ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности

12.12.2014 - (COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE)) - *

Комисия по бюджети
Докладчик: Жерар Дьопре, Януш Левандовски


Процедура : 2014/0332(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0066/2014
Внесени текстове :
A8-0066/2014
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0704),

–       като взе предвид член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8–0250/2014),

–       като взе предвид писмото на комисията по бюджетен контрол,

-      като взе предвид член 59 от своя правилник,

-      като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0066/2014),

A.     като има предвид, че договорените от държавите членки последни статистически ревизии показаха, че редица държави членки са плащали по-малко от дължимите вноски в бюджета на Съюза в продължение на няколко години, докато други са плащали повече от дължимото; като има предвид, че тези отклонения са обусловени от важните статистически промени, посочени от държавите членки;

Б.     като има предвид, че действащите сега правила, приети единодушно в рамките на Съвета, биха довели до бърза корекция на тези недоплащания и надплащания;

В.     като има предвид, че по правило в миналото държавите членки плащаха без съществени забавяния пълните суми на своите вноски на база БНД и ДДС в бюджета на Съюза, дори по време на криза и строги бюджетни ограничения;

Г.     като има предвид, че някои държави членки, които извличаха ползи от минали занижени оценки на своя БНД, изразиха нежелание да платят в рамките на законовия срок допълнителните дължими суми;

Д.     като има предвид, че Съветът призова Комисията да представи предложение за справяне с тази ситуация посредством изменение на съответните правила и предоставяне на възможност за отсрочване на плащанията на дължимите суми и изплащането им на вноски;

Е.     като има предвид, че съгласно текущото законодателно преразглеждане седем държави членки решиха да не вписват в сметката на ЕС съответните си баланси за БНД и ДДС на първия работен ден от декември 2014 г.; като има предвид, че впоследствие Комисията преразгледа сумите, вписани първоначално в ПКБ № 6/2014, като отчете ефективно отпуснатите на тази дата суми;

Ж.    като има предвид, че това стана точно когато институциите бяха завършили законодателния процес, започнал през 2011 г., за преразглеждане на законодателството за собствените ресурси и дори преди новият законодателен пакет да влезе в сила;

З.      като има предвид, че предложението е част от по-широк преговорен пакет по коригиращите бюджети за 2014 г. и бюджета за 2015 г.;

И.     като има предвид, че всяка година в контекста на бюджетната процедура, за целите на прозрачността, на Парламента следва да се представя доклад за изчисленията и основните данни за корекции на баланса за ДДС и БНД, като се отделя достатъчно време за разглеждане, и че Парламентът следва да се уведомява за решенията на държавите членки относно датите и равнищата на вноските;

Й.     като има предвид, че поради това Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 следва да бъде съответно изменен;

1.      подчертава, че това предложение за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 произтича от единични последици от прилагането на регламента за някои държави членки;

2.      изразява съжаление, че в Съвета беше дадено предимство на въпроса за отсрочването на корекцията на националните вноски пред определянето на преговорна позиция за преговорите относно бюджета за 2014 и 2015 г., като въпросната позиция беше установена едва в последния ден от срока за работа на помирителния комитет от двадесет и един дни, предвиден в член 314 от Договора за функционирането на ЕС, с което допринесе за неуспеха на помирителния комитет да постигне споразумение;

3.      подчертава, че редица делегации в Съвета отхвърлят гъвкавостта и спешността, за които Съветът единодушно призовава във връзка със сроковете за плащане на вноските на държавите членки в бюджета на Съюза, когато става въпрос за гладкото изпълнение на МФР за 2014 – 2020 г., и по-специално навременното извършване на плащанията на бенефициентите на бюджета на Съюза;

4.      е загрижен от предложеното по-голямо право на преценка на държавите членки по отношение на сроковете за плащане на допълнителните им вноски в резултат на корекции на БНД в бюджета на Съюза; подчертава, че това създава прецедент, който може да се отрази на касовите средства на Комисията, на сроковете на плащанията на бенефициентите на бюджета на Съюза и в крайна сметка на доверието в бюджета на Съюза;

5.      подчертава факта, че това предложение прави системата на собствените ресурси още по-сложна и цели изменение на законодателство, което скоро ще бъде заменено, с обратна сила, от вече приети законодателни актове; в този контекст подчертава изключително важната роля на Групата на високо равнище за собствените ресурси за представяне на предложения за преодоляване на недостатъците на сегашната система;

6.      потвърждава обаче изключително високите суми на корекциите за 2014 г. на собствените ресурси на база ДДС и БНД, които могат да представляват голяма финансова тежест за някои държави членки;

7.      подчертава, че предложението на Комисията е част от по-широк преговорен пакет, който съдържа коригиращите бюджети за 2014 г. и бюджета за 2015 г. и поради това се въздържа от отхвърлянето му;

8.      одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

9.      приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от ДФЕС и член 106а от Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия;

10.    приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

11.    призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

12.    възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

Член 10 – параграф 7 а – пета алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да прилагат първа алинея само ако са уведомили Комисията преди първия работен ден на месец декември за своето решение, както и за датата или датите на вписване на сумата на корекциите в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Държавите членки могат да прилагат първа алинея само ако са уведомили Комисията преди първия работен ден на месец декември за своето решение, както и за датата или датите на вписване на сумата на корекциите в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за всяко такова решение, включително за кои държави членки става въпрос, за броя на вноските, за сумата на всяка вноска и за датите на вписването в сметките.

 

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000

Член 10 – параграф 8

 

Текст в сила

Изменение

 

параграф 8 се заменя със следното:

„8. Операциите, посочени в параграфи 4 – 7, представляват изменения на приходите по отношение на финансовата година, през която те възникват.

„8. Операциите, посочени в параграфи 4 – 7, представляват изменения на приходите по отношение на финансовата година, през която те възникват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно промяната в приходите в съответствие с настоящия член.“

ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ

Г-н Жан Артюи

Председател

Комисия по бюджети

ASP 9G205

Европейски парламент

Относно: Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности

Уважаеми г-н Артюи,

Поради изключително високото равнище на допълнителния размер на сумите, които трябва да бъдат отпуснати от някои държави членки в резултат на корекциите на собствените ресурси на база БНД през 2014 г., Комисията представи на Съвета предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент № 1150/2000 относно системата за собствени ресурси на Европейските общности. Съветът взе решение да се консултира с Парламента и Сметната палата относно това предложение.

Предложението беше възложено на комисията по бюджети, с възможност комисията по бюджетен контрол да изрази становището си. С оглед на неотложния характер на досието комисията по бюджетен контрол не е в състояние да извърши обикновена процедура за даване на становище и по тази причина взе решение становището на комисията по бюджетен контрол да бъде изразено в писмо. По този начин Вашата комисия ще получи възможността да вземе предвид становището на комисията по бюджетен контрол, без да се забавя темпото на работа на комисията по бюджети.

Комисията по бюджетен контрол приветства гореспоменатото предложение на Комисията, тъй като то дава на държавите членки необходимата гъвкавост, така че те да предоставят сумата, която произтича от техните корекции на националните вноски (собствени ресурси) на база данък добавена стойност (ДДС) и брутен национален доход (БНД), предвидени в Регламент № 1150/2000, където общата сума е изключително висока.

Комисията по бюджетен контрол подчертава факта, че ако корекциите на собствените ресурси на база БНД са твърде големи за някои държави членки през 2014 г., то това се дължи на комбинацията от обичайната годишна корекция, която се извършва всяка година на първия работен ден от декември, когато държавите членки въвеждат големи промени на данните си за БНД за предходни години, в частност от 2002 г. насам.

Комисията по бюджетен контрол отбелязва, че положението е свързано с твърде дългата продължителност на цикъла на изпълняваната от Комисията верификация на данните за брутния национален доход (БНД), които се използват за собствени ресурси, както и с твърде систематичното използване на общи и специфични резерви от страна на нейните служби.

Комисията по бюджетен контрол подчертава, че както препоръчва Европейската сметна палата в специалния си доклад 11/2013 „използването на такива (общи) резерви следва да бъде ограничено до изключителни случаи, при които съществуват значителни рискове от увреждане на финансовите интереси на ЕС, например когато дадена държава членка извършва основна ревизия по време на цикъла на верификация или на нередовни интервали“.

Комисията по бюджетен контрол настоява, че е необходимо Евростат да следва препоръките на Сметната палата относно методологията ѝ на верификация, за да може напълно да спазва на практика принципа на равно третиране на държавите членки.

С уважение,

Д-р Инге Гресле

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Echenique, Charles Goerens, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume