Förfarande : 2014/2185(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0065/2014

Ingivna texter :

A8-0065/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0083

BETÄNKANDE     
PDF 171kWORD 91k
11.12.2014
PE 541.647v02-00 A8-0065/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike)

(COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Marco Zanni

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike)

(COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–       med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0065/2014), och av följande skäl:

A.     Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.     Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.     Antagandet av förordning (EU) nr 1309/2013(4) som speglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att även egenföretagare och ungdomar innefattas samt finansiera incitament att starta företag.

D.     Frankrike lämnade in sin ansökan EGF/2013/014 FR/Air France om ekonomiskt stöd från fonden efter det att 5 213 arbetstagare blivit uppsagda, varav 3 886 personer beräknas omfattas av åtgärderna, under och efter referensperioden mellan den 1 juli 2013 och den 31 oktober 2013, på grund av en minskning av unionens marknadsandel inom luftfarten.

E.     Ansökan uppfyller kriterierna för stöd, som fastställs i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.      Europaparlamentet konstaterar att villkoren enligt artikel 2a i förordningen om fonden är uppfyllda. Parlamentet håller därför med kommissionen om att Frankrike är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.      Europaparlamentet noterar att de franska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 20 december 2013, att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 24 juli 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 11 november 2014.

3.      Europaparlamentet ser positivt på att de franska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 6 november 2012 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

4.      Europaparlamentet anser att uppsägningarna hänger samman med genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen som inneburit att unionens andel av luftfartsmarknaden har minskat, särskilt på grund av att tre företag vid Persiska viken kraftigt ökat sin verksamhet, en trend som har förvärrats av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

5.      Europaparlamentet noterar att uppsägningarna vid Air France förväntas ha en negativ inverkan på Île-de France-regionen som också drabbas av ytterligare en massuppsägning när Peugeot Citroën Automobiles (PSA) lägger ned sin produktionsanläggning i Aulnay helt och hållet under 2014.

6.      Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 3 886 uppsagda arbetstagare i arbete: rådgivning och yrkesorientering för arbetstagare, utbildning, bidrag för nyföretagande, regelbundna informations- och kommunikationsåtgärder, bidrag för återintegration på arbetsmarknaden och flyttbidrag.

7.      Europaparlamentet välkomnar beloppet på 21 580 020 euro som öronmärkts för bidrag för återintegration på arbetsmarknaden och som kommer att betalas ut tills slutet av ”ledigheten för återintegration på arbetsmarknaden” (congé de reclassement) och uppgår till 70 % av arbetstagarens senaste bruttolön. Parlamentet noterar att förordning (EU) nr 1309/2013 begränsar andelen av sådana bidrag till 35 % av det totala belopp från fonden som mobiliserats i ett enskilt ärende, men betonar att Frankrike lämnat in ansökan i enlighet med förordning (EG) nr 546/2009(5), som gäller för alla ansökningar som lämnats in fram till slutet av 2013 och som möjliggör en mycket generösare användning av medel för särskilda bidrag såsom bidrag för återintegration på arbetsmarknaden och bidrag för nyföretagande.

8.      Europaparlamentet motsätter sig att fonden används som ett sätt att finansiera uppsägningar. Parlamentet förordar att denna fond ska användas för att underlätta arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden.

9.      Europaparlamentet påminner om att medlen ska hjälpa stödmottagarna att återintegreras på arbetsmarknaden i stället för att fungera som löneersättning efter uppsägningen. Parlamentet noterar att detta syfte kan uppnås mycket bättre genom bestämmelserna i den nu gällande förordningen (EU) nr 1309/2013.

10.    Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter: rådgivning, yrkesorientering för arbetstagare, bidrag för nyföretagande, bidrag för återintegration på arbetsmarknaden och flyttbidrag.

11.    Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

12.    Europaparlamentet noterar bekymrat att majoriteten av de uppsagda arbetstagarna är i åldern 55–64 år. Parlamentet välkomnar det differentierade incitamentet inom åtgärden "bidrag för nyföretagande" i fråga om att anställa arbetstagare äldre än 55 år.

13.    Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om fonden ska säkerställas att fonden stöder återinträde på arbetsmarknaden med varaktig anställning för enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

14.    Europaparlamentet noterar att den information som lagts fram om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden inte innehåller några uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna utan hänvisar till ett skriftligt avtal med det företag som sagt upp personal så att det vid genomförandet av de åtgärder som beskrivs ovan inte kommer att ta emot finansiella bidrag från unionens övriga finansieringsinstrument för samma åtgärder. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

15.    Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

16.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

17.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).

(5)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(2),

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3), särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta dessa arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)      Frankrike lämnade den 20 december 2013 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Air France och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 24 juli 2014. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 25 937 813 euro anslås.

(4)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla ett ekonomiskt bidrag för den ansökan som Frankrike lämnat in.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 25 937 813 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2014.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) ch artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006(2), får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Air France och kommissionens förslag

Den 11 november 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Frankrike medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen.

Detta är den tjugonde ansökan som behandlas under budgetåret 2014 och den innebär en användning av totalt 25 937 813 euro ur fonden för Frankrikes del. Ansökan gäller 3 886 arbetstagare som sades upp under referensperioden från den 1 juli till den 31 oktober 2013 och under perioden efter referensperioden, men inom samma kollektiva uppsägningsförfarande. Ansökan baserar sig på interventionskriterierna i artikel 2 a i förordningen om fonden, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp på ett företag i en medlemsstat under en period på fyra månader.

Ansökan lämnades till kommissionen den 20 december 2013. Kommissionen har slagit fast att ansökan uppfyller villkoren för att fonden ska kunna utnyttjas enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006.

Enligt uppgifter från de franska myndigheterna har den internationella luftfarten drabbats av en allvarlig ekonomisk störning, framför allt till följd av att EU-marknadens andel har minskat. Under perioden 2008–2012 ökade den internationella trafiken med 4,6 % per år, som del av den långsiktiga tillväxttrend som noterats sedan 1970. Lufttrafiken mellan Europa och övriga världen ökar dock i långsammare takt (2,4 %), vilket har lett till en minskning av EU-27:s marknadsandel av lufttransportsektorn mätt i intäkter per passagerarkilometer (RPK).

Uppgifter från 2013(4) visar att utvecklingen för perioden 2008–2012 håller i sig. Lufttrafiken i Europa ökade med 3,8 % under 2013 jämfört med 2012, vilket är mindre än det globala genomsnittet på 5,2 %. Det utgör 38 % av den globala trafiken (mätt i RPK), dvs. en procent mindre än 2012. Mellanöstern är fortfarande den region i världen där lufttrafiken ökar mest. Under 2013 var ökningen 10,9 % och regionen stod därmed för 9 % av all trafik i världen.

Effekterna av dessa strukturförändringar inom handeln har förvärrats av andra faktorer såsom minskad efterfrågan till följd av den ekonomiska krisen och stigande oljepriser (bränsle utgör ibland nästan en tredjedel av kostnaderna per sittplatskilometer).

De franska myndigheterna hävdar slutligen att tre företag vid Persiska viken oväntat genomförde en kraftig utökning av sin långdistansflotta.

Det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 3886 uppsagda arbetstagare i arbete: rådgivning och yrkesorientering för arbetstagare, utbildning, bidrag för nyföretagande, regelbundna informations- och kommunikationsåtgärder, bidrag för återintegration på arbetsmarknaden, flyttbidrag.

Enligt de franska myndigheterna kommer de åtgärder som inleddes den 6 november 2012 att tillsammans bilda ett samordnat paket med individanpassade tjänster och aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden.

Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de franska myndigheterna i sin ansökan bekräftat att

•   det ekonomiska stödet från fonden inte ersätter åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal,

•   åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och inte används till omstrukturering av företag eller sektorer,

•   åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från andra EU-fonder eller finansieringsinstrument.

När det gäller förvaltnings- och kontrollsystemen har Frankrike meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas av Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP, Delegationen för sysselsättning och yrkesutbildning) vid arbetsmarknads-, sysselsättnings- och hälsoministeriet. Betalningarna kommer att förvaltas inom samma ministerium av Département Financiement, Dialogue et Contrôle de Gestion - Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG, finansiering av uppdrag, budget och förvaltning). Attesteringen kommer att ske hos Pôle de certification vid generaldirektoratet för offentliga finanser i Nantes.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 25 937 813 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 51).

Detta är det tjugonde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2014.

Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av fonden kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse kommer utskottet för sysselsättning och sociala frågor att delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1. 1.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2014)56456

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike (COM(2014)0701)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att utnyttja fonden för ärende EGF/2013/014 FR/Air France och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan baserar sig på artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006 (förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter) och handlar om 5 213 arbetstagare som blivit uppsagda från Air France i Frankrike under referensperioden 1 juli 2013–31 oktober 2103.

B) De franska myndigheterna hävdar att luftfartssektorn har drabbats av allvarliga ekonomiska störningar, framför allt genom att EU:s marknadsandel minskat.

C) De franska myndigheterna hävdar att effekterna av förändrade handelsmönster, som försvagat marknadspositionen för Air France, har förvärrats av andra faktorer, såsom minskad efterfrågan till följd av den ekonomiska krisen och stigande oljepriser.

D) Av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är 59,75 % män och 40,25 % kvinnor. 68,94 % av arbetstagarna är i åldersgruppen 55–64 år och 31,03 % i åldersgruppen 25–54 år.

E) Merparten av de uppsagda – 72,13 % – tillhör kategorin tekniker och arbetsledare, 15,62 % kategorin chefer på mellannivå, 10,47 % kategorin anställda och arbetstagare och 1,78 % kategorin högre chefer.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Frankrikes ansökan:

1.  Europaparlamentet är överens med kommissionen om att villkoren enligt artikel 2 a i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (förordning (EG) nr 1927/2006) är uppfyllda och att Frankrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen. Parlamentet påpekar emellertid att det begärda beloppet är mycket högt. Parlamentet inser att den rättsliga grunden inte gör det möjligt för kommissionen att minska det begärda beloppet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att det finansieringsbelopp som begärs i denna ansökan är det största sedan fonden drogs igång.

3.  Europaparlamentet anser att fler ansökningar i denna storleksordning riskerar att åderlåta fonden och göra att det inte finns tillräckligt med medel till ansökningar av rimligare proportioner. Parlamentet konstaterar att reserverna hittills aldrig uttömts helt.

4.   Europaparlamentet konstaterar att denna ansökan när den lämnades in omfattades av den tidigare förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, som medgav en mycket generösare användning av medel för särskilda bidrag, såsom bidrag för återintegration på arbetsmarknaden och bidrag för nyföretagande.

5.  Europaparlamentet konstaterar att den specifika situationen för det berörda företaget gör att det är arbetsgivarens ansvar att betala de fullständiga kostnaderna för stödåtgärder för att säkerställa återintegration på arbetsmarknaden av uppsagda arbetstagare. Parlamentet konstaterar därför att inga offentliga interventionsåtgärder finns föreskrivna till stöd för de anställda vid Air France.

6.  Europaparlamentet beklagar beslutet att endast 6,28 % av stödbeloppet på 51,8 miljoner euro (varav 26 miljoner euro är EU-medel) ska läggas på utbildning, dvs. aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Parlamentet anser att detta avviker från principerna bakom globaliseringsfonden. Parlamentet konstaterar att det stora antalet bidrag under individanpassade tjänster (42 %) i denna ansökan inte skulle vara i linje med den nuvarande förordningen (högst 35 %).

7.  Europaparlamentet erinrar om att medlen bör hjälpa stödmottagarna att återintegreras på arbetsmarknaden i stället för att fungera som löneersättning efter uppsägningen. Parlamentet konstaterar att detta mål kan uppnås mycket bättre genom bestämmelserna i den nu gällande förordningen.

8.  Europaparlamentet noterar bekymrat att de flesta uppsagda arbetstagare är i åldersgruppen 55–64 år. Parlamentet välkomnar det differentierade incitamentet inom åtgärden "bidrag för nyföretagande" i fråga om att anställa arbetstagare äldre än 55 år.

9.  Europaparlamentet konstaterar att utgifterna för att genomföra fonden är proportionellt sett låga jämfört med det belopp som begärs för individanpassade tjänster. Parlamentet beklagar att inga utgifter avsatts för information och marknadsföring, vilket skulle vara särskilt behövligt och önskvärt för att rapportera om genomförandet och resultatet av denna specifika ansökan.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09 G 205

1047 Bryssel

Till ordföranden

Angående:       Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Tre separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att betänkandena till vart och ett av förslagen ska antas av budgetutskottet vid ett av dess kommande sammanträden.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006, samt i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

-          COM(2014)0630 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 426 800 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 634 arbetstagare som har sagts upp från STX Finland Oy i Raumo, i Finland.

-          COM(2014)0662 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 918 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 760 arbetstagare som har sagts upp från GAD société anonyme simplifiée, i Frankrike.

-          COM(2014)0672 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 890 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 608 arbetstagare som har sagts upp från Whirlpool Europe S.r.l. och fem leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, i Italien.

-          COM(2014)0699 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 259 610 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 079 arbetstagare som har sagts upp från Fiat Auto Poland och 21 av dess underleverantörer, i Polen.

-          COM(2014)0701 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 25 937 813 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 5 213 arbetstagare som har sagts upp från Air France, i Frankrike.

-          COM(2014)0702 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 6 444 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 600 arbetstagare som har sagts upp från Odyssefs Fokas S.A., i Grekland.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy