Procedură : 2014/0332(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0066/2014

Texte depuse :

A8-0066/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0097

RAPORT     *
PDF 178kWORD 253k
12.12.2014
PE 544.206v02-00 A8-0066/2014

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

Comisia pentru bugete

Raportori: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 SCRISOARE DIN PARTEA COMISIEI PENTRU CONTROL BUGETAR
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2014)0704),

–       având în vedere articolul 322 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul Euratom, în temeiul cărora Parlamentul a fost consultat de Consiliu (C8-0250/2014),

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru control bugetar,

-      având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

-      având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0066/2014),

A.     întrucât din ultimele revizuiri statistice convenite de statele membre reiese că, timp de mai mulți ani, o parte dintre acestea nu și-au îndeplinit integral obligațiile de contribuție la bugetul Uniunii, în vreme ce alte state membre și-au depășit aceste obligații; întrucât aceste devieri au fost declanșate de modificările statistice majore comunicate de statele membre;

B.     întrucât normele în vigoare în prezent, astfel cum au fost convenite în mod unanim în cadrul Consiliului, ar fi putut să conducă la o corectare promptă a acestor contribuții insuficiente sau excesive;

C.     întrucât, în trecut, statele membre și-au plătit, în general, integral și fără întârzieri majore, contribuțiile bazate pe VNB și pe TVA la bugetul Uniunii, chiar dacă au traversat momente de criză și de mare austeritate bugetară;

D.     întrucât anumite state membre care au beneficiat de o subestimare anterioară a VNB-ului lor și-au exprimat reticența de a plăti sumele suplimentare datorate până la termenul stabilit legal;

E.     întrucât Consiliul a solicitat Comisiei să prezinte o propunere care să ia în considerare această situație prin modificarea normelor relevante și autorizarea reportării sumelor datorate și a plății acestora în mai multe tranșe;

F.     întrucât, în conformitate cu revizuirea legislativă în curs de desfășurare, șapte state membre au hotărât să nu achite în contul UE soldurile calculate pe baza VNB și TVA în prima zi lucrătoare a lunii decembrie 2014; întrucât Comisia a revizuit ulterior sumele introduse inițial în PBR 6/2014, luând în calcul sumele efectiv disponibilizate la această dată;

G.     întrucât acest lucru survine imediat după încheierea de către instituții a unei proceduri legislative începute în 2011 în vederea revizuirii legislației privind resursele proprii și înainte chiar ca acest nou pachet legislativ să intre în vigoare;

H.     întrucât această propunere face parte dintr-un pachet de negocieri mai larg privind bugetele rectificative din 2014 și bugetul pentru 2015;

I.      întrucât, din motive de transparență, în fiecare an Parlamentului ar trebui să-i fie prezentat, în cadrul procedurii bugetare, un raport privind calcularea ajustării soldurilor de TVA și VNB, acordându-se suficient tip pentru analiza acestuia, notificându-i-se totodată și deciziile statelor membre privind datele la care sunt transferate diversele tranșe și valoarea acestora;

J.      întrucât Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 ar trebui modificat așadar în consecință;

1.      subliniază că această propunere de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 are ca origine consecințele punctuale ale punerii în aplicare a regulamentului respectiv în anumite state membre.

2.      regretă faptul că, la nivelul Consiliului, s-a acordat prioritate reportului ajustărilor contribuțiilor naționale, în defavoarea stabilirii unei poziții de negociere privind bugetele pentru 2014 și 2015, care nu s-a prefigurat decât în ultima zi a perioadei de conciliere de 21 de zile prevăzute la articolul 314 din TFUE, ceea ce a dus la incapacitatea Comitetului de conciliere de a ajunge la un acord;

3.      subliniază că flexibilitatea și urgența solicitate în mod unanim de Consiliu atunci când este vorba de stabilirea calendarului contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii sunt respinse de mai multe dintre delegațiile sale atunci când este vorba de buna punere în aplicare a CFM 2014-2020 și, în special, de plata la timp a sumelor datorate beneficiarilor bugetului Uniunii.

4.      este îngrijorat de marja de apreciere mai mare pe care propunerea o lasă la latitudinea statelor membre în ceea ce privește data transferului contribuțiilor lor suplimentare, rezultate din ajustarea VNB, la bugetul Uniunii; subliniază că, în felul acesta, se creează un precedent susceptibil să afecteze trezoreria Comisiei, calendarul plăților în favoarea beneficiarilor bugetului Uniunii și, în final, credibilitatea bugetului acesteia;

5.      subliniază că această propunere sporește și mai mult nivelul de complexitate al sistemului resurselor proprii și este menită să modifice un act legislativ care va fi în curând înlocuit, cu efect retroactiv, de acte legislative deja adoptate; subliniază, în acest context, rolul crucial pe care îl are Grupul la nivel înalt privind resursele proprii în ceea ce privește prezentarea unor propuneri pentru depășirea lacunelor sistemului actual;

6.      recunoaște însă că valoarea ajustărilor resurselor proprii bazate pe TVA și VNB este excepțional de mare în 2014 și că aceasta poate reprezenta o povară financiară importantă pentru anumite state membre;

7.      subliniază că propunerea Comisiei face parte dintr-un cadru de negociere mai larg, care include bugetele rectificative pentru 2014 și bugetul pentru 2015, și, prin urmare, se abține să o respingă;

8.      aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

9.      invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

10.    invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

11.    solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

12.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000

Articolul 10 – alineatul 7 a – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot aplica primul paragraf numai dacă au comunicat Comisiei decizia lor înainte de prima zi lucrătoare a lunii decembrie și au informat Comisia cu privire la data sau datele înscrierii sumei ajustărilor în contul menționat la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament.

Statele membre pot aplica primul paragraf numai dacă au comunicat Comisiei decizia lor înainte de prima zi lucrătoare a lunii decembrie și au informat Comisia cu privire la data sau datele înscrierii sumei ajustărilor în contul menționat la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la această decizie, indicând statele membre în cauză, numărul tranșelor de plată, valoarea fiecăreia dintre acestea și datele de contabilizare a acestora.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000

Articolul 10 – alineatul 8

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Alineatul (8) se înlocuiește cu textul următor:

„(8) Operațiile la care se referă alineatele (4)-(7) reprezintă modificări ale încasărilor din exercițiul în care au loc.”

„(8) Operațiile la care se referă alineatele (4)-(7) reprezintă modificări ale încasărilor din exercițiul în care au loc. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind modificarea veniturilor în temeiul prezentului articol.”


SCRISOARE DIN PARTEA COMISIEI PENTRU CONTROL BUGETAR

Dl Jean Arthuis

Președinte

Comisia pentru bugete

ASP 9G205

Parlamentul European

Subiect: Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

Stimate domnule președinte,

Având în vedere valoarea excepțional de mare a fondurilor suplimentare care trebuie puse la dispoziție de anumite state membre ca urmare a ajustării resurselor proprii bazate pe VNB în 2014, Comisia a prezentat Consiliului o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene. Consiliul a decis să consulte Parlamentul și Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

Propunerea a fost atribuită Comisiei pentru bugete, Comisia pentru control bugetar având posibilitatea de a prezenta un aviz. Având în vedere urgența acestui dosar, Comisia pentru control bugetar nu este în măsură să urmeze procedura normală de elaborare a unui aviz și a decis, prin urmare, să își exprime avizul în cadrul unei scrisori. Astfel, comisia dumneavoastră va putea ține seama de avizul comisiei CONT fără a fi încetinită în activitatea sa.

Comisia pentru control bugetar salută propunerea Comisiei menționată mai sus deoarece aceasta acordă statelor membre flexibilitatea necesară pentru stabilirea modalității în care acestea pun la dispoziție sumele care rezultă din ajustarea contribuțiilor lor naționale (resurse proprii) bazate pe taxa pe valoare adăugată (TVA) și pe venitul național brut (VNB), menționate în Regulamentul nr. 1150/2000, atunci când valoarea totală este excepțional de mare.

Comisia subliniază faptul că ajustările resurselor proprii bazate pe VNB sunt, în 2014, deosebit de mari pentru anumite state membre datorită combinării ajustării anuale obișnuite, care are loc în prima zi lucrătoare a lunii decembrie, cu revizuirile importante ale datelor privind VNB operate de statele membre în raport cu anii anteriori, în special începând din 2002.

Comisia indică faptul că această situație este legată de durata excesiv de lungă a ciclului de verificare de către Comisie a datelor privind venitul național brut (VNB) folosite pentru resursele proprii și de utilizarea prea sistematică de către serviciile acesteia a rezervelor generale și specifice.

Comisia subliniază, astfel cum a fost recomandat de Curtea Europeană de Conturi în raportul său special nr. 11/2013, că aceste „rezerve (generale) ar trebui să fie limitate doar la cazuri excepționale în care există un risc considerabil ca interesele financiare ale UE să nu fie protejate, de exemplu atunci când un stat membru efectuează revizuiri majore pe parcursul ciclului de verificare sau la intervale neregulate”.

Comisia pentru control bugetar subliniază necesitatea ca Eurostat să urmeze recomandările Curții de Conturi privind metodologia sa de verificare, astfel încât principiul egalității de tratament a statelor membre să fie, în practică, pe deplin respectat.

Cu deosebită considerație,

Inge Gräßle


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Pablo Echenique, Charles Goerens, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Aviz juridic - Politica de confidențialitate