Förfarande : 2014/0332(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0066/2014

Ingivna texter :

A8-0066/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0097

BETÄNKANDE     *
PDF 168kWORD 236k
12.12.2014
PE 544.206v02-00 A8-0066/2014

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

Budgetutskottet

Föredragande: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 SKRIVELSE FRÅN BUDGETUTSKOTTET
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

(COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2014)0704),

–       med beaktande av artikel 322.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0250/2014),

–       md beaktande av skrivelsen från budgetkontrollutskottet,

-      med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

-      med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8‑0066/2014), och av följande skäl:

A.     Efter de senaste statistiska revideringarna som medlemsstaterna enats om framkom det att ett antal medlemsstater under ett antal år inte har betalat de fulla belopp som de är skyldiga unionsbudgeten medan andra har betalat mer än de ska. Dessa avvikelser hänger samman med de stora statistiska ändringar som medlemsstaterna aviserat.

B.     Enligt de gällande regler som enhälligt antagits i rådet skulle det genast ha skett en korrigering av dessa för små eller för stora betalningar.

C.     Alla medlemsstater har tidigare som allmän regel och utan några betydande förseningar betalat de fulla beloppen för sina BNI- och momsbaserade bidrag till unionsbudgeten, trots kristider och allvarliga fiskala påfrestningar.

D.     Vissa medlemsstater som under årens lopp dragit nytta av för låga uppskattningar av dess BNI har uttryckt sin ovilja att betala det ytterligare belopp som de är skyldiga före den rättsliga tidsfristen.

E.     Rådet har uppmanat kommissionen att lägga fram ett förslag som löser den situationen genom att ändra reglerna i fråga och möjliggöra att de belopp som ska betalas kan skjutas upp och ske i flera delbetalningar.

F.     I enlighet med den pågående lagstiftningsöversynen har sju medlemsstater beslutat att inte betala in sina respektive BNI- och momssaldon till EU-kontot den första arbetsdagen i december 2014. Kommissionen har därefter sett över de lopp som ursprungligen infördes i ändringsbudget nr 6/2014 med beaktande av de belopp som faktiskt gjorts tillgängliga detta datum.

G.     Detta sker strax efter att institutionerna slutfört en lagstiftningsprocess, som inleddes 2011, för en översyn av lagstiftningen om de egna medlen, och till och med innan detta nya lagstiftningspaket trätt i kraft.

H.     Detta förslag är en del av det större förhandlingspaketet om 2014 års ändringsbudgetar och 2015 års budget.

I.      För transparensens skull bör en rapport om beräkningarna och de underliggande uppgifterna för anpassningarna av moms- och BNI-saldona varje år läggas fram för parlamentet inom ramen för budgetförfarandet så att det finns tillräcklig tid för behandlingen, och medlemsstaternas beslut om datumen och storleken på delbetalningarna bör meddelas parlamentet.

J.      Förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

1.      Europaparlamentet betonar att detta förslag om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 har sitt ursprung i engångsföljderna för vissa medlemsstater av tillämpningen av denna förordning.

2.      Europaparlamentet beklagar att frågan om uppskjutandet av nationella bidragsanpassningar vägde tyngre i rådet än uppnåendet av en förhandlingsposition för 2014 och 2015 års budgetförhandlingar som endast fastställdes den sista dagen i den 21 dagar långa förlikningsperioden enligt artikel 314 i EUF-fördraget och som bidrog till att förlikningskommittén misslyckades med att nå en överenskommelse.

3.      Europaparlamentet betonar att den flexibilitet och skyndsamhet som rådet enhälligt kräver när det gäller tidpunkten för medlemsstaternas bidrag till unionsbudgeten avfärdas av ett antal delegationer när det gäller det effektiva genomförandet av den fleråriga budgetramen för 2014-2020 och i synnerhet punktliga utbetalningar till mottagarna från unionsbudgeten.

4.      Europaparlamentet är bekymrat över det större manöverutrymme som medlemsstaterna fått när det gäller tidpunkten för deras ytterliga bidrag till unionsbudgeten till följd av BNI-justeringar. Parlamentet betonar att detta skapar ett precedensfall som skulle få effekter på kommissionens likviditetsförvaltning, tidpunkten för utbetalningarna till mottagarna av unionsbudgeten och i slutänden för unionsbudgetens trovärdighet.

5.      Europaparlamentet betonar att detta förslag gör systemet med egna medlen ännu komplexare och syftar till att ändra lagstiftning som snart kommer att ersättas, och det retroaktivt, av redan antagna rättsakter. Mot bakgrund av detta betonar parlamentet den avgörande roll som högnivågruppen för egna medel spelar när det gäller att komma med förslag för att rätta till bristerna i det nuvarande systemet.

6.      Europaparlamentet konstaterar dock att 2014 års anpassningar för moms- och BNI-baserade egna medel ligger på en exceptionellt hög nivå, vilket kan leda till en stor finansiell börda för vissa medlemsstater.

7.      Europaparlamentet betonar att kommissionens förslag är en del av ett större förhandlingspaket som innehåller bland annat 2014 års ändringsbudgetar och 2015 års budget och avstår därför från att förkasta det.

8.      Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

10.    Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

11.    Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

12.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000

Artikel 10 – punkt 7a – femte stycket

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får endast tillämpa första stycket om de före den första arbetsdagen i december har informerat kommissionen dels om sitt beslut, dels om det eller de datum då anpassningsbeloppet kommer att krediteras det konto som avses i artikel 9.1 i denna förordning.

Medlemsstaterna får endast tillämpa första stycket om de före den första arbetsdagen i december har informerat kommissionen dels om sitt beslut, dels om det eller de datum då anpassningsbeloppet kommer att krediteras det konto som avses i artikel 9.1 i denna förordning. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om varje sådant beslut, inbegripet vilka medlemsstater som berörs, antalet delbetalningar, beloppet för varje delbetalning och datumen när de bokförs.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000

Artikel 10 – punkt 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Punkt 8 ska ersättas med följande:

'8. De förfaranden som avses i punkt 4-7 medför ändringar av inkomsterna för det budgetår under vilket förfarandena ägde rum.

'8. De förfaranden som avses i punkt 4-7 medför ändringar av inkomsterna för det budgetår under vilket förfarandena ägde rum. Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om de ändrade inkomsterna enligt denna artikel.


SKRIVELSE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

ASP 9G205

Europaparlamentet

Ärende: Förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

Till ordföranden

På grund av de exceptionellt stora ytterligare belopp som vissa medlemsstater ska tillhandahålla till följd av anpassningarna av BNI-baserade egna medel under 2014 lade kommissionen för rådet fram ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om systemet för gemenskapernas egna medel. Rådet beslutade att höra parlamentet och revisionsrätten om detta förslag.

Budgetutskottet har utsetts till ansvarigt utskott för detta förslag och budgetkontrollutskottet får avge ett yttrande. Eftersom ärendet är så brådskande kan budgetkontrollutskottet inte tillämpa ett normalt yttrandeförfarande och man beslutade därför att budgetkontrollutskottet skulle avge sitt yttrande i en skrivelse. På så sätt kan ert utskott beakta budgetkontrollutskottets ståndpunkt samtidigt som budgetutskottets arbete inte förhalas.

Budgetkontrollutskottet välkomnar kommissionens ovan nämnda förslag eftersom det ger medlemsstaterna den flexibilitet som behövs när det gäller tillhandahållandet av det belopp som de är skyldiga till följd av anpassningarna av de nationella bidragen (egna medel), som är baserade på mervärdesskatt (moms) och bruttonationalinkomst (BNI), i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 i vilken det totala beloppet är exceptionellt stort.

Utskottet insisterar på att de exceptionellt stora anpassningarna av de BNI-baserade egna medlen för vissa medlemsstater för 2014 beror på en kombinationen av den vanliga årliga anpassningen som görs första arbetsdagen i december varje år och de stora revideringar som medlemsstaterna har gjort av sina BNI-uppgifter under tidigare år, särskilt sedan 2002.

Utskottet noterar att situationen har uppstått på grund av kommissionens alltför långa cykel för att kontrollera de uppgifter om bruttonationalinkomsten (BNI) som de egna medlen baseras på och på att kommissionsenheterna alltför systematiskt använder allmänna och särskilda reservationer.

Utskottet betonar, i enlighet med den rekommendation som revisionsrätten ger i sin särskilda rapport nr 11/2013, att sådana (allmänna) ”reservationer bör användas endast i undantagsfall då det finns en betydande risk för att EU :s ekonomiska intressen inte är skyddade, exempelvis om en medlemsstat utför en större revidering under kontrollcykeln eller med oregelbundna intervaller”.

Budgetkontrollutskottet betonar att Eurostat bör följa revisionsrättens rekommendationer när det gäller kontrollmetoder så att man i praktiken fullt ut respekterar principen om likabehandling av medlemsstaterna.

Med vänliga hälsningar

Inge Gräßle


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pablo Echenique, Charles Goerens, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy