Διαδικασία : 2014/0332(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0066/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0066/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0097

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 195kWORD 253k
12.12.2014
PE 544.206v02-00 A8-0066/2014

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0704),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 322 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0250/2014),

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

-      έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

-      έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0066/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις πρόσφατες αναθεωρήσεις των στατιστικών στοιχείων που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη, έγινε φανερό ότι επί πολλά έτη ορισμένα κράτη μέλη δεν κατέβαλλαν στο ακέραιο τις οφειλόμενες συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλα κράτη μέλη κατέβαλλαν συνεισφορές υψηλότερες από αυτές που όφειλαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται σε μείζονες στατιστικές μεταβολές τις οποίες κοινοποίησαν τα κράτη μέλη·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που ισχύουν σήμερα, όπως συμφωνήθηκαν ομόφωνα στο πλαίσιο του Συμβουλίου, θα είχαν οδηγήσει στην άμεση διόρθωση αυτών των ελλειμματικών και πλεονασματικών πληρωμών·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά κανόνα, τα κράτη μέλη στο παρελθόν κατέβαλαν στο ακέραιο και χωρίς σημαντική καθυστέρηση τα ποσά των βασιζόμενων στο ΑΕΕ και στον ΦΠΑ συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ακόμη και σε καιρούς κρίσης και σοβαρών δημοσιονομικών πιέσεων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη τα οποία, επί χρόνια, είχαν ωφεληθεί από την υποεκτίμηση του ΑΕΕ τους, επέδειξαν απροθυμία ως προς την καταβολή των πρόσθετων οφειλόμενων ποσών εντός της νόμιμης προθεσμίας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη διευθέτηση της κατάστασης αυτής, με τροποποίηση των σχετικών κανόνων ώστε να επιτραπεί η παράταση της προθεσμίας και η καταβολή των οφειλόμενων ποσών σε δόσεις·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εν εξελίξει αναθεώρηση, επτά κράτη μέλη αποφάσισαν να μην εγγράψουν στον ενωσιακό λογαριασμό τα αντίστοιχα υπόλοιπα ΦΠΑ και ΑΕΕ τους την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναθεώρησε εν συνεχεία τα ποσά που είχαν εγγραφεί αρχικά στο ΣΔΠ 6/2014, με βάση τα ποσά που ήταν πράγματι διαθέσιμα την ημερομηνία αυτή·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία τα θεσμικά όργανα ολοκλήρωσαν μια νομοθετική διαδικασία, που είχε ξεκινήσει το 2011, για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τους ιδίους πόρους, και μάλιστα πριν τεθεί σε ισχύ η νέα αυτή νομοθετική δέσμη·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης διαπραγματευτικής δέσμης κειμένων όσον αφορά τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς του 2014 και τον προϋπολογισμό του 2015·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, για λόγους διαφάνειας, κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού θα πρέπει να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τους υπολογισμούς και τα υποκείμενα δεδομένα για τις προσαρμογές υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος εξέτασης, και να κοινοποιούνται στο Κοινοβούλιο οι αποφάσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις ημερομηνίες και το ύψος των δόσεων·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα·

1.      υπογραμμίζει ότι η πρόταση αυτή τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000) οφείλεται στις περιστασιακές συνέπειες της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού σε ορισμένα κράτη μέλη·

2.      θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου κυριάρχησε το ζήτημα της χρονικής μετάθεσης της αναπροσαρμογής των εθνικών συνεισφορών, αντί της εξεύρεσης διαπραγματευτικής θέσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2014 και του 2015· το αποτέλεσμα ήταν ότι η θέση αυτή καθορίστηκε μόλις την τελευταία ημέρα της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 314 της ΣΛΕΕ και συνέβαλε στην αποτυχία της επιτροπής συνδιαλλαγής να καταλήξει σε συμφωνία·

3.      τονίζει ότι η ευελιξία και το κατεπείγον, που επικαλείται το Συμβούλιο ομόφωνα όταν πρόκειται για το χρονοδιάγραμμα των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης, απορρίπτονται από ορισμένες αντιπροσωπείες του όταν πρόκειται για την ομαλή εκτέλεση του ΠΔΠ 2014-2020 και, ειδικότερα, για την έγκαιρη πραγματοποίηση των πληρωμών προς τους δικαιούχους του προϋπολογισμού της Ένωσης·

4.      ανησυχεί για την προτεινόμενη μεγαλύτερη ευχέρεια που παρέχεται στα κράτη μέλη ως προς το χρονοδιάγραμμα των πρόσθετων συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης που απορρέουν από τις προσαρμογές των ΑΕΕ· τονίζει ότι τούτο δημιουργεί προηγούμενο που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στα ταμειακά διαθέσιμα της Επιτροπής, στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους δικαιούχους του προϋπολογισμού της Ένωσης και, εν τέλει, στην αξιοπιστία του προϋπολογισμού της Ένωσης·

5.      υπογραμμίζει ότι η πρόταση αυτή καθιστά το σύστημα ιδίων πόρων ακόμη πιο πολύπλοκο και αποσκοπεί στην τροποποίηση νομοθεσίας η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί, αναδρομικά, από ήδη συμφωνηθείσες νομοθετικές πράξεις· τονίζει, ως εκ τούτου, τον ζωτικό ρόλο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους όσον αφορά την υποβολή προτάσεων για την εξάλειψη των ανεπαρκειών του ισχύοντος συστήματος·

6.      αναγνωρίζει, παρόλα αυτά, τα εξαιρετικά υψηλά ποσά προσαρμογών των βασιζόμενων στον ΦΠΑ και στο ΑΕΕ ιδίων πόρων το 2014, τα οποία μπορεί να συνιστούν ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για ορισμένα κράτη μέλη·

7.      τονίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μέρος ευρύτερης διαπραγματευτικής δέσμης στην οποία περιλαμβάνονται οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί του 2014 και ο προϋπολογισμός του 2015 και, συνεπώς, δεν την απορρίπτει·

8.      εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

9.      καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ·

10.    καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

11.    ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

12.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000

Άρθρο 10 – παράγραφος 7 α – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο μόνον αφού γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή, πριν από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου, την απόφασή τους, καθώς και την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες εγγραφής του ποσού των προσαρμογών στον λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο μόνον αφού γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή, πριν από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου, την απόφασή τους, καθώς και την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες εγγραφής του ποσού των προσαρμογών στον λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη την απόφαση αυτή, καθώς και τον αριθμό των δόσεων, το ποσό κάθε δόσης και τις ημερομηνίες εγγραφής στους λογαριασμούς.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000

Άρθρο 10 – παράγραφος 8

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 7 συνιστούν τροποποιήσεις των εσόδων του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιούνται.»

«8. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 7 συνιστούν τροποποιήσεις των εσόδων του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιούνται. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις τροποποιήσεις των εσόδων δυνάμει του παρόντος άρθρου.»


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κύριον Jean Arthuis

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ASP 9G205

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/EΚ, Eυρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Λόγω του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου των πρόσθετων χρηματικών ποσών που πρέπει να αποδώσουν μερικά κράτη μέλη ως αποτέλεσμα των προσαρμογών των ιδίων πόρων από ΑΕΕ το 2014, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 1150/2000 σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων των ΕΚ. Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πρόταση αυτή.

Η πρόταση αυτή ανατέθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών με δυνατότητα να εκφράσει γνώμη και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος αυτού, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού δεν είναι σε θέση να διεξαγάγει συνήθη γνωμοδοτική διαδικασία και συνεπώς αποφάσισε η γνώμη της CONT να εκφρασθεί σε επιστολή. Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα στην επιτροπή σας να λάβει υπόψη τη γνώμη της CONT, ενώ την ίδια στιγμή δεν παρεμποδίζεται ο ρυθμός των εργασιών της BUDG.

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού επιδοκιμάζει την προαναφερθείσα πρόταση της Επιτροπής, καθώς παρέχει στα κράτη μέλη την ευελιξία που χρειάζονται στον τρόπο που διαθέτουν για να αποδώσουν το ποσό το οποίο προκύπτει από τις προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών (ίδιοι πόροι) που βασίζονται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ), όπως προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 1150/2000 όταν το συνολικό ποσό είναι εξαιρετικά υψηλό.

Η επιτροπή επιμένει ότι το γεγονός ότι οι προσαρμογές των ιδίων πόρων ΑΕΕ είναι εξαιρετικά υψηλές για ορισμένα κράτη μέλη το 2014 οφείλεται στο συνδυασμό της συνήθους ετήσιας προσαρμογής που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου με τις σημαντικές αναθεωρήσεις που διενήργησαν τα κράτη μέλη στα δεδομένα τους για το ΑΕΕ προηγούμενων ετών, ιδίως για το διάστημα μετά το 2002.

Η επιτροπή σημειώνει ότι η κατάσταση αυτή συνδέεται με την υπέρμετρα μακρά διάρκεια του κύκλου της διενεργούμενης από την Επιτροπή επαλήθευσης των δεδομένων ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) που χρησιμοποιούνται για τους ιδίους πόρους, και με την υπερβολικά συστηματική χρήση γενικών και ειδικών επιφυλάξεων που διατυπώνουν οι υπηρεσίες της.

Η επιτροπή τονίζει, όπως συνιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του 11/2013, ότι «αυτές οι (γενικές) επιφυλάξεις πρέπει να περιορίζονται για τις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι να μην εξασφαλίζεται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, για παράδειγμα όταν ένα κράτος μέλος διενεργεί μείζονα αναθεώρηση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου επαλήθευσης ή σε μη τακτά χρονικά διαστήματα».

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού επιμένει ότι η Eurostat πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την μεθοδολογία επαλήθευσης προκειμένου να τηρείται πλήρως στην πράξη η αρχή της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Δρ. Inge Gräßle


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Echenique, Charles Goerens, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Nils Torvalds, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Κώστας Χρυσόγονος, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου