Postopek : 2014/2185(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0065/2014

Predložena besedila :

A8-0065/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0083

POROČILO     
PDF 178kWORD 117k
11.12.2014
PE 541.647v02-00 A8-0065/2014

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/014 FR/Air France, Francija)

(COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Marco Zanni

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/014 FR/Air France, Francija)

(COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1) (uredba o ESPG),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0065/2014),

A.     ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.     ker je bil pri sprejetju Uredbe (EU) št. 1309/2013(4) upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter sofinanciranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja;

D.     ker je Francija predložila vlogo EGF/2013/014 FR/Air France za finančni prispevek iz ESPG za 5213 presežnih delavcev, odpuščenih v referenčnem obdobju od 1. julija 2013 do 31. oktobra 2013 in po njem zaradi zmanjšanja tržnega deleža Unije v letalskem prevozu, pri čemer naj bi v ukrepih sodelovalo 3886 delavcev;

E.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.      ugotavlja, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG izpolnjeni; zato se strinja s Komisijo, da je Francija upravičena do finančnega prispevka po tej uredbi;

2.      je seznanjen, da so francoski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 20. decembra 2013 in jo dopolnili z dodatnimi informacijami do vključno 24. julija 2014, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 11. novembra 2014;

3.      pozdravlja dejstvo, da so se francoski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 6. novembra 2012, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

4.      meni, da je odpuščanje presežnih delavcev v družbi Air France povezano z večjimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in z upadanjem tržnega deleža Unije v letalskem prevozu, zlasti zaradi neverjetnega vzpona treh glavnih letalskih družb iz Perzijskega zaliva, ta trend pa je še zaostrila svetovna gospodarska in finančna kriza;

5.      ugotavlja, da bo odpuščanje v družbi Air France negativno vplivalo na razmere v regiji Ile-de-France, ki se že spopada s posledicami množičnega odpuščanja v proizvodnem obratu družbe Peugeot Citroën Automobile (PSA) v Aulnayju, ki je bil v celoti zaprt leta 2014;

6.      ugotavlja, da usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 3886 odpuščenih delavcev v postopek zaposlovanja: svetovalne storitve in poklicno usmerjanje za delavce, usposabljanje, prispevek za ustanovitev podjetja, redne dejavnosti obveščanja in komuniciranja, nadomestilo za prezaposlovanje in nadomestilo za mobilnost;

7.      odobrava dejstvo, da bo za nadomestilo za prezaposlovanje, ki se bo izplačevalo do izteka dopusta za prezaposlovanje (congé de reclassement) in bo znašalo 70 % zadnje bruto plače delavca, namenjenih 21.580.020 EUR; ugotavlja, da Uredba (EU) št. 1309/2013 to vrsto nadomestil omejuje na 35 % celotnega zneska iz ESPG, dodeljenega v posameznem primeru, vendar poudarja, da je Francija zahtevek vložila v skladu z Uredbo (ES) št. 546/2009(5), ki se uporablja za vloge, oddane do konca leta 2013, in po kateri je za posamezna nadomestila, denimo za prezaposlovanje ali ustanovitev podjetja, dovoljeno porabiti veliko več denarja;

8.      nasprotuje uporabi ESPG za financiranje odpuščanja presežnih delavcev; se zavzema za to, da bi se ta sklad uporabljal za pomoč pri ponovni vključitvi delavcev na trg dela;

9.      opominja, da bi morali s sredstvi sklada upravičencem pomagati pri ponovnem vključevanju na trg dela, ne pa jim izplačevati nadomestil za plače, potem ko so bili odpuščeni; ugotavlja, da bi bilo mogoče ta namen veliko bolje doseči z določbami Uredbe (EU) št. 1309/2013, ki se uporablja zdaj;

10.    pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki bodo prejeli pomoč, in socialnimi partnerji, obsega pa: usposabljanje, svetovalne storitve, prispevek za ustanovitev podjetja, nadomestilo za prezaposlovanje in nadomestilo za mobilnost;

11.    opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

12.    z obžalovanjem ugotavlja, da je večina odpuščenih delavcev starih od 55 do 64 let; pozdravlja nekoliko drugačno pobudo v sklopu prispevka za ustanovitev podjetja, namreč da se zaposlijo delavci, starejši od 55 let;

13.    poudarja, da je treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da bo ta sklad podpiral ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek stabilne zaposlitve; poudarja še, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

14.    ugotavlja, da posredovane informacije o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, ne vsebujejo podatkov o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov, temveč le sklic na pisni sporazum z družbo, ki je delavce odpustila, da pri izvajanju prej opisanih ukrepov ne bo prejela finančnih prispevkov iz drugih finančnih instrumentov Unije za iste ukrepe; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih predpisov in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

15.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

16.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

17.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).

(5)

Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/014 FR/Air France, Francija)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1), zlasti člena 12(3),

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3), zlasti člena 12,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, odpuščenim zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki jih povzroča globalizacija, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(3)      Francija je vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev v družbi Air France vložila 20. decembra 2013 in jo dopolnila z dodatnimi informacijami do vključno 24. julija 2014. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska 25.937.813 EUR.

(4)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Francija –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2014 bodo uporabljena sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, in sicer vsota 25.937.813 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

             UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(2)

             UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

            UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

             UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

V skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) Komisija v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za družbo Air France in predlog Komisije

Komisija je 11. novembra 2014 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev sklada ESPG v korist Francije, da bi podprla ponovno vključevanje tistih delavcev, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, na trg dela.

To je dvajseta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2014, zadeva pa uporabo skupnega zneska 25.937.813 EUR iz ESPG za Francijo. Nanaša se na 3886 presežnih delavcev v referenčnem obdobju od 1. julija 2013 do 31. oktobra 2013 in po njem, vendar v sklopu istega postopka množičnega odpuščanja. Vloga temelji na merilih za posredovanje iz člena 2(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da mora biti v podjetju države članice presežnih delavcev v obdobju štirih mesecev vsaj 500.

Vloga je bila Komisiji poslana 20. decembra 2013. Komisija je ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za uporabo sredstev ESPG iz člena 2(a) Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Po podatkih, na katere se sklicujejo francoski organi, je v mednarodnem letalskem prevozu prišlo do hudih gospodarskih motenj, zlasti upada tržnega deleža EU. V obdobju 2008–2012 se je svetovni promet povečeval za 4,6 % letno, v okviru dolgoročnega trenda rasti od leta 1970. Letalski promet med Evropo in preostalim svetom pa je naraščal počasneje (2,4 %), kar je privedlo do zmanjšanja tržnega deleža EU-27 na področju letalskega prevoza, merjenega z dohodki od opravljenih potniških kilometrov (RPK).

Razpoložljivi podatki za leto 2013(4) kažejo, da se trend iz obdobja 2008–2012 nadaljuje. Evropa je v letu 2013 doživela 3,8-odstotno rast glede na leto 2012, kar je pod svetovnim povprečjem (5,2 %), njen delež v svetovnem prometu (merjenem z RPK) pa je znašal 38 %, kar je odstotek manj kot leta 2012. Bližnji vzhod je še vedno regija z najhitrejšo rastjo, ki je leta 2013 dosegla 10,9 %, njegov delež v svetovnem prometu pa znaša 9 %.

Učinke teh sprememb v trgovinskih tokovih so zaostrili tudi drugi dejavniki, kot sta znižanje povpraševanja zaradi gospodarske krize in povišanje cen nafte (gorivo včasih predstavlja skoraj tretjino stroškov sedeža na kilometer).

Francoski organi trdijo, da je bila rast flote letal za dolge razdalje treh velikih podjetij v Perzijskem zalivu nepričakovana in izjemna.

Usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki se bodo sofinancirale, vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 3886 odpuščenih delavcev v postopek zaposlovanja: svetovalne storitve in poklicno usmerjanje za delavce, usposabljanje, prispevek za ustanovitev podjetja, redne dejavnosti obveščanja in komuniciranja, nadomestilo za prezaposlovanje in nadomestilo za mobilnost.

Po navedbah francoskih organov ukrepi, ki so se začeli izvajati 6. novembra 2012, sestavljajo usklajeni sveženj prilagojenih storitev in so dejavni ukrepi na trgu dela, namenjeni ponovni vključitvi delavcev na trg dela.

Glede meril iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1927/2006 so francoski organi v vlogi potrdili, da:

•   finančni prispevek iz ESPG ne nadomešča ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb;

•   ukrepi zagotavljajo podporo za posamezne delavce in ne bodo uporabljeni za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

•   za ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije.

Kar zadeva sisteme upravljanja in kontrole, je Francija Komisijo obvestila, da bo finančni prispevek upravljala generalna služba za zaposlovanje in poklicno usposabljanje (DGEFP – Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) ministrstva za delo, zaposlovanje in z dravje. Plačila bo upravljalo isto ministrstvo, in sicer prek oddelka za financiranje, dialog in nadzor poslovodenja (Département Financiement, Dialogue et Contrôle de Gestion – Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG)). Potrdila bo izdal urad za potrdila (Pôle de certification) generalnega direktorata za javne finance v Nantesu.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 25.937.813 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 51).

Gre za dvajseti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, ki je bil proračunskemu organu predložen v letu 2014.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev sklada ESPG bi lahko potekali v poenostavljeni obliki, kot to predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če Parlament in Svet ne bosta dosegla sporazuma.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva iz sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/ch D(2014)56456

G. Jean ARTHUIS

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer EGF/2013/014 FR/Air France iz Francije (COM(2014)701)

Spoštovani g. predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina, odgovorna za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v zadevi ESPG/2013/014 FR/Air France in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada v zgornjem primeru. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Mnenje odbora EMPL izhaja iz naslednjega:

A)  ker vloga temelji na členu 2(a) Uredbe (ES) (št. 1927/2006) o ESPG in se nanaša na pomoč 5213 delavcem, ki so bili odpuščeni v francoskem podjetju Air France v referenčnem obdobju od 1. julija 2013 do 31. oktobra 2013;

B)  ker francoski organi trdijo, da je v sektorju letalskega prevoza prišlo do hudih gospodarskih motenj, zlasti upada tržnega deleža EU;

C)  ker francoski organi pojasnjujejo, da so učinke teh sprememb v trgovinskih tokovih zaostrili tudi drugi dejavniki, kot sta znižanje povpraševanja zaradi gospodarske krize in povišanje cen nafte;

D)  ker je 59,75 % delavcev, ki bodo sodelovali v ukrepih, moških, 40,25 % pa jih je žensk; ker je 68,94 % delavcev starih od 55 do 64 let, 31,03 % pa od 25 do 54 let;

E)  ker je večina (72,13 %) odpuščenih delavcev tehnikov in nadzornikov, 15,62 % jih pripada srednjemu vodstvu, 10,47 % jih je uslužbencev in delavcev, 1,78 % pa višjih vodstvenih delavcev;

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zato poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Francije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 2(a) Uredbe (ES) št. 1927/2006 (uredba o ESPG) izpolnjeni in da je zato Francija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe; vseeno poudarja, da je zahtevani znesek zelo visok; razume, da pravna podlaga Komisiji ne dopušča, da bi ga znižala;

2.  ugotavlja, da je zahtevani znesek iz te vloge najvišji, odkar je bil ESPG ustanovljen;

3.  meni, da bi več vlog za tako visoke zneske utegnilo izprazniti sklad, tako da ne bi ostalo dovolj denarja za manjše vloge; ugotavlja, da rezerve niso bile nikoli povsem porabljene;

4.  ugotavlja, da je bila ta vloga oddana v skladu s prejšnjo uredbo o ESPG, ki je dopuščala večje zneske za posebna nadomestila, na primer za prezaposlovanje in ustanovitev podjetja;

5.  ugotavlja, da je zaradi posebnega položaja podjetja, na katerega se vloga nanaša, delodajalec dolžan poravnati vse stroške spremljevalnih ukrepov za prezaposlitev odpuščenih delavcev; ugotavlja, da zato ni predvidena javna intervencija v podporo nekdanjim delavcem podjetja Air France;

6.  obžaluje odločitev, da bo samo 6,28 % od 51,8 milijona EUR podpore (26 milijonov EUR financira EU) porabljenih za usposabljanje in s tem za aktivne ukrepe na trgu dela; meni, da to odstopa od načel, na osnovi katerih je bil globalizacijski sklad ustanovljen; ugotavlja, da veliko število nadomestil v sklopu prilagojenih storitev (42 %), predvidenih v tej vlogi, ni v skladu s sedanjo uredbo (zgornja meja po novem znaša 35 %);

7.  opominja, da bi morali s sredstvi sklada upravičencem pomagati pri ponovnem vključevanju na trg dela, ne pa jim izplačevati nadomestil za plače, potem ko so bili odpuščeni; ugotavlja, da bi bilo mogoče ta namen veliko bolje doseči z določbami trenutno veljavne uredbe;

8.  ugotavlja, da je večina odpuščenih delavcev starih od 55 do 64 let; pozdravlja nekoliko drugačno pobudo v sklopu prispevka za ustanovitev podjetja, namreč da se zaposlijo delavci, starejši od 55 let;

9.  ugotavlja, da so odhodki za izvajanje ESPG razmeroma nizki v primerjavi z zneskom, ki je bil zahtevan za prilagojene storitve; obžaluje, da niso bili predvideni odhodki za širjenje informacij in obveščanje javnosti, saj bi bili še posebej potrebni in koristni v komunikaciji o izvajanju in rezultatih te vloge.

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG

Namestnica predsednika in prva podpredsednica


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

ASP 09 G 205

1047 Bruselj

Spoštovani gospod Arthuis!

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje v zvezi s tremi ločenimi predlogi Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Kolikor vem, bo Odbor za proračun na eni od prihodnjih sej za vsakega od njih sprejel poročilo.

Pravila o finančnih prispevkih iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 ter v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 2. decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

-          COM(2014)0630 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.426.800 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 634 presežnih delavcev iz podjetja STX Finland Oy v Raumi na Finskem.

-          COM(2014)0662 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 918.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 760 presežnih delavcev iz francoskega podjetja GAD société anonyme simplifiée.

-          COM(2014)0672 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.890.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 608 presežnih delavcev iz italijanskega podjetja Whirlpool Europe S.r.l. ter njegovih petih dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi.

-          COM(2014)0699 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.259.610 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 1079 presežnih delavcev iz poljskega podjetja Fiat Auto Poland in njegovih 21 dobaviteljev.

-          COM(2014)0701 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 25.937.813 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 5213 presežnih delavcev iz francoske družbe Air France.

-          COM(2014)0702 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 6.444.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 600 presežnih delavcev iz grške družbe Odyssefs Fokas S.A.

Koordinatorji odbora so predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da odbor ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v teh primerih ter prerazporeditvi omenjenih zneskov v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov