RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/014 FR/Air France, prezentată de Franța)

  11.12.2014 - (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

  Comisia pentru bugete
  Raportor: Marco Zanni

  Procedură : 2014/2185(BUD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0065/2014
  Texte depuse :
  A8-0065/2014
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/014 FR/Air France, prezentată de Franța)

  (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

  Parlamentul European,

  –    având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[1] (Regulamentul privind FEG),

  –   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2], în special articolul 12,

  –   având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3] (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

  –   având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

  –   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

  –   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0065/2014),

  A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

  B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

  C. întrucât adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013[4] reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

  D. întrucât Franța a depus cererea EGF/2013/014 FR/Air France pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării, în perioada de referință 1 iulie 2013 - 3 octombrie 2013 și ulterior acesteia, ca urmare a scăderii cotei de piață în domeniul transportului aerian, a 5 213 lucrători, dintre care se estimează că 3 886 vor participa la măsurile în cauză;

  E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

  1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite; susține, așadar, poziția Comisiei potrivit căreia Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

  2.  ia act de faptul că autoritățile franceze au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 20 decembrie 2013 și au completat-o cu informații suplimentare până la 24 iulie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 11 noiembrie 2014;

  3.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile franceze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 6 noiembrie 2012, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

  4.  consideră că disponibilizările efectuate de Air France sunt rezultatul modificărilor majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, precum și al scăderii cotei de piață a Uniunii în domeniul transportului aerian, îndeosebi ca urmare a dezvoltării spectaculoase a trei mari companii din regiunea Golfului Persic, evoluții agravate și mai mult de criza economică și financiară mondială;

  5.  ia act de faptul că se estimează că disponibilizările de la Air France vor avea un impact negativ semnificativ asupra regiunii Île-de-France, care se confruntă cu alte disponibilizări colective, ca urmare a închiderii definitive în 2014 a uzinei de producție Peugeot Citroën Automobile (PSA) din Aulnay;

  6.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 3 886 de lucrători disponibilizați: servicii de consiliere și orientare profesională pentru lucrători, formare, contribuții pentru crearea de întreprinderi, informații și activități de comunicare periodice, alocații de reconversie profesională, alocații de mobilitate;

  7.   salută punerea la dispoziție a sumei de 21 580 020 EUR pentru alocația de reconversie profesională, care va fi plătită până la sfârșitul concediului de reconversie profesională (congé de reclassement) și care se ridică la 70 % din ultimul salariu brut al lucrătorului; ia act de faptul că Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 limitează alocațiile în cauză la 35 % din suma totală mobilizată din FEG pentru un anumit caz, dar subliniază că Franța a depus cererea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 546/2009[5], care se aplică cererilor depuse până la sfârșitul anului 2013 și care permite o utilizare mai generoasă a fondurilor pentru alocații specifice, precum alocația pentru reconversie profesională și contribuția la crearea de întreprinderi;

  8.   se opune utilizării FEG ca mijloc de finanțare a disponibilizărilor; susține că acest fond ar trebui utilizat pentru a sprijini reintegrarea lucrătorilor pe piața muncii;

  9.   reamintește că fondurile ar trebui să contribuie la reintegrarea beneficiarilor pe piața muncii și nu să le ofere substitute salariale după ce sunt concediați; remarcă faptul că acest scop poate fi atins mult mai ușor cu ajutorul dispozițiilor din Regulamentul (UE) nr. 1309/3013, actualmente în vigoare;

  10. salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali: formare, servicii de consiliere pentru lucrători, contribuții pentru crearea de întreprinderi, alocații de reconversie profesională, alocații de mobilitate;

  11. reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri;

  12. ia act cu regret de faptul că majoritatea lucrătorilor concediați au vârsta între 55 și 64 de ani; salută stimulentele diferențiate din cadrul măsurii privind contribuția pentru crearea de întreprinderi, acordate pentru recrutarea lucrătorilor cu vârsta de peste 55 de ani;

  13. subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung, a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

  14. constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG nu includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale, însă fac trimitere la un acord scris cu întreprinderea care disponibilizează lucrători specificând că, la punerea în aplicare a măsurilor descrise mai sus, ea nu va beneficia și de contribuții financiare din partea altor instrumente financiare ale Uniunii pentru aceleași măsuri; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

  15. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

  16. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
  • [2]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [3]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [4]  Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).
  • [5]  Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1027/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).

  ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

  privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/014 FR/Air France, prezentată de Franța)

  PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[1], în special articolul 12 alineatul (3),

  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[2],

  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[3], în special articolul 12,

  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[4], în special punctul 13,

  având în vedere propunerea Comisiei Europene,

  întrucât:

  (1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale generate de globalizare și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

  (2)      FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului.

  (3)      La 20 decembrie 2013, Franța a depus o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările din întreprinderea Air France, care a fost completată cu informații suplimentare transmise până la 24 iulie 2014. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Astfel, Comisia propune mobilizarea sumei de 25 937 813 EUR.

  (4)      Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Franța,

  ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

  Articolul 1

  În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 25 937 813 EUR în credite de angajament și credite de plată.

  Articolul 2

  Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  Adoptată la Bruxelles,

  Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

  Președintele                                                  Președintele

  • [1]               JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
  • [2]               JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
  • [3]              JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [4]               JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  I. Context

  Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

  Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[1] și de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006[2], fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

  În ceea ce privește procedura, conform punctului 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3], pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

  II. Cererea prezentată de Air France și propunerea Comisiei

  La 11 noiembrie 2014, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea Franței pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare.

  Aceasta este cea de a douăzecea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2014 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 25 937 813 EUR pentru Franța. Cererea vizează 3 886 de lucrători disponibilizați în decursul perioadei de referință 1 iulie 2013 - 31 octombrie 2013 și ulterior, în cadrul aceleiași proceduri de disponibilizare colectivă. Cererea se bazează pe criteriile de intervenție menționate la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG, care prevede existența a cel puțin 500 de disponibilizări în cursul unei perioade de patru luni în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru.

  Cererea a fost transmisă Comisiei la 20 decembrie 2013. Comisia a ajuns la concluzia că cererea îndeplinește condițiile de utilizare a FEG prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006.

  Potrivit informațiilor transmise de autoritățile franceze, sectorul transportului aerian internațional a suferit perturbări economice grave, în special o scădere a cotei de piață a UE. În perioada 2008-2012, traficul mondial a cunoscut o creștere anuală de 4,6 %, care se înscrie într-o tendință de creștere pe termen lung observată începând din 1970. Cu toate acestea, traficul aerian dintre Europa și restul lumii înregistrează o creștere mai lentă (2,4 %), fapt care a dus la o scădere a cotei UE-27 pe piața transportului aerian, măsurată în venituri pasageri-kilometri (RPK).

  Datele disponibile pentru 2013[4] arată faptul că tendința observată pentru perioada 2008-2012 continuă. Europa a înregistrat o creștere de 3,8 % în 2013 în comparație cu 2012, o cifră inferioară mediei la nivel mondial (5,2 %), și este responsabilă de 38 % din traficul mondial (măsurat în venituri pasageri-kilometri), adică cu un punct procentual mai puțin decât în 2012. Orientul Mijlociu rămâne regiunea cu cea mai rapidă creștere din lume, extinzându-se cu 10,9 % în 2013 și reprezentând 9 % din traficul mondial.

  Efectele acestor modificări intervenite în structura schimburilor comerciale au fost agravate de alți factori, precum scăderea cererii ca urmare a crizei economice și creșterea prețului petrolului (carburantul reprezintă uneori aproape o treime din costurile loc/kilometru).

  În sfârșit, autoritățile franceze susțin că dezvoltarea flotei de cursă lungă a trei mari companii din regiunea Golfului Persic a fost neașteptată și spectaculoasă.

  Pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 3 886 de lucrători disponibilizați: servicii de consiliere și orientare profesională pentru lucrători, formare, contribuții pentru crearea de întreprinderi, informații și activități de comunicare periodice, alocații de reconversie profesională, alocații de mobilitate.

  Potrivit autorităților franceze, măsurile inițiate la 6 noiembrie 2012 formează împreună un pachet coordonat de servicii personalizate și reprezintă măsuri active pe piața forței de muncă destinate să reintegreze lucrătorii pe piața forței de muncă.

  În ceea ce privește criteriile stabilite la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, în cererea lor, autoritățile franceze au confirmat că:

  •   contribuția financiară din partea FEG nu înlocuiește măsurile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul dreptului național sau al acordurilor colective;

  •   măsurile oferă sprijin lucrătorilor individuali și nu sunt utilizate pentru restructurarea întreprinderilor sau a sectoarelor de activitate;

  •   măsurile nu vor primi sprijin financiar din alte fonduri ale Uniunii sau prin alte instrumentele financiare.

  În ceea ce privește sistemele de gestionare și control, Franța a informat Comisia că această contribuție financiară va fi gestionată de Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP, Delegația generală pentru ocuparea forței de muncă și formare profesională) din cadrul Ministerului Muncii, Ocupării Forței de Muncă și Sănătății. Plățile vor fi gestionate în cadrul aceluiași minister de către Département Financiement, Dialogue et Contrôle de Gestion - Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG, Misiunea pentru finanțare, buget și gestionare). Certificările vor fi asigurate de Pôle de Certification (Centrul de certificare) al Direcției-generale finanțe publice din Nantes.

  III. Procedura

  În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 25 937 813 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 51).

  Aceasta este cea de a douăzecea propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul anului 2014.

  Trilogul referitor la propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, cu excepția cazului în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

  Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale va lua parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

  • [1]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [2]  OJ L 406, 30.12.2006, p. 1.
  • [3]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [4]             http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf

  ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

  ZP/ch D(2014)56456

  Dlui Jean Arthuis

  Președintele Comisiei pentru bugete

  ASP 09G205

  Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2013/014 FR/Air France introdusă de Franța (COM(2014)701)

  Stimate domnule președinte,

  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2013/014 FR/Air France și au adoptat următorul aviz.

  Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs cererii respective. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

  Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

  A)  întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 privind Fondul european de ajustare la globalizare și vizează un număr de 5 213 lucrători de la Air France din Franța, în perioada de referință 1 iulie 2013 - 31 octombrie 2013;

  B)  întrucât, potrivit autorităților franceze, sectorul transportului aerian a suferit perturbări economice grave, în special o scădere a cotei de piață a UE;

  C)  întrucât autoritățile franceze susțin că efectele modificărilor intervenite în structura schimburilor comerciale, care au slăbit poziția Air France pe piață, au fost agravate de alți factori, precum scăderea cererii ca urmare a crizei economice și creșterea prețului petrolului;

  D)  întrucât 59,75% dintre lucrătorii vizați de măsuri sunt bărbați, iar 40,25% sunt femei; întrucât 68,94% dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani, iar 31,03% dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani;

  E)  întrucât marea majoritate (72,13%) a lucrătorilor disponibilizați fac parte din categoria tehnicieni și supraveghetori, 15,62% fac parte din categoria cadre medii, 10,47% sunt angajați și lucrători și 1,78% sunt cadre de conducere;

  Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Franței:

  1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 privind Fondul european de ajustare la globalizare și că, prin urmare, Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză; subliniază totuși că suma solicitată este foarte mare; înțelege faptul că temeiul legal nu permite Comisiei să micșoreze suma solicitată;

  2.  ia act de faptul că suma solicitată pentru finanțare prin această cerere este cea mai ridicată de la lansarea FEG;

  3.  consideră că, în urma câtorva cereri de această magnitudine, există riscul ca fondul să rămână fără credite suficiente pentru cererile cu dimensiuni mai rezonabile; ia act de faptul că, până în prezent, rezervele nu au fost niciodată consumate în întregime;

  4.  ia act de faptul că depunerea prezentei cereri s-a efectuat conform Regulamentului anterior privind FEG, care permitea o utilizare mai generoasă a fondurilor pentru alocații specifice, cum ar fi alocația pentru reconversie profesională și contribuția la crearea de întreprinderi;

  5.  ia act de faptul că, dată fiind situația specifică a întreprinderii vizate, este de responsabilitatea angajatorului să plătească costul integral al măsurilor de însoțire pentru a asigura reconversia profesională a angajaților disponibilizați; prin urmare, ia act de faptul că nu este prevăzută nicio intervenție publică în vederea sprijinirii foștilor lucrători de la Air France;

  6.  regretă decizia de a cheltui numai 6,28% din sprijinul în valoare de 51,8 milioane EUR (din care 26 milioane EUR finanțare din partea UE) pentru măsuri de formare, deci pentru măsuri active pentru piața muncii; consideră că prin aceasta se deviază de la principiile care au stat la baza înființării Fondului de ajustare la globalizare; remarcă faptul că numărul ridicat de alocații prevăzute pentru serviciile personalizate (42%) în această cerere nu este în concordanță cu actualul regulament (limita maximă de 35%);

  7.  reamintește că fondurile ar trebui să contribuie la reintegrarea beneficiarilor pe piața muncii și nu să le ofere substitute salariale după ce sunt concediați; remarcă faptul că acest scop poate fi atins mult mai ușor conform dispozițiilor din regulamentul actualmente în vigoare;

  8.  ia act cu regret de faptul că majoritatea lucrătorilor concediați au vârsta între 55 și 64 de ani; salută stimulentele diferențiate din cadrul măsurii privind contribuția pentru crearea de întreprinderi, acordate pentru recrutarea lucrătorilor cu vârsta de peste 55 de ani;

  9.  ia act de faptul că cheltuielile de punere în aplicare a FEG sunt proporțional reduse față de suma solicitată pentru serviciile personalizate; regretă faptul că nu se prevăd cheltuieli de informare și publicitate, care ar fi în mod deosebit necesare și preferabile pentru a comunica cu privire la implementarea și la rezultatele acestei cereri specifice.

  Cu deosebită considerație,

  Marita ULVSKOG,

  Președintă în exercițiu, prim-vicepreședintă

  ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

  Dlui Jean ARTHUIS

  Președinte

  Comisia pentru bugete

  Parlamentul European

  ASP 09 G 205

  1047 Bruxelles

  Stimate domnule Arthuis,

  Subiect:           Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

  Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite avize cu privire la trei propuneri ale Comisiei de mobilizare a Fondului de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru fiecare dintre aceste propuneri în Comisia pentru bugete în cadrul uneia dintre reuniunile sale viitoare.

  Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006; și la punctul 13 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 2 decembrie 2013 privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

  -          COM(2014)0630 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 426 800 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 634 de lucrători disponibilizați la STX Finland Oy din Rauma, în Finlanda.

  -          COM(2014)0662 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 918 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 760 de lucrători disponibilizați la GAD société anonyme simplifiée, în Franța.

  -          COM(2014)0672 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 890 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 608 lucrători disponibilizați la Whirlpool Europe S.r.l. și la cinci furnizori și producători din aval, în Italia.

  -          COM(2014)0699 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 259 610 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 1 079 de lucrători disponibilizați la Fiat Auto Poland S.A. și la 21 dintre furnizorii lor, în Polonia.

  -          COM(2014)0701 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 25 937 813 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 5 213 lucrători disponibilizați la Air France, în Franța.

  -          COM(2014)0702 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 6 444 000 EUR pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 600 de lucrători disponibilizați la Odyssefs Fokas S.A., în Grecia.

  Coordonatorii comisiei au evaluat aceste propuneri și m-au însărcinat să vă comunic faptul că comisia noastră nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în aceste cazuri pentru a aloca sumele menționate mai sus propuse de Comisie.

  Cu deosebită considerație,

  Iskra MIHAYLOVA

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  11.12.2014

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  26

  1

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume