Procedura : 2014/2185(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0065/2014

Teksty złożone :

A8-0065/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0083

SPRAWOZDANIE     
PDF 216kWORD 122k
11.12.2014
PE 541.647v02-00 A8-0065/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji)

(COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Marco Zanni

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji)

(COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0701 – C8–0247/2014),

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–   uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0065/2014),

A. mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C. mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 1309/2013(4) odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

D. mając na uwadze, że Francja przedstawiła wniosek EGF/2013/014 FR/Air France o wkład finansowy z EFG w związku ze zwolnieniem 5 213 pracowników, z których 3 886 ma zostać objętych środkami pomocowymi, w trakcie lub po upływie okresu odniesienia od 1 lipca do 31 października 2013 r., co jest konsekwencją spadku udziału Unii w rynku transportu lotniczego;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zauważa, że warunki wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione; w związku z tym zgadza się z Komisją, iż Francja ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. władze Francji złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 24 lipca 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 11 listopada 2014 r.;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Francji postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 6 listopada 2012 r., a więc na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem odpowiedniego wniosku;

4.  uważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Air France wiążą się z istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją, a udział Unii w rynku transportu lotniczego spada, szczególnie w obliczu spektakularnego rozwoju trzech ważnych przedsiębiorstw z Zatoki Perskiej, przy czym sytuację tę pogarsza dodatkowo światowy kryzys finansowy i gospodarczy;

5.  zwraca uwagę, że zwolnienia w Air France będą mieć negatywny wpływ na region Île-de-France, w którym doszło już do masowych zwolnień, gdyż zakład produkcyjny przedsiębiorstwa Peugeot Citroën Automobile (PSA) w Aulnay zostanie całkowicie zamknięty w 2014 r.;

6.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki mające na celu znalezienie zatrudnienia dla 3 886 zwolnionych pracowników: usługi doradcze i poradnictwo zawodowe dla pracowników, szkolenia, pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej, regularne działania informacyjne i komunikacyjne, dodatek z tytułu przeniesienia oraz dodatek z tytułu mobilności;

7.   wyraża zadowolenie z powodu kwoty w wysokości 21 580 020 EUR przeznaczonej na dodatek z tytułu przeniesienia, który będzie wypłacany do końca urlopu przeznaczonego na zmianę kwalifikacji (congé de reclassement) i stanowi 70% ostatniego wynagrodzenia brutto pracowników; zwraca uwagę, że na mocy rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 udział takich dodatków jest ograniczony do 35% całkowitej pomocy uruchamianej w ramach EFG w związku z daną sprawą, ale podkreśla, że Francja przedłożyła wniosek zgodnie rozporządzeniem (WE) nr 546/2009(5), które ma zastosowanie do wniosków złożonych do końca roku 2013 i które umożliwia o wiele hojniejsze przydzielanie środków na konkretne dodatki pomocowe takie jak dodatek z tytułu przeniesienia czy pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej;

8.   sprzeciwia się wykorzystywaniu EFG jako sposobu finansowania zwolnień; opowiada się za tym, by fundusz ten był wykorzystywany do wspierania powrotu pracowników na rynek pracy;

9.   przypomina, że środki powinny przyczyniać się do reintegracji beneficjentów na rynku pracy, a nie zastępować im wynagrodzenie po zwolnieniu; zauważa, że cel ten można o wiele lepiej osiągnąć dzięki przepisom obecnie obowiązującego rozporządzenia (UE) nr 1309/2013;

10. wyraża zadowolenie, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z przedstawicielami osób objętych pomocą i z partnerami społecznymi: szkolenia, usługi doradcze dla pracowników, pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej, dodatek z tytułu przeniesienia oraz dodatek z tytułu mobilności;

11. przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

12. zauważa z przykrością, że większość zwolnionych pracowników jest w wieku od 55 do 64 lat; przyjmuje z zadowoleniem zróżnicowaną zachętę w ramach pomocy na podjęcie własnej działalności gospodarczej, aby pracownicy w wieku powyżej 55 lat znaleźli zatrudnienie;

13. podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót poszczególnych zwolnionych pracowników na rynek pracy w ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że z EFG można współfinansować jedynie aktywne instrumenty rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

14. zwraca uwagę, że w informacjach na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, nie ma wzmianki o komplementarności z działaniami finansowanymi w ramach funduszy strukturalnych, ale powołuje się na pisemne porozumienie z przedsiębiorstwem dokonującym zwolnień, z którego wynika, że podczas wdrażania środków opisanych powyżej przedsiębiorstwo to nie będzie otrzymywać pomocy finansowej w ramach innych instrumentów finansowych Unii na te same środki; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

15. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).

(5)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3), w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Środki z EFG nie przekraczają maksymalnej rocznej kwoty 150 milionów EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013.

(3)      W dniu 20 grudnia 2013 r. Francja przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Air France i uzupełniła go dodatkowymi informacjami do dnia 24 lipca 2014 r. Wniosek ten spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczące określenia wkładu finansowego. Komisja wnosi więc o uruchomienie kwoty 25 937 813 EUR.

(4)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Francję,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 25 937 813 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(2)

              Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

            Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

              Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


UZASADNIENIE

I. Ramy ogólne

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielania dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2) środki funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (ceny z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa.

W odniesieniu do procedury Komisja, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek Air France i wniosek Komisji

W dniu 11 listopada 2014 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Francji w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych na skutek istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją.

Jest to dwudziesty wniosek analizowany w ramach budżetu na 2014 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 25 937 813 EUR z EFG na rzecz Francji. Przedmiotem wniosku jest zwolnienie 3 886 pracowników w okresie odniesienia od 1 lipca do 31 października 2013 r. oraz w okresie po nim następującym, jednak w ramach tej samej procedury zwolnień grupowych. Wniosek opiera się na kryteriach interwencji określonych w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którymi wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w okresie czterech miesięcy w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim.

Wniosek został przesłany Komisji w dniu 20 grudnia 2013 r. Komisja stwierdziła, że przedmiotowy wniosek spełnia warunki zastosowania EFG ustanowione w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Z danych przytoczonych przez władze Francji wynika, że międzynarodowy transport lotniczy przeżywa poważne trudności ekonomiczne, czego wyrazem jest w szczególności spadek udziału UE w rynku. W latach 2008–2012 światowy ruch zwiększał się o 4,6% rocznie w ramach tendencji długofalowego wzrostu obserwowanej od 1970 r. Jednak ruch lotniczy między Europą a resztą świata nasila się wolniej (2,4%), co doprowadziło do spadku udziału UE-27 w rynku transportu lotniczego mierzonego dochodem za pasażerokilometr.

Z dostępnych danych za rok 2013(4) wynika, że tendencja z lat 2008–2012 wciąż się utrzymuje. W roku 2013 wzrost w Europie wyniósł 3,8% w porównaniu z rokiem 2012, co jest wartością niższą od średniej światowej (5,2%), i przypada na nią 38% światowego ruchu (mierzonego dochodem za pasażerokilometr), a więc o jeden punkt procentowy mniej niż w 2012 r. Bliski Wschód pozostaje regionem o najszybszym wzroście na świecie, który w 2013 r. wyniósł 10,9%, i przypada nań 9% światowego ruchu.

Inni czynniki, takie jak spadek popytu w wyniku kryzysu gospodarczego i wzrost cen ropy naftowej (paliwo to niekiedy prawie jedna trzecia kosztów dostępnych miejsc na kilometr), dodatkowo pogłębiły skutki tych zmian w strukturze handlu.

Władze Francji utrzymują także, że zwiększenie liczby samolotów długodystansowych przez trzy najważniejsze linie w regionie Zatoki Perskiej nastąpiło niespodziewanie i miało spektakularny charakter.

Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki mające na celu znalezienie zatrudnienia dla 3 886 zwolnionych pracowników: usługi doradcze i poradnictwo zawodowe dla pracowników, szkolenia, pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej, regularne działania informacyjne i komunikacyjne, dodatek z tytułu przeniesienia oraz dodatek z tytułu mobilności.

Według władz Francji środki uruchomione w dniu 6 listopada 2012 r. składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług i stanowią aktywne środki na rynku pracy mające na celu reintegrację zawodową pracowników.

Jeżeli chodzi o kryteria określone w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, władze Francji potwierdziły we wniosku, co następuje:

•   wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub układami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

•   działania te stanowią wsparcie dla poszczególnych pracowników i nie są wykorzystywane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw ani sektorów;

•   proponowane działania nie będą finansowane ze środków innych unijnych funduszy ani instrumentów finansowych.

W kwestii systemów zarządzania i kontroli Francja powiadomiła Komisję, że wkładem finansowym zarządzać będzie Delegacja Generalna ds. Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (DGEFP – Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia i Zdrowia. Płatnościami zarządzać będzie Departament Finansowania, Dialogu Administracyjnego i Kontroli Administracji – Delegacja ds. Finansów, Budżetu i Dialogu Administracyjnego (Département Financiement, Dialogue et Contrôle de Gestion – Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion, DGEFP-MFBDG). Za certyfikację odpowiedzialne będzie centrum certyfikacji (Pôle de Certification) w Dyrekcji Generalnej ds. Finansów w Nantes.

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 25 937 813 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 51).

Jest to dwudziesty wniosek o przesunięcie środków na potrzeby uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2014 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu środków z EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym, chyba że Parlament i Rada nie osiągną porozumienia.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces zostanie włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o pomoc z EFG.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

            http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/ch D(2014)56456

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2013/014 FR/Air France z Francji (COM(2014)0701)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EPML) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2013/014 FR/Air France i przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z tym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że podstawą tego wniosku jest art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, a dotyczy on zwolnienia 5213 pracowników przez Air France we Francji w okresie odniesienia od 1 lipca 2013 r. do 31 października 2013 r.;

B) mając na uwadze, że francuskie władze argumentują, iż sektor przewozów lotniczych przeżywa okres poważnych trudności gospodarczych, a zwłaszcza iż nastąpił spadek udziału UE w rynku;

C) mając na uwadze, że władze francuskie wskazują na fakt, że skutki zmian w strukturze handlu prowadzące do osłabienia pozycji Air France na rynku zostały spotęgowane innymi czynnikami, takimi jak mniejszy popyt będący rezultatem kryzysu gospodarczego i wzrost cen ropy naftowej;

D) mając na uwadze, że 59,75% pracowników objętych środkami to mężczyźni, a 40,25% to kobiety; mając na uwadze, że 68,94% pracowników ma od 55 do 64 lat, a 31,03% – od 25 do 54 lat;

E) mając na uwadze, że większość (72,13%) zwolnionych pracowników to technicy i kierownicy zespołów, 15,62% z nich należało do kadr kierowniczych średniego szczebla, 10,47% to szeregowi pracownicy i robotnicy, a 1,78% z nich reprezentuje kadry kierownicze wysokiego szczebla;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji dotyczącej wniosku Francji następujących wskazówek:

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zostały spełnione i że w związku z tym Francja ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia; zwraca jednak uwagę, że wnioskowana kwota jest bardzo wysoka; rozumie, że podstawa prawna nie daje Komisji możliwości obniżenia wnioskowanej kwoty;

2.  zauważa, że omawiany wniosek dotyczy największej jak dotąd wnioskowanej kwoty środków od czasu stworzenia EFG;

3.  uważa, że więcej wniosków o tak wysoką kwotę może stworzyć niebezpieczeństwo uszczuplenia funduszu, w którym zabraknie środków na sfinansowanie wniosków o mniejsze kwoty; zauważa, że dotychczas rezerwy nie zostały jeszcze nigdy wyczerpane;

4.   zauważa, że wniosek ten został złożony na podstawie poprzedniego rozporządzenia w sprawie EFG umożliwiającego o wiele hojniejsze przydzielanie środków na konkretne dodatki pomocowe, takie jak dodatek z tytułu przeniesienia czy pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej;

5.  zauważa, że ze względu na specyficzną sytuację wnioskującego przedsiębiorstwa obowiązek pokrycia pełnych kosztów środków towarzyszących mających na celu zadbanie o zmianę profilu zawodowego zwolnionych pracowników należy do pracodawcy; zauważa jednak, że nie przewiduje się żadnych publicznych działań pomocowych dla byłych pracowników Air France;

6.  wyraża ubolewanie z powodu decyzji o przeznaczeniu tylko 6,28% kwoty pomocy w wysokości 51,8 mln EUR (w której 26 mln EUR to finansowanie UE) na szkolenia, czyli na aktywne instrumenty rynku pracy; uważa, że sprzeniewierza się to zasadom, na których opiera się Fundusz Dostosowania do Globalizacji; zauważa, że wysoka ilość dodatków pomocowych przewidzianych w tym wniosku w ramach zindywidualizowanych usług (42%) nie byłaby zgodna z obecnie obowiązującym rozporządzeniem (górny limit 35%);

7.  przypomina, że środki powinny przyczyniać się do reintegracji beneficjentów na rynku pracy, a nie zastępować im wynagrodzenie po zwolnieniu; zauważa, że cel ten można o wiele lepiej osiągnąć dzięki przepisom obecnie obowiązującego rozporządzenia;

8.  zauważa z przykrością, że większość zwolnionych pracowników jest w wieku od 55 do 64 lat; przyjmuje z zadowoleniem zróżnicowaną zachętę w ramach pomocy na podjęcie własnej działalności gospodarczej, aby pracownicy w wieku powyżej 55 lat znaleźli zatrudnienie;

9.  zauważa, że wydatki na wdrożenie EFG są proporcjonalnie niskie w porównaniu z kwotą wnioskowaną na rzecz zindywidualizowanych usług; ubolewa nad tym, że nie przewidziano wydatków na działania informacyjne i reklamowe, które byłyby szczególnie pożądane i preferowane do celów komunikowania na temat wdrażania i wyników działań w związku z tym konkretnym wnioskiem.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG,

P.o. przewodnicząca, pierwsza wiceprzewodnicząca


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

ASP 09 G 205

1047 Bruksela

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania trzy odrębne wnioski Komisji Europejskiej dotyczące decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdań w każdej z tych spraw na jednym z najbliższych posiedzeń.

Zasady dotyczące wkładu z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006, a także w punkcie 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

-          Wniosek COM(2014)0630 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 426 800 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 634 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa STX Finland Oy w miejscowości Rauma w Finlandii.

-          Wniosek COM(2014)0662 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 918 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 760 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa GAD société anonyme simplifiée we Francji.

-          Wniosek COM(2014)0672 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 890 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 608 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Whirlpool Europe S.r.l. oraz u pięciu dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, we Włoszech.

-          Wniosek COM(2014)0699 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 259 610 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 1 079 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland i u 21 jego dostawców, w Polsce.

-          Wniosek COM(2014)0701 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 25 937 813 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 5 213 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Air France we Francji.

-          Wniosek COM(2014)0702 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 6 444 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 600 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Odyssefs Fokas S.A. w Grecji.

Koordynatorzy komisji ocenili te wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że Komisja Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

11.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Zastępca(y) (art. 200 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności