Postup : 2014/2224(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0067/2014

Předložené texty :

A8-0067/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0100

ZPRÁVA     
PDF 234kWORD 253k
15.12.2014
PE 544.311v02-00 A8-0067/2014

týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

(16739/2014 – C8‑0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Návrh usnesení

Rozpočtový výbor

Zpravodajky:                 Eider Gardiazabal Rubial (oddíl III – Komise)

                                     Monika Hohlmeier (ostatní oddíly)

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

týkajícího se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (16739/2014 – C8‑0287/2014 – 2014/2224(BUD)

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) (dále jen „nařízení o VFR“),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení(4) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2014 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2015, oddíl III – Komise(5),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2014 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2015(6),

–   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který Komise přijala dne 24. června 2014 (COM(2014)0300),

–   s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který přijala Rada dne 2. září 2014 a postoupila Evropskému parlamentu dne 12. září 2014 (12608/2014 – C8-0144/2014),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2014 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015(7),

–   s ohledem na skutečnost, že se dohodovací výbor ve lhůtě jedenadvaceti dnů uvedené v čl. 314 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie nedohodl na společném návrhu,

–   s ohledem na nový návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který přijala Komise dne 27. listopadu 2014 (KOM(2014)0723) v souladu s čl. 314 odst. 8 SFEU,

–   s ohledem na závěry třístranných rozhovorů o rozpočtu dne 8. prosince 2014,

–   s ohledem na postoj k novému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a předala Parlamentu týž den (16739/2014 – C8–0287/2014),

–   s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0067/2014),

1.   připomíná, že „navržený balíček“, na němž se po obtížném vyjednávání dohodli zástupci Parlamentu a Rady při třístranných rozhovorech dne 8. prosince 2014, má tři součásti: návrhy opravných rozpočtů č. 3–8/2014 s celkovou částkou 49,8 milionu EUR v prostředcích na závazky a s dodatečnou částkou 3 529,6 milionu EUR nově poskytnutých prostředků na platby, dále rozpočet Unie na rok 2015, jehož výše byla stanovena na 145 321,5 milionu EUR v prostředcích na závazky a 141 214,0 milionu EUR v prostředcích na platby, a šest společných a tři jednostranná prohlášení;

2.   zdůrazňuje, že Komise sice bude schopna reagovat na nejnaléhavější potřeby úhrady plateb za rok 2014, avšak dodatečné prostředky na platby zapsané do rozpočtu na rok 2014 nebudou stačit na proplácení faktur, které se nahromadí v roce 2015; klade proto důraz na společné prohlášení o platebním plánu, které je součástí dohodnutého balíčku týkajícího se rozpočtů na roky 2014 a 2015;

3.   je nicméně přesvědčen o tom, že v následujících letech je nutné intenzivněji usilovat o snížení objemu neuhrazených plateb na udržitelnou úroveň a zaměřit se přitom zejména na politiku soudržnosti; v této souvislosti zdůrazňuje, že se tři orgány EU ve společném prohlášení o platebním plánu, které je součástí letošní dohody o rozpočtu, zavázaly, že zváží veškeré potenciální způsoby snížení objemu těchto neuhrazených plateb;

4.   vítá zvýšení celkové výše prostředků na závazky oproti původnímu postoji Rady ze dne 2. září 2014 o 244,2 milionu EUR; je spokojen s tím, že byly v plném rozsahu zrušeny škrty Rady u prostředků na závazky ve výši 521,9 milionu EUR a byly přidány další prostředky na závazky ve výši 170,7 milionu EUR, včetně kompletního souboru pilotních projektů a přípravných akcí, a 95 milionů EUR na programy Horizont 2020, COSME, Erasmus a humanitární pomoc;

5.   lituje však toho, že Rada znovu nebyla ochotna podepřít svá politická prohlášení dostatečnými rozpočtovými zdroji, a to pokud jde o podporu pracovních míst a růstu a mezinárodní závazky Unie – svědčí o tom skutečnost, že nesouhlasila s plným využitím stropu VFR v okruzích 1a a 4; je potěšen tím, že vyjednaná zvýšení odpovídají politickým prioritám Parlamentu; v této souvislosti však vyjadřuje politování nad tím, že Rada podle všeho nesleduje žádné politické priority a pouze se zajímá o co největší horizontální snížení výdajů;

6.  vítá skutečnost, že díky dalším účelově vyčleněným příjmům identifikovaným u společné zemědělské politiky poté, co Komise předložila návrh na změnu č. 1/2015, se podařilo nalézt řešení, jak financovat částku 273,6 milionu EUR na nouzová opatření v reakci na zákaz dovozu potravin do Ruska, aniž by bylo nutno hned čerpat rezervu pro případ krizí v zemědělství;

7.  vítá skutečnost, že celková výše prostředků na platby dohodnutá pro rok 2015 je o 1,6 % vyšší než v rozpočtu na rok 2014 a o 1 217,1 milionu vyšší než po prvotním čtení rozpočtu v Radě; zejména je potěšen tím, že díky přesunu prostředků ve výši 448,5 milionu EUR a účelově vázaným příjmům navíc, které byly identifikovány ve výše uvedeném návrhu na změnu, je vyjednaná výše prostředků na platby v okruzích 1a a 4 vyšší než původní návrh rozpočtu ze dne 24. června 2014;

8.   podotýká však, že zvláště pokud jde o platby, jsou rozpočtová jednání v posledních letech stále obtížnější, především kvůli nekompromisnímu postoji Rady; znovu zdůrazňuje svůj postoj, že hlavním účelem rozpočtového procesu by mělo být dohodnout se na politických prioritách promítajících se do rozpočtových závazků, přičemž prostředky na platby by měly být považovány za pouhý technický důsledek nutnosti plně dostát těmto závazkům; připomíná Radě definici druhů prostředků v čl. 10 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie a v jeho prováděcích předpisech, kde se uvádí, že „prostředky na platby kryjí platby prováděné ke splnění právních závazků přijatých během rozpočtového roku nebo v předchozích rozpočtových rocích“;

9.   vítá skutečnost, že Rada nakonec souhlasila s využitím rozpětí pro nepředvídané události v roce 2014, jakkoli z něj bude čerpána nižší částka, než je zapotřebí; dále vítá celková navýšení u prostředků na platby v rozpočtu na rok 2014 v řadě položek v úhrnné výši 4,2 miliardy EUR, z čehož 3 168,2 milionu EUR bude získáno z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2014, a také skutečnost, že zvýšení prostředků navrhovaná v NOR č. 3/2014 u prostředků na platby v okruzích 1a a 4 byla v konečném kompromisu do značné míry zachována; konstatuje, že navýšení prostředků je zaměřeno zejména na okruh 1b, v němž je v současnosti nejvíce problémů s nezaplacenými fakturami na konci roku; připomíná, že Parlament již ve svém čtení rozpočtu na rok 2014 počítal s tím, že bude potřeba větší objem prostředků na platby (konečná dohoda byla o 983 milionů EUR nižší než částka uvedená v postoji přijatém Parlamentem); vyzývá Radu, aby se nesnažila každý rok rozpočet EU uměle snižovat;

10. nesouhlasí však s postojem Rady, která nechce využít plnou částku navíc získaných příjmů z pokut k pokrytí potřeb prostředků na neuhrazené platby; je toho mínění, že dokud se nepodaří vyřešit krizi s nedostatkem prostředků na platby, měly by být veškeré neočekávané příjmy v plném rozsahu použity na řešení tohoto problému; připomíná, že dohody na navrženém balíčku bylo dosaženo proto, že splňoval požadavek Parlamentu na stabilizaci problému s neuhrazenými platbami; zdůrazňuje však, že skutečné řešení krize EU v souvislosti s platbami vyžaduje stanovení přiměřeného limitu pro nezaplacené faktury;

11. vyslovuje politování nad tím, že otázka odkladu úpravy výše příspěvků členských států převážila v Radě nad nutností shodnout se na vyjednávací pozici pro jednání o rozpočtu na rok 2014 a 2015 a že tato pozice byla formulována teprve v poslední den 21denní lhůty pro dohodovací řízení podle článku 314 SFEU, což přispělo k tomu, že se dohodovacímu výboru nepodařilo dospět k dohodě;

12. připomíná, že podle článku 310 SFEU musí být rozpočet EU vyrovnaný co do příjmů a výdajů;

13. přikládá nejvyšší politickou důležitost společným prohlášením, na nichž se dohodly Parlament, Rada a Komise, zejména prohlášení o platebním plánu a o využití zvláštních nástrojů; trvá na tom, aby byl platební plán dokončen co nejdříve a každopádně do doby, než přijme Komise návrh rozpočtu na rok 2016; znovu zdůrazňuje, že schválil VFR s tím, že se všemi zvláštními nástroji pro platby se počítá nad rámec stropů a že jakýkoli jiný výklad by automaticky znamenal, že je nutno znovu otevřít jednání o VFR;

14. opakuje svůj dlouhodobý postoj, že prostředky na platby by v případě zvláštních nástrojů měly být kalkulovány nad rámec stropů VFR, jako je tomu u prostředků na závazky; lituje toho, že se opět nepodařilo dosáhnout v této věci dohody s Radou; zdůrazňuje však, že je třeba ze všech sil usilovat o konečnou dohodu v této oblasti, a to co nejdříve;

15. znovu potvrzuje svůj postoj, že je nezbytně nutná zásadní reforma systému vlastních zdrojů, abychom se dostali z pasti nikam nevedoucích jednání o rozpočtu, a přikládá proto ten nejvyšší význam práci skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje pod vedením Maria Montiho;

16. lituje neochoty Rady i Komise poskytnout agenturám EU potřebné zdroje, zejména na zaměstnance, aby mohly plnit úkoly, kterými je pověřil legislativní orgán, a zdůrazňuje, že nynější dohoda neznamená, že Parlament akceptuje Komisí navržený koncept „fondu pracovních míst určených k převodu“; dále velmi lituje snížení počtu zaměstnanců v agenturách financovaných z poplatků a považuje je za neodůvodněné vzhledem k tomu, že dotčená pracovní místa nejsou financována z rozpočtu EU;

17. vítá navýšení prostředků na devět nových soudců na Soudním dvoře; opakuje, že byla přijata veškerá nezbytná opatření k tomu, aby byl příslušný legislativní postup, který umožní skutečně zvýšit počet soudců, dokončen do 1. října 2015; naléhavě proto vyzývá Radu, aby se neprodleně dohodla na rozdělení postů pro tyto nové soudce; požaduje, aby Soud předložil Radě a Parlamentu včasné a aktuální posouzení potřeb dodatečných finančních prostředků pro nové soudce a jejich zaměstnance; opakuje, že by měla být obezřetným způsobem posouzena nutnost dalších zaměstnanců v souvislosti se jmenováním nových soudců;

18. vítá realizaci první fáze dohody o spolupráci mezi Parlamentem, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů; je přesvědčen o tom, že tato dohoda je dobrým příkladem, jak nalézt synergie mezi institucemi, které zvýší efektivnost a přinesou úspory; očekává, že druhá fáze této dohody bude dokončena do července 2015;

19. vítá rozpočtově neutrální převody prostředků na „společné správní náklady“ pro zaměstnance Komise v delegacích z oddílu III (Komise) do oddílu X (ESVČ); opakuje, že tento převod bude reakcí na zjednodušení správy správních výdajů delegací EU a neměl by mít žádný další dopad na správní prostředky Komise ani na pracovní podmínky zaměstnanců Komise v delegacích; trvá na tom, aby byl tento převod proveden v těsné spolupráci mezi ESVČ a Komisí;

20. obecně lituje toho, že Rada nebyla schopna nalézt společný postoj, zvláště během 21denní lhůty pro dohodovací řízení a v souvislosti s přijímáním návrhů opravných rozpočtů, a vyzývá Radu a Komisi, aby se počátkem roku 2015 společně dohodly na možnostech, jak zdokonalit rozpočtový proces s cílem usnadnit přijetí rozpočtu Unie na rok 2016, což by mělo být výchozím bodem nového strukturálního přístupu k evropskému rozpočtu, aby se v co největší míře zabránilo zbytečným a opakujícím se konfliktům a posílilo se porozumění mezi jednotlivými partnery ohledně rozsahu, v jakém výdaje EU přispívají k naplňování sdíleného závazku v oblasti růstu a pracovních míst v EU;

21. schvaluje beze změny postoj Rady k novému návrhu rozpočtu na rok 2015 a společná prohlášení, která jsou přílohou tohoto usnesení;

22. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil rozpočet za přijatý s konečnou platností a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím a vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0247.

(6)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0450.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0036


PŘÍLOHA

NAVRŽENÝ BALÍČEK

Rozpočet na rok 2015 – Společné závěry

Navržený balíček obsahuje tyto části:

1.        rozpočet na rok 2015

2.        rozpočet na rok 2014 – návrhy opravných rozpočtů (NOR) č. 3/2014 až 8/2014

3.        společná prohlášení

SOUHRNNÝ PŘEHLED

A.       Rozpočet na rok 2015

Podle navrženého balíčku:

–       celková výše prostředků na závazky v rozpočtu na rok 2015 je stanovena na 145 321,5 milionu EUR. Rozpětí ponechané v roce 2015 pod stropy víceletého finančního rámce tak činí v případě prostředků na závazky celkem 1 760,1 milionu EUR;

–       celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2015 je stanovena na 141 214,0 milionů EUR. Součástí této částky je i 126,7 milionu EUR týkajících se uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU v souvislosti s NOR č. 5/2014 a 7/2014;

–       z nástroje pružnosti je pro rok 2015 uvolněna částka 83,3 milionu EUR v prostředcích na závazky;

–       prostředky na platby pro rok 2015 v souvislosti s čerpáním nástroje pružnosti pro další pomoc Kypru v letech 2014 a 2015 odhaduje Komise na 11,3 milionu EUR.

B.       Rozpočet na rok 2014

Podle navrženého balíčku:

–       NOR č. 3/2014 až 8/2014 jsou přijaty v podobě navržené Komisí s výjimkami uvedenými v části 2;

–       v důsledku toho se výše prostředků na závazky v rozpočtu na rok 2014 zvyšuje o 49,8 milionu EUR vlivem uvolněním prostředků z Fondu solidarity EU (ve výši 126,7 milionu EUR) v souvislosti s NOR č. 5/2014 a 7/2014, což je částečně kompenzováno snížením prostředků na závazky o 76,9 milionu EUR v NOR č. 3/2014, 4/2014 a 6/2014 (převážně v souvislosti s rybolovem);

–  celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2014 se tak zvyšuje o 3 529,6 milionu EUR;

–       z rozpětí pro nepředvídané události je v roce 2014 uvolněno 2 818,2 milionu EUR plus 350 milionů EUR v prostředcích na platby, v souladu se společným prohlášením o zvláštních nástrojích uvedeným v části 3.3 níže.

1.        ROZPOČET NA ROK 2015

1.1         „Uzavřené“ položky

Pokud není dále v těchto závěrech uvedeno jinak, všechny rozpočtové položky, v nichž nenavrhuje změnu ani Rada, ani Evropský parlament, a ty, u kterých Evropský parlament ve svém čtení přijal změny provedené Radou v jejím čtení, se potvrzují.

U ostatních rozpočtových položek se Evropský parlament a Rada dohodly na závěrech uvedených níže v částech 1.2 až 1.7.

1.2         Horizontální otázky

a) Decentralizované agentury

Příspěvek EU (v prostředích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst pro všechny decentralizované agentury se stanoví na úrovni navržené Komisí v novém návrhu rozpočtu (NR):

navýšení počtu míst v plánu pracovních míst a souvisejících prostředků oproti původnímu NR:

–     Evropský orgán pro bankovnictví (EBA): +9 míst a +585 000 EUR;

–       Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA): +3 místa a +195 000 EUR;

–       Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA): +4 místa a +260 000 EUR;

–       Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO): +4 místa a +260 000 EUR; a

–       Evropský policejní úřad (EUROPOL): +5 míst, spojeno se snížením o –600 000 EUR;

U agentury FRONTEX zvýšení operačních výdajů o 20,0 milionů EUR v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby.

b) Výkonné agentury

Příspěvek EU (v prostředích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst pro výkonné agentury se stanoví na úrovni navržené Komisí v novém NR.

c)  Pilotní projekty / přípravné akce

Je dohodnut komplexní balíček 59 pilotních projektů / přípravných akcí, jak bylo navrženo v novém NR, a to pro prostředky na závazky i prostředky na platby. Pokud se ukáže, že určitý pilotní projekt nebo přípravná akce spadá pod již existující právní základ, může Komise navrhnout převod prostředků pod odpovídající právní základ, aby se tak usnadnilo provádění příslušné činnosti.

Tento soubor je plně v mezích stropů pro pilotní projekty a přípravné akce podle finančního nařízení.

d) Společné správní náklady delegací EU

Jak bylo navrženo v novém NR, byl v rozpočtu dohodnut převod „společných správních nákladů delegací EU“ z oddílu Komise do oddílu ESVČ.

1.3         Výdaje podle okruhů finančního rámce – prostředky na závazky

Poté, co vzaly v úvahu výše uvedené závěry týkající se „uzavřených“ rozpočtových položek, agentur a pilotních projektů a přípravných akcí, dohodly se Evropský parlament a Rada na tomto:

a) Podokruh 1a

Prostředky na závazky se stanoví ve výši navržené Komisí v novém NR, aby odrážely prioritu, kterou je přispívání rozpočtu EU ke zlepšení přístupu k financování, zejména pro malé a střední podniky:

(v tis. EUR)

Rozpočtová položka

Název

Navýšení prostředků na závazky

NR 2015

Nový NR 2015

Rozdíl

02 02 02

Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinancování a sociální podnikání – snazší přístup podnikatelů k financování, zejména těch, kteří jsou nejvíce vzdáleni trhu práce, a sociálních podniků

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Zlepšení přístupu k rizikovému financování pro investice do výzkumu a inovací

337 534,7

342 534,7

5 000,0

 

Celkem

 

 

18 500,0

Oproti novému NR byla přijata ještě tato navýšení prostředků na závazky:

(v tis. EUR)

Rozpočtová položka

Název

Nový NR 2015

Rozpočet 2015

Rozdíl

02 02 01

Podpora podnikání a zlepšení konkurenceschopnosti unijních podniků a jejich přístupu na trhy

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Podpora bezpečných evropských společností

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Posílení hraničního výzkumu v Evropské radě pro výzkum

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Vedoucí postavení v nanotechnologiích, pokročilých materiálech, laserových technologiích, biotechnologiích a vyspělé výrobě a zpracování

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Dosažení ekonomiky, která účinně využívá zdroje a je odolná vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Vedoucí postavení v informačních a komunikačních technologiích

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Podpora inovativních a bezpečných evropských společností podporujících začlenění

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Akce Marie Skłodowska-Curie — Vytváření, rozvoj a předávání nových dovedností, poznatků a inovací

734 668,4

737 668,4

3 000,0

 

Celkem

 

 

63 000,0

Po zohlednění pilotních projektů, přípravných akcí a převodu společných nákladů delegací EU do oddílu ESVČ tak činí dohodnutá výše prostředků na závazky 17 551,7 milionu EUR, což v rámci stropu výdajů podokruhu 1a ponechává rozpětí ve výši 114,3 milionu EUR.

b)     Podokruh 1b

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené v novém NR.

Při zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí a uvolnění částky ve výši 83,3 milionu EUR z nástroje pružnosti na další pomoc Kypru činí dohodnutá výše prostředků na závazky 49 230,3 milionu EUR.

c)     Okruh 2

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v novém NR.

Na základě nových prvků, které se objevily od doby předložení návrhu na změnu č. 1/2015, zejména informací o skutečném využívání mimořádných opatření, která byla přijata od srpna 2014 v reakci na ruský zákaz dovozu potravin, konečném přebytku EZZF za rok 2014 a aktualizované prognóze finančních oprav, které by měly být vybrány v roce 2015, mohou být výše uvedená mimořádná opatření (včetně těch, která se týkají odvětví mléka a mléčných výrobků v pobaltských státech, pro které Komise dne 26. listopadu 2014 přijala další soubor opatření, stejně jako pro Finsko, jakmile dojde ke splnění podmínek) financována díky těmto dodatečným účelově vázaným příjmům z prostředků požadovaných v návrhu na změnu č. 1/2015, aniž by bylo nutné čerpat ze zemědělské krizové rezervy.

Po zohlednění pilotních projektů, přípravných akcí a převodu společných nákladů delegací EU do oddílu ESVČ tak činí dohodnutá výše prostředků na závazky 58 808,6 milionu EUR, což v rámci stropu výdajů okruhu 2 ponechává rozpětí ve výši 790,4 milionu EUR.

d)     Okruh 3

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v novém NR. Navýšení operačních výdajů agentury FRONTEX je kompenzováno odpovídajícím snížením v rozpočtovém bodu 18 02 01 01 (Podpora správy hranic a společné vízové politiky na usnadnění legálního cestování).

Po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí tak dohodnutá výše prostředků na závazky činí 2 146,7 milionu EUR, což v rámci stropu výdajů okruhu 3 ponechává rozpětí ve výši 99,3 milionu EUR.

e)     Okruh 4

Prostředky na závazky jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v novém NR, zejména pokud jde o převod společných správních nákladů delegací EU do rozpočtového oddílu ESVČ.

Oproti novému NR byla přijata ještě tato navýšení prostředků na závazky:

(v tis. EUR)

Rozpočtová položka

Název

Nový NR 2015

Rozpočet 2015

Rozdíl

21 03 01 04

Podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Poskytování rychlé a účinné humanitární a potravinové pomoci odvíjející se od skutečných potřeb

872 446,0

882 446,0

10 000,0

 

Celkem

 

 

32 000,0

Nebyl však přijat v novém NR navržený převod zvláštních zástupců EU z okruhu 4 do okruhu 5 (oddíl ESVČ). Prostředky na závazky i prostředky na platby v rozpočtové položce 19 03 01 07 (Zvláštní zástupci Evropské unie, okruh 4) byly tudíž obnoveny podle původního NR.

Po zohlednění pilotních projektů, přípravných akcí a převodu společných nákladů delegací EU do oddílu ESVČ tak činí dohodnutá výše prostředků na závazky 8 408,4 milionu EUR, což v rámci stropu výdajů okruhu 4 ponechává rozpětí ve výši 340,6 milionu EUR.

f)  Okruh 5

Počet míst v plánech pracovních míst orgánů a prostředky na závazky jsou stanoveny na úrovni navržené Komisí v novém NR, tudíž obsahují:

–       příslušná čtení Evropského parlamentu a Rady týkající se jejich oddílů rozpočtu;

–       čtení Evropského parlamentu týkající se Soudního dvora;

–       čtení Evropského parlamentu týkající se Evropského účetní dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů; a

–       u Evropské služby pro vnější činnost byla výše finančních prostředků navržená Komisí v původním NR navýšena s cílem zohlednit rozpočtově neutrální převod prostředků souvisejících se „společnými správními náklady delegací EU“ z oddílu Komise do oddílu rozpočtu věnovanému ESVČ.

Nebyl však přijat v novém NR navržený převod zvláštních zástupců EU z okruhu 4 do oddílu ESVČ v okruhu 5. Oddíl rozpočtu věnovaný ESVČ tudíž neobsahuje žádné prostředky za tímto účelem.

Ve srovnání s původním NR mají tyto změny celkově za následek:

–       čisté snížení o 35 míst v plánu pracovních v důsledku snížení o 47 míst v případě Evropského parlamentu a navýšení o 12 míst v případě Soudního dvora;

–       čisté snížení prostředků o 0,6 milionu EUR, které je způsobeno snížením o 1,4 milionu EUR v případě Evropského účetního dvora, 1,4 milionu EUR v případě Evropského hospodářského a sociálního výboru a 0,4 milionu EUR v případě Výboru regionů a současně zvýšením o 2,6 milionu EUR v případě Soudního dvora;

–       v nárůstu o 71,5 milionu EUR pro ESVČ se odráží rozpočtově neutrální převod „společných správních nákladů delegací EU“, který je plně vykompenzován v oddíle Komise v podokruhu 1a (0,6 milionu EUR), okruhu 2 (0,1 milionu EUR), okruhu 4 (45,7 milionu EUR) a okruhu 5 (25,2 milionu EUR). Celkově mají tyto převody za následek čisté zvýšení prostředků v okruhu 5 o 46,3 milionu EUR.

Ve srovnáním s novým NR byl navíc dohodnut následující, rozpočtově neutrální převod míst a prostředků na závazky z Rady na Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků, aby byla zohledněna skutečnost, že k 1. lednu 2015 dojde k převedení činnosti stanovování a správy důchodových práv zaměstnanců Rady v aktivní službě a v důchodu na zmíněný úřad: navýšení plánu pracovních míst o 6 míst AST 7 a zvýšení prostředků na závazky o 504 000 EUR v případě Komise (oddíl III) je zcela vyrovnáno snížením plánu pracovních míst o 6 míst AST 7 a snížením prostředků na závazky o 504 000 EUR v případě Rady (oddíl II).

Po zohlednění pilotních projektů, přípravných akcí a převodu společných nákladů delegací EU do oddílu ESVČ tak činí dohodnutá výše prostředků na závazky 8 660,5 milionu EUR, což v rámci stropu výdajů okruhu 5 ponechává rozpětí ve výši 415,5 milionu EUR.

1.4         Prostředky na platby

Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2015 se stanoví na 141 214 040 563 EUR.

Součástí této částky je i 126,7 milionu EUR týkajících se uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU v souvislosti s NOR č. 5/2014 a 7/2014 a 440 milionů EUR týkajících se přesunu prostředků na platby pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí z rozpočtu na rok 2014 do rozpočtu na rok 2015.

Rozdělení celkové výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2015 zohledňuje tyto kroky:

a)     prostředky na platby u nerozlišených výdajů, jak je uvedeno výše, zejména v okruzích 2 a 5;

b)     prostředky na platby, pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, jak je uvedeno výše, jsou vypočteny takto: výše prostředků na platby pro všechny nové pilotní projekty a přípravné akce je stanovena na 50 % odpovídajících prostředků na závazky, nebo na úrovni navržené Evropským parlamentem, podle toho, která z hodnot je nižší; v případě prodloužení stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, se výše prostředků na platby rovná výši uvedené v NR a navýšené o 50 % odpovídajících nových prostředků na závazky, nebo úrovni navržené Evropským parlamentem, podle toho, která z hodnot je nižší;

c)  snížení prostředků na platby o 123,3 milionu EUR oproti novému NR je rozloženo poměrným způsobem mezi všechny rozpočtové položky s rozlišenými prostředky, které nejsou ovlivněny krokem podle písmene b) výše, s výjimkou následujících rozpočtových položek, u nichž je výše prostředků na platby stanovena na úrovni nového NR:

–       výdaje v podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost) a okruhu 4 (Globální Evropa);

–       rozpočtové položky 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 a 13 03 60 pro cíl „Konvergence“ ; a

–     mezinárodní dohody o partnerství v oblasti rybolovu;

d)     na základě výsledků získaných v kroku podle písmene c) výše jsou provedeny tyto konečné úpravy:

–       rozpočtová položka 13 04 02 (Dokončení Fondu soudržnosti (2007–2013)) se navyšuje o 100 milionů EUR, což je kompenzováno:

–       snížením rozpočtové položky 13 03 18 (Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) o 50 milionů EUR; a

–       snížením ve výši 50 milionů EUR, které je rozloženo poměrným způsobem mezi rozpočtové položky s rozlišenými prostředky, které nejsou ovlivněny krokem podle písmene b) výše, u výdajů podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost) a okruhu 4 (Globální Evropa), s výjimkou rozpočtové položky 23 02 (Humanitární pomoc, potravinová pomoc a připravenost na katastrofy), ve které zůstávají částky stanovené v novém NR.

1.5         Rozpočtové poznámky

Co se týče rozpočtových poznámek, nový NR se schvaluje, čímž se začleňují změny zavedené Evropským parlamentem nebo Radou, s výjimkou rozpočtových položek 04 03 01 03 a 19 03 01 06, s tím, že tyto změny nemohou pozměnit nebo rozšířit oblast působnosti stávajícího právního základu nebo mít dopad na správní autonomii orgánů.

1.6         Nové rozpočtové položky

Rozpočtová nomenklatura navržená Komisí v novém NR zůstává beze změny.

1.7         Rezervy

Do podmíněných rezerv v oddíle Komise nejsou umístěny žádné prostředky.

2.  ROZPOČET NA ROK 2014

a)      Dodatečné prostředky na závazky (126,7 milionu EUR), které byly požadovány pro Fond solidarity Evropské unie v NOR č. 5/2014 a NOR č. 7/2014, se schvalují. Odpovídající platby se přesouvají do rozpočtu na rok 2015.

b)     NOR č. 3/2014 se schvaluje v podobě navržené Komisí, avšak s tímto snížením prostředků na platby:

–      Rozvoj venkova: 90 milionů EUR na dokončení programů pro rozvoj venkova z období 2007–2013 nebylo akceptováno s ohledem na nižší než očekávaný objem plateb vykázaný v dokumentu, který členské státy předložily v listopadu 2014. Navíc bylo u nových programů dohodnuto snížení o 20 milionů EUR;

–      Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí: u této iniciativy bylo dohodnuto snížení o 420 milionů EUR. V souladu s bodem 1.4 výše však byla do rozpočtu na rok 2015 pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí doplněna částka 440 milionů EUR v prostředcích na platby;

–      bylo dohodnuto další snížení prostředků na platby o 648,1 milionu EUR, rozložené mezi rozpočtové položky navýšené z rozpětí pro nepředvídané události, přičemž požadované částky pro rozpočtové položky 13 03 16 (EFRR – Konvergence), 04 06 01 (Fond evropské pomoci nejchudším osobám) a 21 03 02 01 a 21 03 03 03 (Podpora pro Ukrajinu) zůstaly beze změny.

Přesuny prostředků na platby:

–      přesun navržený Komisí v rámci tzv. globálního převodu (DEC 31/2014) byl akceptován;

–      přesun, který Komise navrhla pro oddíl Komise v NOR č. 6/2014 byl akceptován, avšak prostředky na platby dostupné pro přesun z Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF) (výdaje na správní podporu) a rezerva na mezinárodní dohody o partnerství v oblasti rybolovu (celkem 6 150 900 EUR) se přesouvají do prostředků na Humanitární pomoc (rozpočtová položka 23 02 01);

–      s přihlédnutím k aktuální míře plnění rozpočtu a výhledu pro konec roku byl dohodnut další přesun ve výši 30,4 milionu EUR. Týká se následujících rozpočtových položek:

–     článek 01 03 02 (Makrofinanční pomoc): 5 milionů EUR;

–     článek 04 03 02 (PROGRESS): 10,0 milionů EUR;

–     článek 12 02 01 (Vnitřní trh): 1,2 milionu EUR;

–     článek 17 03 51 (Veřejné zdraví): 0,7 milionu EUR;

–       bod 18 02 01 02 (Prevence a boj proti zločinu): 2,3 milionu EUR;

–       bod 21 09 51 01 (Nástroj pro průmyslové země – Asie): 2,5 milionu EUR;

–       článek 33 02 02 (Podpora nediskriminace a rovnosti): 2,2 milionu EUR a

–       články 29 02 01 a 29 02 51 (Statistika): 6,5 milionu EUR.

V následující tabulce jsou uvedena navýšení a snížení prostředků na platby v NOR č. 3/2014 (včetně přesunu prostřednictvím tzv. globálního převodu, NOR č. 6/2014 a nejnovějších aktuálních informací o stavu plnění rozpočtu), která byla v souladu s výše uvedeným schválena:

Rozpočtové položky

Název

NOR č. 3/2014Přijato

 

01 03 02

Makrofinanční pomoc

-28 960 000

01 04 51

Dokončení programů v oblasti malých a středních podniků (MSP) (před rokem 2014)

12 000 000

02 02 02

Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování

4 540 126

02 05 01

Vývoj a poskytování infrastruktury a služeb globální družicové navigace (Galileo) do roku 2019

70 000 000

04 02 64

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

-420 000 000

04 03 02 01

Progress — přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinancování a sociální podnikání — Zlepšení přístupu k financování a jeho dostupnosti pro právnické a fyzické osoby, zejména ty, které jsou nejvíce vzdálené od trhu práce, a pro sociální podniky

-7 114 776

04 06 01

Podpora sociální soudržnosti a zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii

99 000 000

05 02 10 02

Opatření v oblasti propagace — Přímé platby ze strany Unie

-308 029

05 04 60 01

Podpora udržitelného rozvoje venkova a územně a environmentálně vyváženějšího a inovativnějšího odvětví zemědělství v Unii, které je šetrnější vůči klimatu

-20 000 000

05 06 01

Mezinárodní zemědělské dohody

-3 784 411

05 08 77 06

Přípravná akce — Evropské středisko pro monitorování cen zemědělských produktů a marží

-612 329

05 08 77 09

Přípravná akce — Rostlinné a živočišné genetické zdroje Unie

-600 000

05 08 77 10

Pilotní projekt — Agropol: rozvoj evropského přeshraničního vzorového regionu v oblasti zemědělské výroby

-600 000

05 08 77 11

Pilotní projekt — Agrolesnictví

-350 000

05 09 03 01

Zajištění dostatečných dodávek bezpečných a vysoce kvalitních potravin a jiných biologických výrobků

-1 666 954

07 02 77 03

Přípravná akce — Strategické posouzení vlivu rozvoje evropské Arktidy na životní prostředí

356 052

08 02 01 01

Posílení hraničního výzkumu v Evropské radě pro výzkum

24 970 695

08 02 02 02

Zlepšení přístupu k rizikovému financování pro investice do výzkumu a inovací

4 540 126

08 02 51

Dokončení předchozího rámcového výzkumného programu — Sedmý rámcový program — Nepřímá akce ES (2007 až 2013)

50 000 000

08 04 01

Výstavba, provoz a využívání zařízení ITER — Společný evropský podnik pro ITER — Fusion for Energy (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Dokončení společného evropského podniku pro ITER — Fusion for Energy (F4E) (2007–2013)

-71 200 000

09 02 01

Vypracování a plnění politiky Unie v oblasti elektronické komunikace

-271 200

09 02 05

Opatření týkající se digitálního obsahu a audiovizuálního a jiných mediálních odvětví

-592 000

09 02 77 03

Pilotní projekt — Evropské středisko pro svobodu tisku a sdělovacích prostředků

-456 508

09 03 03

Podpora interoperability, udržitelného zavádění, provozu a modernizace transevropských infrastruktur digitálních služeb, jakož i koordinace na evropské úrovni

-1 898 831

09 03 51 01

Dokončení programu pro bezpečnější internet (2009 až 2013)

-450 000

09 04 03 02

Podpora inovativních a přemýšlivých evropských společností podporujících začlenění

2 784 852

09 04 51

Dokončení sedmého rámcového programu (2007 až 2013)

105 000 000

11 01 04 01

Výdaje na podporu v oblasti politiky „Námořní záležitosti a rybolov“ — Neprovozní správní a technická pomoc

-774 900

11 01 06 01

Výkonná agentura pro malé a střední podniky — příspěvek z Evropského námořního a rybářského fondu

-809 000

11 03 01 (rezerva)

Stanovení rámce správy pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí

-69 567 000

11 06 12

Dokončení Evropského rybářského fondu (ERF) — Cíl „Konvergence“ (2007 až 2013)

69 540 126

12 02 01

Provádění a rozvoj vnitřního trhu

-1 170 000

12 02 77 03

Přípravná akce — Fórum pro jednotný trh

-150 000

12 03 51

Dokončení předchozích činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditů

-669 803

13 03 16

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) — Konvergence

2 400 700 000

13 03 18

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) — Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

227 006 319

13 03 19

Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) — Evropská územní spolupráce

179 334 992

13 03 77 09

Přípravná akce týkající se Atlantického fóra pro strategii Evropské unie pro Atlantik

-433 000

13 05 63 02

Přeshraniční spolupráce — Příspěvek z okruhu 4

-12 338 481

14 02 01

Podpora fungování a modernizace celní unie

7 500 000

14 03 01

Zlepšení fungování systémů zdanění

2 500 000

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

138 119 479

15 03 01 01

Akce Marie Skłodowska-Curie — Vytváření, rozvoj a předávání nových dovedností, poznatků a inovací

40 861 137

16 03 01 03

Informační kanceláře

1 600 000

16 03 01 04

Komunikace akcí na úrovni zastoupení Komise a v rámci partnerství

1 000 000

16 03 02 03

Nástroje pro elektronickou a písemnou komunikaci a informace

2 900 000

17 02 01

Ochrana zájmů spotřebitele a zlepšení bezpečnosti a informovanosti

-1 449 000

17 03 10

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí

-2 000 000

17 03 12 01

Příspěvek Unie na činnost Evropské agentury pro léčivé přípravky

-7 602 918

18 02 01 01

Podpora správy hranic a společné vízové politiky na usnadnění legálního cestování

-7 446 000

18 02 01 02

Předcházení přeshraniční organizované trestné činnosti, boj proti ní a lepší řešení bezpečnostních rizik a krizí

-9 236 000

18 03 51

Dokončení operací a programů v oblasti navracení, uprchlíků a migračních toků

19 431 000

19 02 01

Reakce na krize a vznikající krize

50 765 835

19 05 51

Dokončení akcí v oblasti vztahů a spolupráce s průmyslově vyspělými třetími zeměmi (2007 až 2013)

3 600 000

20 02 01

Zahraničněobchodní vztahy, včetně přístupu na trhy třetích zemí

1 181 809

20 02 03

Podpora na rozvoj obchodu — Mnohostranné iniciativy

1 000 000

21 02 07 06

Zajišťování potravin a výživy a udržitelné zemědělství

6 000 000

21 02 40

Dohody o surovinách

20 000

21 02 51 01

Spolupráce s třetími zeměmi v oblasti migrace a azylu

4 000 000

21 02 51 02

Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Latinské Americe

23 000 000

21 02 51 03

Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu

44 000 000

21 02 51 05

Nestátní subjekty v oblasti rozvoje

2 000 000

21 02 51 06

Životní prostředí a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, včetně energie

2 000 000

21 03 02 01

Východní partnerství — Lidská práva a mobilita

210 000 000

21 03 03 03

Podpora spolupráce zahrnující více zemí v sousedství

40 000 000

21 03 51

Dokončení akcí v oblasti Evropské politiky sousedství a vztahů s Ruskem (před rokem 2014)

3 000 000

21 04 51

Dokončení evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (před rokem 2014)

3 000 000

21 05 51

Dokončení akcí v oblasti globální hrozby pro bezpečnost (před rokem 2014)

2 000 000

21 09 51 01

Asie

-2 500 000

22 02 51

Dokončení bývalé předvstupní pomoci (před rokem 2014)

45 000 000

23 02 01

Poskytování rychlé a účinné humanitární a potravinové pomoci odvíjející se od skutečných potřeb

256 150 900

23 03 51

Dokončení programů a akcí v oblasti civilní ochrany v Unii (před rokem 2014)

-500 000

24 01 07

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

-10 000

24 02 01

Předcházení podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Unie a boj proti nim

942 750

24 04 01

Podpora vzájemné pomoci v celních záležitostech a usnadňování komunikace prostřednictvím zabezpečených elektronických komunikačních nástrojů, kterými členské státy oznamují nesrovnalosti

680 612

26 01 09

Úřad pro publikace

-22 000

26 01 23 01

Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku

-13 000

26 02 01

Postupy zadávání a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby

-250 000

26 03 01 01

Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy

10 000 000

29 02 01

Poskytování kvalitních statistických informací, zavedení nových metod tvorby evropských statistik a posílení partnerství v rámci Evropského statistického systému

-11 294 249

29 02 51

Dokončení statistických programů (před rokem 2013)

-9 872 560

32 02 52

Dokončení projektů v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení

65 000 000

33 02 01

Ochrana a posílení práv občanů

-2 000 000

33 02 02

Podpora nediskriminace a rovnosti

-5 177 700

34 02 01

Snižování emisí skleníkových plynů v EU

6 000 000

34 02 04

Příspěvky na mnohostranné a mezinárodní dohody o klimatu

-74 969

34 02 51

Dokončení předchozích programů v oblasti změny klimatu

2 903 358

XX 01 01 01 01

Platy a příspěvky

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Platy a příspěvky

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Platy a příspěvky

-5 843

 

Celkem

3 529 620 715

Výsledné dodatečné prostředky na platby pro NOR č. 3/2014 činí 3 529,6 milionu EUR, z toho 2 818,2 milionu EUR plus 350 milionů EUR se v souladu se společným prohlášením o zvláštních nástrojích uvedeným níže v bodě 3.3 týká uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události.

c)     NOR č. 4/2014, pozměněný na základě návrhu na jeho změnu, se schvaluje v podobě navržené Komisí, se zahrnutím prostředků na závazky z NOR č. 6/2014, které se týkají výdajů na správní podporu z Evropského námořního a rybářského fondu a rezervy na dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu v oddílu Komise. Částka 248 460 EUR v dostupných prostředcích na platby určená v NOR č. 4/2014 (evropský inspektor ochrany údajů) se přesouvá do prostředků na Humanitární pomoc (rozpočtová položka 23 02 01). Žádost o dodatečné prostředky na závazky a na platby týkající se evropského veřejného ochránce práv (oddíl VIII) v NOR č. 6/2014 byla stažena, jak je uvedeno v návrhu na změnu k NOR č. 6/2014.

d)     NOR č. 6/2014, pozměněný na základě návrhu na jeho změnu, se schvaluje v podobě navržené Komisí, pokud jde o vlastní zdroje.

e)     NOR č. 8/2014 (= nový NOR č. 2/2014) týkající se přebytku za rok 2013 se schvaluje v podobě navržené Komisí.

3.        PROHLÁŠENÍ

3.1    Společné prohlášení o návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014 (vlastní zdroje) a změně nařízení Rady č. 1150/2000

„Evropský parlament a Rada se dohodly na přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014, ve znění pozměněném na základě návrhu na změnu č. 1/2014.

S ohledem na návrh Komise na změnu nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436 (ES, Euratom) o systému vlastních zdrojů Evropských společenství, jejž Komise předložila dne 12. listopadu 2014, se Evropský parlament zavazuje, že své stanovisko k pozměněnému nařízení č. 1150/2000 vydá včas, tak aby mohl pozměněné nařízení přijmout na svém plenárním zasedání v prosinci 2014 a aby ho Rada mohla přijmout v rámci celkového balíčku.“

3.2    Společné prohlášení o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události

„V roce 2014 byl zaznamenán bezprecedentně vysoký objem nevypořádaných plateb na strukturální fondy a Fond soudržnosti na začátku období finančního rámce a současně s tím byla řada nových programů soustředěna do počátku téhož období. Vzhledem k této jedinečné a výjimečné situaci, kterou nelze vyřešit v mezích stropu pro platby na rok 2014, se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly, že coby krajní řešení budou pro rozpočtový rok 2014 uvolněny prostředky z rozpětí pro nepředvídané události.

Orgány připomínají, že článek 13 nařízení o víceletém finančním rámci stanoví, že „Částky, které jsou k dispozici prostřednictvím uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události, musí být plně vyrovnány snížením rozpětí v jednom či více okruzích finančního rámce pro běžný rozpočtový rok nebo budoucí rozpočtové roky“.

Orgány se dohodly, že se v maximální míře vynasnaží nalézt vhodná řešení, tak aby mimořádně vysoký objem nevypořádaných plateb v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za období 2007–2013 nepřetrvával i po roce 2014, a že proto vynaloží veškeré úsilí o zajištění toho, že prostředky z rozpětí pro nepředvídané události nebudou uvolňovány na financování nevypořádaných závazků pocházejících z programů pro strukturální fondy a Fond soudržnosti v rozpočtových letech 2015–2020.“

3.3    Společné prohlášení o zvláštních nástrojích

„Evropský parlament, Rada a Komise připomínají, že rozpětí pro nepředvídané události je krajním nástrojem, který by tedy neměl být využíván, jsou-li dosud k dispozici jiné finanční možnosti. V rámci souhrnného rozpočtu na rok 2014 panuje neshoda ohledně otázky, zda je v nepřiděleném rozpětí stále k dispozici částka 350 milionů EUR v prostředcích na platby pokrývající jiné zvláštní nástroje.

Orgány se shodly, že je velice důležité dosáhnout co nejdříve principiální dohody o uvolnění prostředků z jiných zvláštních nástrojů pro účely plateb.

Jelikož však nebylo možné dosáhnout takové dohody v kontextu jednání o balíčku týkajícím se návrhů opravných rozpočtů na rok 2014 a souhrnného rozpočtu na rok 2015, orgány se v zájmu zajištění včasného přijetí uvedeného balíčku dohodly, že:

–      částka 350 milionů EUR v prostředcích na platby se přičte k rozpětí na nepředvídané události;

–      budou usilovat o rychlé nalezení dohody o tom, zda a v jakém rozsahu mohou být jiné zvláštní nástroje mobilizovány nad rámec stropů pro platby stanovených ve víceletém finančním rámci, aby bylo možné určit, zda a v jakém rozsahu by měla být částka 350 milionů EUR vyrovnána snížením rozpětí pro platby ve víceletém finančním rámci pro běžný rozpočtový rok nebo budoucí rozpočtové roky;

–      výše uvedené kroky budou podle potřeby doplněny nezbytnými změnami rozhodnutí o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události pro rozpočtový rok 2014 nebo jinými právně nezbytnými opatřeními k zajištění plného souladu s nařízením o víceletém finančním rámci, a zejména s čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení.“

3.4    Prohlášení Komise o předběžném financování operačních programů v roce 2014 a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

„V souvislosti s včasným a účinným provedením víceletého finančního rámce na období 2014–2020 Evropská komise pro rok 2014 potvrzuje předběžné financování operačních programů, které byly formálně předloženy v roce 2014 a které splňují nezbytné podmínky stanovené v příslušných právních aktech.

Kromě toho Komise potvrzuje, že Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí patří i nadále mezi vysoké politické priority a že převod souvisejících prostředků na platby z roku 2014 do roku 2015 nepovede ke zpoždění v jejím provádění.“

3.5    Společné prohlášení o financování mimořádných opatření v reakci na ruský zákaz dovozu potravin

„V návaznosti na ruský zákaz dovozu potravin již byla v srpnu a září 2014 přijata řada mimořádných opatření a dne 26. listopadu 2014 byl přijat další balíček zaměřený na odvětví mléka a mléčných výrobků v pobaltských státech. Jakmile budou splněny podmínky respektující požadovaná objektivní kritéria způsobilosti, může Komise navrhnout další balíček opatření zaměřený na odvětví mléka a mléčných výrobků ve Finsku.

Ve svém návrhu na změnu (NZ) č. 1/2015 Komise oznámila, že má v úmyslu tato opatření v případě potřeby financovat z rezervy pro krize.

Od okamžiku předložení NZ č. 1/2015 se objevily tyto tři nové prvky, díky nimž je možné uvedená mimořádná opatření financovat bez využití krizové rezervy:

–      podle prohlášení členských států o skutečném využívání opatření přijatých v srpnu a září se náklady snížily z původně odhadovaných 344 milionů EUR na přibližně 234 milionů EUR;

–      konečný přebytek EZZF za rok 2014 je zhruba o 230 milionů EUR vyšší než předpoklad v NZ č. 1/2015, který ještě vycházel z odhadů;

–      finanční opravy, které by měly být vybrány v roce 2015, by měly být podle očekávání vyšší než původní předpoklad z října letošního roku.

Na základě těchto tří nových prvků lze výše uvedená mimořádná opatření (včetně opatření týkajících se odvětví mléka a mléčných výrobků v pobaltských státech a po splnění podmínek i ve Finsku) díky těmto dodatečným účelově vázaným příjmům financovat v rámci prostředků požadovaných v NZ č. 1/2015, aniž by bylo nutné čerpat krizovou rezervu.“

3.6    Společné prohlášení o prostředcích na platby

„Evropský parlament, Rada a Komise připomínají svou sdílenou odpovědnost podle článku 323 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jenž praví, že „Evropský parlament, Rada a Komise zajistí, aby Unie měla k dispozici finanční prostředky, které jí umožní plnit právní závazky vůči třetím stranám“.

Evropský parlament a Rada připomínají, že s ohledem na plnění rozpočtu je nezbytné zajistit řádný vývoj plateb ve vztahu k prostředkům na závazky, aby se předešlo abnormální výši neuhrazených faktur na konci roku.

Evropský parlament a Rada souhlasí se stanovením úrovně prostředků na platby na rok 2015 ve výši 141 214 040 563 EUR. Žádají Komisi, aby na základě ustanovení nařízení o víceletém finančním rámci a finančního nařízení podnikla veškeré nezbytné kroky k zajištění odpovědnosti svěřené Smlouvou, zejména pak po posouzení možnosti přerozdělení příslušných prostředků, především s přihlédnutím k očekávanému nižšímu čerpání prostředků (čl. 41 odst. 2 finančního nařízení), a aby v opravném rozpočtu, který by měl být předložen okamžitě poté, co bude zjevné, že prostředky zapsané v rozpočtu na rok 2015 nebudou dostatečné pro pokrytí výdajů, požadovala dodatečné prostředky na platby.

Evropský parlament a Rada přijmou postoj k veškerým návrhům opravného rozpočtu co nejrychleji, aby se zabránilo jakémukoli výpadku v prostředcích na platby. Evropský parlament a Rada se zavazují urychleně zpracovat jakýkoli možný převod prostředků na platby, včetně převodů napříč okruhy finančního rámce, aby tak byly prostředky na platby uvedené v rozpočtu co nejlépe využity a odpovídaly skutečnému provádění a potřebám.

Evropský parlament, Rada a Komise budou v průběhu roku aktivně sledovat stav plnění rozpočtu na rok 2015, zejména v podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost), podokruhu 1b (Hospodářská, sociální a územní soudržnost) a v oblasti rozvoje venkova v okruhu 2 (Udržitelný růst: přírodní zdroje). Budou tak činit prostřednictvím interinstitucionálních schůzek svolaných za tímto účelem, v souladu s bodem 36 přílohy interinstitucionální dohody, aby zkontrolovaly provádění plateb a aktualizované předpovědi.

Tyto schůzky by se měly v roce 2015 uskutečnit nejméně třikrát (na jaře v době předložení návrhu rozpočtu, v červenci před čtením návrhu rozpočtu na rok 2016 v Radě a v říjnu před začátkem dohodovacího řízení) a měly by probíhat na politické úrovni za přítomnosti poslanců Evropského parlamentu, členů Rady a místopředsedkyně Komise pro rozpočet a lidské zdroje. Cílem těchto schůzek by mělo být společné posouzení požadované úrovně potřeb v oblasti plateb, a to na základě důkladné analýzy stávajících faktur, které musejí být v souladu s právními předpisy vypořádány, a odhadů pro zbývající část roku N a pro rok N+1.“

3.7    Společné prohlášení o platebním plánu

„Evropský parlament, Rada a Komise se shodly, že cílem je snížit v průběhu stávajícího víceletého finančního rámce objem neuhrazených faktur, se zvláštním zaměřením na politiku soudržnosti, tak aby ke konci roku dosahoval své strukturální výše.

V zájmu dosažení tohoto cíle:

–      Komise souhlasí, že v souladu se společnými závěry o rozpočtu na rok 2015 předloží co nejaktuálnější prognózu výše neuhrazených faktur do konce roku 2014; v březnu 2015, kdy bude k dispozici celkový přehled o výši neuhrazených faktur ke konci roku 2014 za hlavní oblasti politiky, bude tyto údaje aktualizovat a poskytne alternativní scénáře;

–      na tomto základě bude trojice orgánů usilovat o dosažení dohody ohledně maximální cílové úrovně neuhrazených faktur ke konci roku, kterou lze považovat za udržitelnou;

–      na tomto základě a při současném respektování nařízení o víceletém finančním rámci, dohodnutých finančních krytí jednotlivých programů a jakýchkoli jiných závazných dohod se trojice orgánů bude angažovat v tom směru, aby byl od roku 2015 zaveden plán zaměřený na to, aby se do přezkumu stávajícího víceletého finančního rámce v polovině období snížil objem neuhrazených faktur týkajících se provádění programů v období 2007–2013 na společně dohodnutou úroveň. Na tomto plánu se trojice orgánů dohodne včas před předložením návrhu rozpočtu na rok 2016. Vzhledem k mimořádně vysoké výši neuhrazených faktur se všechny tři orgány dohodly, že zváží veškeré možné prostředky ke snížení objemu těchto faktur.

Komise se zavazuje, že ke svému návrhu rozpočtu každý rok přiloží dokument, v němž bude vyhodnocen objem neuhrazených faktur a bude vysvětleno, jakým způsobem a v jakém rozsahu daný návrh rozpočtu umožní jeho snížení. Tento každoročně předkládaný dokument vyhodnotí dosavadní pokrok a na základě aktualizovaných údajů navrhne úpravy plánu.“

3.8    Prohlášení Evropského parlamentu o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události coby krajního řešení

„Evropský parlament vyjadřuje politování nad skutečností, že se Rada neztotožňuje s jeho výkladem, že by 350 milionů EUR v prostředcích na platby, které byly v roce 2014 uvolněny v souvislosti se zvláštními nástroji stanovenými v nařízení o víceletém finančním rámci, nemělo být započítáno do stropu pro platby, čímž by vzniklo rozpětí ve výši 711 milionů EUR, jež by bylo možné vyčerpat před využitím rozpětí pro nepředvídané události.

Evropský parlament připomíná, že v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení o víceletém finančním rámci je rozpětí pro nepředvídané události krajním nástrojem. Proto je zcela nezbytné před využitím rozpětí pro nepředvídané události plně vyčerpat všechny další finanční možnosti. V souvislosti se sporem mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně výpočtu dostupného rozpětí v mezích stropu pro platby v roce 2014 nebylo možné dosáhnout politické dohody o tom, že před využitím rozpětí pro nepředvídané události bude vyčerpáno dostupné rozpětí ve výši 350 milionů EUR.

Evropský parlament připomíná, že nařízení o víceletém finančním rámci je založeno na zásadě „zvláštní a maximální možné flexibility“, aby se Unii umožnilo plnit její právní závazky v souladu s článkem 323 SFEU (4. bod odůvodnění nařízení o víceletém finančním rámci), a domnívá se, že je v nejvyšším zájmu poskytnout prostřednictvím uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události dodatečné prostředky na vypořádání neuhrazených právních závazků. Proto s uvolněním prostředků z rozpětí pro nepředvídané události souhlasí bez ohledu na svůj výklad, že v rámci stropu pro platby zůstává k dispozici 350 milionů EUR.

Evropský parlament vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení o víceletém finančním rámci nevyužité rozpětí ve výši 350 milionů EUR přenesla do své technické úpravy celkového rozpětí pro platby pro rok 2015.“

3.9    Prohlášení Rady o mobilizaci zvláštních nástrojů

„Rada připomíná, že zvláštní nástroje mohou být aktivovány pouze za účelem řešení skutečně nepředvídaných okolností.

Připomíná rovněž, že rozpětí pro nepředvídané události nesmí vést k překročení celkových stropů prostředků na závazky a prostředků na platby.

Co se týče dalších zvláštních nástrojů, připomíná Rada, že čl. 3 odst. 2 nařízení o víceletém finančním rámci uvádí, že prostředky na závazky mohou být do rozpočtu zapsány i nad rámec stropů příslušných okruhů.

Rada vyzývá Komisi, aby při výpočtu celkového rozpětí postupovala v souladu s nařízením o víceletém finančním rámci, aniž by došlo k narušení dohody, jíž trojice orgánů dosáhla v souvislosti se společným prohlášením o zvláštních nástrojích (bod 3.3).“

________________________


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

9

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právní upozornění - Ochrana soukromí