ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

15.12.2014 - (16739/2014 – C8‑0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Предложение за резолюция
Комисия по бюджети
Докладчици:               Ейдер Гардиасабал Рубиал (Раздел III – Комисия)
                                     Моника Холмайер (други раздели)


Процедура : 2014/2224(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0067/2014
Внесени текстове :
A8-0067/2014
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (16739/2014 – C8 0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–   като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности[1],

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[2],

–   като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[3] (Регламент за МФР),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4] (МИС от 2 декември 2013 г.),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2014 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2015 година, раздел III – Комисия[5],

–   като взе предвид своята резолюция от 17 април 2014 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2015 година[6],

–   като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет от Комисията на 24 юни 2014 г. (COM(2014)0300),

–   като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приета от Съвета на 2 септември 2014 г. и предадена на Парламента на 12 септември 2014 г. (12608/2014 – C8‑0144/2014),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2014 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година[7],

–   като взе предвид факта, че помирителният комитет не постигна споразумение по общ проект в срока от двадесет и един дни, посочен в член 314, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет от Комисията на 27 ноември 2014 г. (COM(2014)0723) в съответствие с член 314, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид заключенията от тристранната среща относно бюджета, състояла се на 8 декември 2014 г.,

–   като взе предвид позицията относно новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. (16739/2014 – C8‑0287/2014) и предадена на Парламента в същия ден,

–   като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0067/2014),

1.   припомня, че „проектопакетът“, който беше приет след трудни преговори от представителите на Парламента и на Съвета по време на тристранната среща на 8 декември 2014 г., се състои от три елемента: проекти на коригиращи бюджети № 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014 и 8/2014 за обща сума в размер на 49,8 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и допълнителни 3 529,6 милиона евро свежи пари в бюджетни кредити за плащания; бюджета на Съюза за финансовата 2015 година, чието равнище се определя на 145 321,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 141 214,0 милиона евро в бюджетни кредити за плащания; и шест съвместни изявления, както и три едностранни изявления;

2.   подчертава, че въпреки че Комисията успя да удовлетвори най-неотложните потребности по отношение на плащанията през 2014 г., равнището на допълнителните бюджетни кредити за плащания, записани в бюджета за 2014 г., няма да е достатъчно, за да се преодолее през 2015 г. повтарящият се проблем с натрупването на неплатени сметки; подчертава следователно съвместното изявление относно плана за плащанията, което придружава пакета във връзка със споразумението относно бюджета за 2014 г. и относно бюджета за 2015 г.;

3.   е убеден при все това, че през следващите години трябва да бъдат положени повече усилия с оглед намаляване на неплатените сметки до устойчиво равнище, като се обърне специално внимание на политиката на сближаване; подчертава във връзка с това поетия от трите институции на ЕС ангажимент за разглеждане на всички възможни начини за намаляване на равнището на тези сметки, както е посочено в съвместното изявление относно плана за плащанията, придружаващо тазгодишното споразумение относно бюджета;

4.   приветства увеличението от 244,2 милиона евро на общия размер на бюджетните кредити за поети задължения в сравнение с първоначалната позиция на Съвета от 2 септември 2014 г.; изразява задоволство от факта, че 521,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, които бяха съкратени от Съвета, бяха изцяло възстановени и че бяха добавени още 170,7 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, в т.ч. пълният пакет от пилотни проекти и подготвителни действия, и 95 милиона евро за програма „Хоризонт 2020“, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и програма „Еразъм“, както и за хуманитарна помощ;

5.   изразява въпреки това съжаление, че Съветът отново не прояви готовност да осигури в допълнение към своите политически изявления достатъчно бюджетни средства за подпомагане на заетостта и растежа и за изпълнение на международните ангажименти на Съюза, което той показа с несъгласието си сумите в бюджета да достигнат тавана на МФР по функции 1а и 4; изразява задоволство, че увеличенията, които бяха договорени по време на преговорите, съответстват на политическите приоритети на Парламента; изразява обаче съжаление при тези обстоятелства, че Съветът изглежда вече няма политически приоритети и се интересува единствено от хоризонталното ограничаване на разходите във възможно най-голяма степен;

6.  приветства факта, че благодарение на допълнителните целеви приходи в областта на общата селскостопанска политика, посочени в писмо за внасяне на корекции № 1/2015, представено от Комисията, беше намерено решение за финансирането на извънредни мерки за сума в размер на 273,6 милиона евро в отговор на забраната за внос на храни, наложена от Русия, без да се мобилизират още в началото средства от резерва за кризи в селскостопанския сектор;

7.  приветства факта, че общото равнище на бюджетните кредити за плащания, договорени за 2015 г., бележи увеличение с 1,6% спрямо бюджета за 2014 г., като е с 1 217,1 милиона евро над сумата от първоначалното четене на Съвета; изразява особено задоволство, че благодарение на преразпределянето на 448,5 милиона евро и на допълнителните целеви приходи, посочени в гореспоменатото писмо за внасяне на корекции, равнището на плащанията, получено по този начин по функции 1а и 4, е над равнището в първоначалния проектобюджет от 24 юни 2014 г.;

8.   отбелязва при все това, особено по отношение на плащанията, че бюджетните преговори стават все по-трудни през последните години, главно поради недопускащата компромиси позиция на Съвета; отново подчертава своята позиция, а именно, че основната функция на бюджетната процедура следва да бъде да се постигне съгласие по политическите приоритети по отношение на бюджетните задължения, докато плащанията следва да се разглеждат като последващи технически действия в изпълнение на въпросните задължения; припомня на Съвета определенията за видовете бюджетни кредити в член 10, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза, и правилата за неговото прилагане, като посочва, че „бюджетните кредити за плащания обхващат плащанията, извършени в изпълнение на правните задължения, поети през финансовата година или през предходни финансови години“;

9.   приветства факта, че Съветът в крайна сметка одобри мобилизирането на средства от маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г., макар и за по-малка сума от необходимото; приветства освен това общото увеличение на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2014 г. по редица бюджетни редове на стойност 4,2 милиарда евро, от които 3 168,2 милиона евро ще бъдат мобилизирани чрез маржа за непредвидени обстоятелства за 2014 г.; приветства също така факта, че увеличенията на бюджетните кредити за плащания по функции 1а и 4, предложени в ПКБ № 3/2014, бяха до голяма степен запазени в окончателния компромисен проект; отбелязва, че увеличенията са насочени главно към функция 1б, където понастоящем се проявява основният проблем с неплатените сметки към края на годината; припомня, че още при своето четене на бюджета за 2014 г. Парламентът предвиди необходимостта от повече бюджетни кредити за плащания (сумата по окончателното споразумение беше с 983 милиона евро по-малка от сумата в приетата позиция на Парламента); призовава Съвета да не се опитва всяка година да намалява изкуствено бюджета на ЕС;

10. не одобрява при все това позицията на Съвета да не се използва пълният размер на допълнителните приходи от глоби за покриване на потребностите във връзка с дължими плащания; счита, че до приключване на кризата с плащанията пълният размер на извънредните приходи следва да се използва за преодоляването на този проблем; припомня, че проектопакетът беше одобрен, тъй като съответстваше на изискването на Парламента да се постигне устойчивост по отношение на проблема с неуредените плащания; подчертава при все това, че намирането на истинско решение на кризата с плащанията на ЕС изисква определянето на подходящ таван на неплатените сметки;

11. изразява съжаление, че в Съвета беше дадено предимство на въпроса за отсрочването на корекцията на националните вноски пред определянето на преговорна позиция за преговорите относно бюджета за 2014 и за 2015 г., като въпросната позиция беше установена едва в последния ден от срока за работа на помирителния комитет от двадесет и един дни, предвиден в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с което допринесе за неуспеха на помирителния комитет да постигне споразумение;

12. припомня, че съгласно член 310 от Договора за функционирането на Европейския съюз приходите и разходите по бюджета на ЕС трябва да бъдат балансирани;

13. отдава най-голямо политическо значение на съвместните изявления, договорени между Парламента, Съвета и Комисията, и по-специално на изявлението относно плана за плащанията и на изявлението относно използването на специални инструменти; настоява планът за плащанията да бъде завършен във възможно най-кратки срокове и във всеки случай преди приемането на проектобюджета за 2016 г. от Комисията; подчертава още веднъж, че неговото одобрение на МФР се основаваше на схващането, че всички специални инструменти за плащания се записват в бюджета над таваните и че всяко друго тълкуване ще доведе автоматично до възобновяване на преговорите по споразумението за МФР;

14. изразява отново своята дългогодишна позиция, че бюджетните кредити за плащания по специални инструменти следва да бъдат изчислявани над таваните на МФР, както се прави по отношение на бюджетните кредити за поети задължения; изразява още веднъж съжаление, че не се създадоха условия за постигането на споразумение със Съвета по този въпрос; подчертава обаче, че трябва да се положат максимални усилия за постигането на ясно споразумение по този въпрос възможно най-рано;

15. отново потвърждава своята позиция, че една задълбочена реформа на системата на собствените ресурси е жизнено необходима за излизане от настоящото безизходно положение по отношение на преговорите по бюджета и поради това отдава изключително значение на работата на групата на високо равнище за собствените ресурси, ръководена от Марио Монти;

16. изразява съжаление по повод нежеланието на Съвета и на Комисията да осигурят на агенциите на ЕС необходимите ресурси, особено по отношение на персонала, за да изпълняват те своите мандати, предоставени им от законодателния орган, и подчертава, че настоящото споразумение не означава, че Парламентът приема концепцията за „резерв за преназначаване“ на Комисията; изразява голямо съжалява освен това по повод съкращенията на служители в агенциите, финансирани чрез събирането на такси, и ги счита за необосновани, тъй като съответните длъжности не се финансират от бюджета на ЕС;

17. приветства увеличението на бюджетните кредити за деветте нови длъжности за съдии в Съда; отново подчертава, че трябва да бъдат предприети всички необходими действия, за да приключи законодателната процедура до 1 октомври 2015 г., благодарение на което ще се обезпечи ефективното увеличение на техния брой; настоятелно призовава по тази причина Съвета да постигне незабавно споразумение относно разпределението на длъжностите за новите съдии; изисква навременна и актуална оценка на допълнителните финансови потребности във връзка с новите съдии и техния персонал, която Сметната палата да представи на Съвета и на Парламента; отново заявява, че потребността от допълнителен персонал по повод назначаването на нови съдии следва да бъде оценена по разумен начин;

18. приветства изпълнението на първия етап от споразумението за сътрудничество между Парламента и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите; счита, че това споразумение е добър пример за намирането на полезни взаимодействия между институциите, които ще повишат ефикасността и ще допринесат за икономия на средства; очаква втората фаза на споразумението да бъде завършена до юли 2015 г.;

19. приветства неутралните за бюджета трансфери на „общи административни разходи“ за служителите на Комисията в делегациите от раздел ІІІ („Комисия“) към раздел Х („ЕСВД“) на бюджета; отново заявява, че този трансфер ще съответства на опростяването на управлението на административните разходи на делегациите на ЕС и не би следвало да има друго отражение върху бюджетните кредити за административни разходи на Комисията, нито върху условията на труд на персонала на Комисията в делегациите; настоява трансферът да бъде изпълнен в условия на добро сътрудничество между ЕСВД и Комисията;

20. изразява като цяло съжаление по повод неспособността на Съвета да изготви обща позиция, особено в рамките на срока за работа на помирителния комитет от двадесет и един дни и във връзка с приемането на проектите на коригиращи бюджети, и приканва Съвета и Комисията да се споразумеят в началото на 2015 г. относно начините за подобряване на бюджетната процедура с цел улесняване на приемането на бюджета на Съюза за 2016 г., което трябва да бъде отправната точка за нов структурен подход към европейския бюджет, за да се избегнат ненужни, повтарящи се конфликти, доколкото това е възможно, и да се подобри разбирането сред партньорите за степента, в която разходите на ЕС следва да допринасят за общия ангажимент за растеж и работни места в ЕС;

21. одобрява без изменения позицията на Съвета относно новия проектобюджет за 2015 г., както и съвместните изявления, приложени към настоящата резолюция;

22. възлага на своя председател да обяви, че бюджетът е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи и националните парламенти.

  • [1]  OВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
  • [2]  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [3]  OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [4]  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [5]  Приети текстове, P7_TA(2014)0247.
  • [6]  Приети текстове, P7_TA(2014)0450.
  • [7]  Приети текстове, P8_TA(2014)0036.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТОПАКЕТ

Бюджет за 2015 г. – Съвместни заключения

Настоящият проектопакет обхваща следните раздели:

1.        Бюджет за 2015 г.

2.        Бюджет за 2014 г. — Проекти за коригиращи бюджети (ПКБ) № 3/2014—№ 8/2014

3.        Съвместни изявления

ОБЗОР

А.       Бюджет за 2015 г.

Съгласно проектопакета:

—     общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2015 г. се определя на 145 321,5 млн. евро. Общо това оставя марж под таваните по МФР за 2015 г. в размер на 1 760,1 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

—     общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2015 г. се определя на 141 214,0 млн. евро. Това включва сумата 126,7 млн. евро, свързана с мобилизацията на фонд „Солидарност“ на ЕС съобразно ПКБ № 5/2014 и № 7/2014;

—     от Инструмента за гъвкавост за 2015 г. е мобилизирана сумата 83,3 млн. евро под формата бюджетни кредити за поети задължения;

—     бюджетните кредити за плащания за 2015 г., свързани с мобилизацията на Инструмента за гъвкавост за оказване на допълнителна помощ за Кипър през 2014 г. и 2015 г., се оценяват от Комисията на 11,3 млн. евро.

Б.       Бюджет за 2014 г.

Съгласно проектопакета:

—     ПКБ № 3—№ 8/2014 се приемат в предложения от Комисията вид с изключенията, посочени в раздел 2;

—     следователно, размерът на бюджетните кредити за поети задължения в бюджет за 2014 г. се увеличава с 49,8 млн. евро поради мобилизацията на фонд „Солидарност“ на ЕС (в размер 126,7 млн. евро) във връзка с ПКБ № 5/2014 и № 7/2014, която отчасти се компенсира от намаляването с 76,9 млн. евро на бюджетните кредити за поети задължения в ПКБ № 3/2014, № 4/2014 и № 6/2014 (най-вече във връзка с рибарството);

—  следователно, общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2014 г. се увеличава с 3 529,6  млн. евро;

—     маржът за непредвидени обстоятелства за 2014 г. се мобилизира в размер на 2 818,2 млн. евро плюс 350 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания, в съответствие със съвместното изявление относно специалните инструменти, изложено в раздел 3.3 по-долу.

1.        БЮДЖЕТ за 2015 г.

1.1.        „Затворени“ бюджетни редове

Освен ако не е посочено друго по-долу в настоящите заключения, всички бюджетни редове, които не са били изменени от Съвета или Европейския парламент, както и бюджетните редове, за които Европейският парламент е приел измененията на Съвета по време на съответните четения в двете институции, се утвърждават.

За останалите бюджетни позиции Европейският парламент и Съветът са постигнали споразумение по заключенията, изложени в раздели 1.2—1.7 по-долу.

1.2.        Хоризонтални въпроси

а) Децентрализирани агенции

Вноската на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за всички децентрализирани агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в новия проект за бюджет (ПБ):

увеличение на длъжностите в щатното разписание и на свързаните с тях бюджетни кредити в сравнение с първоначалния ПБ:

—   Европейски банков орган (ЕБО): +9 длъжности и + 585 000 евро;

—     Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО): +3 длъжности и + 195 000 евро;

—     Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП): +4 длъжности и + 195 000 евро;

—     Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO): +4 длъжности и + 260 000 евро; и

—     Европейска полицейска служба (Европол): +5 длъжности, съчетано с намаляване в размер – 600 000 евро);

за Frontex — увеличение на оперативните разходи с 20,0 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

б) Изпълнителни агенции

Вноската на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за всички изпълнителни агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ.

в)  Пилотни проекти/Подготвителни действия

Беше договорен пакет от 59 пилотни проекта/подготвителни действия съгласно предложеното в новия ПБ, както за бюджетни кредити за поети задължения, така и за плащания. Когато се счита, че дадени пилотни проекти или подготвителни действия са покрити от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да улесни изпълнението на това действие.

Този пакет е напълно съобразен с предвидените във Финансовия регламент тавани за пилотните проекти и подготвителните действия.

г) Общи административни разходи на делегациите на ЕС

Постигнато е споразумение по трансфера на „Общи административни разходи на делегациите на ЕС“ от раздел „Комисия“ към раздел „ЕСВД“ на бюджета съгласно предложеното в новия ПБ.

1.3.       Разходи по бюджетни редове във финансовата рамка – бюджетни кредити за поети задължения

След като взеха под внимание горните заключения относно „затворените“ бюджетни редове, агенциите и пилотните проекти и подготвителните действия, Европейският парламент и Съветът се договориха за следното:

а) Подфункция 1а

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ, като отражение на приоритета да се допринесе за подобряване на достъпа до финансиране от бюджета на ЕС, в частност за малките и средните предприятия (МСП):

(в хил. евро)

Бюджетен ред

Име

Увеличение на бюджетните кредити за поети задължения

ПБ за 2015 г.

Нов ПБ за 2015 г.

Разлика

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Микрофинансиране и социално предприемачество — Улесняване на достъпа до финансиране за предприемачите, особено за най-отдалечените от пазара на труда, и за социалните предприятия

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Подобряване на достъпа до рисково финансиране на инвестициите в научни изследвания и иновации

337 534,7

342 534,7

5 000,0

 

Общо

 

 

18 500,0

Освен това, се приемат следните увеличения на бюджетни кредити за поети задължения спрямо новия ПБ:

(в хил. евро)

Бюджетен ред

Име

Нов ПБ за 2015 г.

Бюджет за 2015 г.

Разлика

02 02 01

Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп на предприятията от Съюза

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Насърчаване на сигурни европейски общества

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Засилване на авангардните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Водещи позиции в областта на нанотехнологиите, авангардните материали, лазерните технологии, биотехнологиите и усъвършенстваните технологии за производство и преработка

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Насърчаване на отворени, иновативни и мислещи европейски общества

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Развиване на европейското измерение в спорта

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Действия по инициативата „Мария Склодовска—Кюри“ — генериране, развитие и прехвърляне на нови умения, знания и иновации

734 668,4

737 668,4

3 000,0

 

Общо

 

 

63 000,0

В резултат на това и след като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и прехвърлянето на общите административни разходи на делегациите на ЕС към бюджетния раздел за ЕСВД, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 17 551,7 млн. евро, което оставя марж от 114,3 млн. евро под тавана за разходите по подфункция 1а.

б)     Подфункция 1б

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ.

Като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, както и мобилизирането на 83,3 млн. евро от Инструмента за гъвкавост за допълнително подпомагане на Кипър, договореният размер на поетите задължения се определя на 49 230,3 млн. евро.

в) Функция 2

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ.

Въз основа на новите елементи след представянето на писмо за внасяне на корекции № 1/2015, а именно информацията за действителния ефект на спешните мерки, предприети от август 2014 г. насам в отговор на забраната, наложена от Русия върху вноса на храни, окончателния излишък по ЕФГЗ за 2014 г. и актуализираната прогноза за сумите по финансовите корекции, които трябва да бъдат събрани през 2015 г., благодарение на тези допълнителни целеви приходи посочените по-горе спешни мерки (включително свързаните със сектора на млякото в балтийските държави, за който Комисията прие допълнителен пакет на 26 ноември 2014 г., както и тези за Финландия, след като бъдат изпълнени съответните условия) могат да бъдат финансирани в рамките на бюджетните кредити, поискани в писмо за внасяне на корекции № 1/2015, без да се прибягва до резерва за кризи в сектора на селското стопанство.

В резултат на това и след като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и прехвърлянето на общите административни разходи на делегациите на ЕС към бюджетния раздел за ЕСВД, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 58 808,6 млн. евро, което оставя марж от 790,4 млн. евро под тавана за разходите по подфункция 1а.

г) Функция 3

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ. Увеличението в оперативните разходи за Frontex се компенсира от намаляване на средствата по бюджетна позиция 18 02 01 01 (Подкрепа за управлението на границите и обща визова политика за улесняване на законното пътуване).

В резултат на това и като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, договореният размер на поетите задължения се определя на 2 146,7 млн. евро, което оставя марж от 99,3 млн. евро под тавана за разходите по функция 3.

д) Функция 4

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ, в частност по отношение на трансфера на общите административни разходи на делегации на ЕС към бюджетния раздел за ЕСВД.

Освен това, се приемат следните увеличения на бюджетни кредити за поети задължения спрямо новия ПБ:

(в хил. евро)

Бюджетен ред

Име

Нов ПБ за 2015 г.

Бюджет за 2015 г.

Разлика

21 03 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и хранителна помощ

872 446,0

882 446,0

10 000,0

 

Общо

 

 

32 000,0

Не се приема обаче предложеното в новия ПБ прехвърляне на разходите за специалните представители на ЕС от функция 4 към функция 5 (бюджетния раздел за ЕСВД). Поради това бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по бюджетен ред 19 03 01 07 (Специални представители на ЕС, функция 4) се връщат в размера им съгласно първоначалния ПБ.

В резултат на това и след като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и прехвърлянето на общите административни разходи на делегациите на ЕС към бюджетния раздел за ЕСВД, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 8 408,4 млн. евро, което оставя марж от 340,6 млн. евро под тавана за разходите по подфункция 1а.

е) Функция 5

Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и размерът на бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнищата, предложени от Комисията в новия ПБ:

—     съответните четения в Европейския парламент и в Съвета за техните раздели от бюджета;

—     четенето в Европейския парламент за раздела за Съда;

—     четенето в Европейския парламент за разделите за Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите; както и

—     размерът на бюджетните кредити за Европейската служба за външна дейност, предложен от Комисията в първоначалния ПБ, се увеличава, за да се вземе под внимание неутралният за бюджета трансфер на бюджетни кредити, свързани с „общите административни разходи на делегациите на ЕС“, от раздела за Комисията към този за ЕСВД.

Не се приема обаче предложеното в новия ПБ прехвърляне на разходите за специалните представители на ЕС от функция 4 към раздела за ЕСВД по функция 5. Поради тази причина в бюджетния раздел за ЕСВД не са включени бюджетни кредити за тази цел.

В сравнение с първоначалния ПБ тези промени водят до:

—     нетно намаляване на щатното разписание с 35 длъжности в резултат на намаляването на длъжностите за Европейския парламент с 47, което е частично компенсирано чрез увеличаването на длъжностите за Съда с 12;

—     нетно намаляване на бюджетните кредити с 0,6 млн. евро, дължащо се на намаляването им с 1,4 млн. евро за Европейската сметна палата, с 1,4 млн. евро за Европейския икономически и социален комитет и с 0,4 млн. евро за Комитета на регионите, което е частично компенсирано чрез увеличаването на бюджетните кредити с 2,6 млн. евро за Съда;

—     увеличението с 71,5 млн. евро за ЕСВД отразява неутралното за бюджета прехвърляне на „общите административни разходи на делегациите на ЕС“, което се компенсира изцяло в раздела за Комисията по подфункция 1а (0,6 млн. евро), функция 2 (0,1 млн. евро), функция 4 (45,7 млн. евро) и функция 5 (25,2 млн. евро). Общият ефект на тези прехвърляния е нетно увеличение на бюджетните кредити по функция 5 с 46,3 млн. евро.

Освен това, спрямо новия ПБ, е договорено следното неутрално за бюджета прехвърляне на длъжности и бюджетни кредити за поети задължения от Съвета към Службата за плащания (PMO) на Комисията, за да се отчете прехвърлянето върху PMO, от 1 януари 2015 г., на функциите по определяне и управление на пенсионните права на работещите и пенсионираните служители на Съвета: увеличението на щатното разписание с 6 длъжности AST 7 и на размера на бюджетните кредити за поети задължения за Комисията (раздел III) с 504 000 евро се компенсира изцяло чрез намаление на щатното разписание с 6 длъжности AST 7 и на размера на бюджетните кредити за поети задължения в Съвета (раздел II) с 504 000 евро.

В резултат на това, като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и прехвърлянето на „общите административни разходи на делегациите на ЕС“ към бюджетния раздел за ЕСВД, договореното равнище на поетите задължения се определя на 8 660,5 млн. евро, което оставя марж от 415,5 млн. евро под тавана за разходите по функция 5.

1.4.        Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2015 г. се определя на 141 214 040 563 евро.

Това включва сумата 126,7 млн. евро, свързана с мобилизацията на фонд „Солидарност“ на ЕС по отношение на ПКБ № 5/2014 и № 7/2014, както и сумата 440 млн. евро, свързана с преразпределянето на бюджетни кредити за плащания за Инициативата за младежка заетост от бюджета за 2014 г. към бюджета за 2015 г.

При разпределението на общото равнище на бюджетни кредити за плащания през 2015 г. са взети под внимание следните елементи:

а)     бюджетните кредити за плащания за едногодишни разходи, посочени по-горе, и по-специално по функции 2 и 5;

б)     бюджетните кредити за плащания за пакета пилотни проекти и подготвителни действия, посочени по-горе, са изчислени по следния начин: бюджетните кредити за плащания за всички нови пилотни проекти и подготвителни действия се определят в размер на 50 % от съответните поети задължения или на равнището, предложено от Европейския парламент, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска; в случай на разширяване на съществуващите пилотни проекти и подготвителни действия равнището на плащанията е определеното в ПБ плюс 50 % от съответните нови поети задължения или на равнището, предложено от Европейския парламент, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска;

в)  намаляването с 123,3 млн. евро на бюджетните кредити за плащания спрямо новия ПБ е разпределено пропорционално между всички бюджетни редове с многогодишни бюджетни кредити, които не са засегнати от елемента по буква б) по-горе, с изключение на следните редове, за които равнището на бюджетните кредити за плащания е определено на равнището в новия ПБ:

—     разходи за подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) и функция 4 (Глобална Европа);

—     бюджетни редове 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 и 13 03 60 за цел „Сближаване“; както и

—   международни споразумения за партньорство в областта на рибарството.

г)      на база на резултатите, получени от елемента в буква в) по-горе, бяха внесени следните окончателни корекции:

—     сумата 100 млн. евро се добавя към бюджетен ред 13 04 02 (Приключване на Кохезионния фонд (2007—2013 г.), което се компенсира чрез:

—     намаление с 50 млн. евро по бюджетен ред 13 03 18 (Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Регионална конкурентоспособност и трудова заетост); и

—     намаление с 50 млн. евро, разпределено пропорционално между всички бюджетни редове с многогодишни бюджетни кредити, които не са засегнати от елемента по буква б) по-горе, за разходи по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) и функция 4 (Глобална Европа), с изключение на бюджетен ред 23 02 (Хуманитарна помощ, хранителна помощ и готовност при бедствия), за който са запазени сумите, определени в новия ПБ.

1.5.        Забележки към бюджета

Що се отнася до забележките към бюджета, новият ПБ е одобрен, като включва измененията, внесени от Европейския парламент или Съвета, с изключение на измененията за бюджетни редове 04 03 01 03 и 19 03 01 06, с уговорката, че тези изменения не могат да променят или разширяват обхвата на съществуващото правно основание, нито да засягат административната автономност на институциите.

1.6.        Нови бюджетни редове

Бюджетната номенклатура, предложена от Комисията в новия ПБ, ще остане непроменена.

1.7.        Резерви

За раздела на Комисията няма суми, за които да са изразени условни резерви.

2.  Бюджет за 2014 г.

а)      Допълнителните бюджетни кредити за поети задължения (126,7 млн. евро), поискани за фонд „Солидарност“ на ЕС с ПКБ № 5/2014 и 7/2014, са одобрени. Съответните плащания са прехвърлени към бюджета за 2015 г.

б)     ПКБ №3/2014 е одобрен съгласно предложеното от Комисията със следното намаляване на бюджетните кредити за плащания:

—    Развитие на селските райони: Сумата 90 млн. евро за приключване на програмите за развитие на селските райони (2007—2013 г.) не се приема, предвид по-ниските от очакваното декларации за плащанията, представени от държавите членки през ноември 2014 г. Освен това е договорено намаление с 20 млн. евро за новите програми;

—    Инициатива за младежка заетост: договорено е намаление с 420 млн. евро за Инициативата за младежка заетост. Въпреки това, както беше посочено в точка 1.4. по-горе, сумата 440 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания за Инициативата за младежка заетост е добавена към бюджета за 2015 г.

—    Договорено е допълнително намаление на бюджетните кредити за плащания в размер на 648,1 млн. евро, разпределено между бюджетните редове, с увеличение на средствата от маржа за непредвидени обстоятелства, като поисканите суми за бюджетни редове 13 03 16 (ЕФРР — Сближаване), 04 06 01 (Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), 21 03 02 01 и 21 03 03 03 (Подкрепа за Украйна) остават непроменени.

Преразпределение на бюджетни кредити за плащания:

—    предложеното от Комисия преразпределение в т.нар. „глобален трансфер“ (DEC 31/2014) е прието;

—    предложеното от Комисията преразпределение в ПКБ № 6/2014 за раздела на Комисията е прието; въпреки това бюджетните кредити за плащания, налични за преразпределение от ЕФМДР (разходите за административна подкрепа) и резерва за международни споразумения за партньорство в областта на рибарството (общо 6 150 900 евро), са преразпределени към Хуманитарна помощ (бюджетен ред 23 02 01);

—    предвид текущото състояние на изпълнението на бюджета и прогнозите за края на годината, е договорено допълнително преразпределение на сума в размер на 30,4 млн. евро. Това се отнася до следните бюджетни редове:

—   Статия 01 03 02 (Макрофинансова помощ): 5 млн. евро;

—   Статия 04 03 02 (Прогрес): 10,0 млн. евро;

—   Статия 12 02 01 (Вътрешен пазар): 1,2 млн. евро;

—   Статия 17 03 51 (Обществено здраве): 0,7 млн. евро;

—     Статия 18 02 01 02 (Предотвратяване и борба с престъпността): 2,3 млн. евро;

—     Статия 21 09 51 01 (ИСР Азия): 2,5 млн. евро;

—     Статия 33 02 02 (Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството): 2,2 млн. евро; и

—     Статии 29 02 01 и 29 02 51 (Статистика): 6,5 млн. евро;

Таблицата по-долу показва произтичащите увеличения и намаления на бюджетните кредити за плащания в ПКБ № 3/2014 (вкл. преразпределянето чрез т.нар. „глобален трансфер“, ПКБ № 6/2014 и последната актуализация на текущото състояние на изпълнението на бюджета), одобрени в контекста на изложеното по-горе:

Бюджетни редове

Име

ПКБ № 3/2014Приет

 

01 03 02

Макрофинансова помощ

-28 960 000

01 04 51

Приключване на програми в областта на малките и средните предприятия (МСП) (преди 2014 г.)

12 000 000

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

4 540 126

02 05 01

Разработване и осигуряване на глобални инфраструктури и услуги за спътникова радионавигация („Галилео“) до 2019 г.

70 000 000

04 02 64

Инициатива за младежка заетост

-420 000 000

04 03 02 01

Прогрес — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

-2 950 000

04 03 02 03

Микрофинансиране и социално предприемачество — Подобряване на наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия

-7 114 776

04 06 01

Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на бедност в Съюза

99 000 000

05 02 10 02

Мерки за насърчаване — преки плащания от страна на Европейския съюз

-308 029

05 04 60 01

Насърчаване на устойчивото развитие на селските райони и на по-доброто балансиране на селскостопанския сектор на Съюза в териториално и екологично отношение, както и по отношение на иновациите и измененията на климата

-20 000 000

05 06 01

Международни споразумения в сферата на селското стопанство

-3 784 411

05 08 77 06

Подготвително действие — Европейска обсерватория на цените и маржовете на земеделските продукти

-612 329

05 08 77 09

Подготвително действие — Растителни и животински генетични ресурси на Съюза

-600 000

05 08 77 10

Пилотен проект — Агропол: развитие на европейски трансграничен модел на агроиндустриален регион

-600 000

05 08 77 11

Пилотен проект — Агролесовъдство

-350 000

05 09 03 01

Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и други продукти на биологична основа

-1 666 954

07 02 77 03

Подготвително действие — Стратегическа оценка на въздействието върху околната среда на развитието на европейска Арктика

356 052

08 02 01 01

Засилване на авангардните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет

24 970 695

08 02 02 02

Подобряване на достъпа до рисково финансиране на инвестициите в научни изследвания и иновации

4 540 126

08 02 51

Приключване на предишни рамкови програми в областта на научните изследвания — Седма рамкова програма — Непреки действия на ЕО (2007— 2013 г.)

50 000 000

08 04 01

Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия" (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Приключване на европейското съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“(F4E) (2007—2013 г.)

-71 200 000

09 02 01

Определяне и изпълнение на политиката на Съюза в областта на електронната комуникация

-271 200

09 02 05

Мерки относно цифровото съдържание, аудио-визуалната индустрия и други медии

-592 000

09 02 77 03

Пилотен проект — Европейски център за свобода на печата и медиите

-456 508

09 03 03

Насърчаване на оперативната съвместимост, устойчивото внедряване, експлоатацията и модернизирането на трансевропейските инфраструктури за цифрови услуги, както и на координацията на европейско равнище

-1 898 831

09 03 51 01

Приключване на Програмата за по-безопасен интернет (2009—2013 г.)

-450 000

09 04 03 02

Насърчаване на отворени, иновативни и мислещи европейски общества

2 784 852

09 04 51

Приключване на Седмата рамкова програма (2007—2013 г.)

105 000 000

11 01 04 01

Съпътстващи разходи за „Морско дело и рибарство“ — Неоперативна административна и техническа помощ

-774 900

11 01 06 01

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — Вноска от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

-809 000

11 03 01 (резерв)

Установяване на рамка за управление на риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на трети държави

-69 567 000

11 06 12

Приключване на Европейския фонд за рибарство (ЕФР) — цел „Сближаване“ (2007—2013 г.)

69 540 126

12 02 01

Осъществяване и развитие на вътрешния пазар

-1 170 000

12 02 77 03

Подготвително действие — Форум по въпросите на единния пазар

-150 000

12 03 51

Приключване на предишни дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита

-669 803

13 03 16

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Сближаване

2 400 700 000

13 03 18

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Регионална конкурентоспособност и трудова заетост

227 006 319

13 03 19

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Европейско териториално сътрудничество

179 334 992

13 03 77 09

Подготвително действие за Атлантически форум за атлантическата стратегия на Европейския съюз

-433 000

13 05 63 02

Трансгранично сътрудничество (ТГС) — Вноска от функция 4

-12 338 481

14 02 01

Подкрепа за функционирането и модернизацията на митническия съюз

7 500 000

14 03 01

Усъвършенстване на функционирането на данъчните системи

2 500 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

138 119 479

15 03 01 01

Действия по инициативата „Мария Склодовска—Кюри“ — генериране, развитие и прехвърляне на нови умения, знания и иновации

40 861 137

16 03 01 03

Информационни центрове

1 600 000

16 03 01 04

Комуникация на представителствата на Комисията и дейности по „партньорство“

1 000 000

16 03 02 03

Онлайн и писмени инструменти за информация и комуникация

2 900 000

17 02 01

Защита на интересите на потребителите и подобряване на тяхната безопасност и информираност

-1 449 000

17 03 10

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията

-2 000 000

17 03 12 01

Вноска на Съюза в Европейската агенция по лекарствата

-7 602 918

18 02 01 01

Подкрепа за управлението на границите и обща визова политика за улесняване на законното пътуване

-7 446 000

18 02 01 02

Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността

-9 236 000

18 03 51

Приключване на операциите и програмите в областта на връщането, бежанците и миграционните потоци

19 431 000

19 02 01

Отговор при кризи и при възникващи кризи

50 765 835

19 05 51

Приключване на дейностите в областта „Отношения и сътрудничество с индустриализирани трети държави“ (2007—2013 г.)

3 600 000

20 02 01

Външнотърговски отношения, в това число достъп до пазарите на трети държави

1 181 809

20 02 03

Помощи за търговията — многостранни инициативи

1 000 000

21 02 07 06

Продоволствена и хранителна сигурност и устойчиво селско стопанство

6 000 000

21 02 40

Споразумения относно основни продукти

20 000

21 02 51 01

Сътрудничество с трети страни в областта на миграцията и убежището

4 000 000

21 02 51 02

Сътрудничество с развиващите се страни в Латинска Америка

23 000 000

21 02 51 03

Сътрудничество с развиващите се страни в Азия, включително в Централна Азия и Близкия изток

44 000 000

21 02 51 05

Недържавни участници в развитието

2 000 000

21 02 51 06

Околна среда и устойчиво управление на природните ресурси, включително на енергията

2 000 000

21 03 02 01

Източно партньорство — Права на човека и мобилност

210 000 000

21 03 03 03

Подкрепа за друго многостранно сътрудничество в съседните на ЕС страни

40 000 000

21 03 51

Приключване на действията в областта на европейската политика за съседство и отношения с Русия (преди 2014 г.)

3 000 000

21 04 51

Приключване на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (преди 2014 г.)

3 000 000

21 05 51

Приключване на действия в областта на глобалните заплахи за сигурността (преди 2014 г.)

2 000 000

21 09 51 01

Азия

-2 500 000

22 02 51

Приключване на дейностите в областта на предишната предприсъединителна помощ (преди 2014 г.)

45 000 000

23 02 01

Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и хранителна помощ

256 150 900

23 03 51

Приключване на програми и действия в областта на гражданската защита в рамките на Съюза (до 2014 г.)

-500 000

24 01 07

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

-10 000

24 02 01

Предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза

942 750

24 04 01

Подкрепяне на взаимопомощта по митническите въпроси и улесняване на използването на сигурни средства за електронна комуникация, с които държавите членки да съобщават за нередности

680 612

26 01 09

Служба за публикации

-22 000

26 01 23 01

Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург

-13 000

26 02 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги

-250 000

26 03 01 01

Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации

10 000 000

29 02 01

Предоставяне на качествена статистическа информация, внедряване на нови методи за изготвяне на европейски статистически данни и укрепване на партньорството в рамките на Европейската статистическа система

-11 294 249

29 02 51

Приключване на статистически програми (преди 2013 г.)

-9 872 560

32 02 52

Приключване на енергийни проекти за подпомагане на икономическото възстановяване

65 000 000

33 02 01

Осигуряване на защитата на правата и предоставяне на гражданите на възможност за действие

-2 000 000

33 02 02

Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството

-5 177 700

34 02 01

Намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза

6 000 000

34 02 04

Принос към многостранни и международни споразумения в областта на климата

-74 969

34 02 51

Приключване на предишни програми за дейност в областта на климата

2 903 358

XX 01 01 01 01

Възнаграждения и обезщетения

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Възнаграждения и обезщетения

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Възнаграждения и обезщетения

-5 843

 

Общо

3 529 620 715

Получените допълнителни бюджетни кредити за плащания за ПКБ № 3/2014 са в размер на 3 529,6 млн. евро, от които 2 818,2 млн. плюс 350 млн. са свързани с мобилизирането на средства по линия на маржа за непредвидени обстоятелства в съответствие със съвместното изявление относно специалните инструменти в раздел 3.3 по-долу.

в)     ПКБ № 4/2014, изменен със съответното писмо за внасяне на корекции, е одобрен съгласно предложеното от Комисията, с включването на бюджетните кредити за поети задължения от ПКБ № 6/2014, свързани с разходите за административна подкрепа за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и резерва за споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство в раздел „Комисия“. Сумата от 248 460 евро под формата на налични бюджетни кредити за плащания, посочена в ПКБ № 4/2014 (Европейски надзорен орган по защита на данните), се преразпределя за хуманитарна помощ (бюджетен ред 23 02 01). Искането за допълнителни бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, предназначени за Европейския омбудсман (раздел VIII), в ПКБ 6 се оттегля, както е посочено в писмото за внасяне на корекции в ПКБ № 6/2014.

г)      ПКБ № 6/2014, изменен със съответното писмо за внасяне на корекции, е одобрен съгласно предложеното от Комисията по отношение на собствените ресурси.

д)     ПКБ № 8/2014 (= нов ПКБ № 2/2014) е одобрен съгласно предложеното от Комисията по отношение на излишъка от 2013 г.

3.  ИЗЯВЛЕНИЯ

3.1.   Съвместно изявление относно проекта за коригиращ бюджет (ПКБ) № 6/2014 (собствени ресурси) и изменението на Регламент 1150/2000 на Съвета

„Европейският парламент и Съветът изразяват съгласие за приемането на проекта за коригиращ бюджет № 6/2014, изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2014.

Във връзка с предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности, представено от Комисията на 12 ноември 2014 г., Европейският парламент се ангажира да даде становището си по изменения регламент 1150/2000 своевременно, за да може той да бъде приет в рамките на пленарната сесия на Европейския парламент през декември 2014 г. и Съветът да го приеме като част от целия пакет.“

3.2.   Съвместно изявление относно мобилизирането на средства по линия на маржа за непредвидени обстоятелства

„2014 г. се отличава с безпрецедентно висок размер на неизвършените плащания за структурните и кохезионните фондове в началото на периода на финансовата рамка, като същевременно и средствата по редица нови програми бяха съсредоточени в значителна степен в началото на този период. Поради така създалата се единствена по рода си извънредна ситуация, на която не може да бъде намерено решение в границите на тавана на плащанията за 2014 г., трите институции постигат съгласие за финансовата 2014 година да бъдат мобилизирани средства по линия на маржа за непредвидени обстоятелства като крайна мярка.

Институциите припомнят, че съгласно член 13 от Регламента за многогодишната финансова рамка "сумите, предоставени чрез използването на маржа за непредвидени обстоятелства, се компенсират изцяло от маржовете от една или повече функции от МФР за текущата финансова година или за следващи финансови години".

Институциите се споразумяват да направят всичко необходимо, за да се намерят подходящи решения с цел изключително високият размер на неизвършени плащания на структурните и кохезионните фондове от периода 2007—2013 г. да не се запази след 2014 г. и във връзка с това да се положат всички възможни усилия, за да не бъде използван маржът за непредвидени обстоятелства за покриване на неизпълнени поети задължения по програми на структурните и кохезионните фондове през финансовите години 2015—2020.“

3.3.   Съвместно изявление относно специалните инструменти

„Институциите припомнят, че маржът за непредвидени обстоятелства е крайно средство и поради това не следва да бъде използван, ако все още има други финансови възможности. В рамките на общия бюджет за 2014 г. има разногласия относно това дали сума от 350 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания, покриващи други специални инструменти, е още налице в неразпределения марж.

Институциите са на единно мнение, че е изключително важно да се постигне принципно съгласие за мобилизирането на други специални инструменти за плащания възможно най-скоро.

Същевременно, тъй като се оказа невъзможно да се постигне такова съгласие при преговорите по пакета от ПКБ за 2014 г. и общия бюджет за 2015 г., институциите се споразумяват за следното с оглед да се осигури своевременното приемане на този пакет:

—    сумата от 350 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания се добавя към размера на маржа за непредвидени обстоятелства;

—    да се направи необходимото за бързо постигане на съгласие относно това дали и до каква степен могат да се мобилизират други специални инструменти над таваните за плащания, заложени в МФР, за да се определи дали и до каква степен сумата от 350 млн. евро следва да бъде компенсирана от маржовете за плащания съгласно МФР за текущата финансова година или за следващи финансови години;

—    горното да бъде съпроводено, според случая, с необходимите изменения на решението за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства за бюджетната 2014 г. или с предприемането на всякакви други действия, необходими от юридическа гледна точка, за да се осигури пълното спазване на Регламента за МФР и по-специално на член 13, параграф 3 от него.“

3.4.   Изявление на Комисията относно предварителното финансиране на оперативните програми през 2014 г. и инициативата за младежка заетост

„В контекста на навременното и ефективно изпълнение на многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г. Европейската комисия потвърждава предварителното финансиране през 2014 г. на оперативните програми, които са били представени през 2014 г. и отговарят на необходимите условия, определени в съответните правни актове.

Освен това Комисията потвърждава, че инициативата за младежка заетост запазва високия си политически приоритет и че прехвърлянето на свързаните с нея бюджетни кредити за плащания от 2014 към 2015 г. няма да забави нейното изпълнение.“

3.5.   Съвместно изявление относно финансирането на спешните мерки в отговор на забраната, наложена от Русия върху вноса на храни

„Вследствие на забраната, наложена от Русия върху вноса на храни, през август и септември 2014 г. вече бе приета поредица от спешни мерки, а на 26 ноември 2014 г. беше одобрен допълнителен пакет, предназначен за сектора на млечните продукти в Прибалтийските държави. Веднага щом бъдат изпълнени условията в изпълнение на обективните критерии за допустимост, Комисията може да предложи друг пакет, предназначен за сектора на млечните продукти във Финландия.

С писмо за внасяне на корекции № 1/2015 Комисията заяви намерението си при необходимост да финансира тези мерки от резерва за кризи.

След представянето на писмо за внасяне на корекции № 1/2015 станаха известни следните три нови елемента, които позволяват при финансирането на спешните мерки да не се прибягва до резерва за кризи:

—    съгласно изявленията на държавите членки във връзка с реалното усвояване на мерките, приети през август и септември, разходите са намалени от първоначално прогнозираните 344 млн. евро на близо 234 млн. евро;

—    окончателният излишък по ЕФГЗ за 2014 г. е с около 230 млн. евро над очакваната стойност съгласно писмо за внасяне на корекции № 1/2015, която бе все още основана на прогнози;

—    Финансовите корекции, които трябва да бъдат събрани през 2015 г., се очаква да са по-високи от първоначално предвидените през октомври.“

Въз основа на тези три нови елемента посочените по-горе спешни мерки (включително свързаните със сектора на млечните продукти в Прибалтийските държави, както и за Финландия, след като бъдат изпълнени съответните условия) могат да бъдат финансирани в рамките на бюджетните кредити, поискани в писмо за внасяне на корекции № 1/2015, чрез тези допълнителни целеви приходи, без да се прибягва до резерва за кризи.“

3.6.   Съвместно изявление относно бюджетните кредити за плащания

„Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят общата си отговорност, установена в член 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно която "Европейският парламент, Съветът и Комисията следят за наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява своите правни задължения спрямо трети страни".

Европейският парламент и Съветът припомнят необходимостта, с оглед на изпълнението, да се осигури редовно извършване на плащанията по бюджетните кредити за поети задължения, така че да се избегнат нежелани равнища на неизплатените сметки в края на годината.

Европейският парламент и Съветът постигат съгласие размерът на бюджетните кредити за плащания за 2015 г. да бъде определен на 141 214 040 563 евро. Те отправят искане към Комисията да предприеме необходимите действия, въз основа на разпоредбите на регламента за МФР и Финансовия регламент, за да поеме възложената с Договора отговорност, и по-конкретно, след като проучи възможностите за преразпределяне на съответните бюджетни кредити, по-специално във връзка с всяко очаквано непълно изпълнение на бюджетните кредити (Финансов регламент, член 41, параграф 2), да поиска допълнителни бюджетни кредити за плащания в коригиращ бюджет, който да представи веднага след като бъде установено, че вписаните в бюджета за 2015 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите.

Европейският парламент и Съветът ще заемат позиция по всеки представен проект за коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок, за да се избегне дефицит в бюджетните кредити за плащания. Европейският парламент и Съветът се ангажират да вземат бързо решения по евентуални трансфери на бюджетни кредити за плащания, включително между функции от финансовата рамка, с цел вписаните в бюджета бюджетни кредити за плащания да се използват по най-добрия възможен начин и да се привеждат в съответствие с реалното изпълнение и действителните потребности.

Европейският парламент, Съветът и Комисията ще следят активно през цялата година състоянието на изпълнението на бюджета за 2015 г., и по-специално по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места), подфункция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване) и развитието на селските райони по функция 2 (Устойчив растеж: природни ресурси). Това ще се извършва под формата на специални междуинституционални срещи в съответствие с точка 36 от приложението към Междуинституционалното споразумение, с цел да се прави преглед на изпълнението на плащанията и на преразгледаните прогнози.

Такива срещи следва да се проведат най-малко три пъти през 2015 г. (през пролетта при представянето на проектобюджета, през юли преди четенето в Съвета на проектобюджета за 2016 г. и през октомври, преди да започне помирителната процедура) и да протичат на политическо равнище в присъствието на членове на Европейския парламент, на членове на Съвета и на заместник-председателя на Комисията, отговарящ за бюджета и човешките ресурси. Тези срещи следва да имат за цел съставянето на съвместна оценка за необходимото ниво на потребностите от плащания, основана на задълбочен анализ на дължимите към момента суми, които трябва да бъдат изплатени по законосъобразен начин, и на прогнози за остатъка от година N и година N+1.“

3.7.   Съвместно изявление относно план за плащанията

„Институциите се обединяват около целта за намаляване на нивото на неплатените сметки в края на годината, като се обърне особено внимание на кохезионната политика, до структурното им ниво в хода на текущата МФР.

За постигането на тази цел:

—    Комисията приема да представи, заедно със съвместните заключения по бюджета за 2015 г., възможно най-актуализирана прогноза за нивото на неплатените сметки до края на 2014 г.; Комисията ще актуализира тези данни и ще представи алтернативни варианти за предприемане на действия през март 2015 г., когато ще е видна общата картина на нивото на неплатените сметки в края на 2014 г. за основните области на политиката;

—    на тази основа трите институции ще положат усилия да се споразумеят за максимално целево равнище на неплатените сметки в края на годината, което може да се смята за устойчиво;

—    на тази основа и при спазване на регламента за МФР, на договорените финансови пакети за програмите, както и на всяко друго обвързващо споразумение, трите институции ще поемат ангажимента да изпълняват, считано от 2015 г., план за намаляване на нивото на неплатените сметки във връзка с изпълнението на програмите от периода 2007—2013 г. до съвместно договореното ниво, преди да бъде извършен междинният преглед на настоящата многогодишна финансова рамка. Този план ще бъде договорен от трите институции своевременно преди представянето на проектобюджета за 2016 г. Предвид изключително високия размер на неплатените сметки трите институции се споразумяват да разгледат всякакви възможни начини за намаляването му.

Комисията приема всяка година да прилага към представяния от нея проектобюджет документ, в който се оценява размерът на неплатените сметки и се посочва по какъв начин и с колко ще бъде той намален посредством проектобюджета. В този годишен документ ще се прави преглед на постигнатия до момента напредък и ще се предлагат корекции на плана в съответствие с актуализираните данни.“

3.8.   Изявление на Европейския парламент относно мобилизирането на средства по линия на маржа за непредвидени обстоятелства като крайна мярка

„Европейският парламент изразява съжаление, че Съветът не споделя неговото виждане, според което сумата от 350 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания, мобилизирана през 2014 г. по линия на предвидените в регламента за МФР специални инструменти, следва да се отчита извън тавана на плащанията, като по този начин остава марж от 711 млн. евро, който следва да бъде изразходван преди да се прибягва до маржа за непредвидени обстоятелства.

Европейският парламент припомня, че съгласно член 13, параграф 1 от регламента за МФР маржът за непредвидени обстоятелства е крайно средство. Следователно е необходимо да бъдат изчерпани всички други финансови възможности преди да се използва маржът за непредвидени обстоятелства. Поради спора между Европейския парламент и Съвета относно изчисляването на наличния марж под тавана на плащанията за 2014 г. не бе възможно да се постигне политическо съгласие за изразходването на наличен марж от 350 млн. евро преди да се прибягва до маржа за непредвидени обстоятелства.

Като припомня, че регламентът за МФР се основава на принципа за „специфична и възможно най-голяма гъвкавост“, която да позволи на Съюза да изпълнява правните си задължения в съответствие с член 323 от ДФЕС (съображение 4 от регламента за МФР), Парламентът смята, че необходимостта да бъдат предоставени допълнителни бюджетни кредити за покриване на неизпълнени правни задължения чрез използване на маржа за непредвидени обстоятелства е от първостепенна важност. Поради това Парламентът приема да бъдат мобилизирани средства по линия на маржа за непредвидени обстоятелства, въпреки виждането си, че 350 млн. евро остават на разположение под тавана на плащанията.

Европейският парламент приканва Комисията да пренесе неизползвания марж в размер на 350 млн. евро в техническите си корекции относно общия марж за плащанията за 2015 г. по силата на член 6, параграф 1, буква г) от регламента за МФР.“

3.9.   Изявление на Съвета относно мобилизирането на специалните инструменти

„Съветът припомня, че специалните инструменти могат да бъдат приведени в действие само при наличие на наистина непредвидени обстоятелства.

Той припомня, че маржът за непредвидени обстоятелства не следва да води до превишаване на общите тавани на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания.

Що се отнася до другите специални инструменти, Съветът припомня, че съгласно член 3, параграф 2 от регламента за МФР бюджетните кредити за поети задължения могат да се записват в бюджета над таваните за съответните функции.

Съветът приканва Комисията при изчисляването на общия марж да действа в съответствие с регламента за МФР и без да нарушава постигнатото между трите институции съгласие, отразено в съвместното изявление относно специалните инструменти (точка 3.3).“

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds