no kuriem EUR 26 miljoni ir ES finansējums); uzskata, ka tā ir atkāpe principiem, vadoties pēc kuriem Globalizācijas fonds tika izveidots; norāda, ka daudzie pabalsti (42 %), kas paredzēti starp individualizētajiem pakalpojumiem, šajā pieteikumā neatbilstu pašreiz spēkā esošajai regulai (ne vairāk kā 35 %);

7.  atgādina, ka līdzekļiem jāpalīdz saņēmējiem no jauna iekļauties darba tirgū, nevis jānodrošina viņiem algas aizstāšana pēc atlaišanas; norāda, ka šo mērķi var daudz labāk sasniegt ar šobrīd spēkā esošās regulas noteikumiem;

8.  ar nožēlu konstatē, ka lielākā daļa no atlaistajiem darbiniekiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem; atzinīgi vērtē diferencēto stimulu saistībā ar atbalsta pasākumu uzņēmuma izveidei, kas paredz pieņemt darbā darbiniekus, kuri ir vecāki par 55 gadiem;

9.  norāda, ka izdevumi saistībā ar EGF izmantošanu ir nelieli salīdzinājumā ar summu, kas pieprasīta individualizētajiem pakalpojumiem; pauž nožēlu, ka izdevumi nav paredzēti informēšanas un publicitātes pasākumiem, kas būtu īpaši vajadzīgi un vēlami, lai paziņotu par īstenošanu un šī konkrētā pieteikuma rezultātiem.

Cieņā

Marita ULVSKOG

priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Eiropas Parlaments

ASP 09 G 205

1047 Brisele

Godātais Arthuis kungs!

Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par trijiem dažādiem Komisijas priekšlikumiem lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Ir zināms, ka ziņojumus par šiem priekšlikumiem Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt kādā no savām nākamajām sanāksmēm.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006, un 13. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

–         COM(2014)0630 ir priekšlikums par EUR 1 426 800 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 634 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā STX Finland Oy Raumā, Somijā.

        COM(2014)0662 ir priekšlikums par EUR 918 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 760 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā GAD société anonyme simplifiée Francijā.

–         COM(2014)0672 ir priekšlikums par EUR 1 890 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 608 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Whirlpool Europe S.r.l. un piecos tā piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos Itālijā.

–         COM(2014)0699 ir priekšlikums par EUR 1 259 610 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 1079 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Fiat Auto Poland un 21 tā piegādes uzņēmumā Polijā.

–         COM(2014)0701 ir priekšlikums par EUR 25 937 813 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 5213 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Air France Francijā.

–         COM(2014)0702 ir priekšlikums par EUR 6 444 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 600 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Odyssefs Fokas S.A. Grieķijā.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šos priekšlikumus un lūguši mani darīt Jums zināmu, ka Reģionālās attīstības komitejai nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minētās summas, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Juridisks paziņojums - Privātuma politika