Ziņojums - A8-0067/2014Ziņojums
A8-0067/2014

ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz jauno Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

15.12.2014 - (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
Budžeta komiteja
Referentes:                    Eider Gardiazabal Rubial (III iedaļa — Komisija)
                                     Monika Hohlmeier (pārējās iedaļas)


Procedūra : 2014/2224(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0067/2014

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz jauno Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu[1],

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[2],

–   ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[3] (DFS regula),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[4] (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums),

–   ņemot vērā 2014. gada 13. marta rezolūciju par 2015. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija[5],

–   ņemot vērā 2014. gada 17. aprīļa rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2015. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi[6],

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 24. jūnijā (COM(2014)0300),

–   ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 2. septembrī un iesniedza Eiropas Parlamentam 2014. gada 12. septembrī (12608/2014 – C8-0144/2014),

–   ņemot vērā 2014. gada 22. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu[7],

–   ņemot vērā to, ka Samierināšanas komiteja Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 6. punktā minētajā divdesmit vienas dienas termiņā nevienojās par kopīgu dokumentu,

–   ņemot vērā jauno Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, kuru saskaņā ar LESD 314. panta 8. punktu Komisija pieņēma 2014. gada 27. novembrī (COM(2014)0723),

–   ņemot vērā 2014. gada 8. decembrī notikušā budžeta trialoga secinājumus,

–   ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz jauno Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 12. decembrī (16739/2014 – C8-0287/2014) un tajā pašā dienā nosūtīja Parlamentam,

–   ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0067/2014),

1.  atgādina, ka projekta paketi, par kuru pēc grūtām sarunām Parlamenta un Padomes pārstāvji vienojās 2014. gada 8. decembra trialoga sanāksmē, veido trīs komponenti: budžeta grozījumu Nr. 3–8/2014 projekti par kopējo summu EUR 49,8 miljoni saistību apropriācijās un papildus EUR 3 529,6 miljoni jaunu maksājumu apropriāciju, Savienības 2015. gada budžets, kas ir noteikts EUR 145 321,5 miljonu apmērā saistību apropriācijās un EUR 141 214,0 miljonu apmērā maksājumu apropriācijās, un seši kopīgie, kā arī trīs vienpusējie paziņojumi;

2.  uzsver — lai gan Komisija 2014. gadā varēs segt visneatliekamākās maksājumu vajadzības, 2014. gada budžetam papildus piešķirtās maksājumu apropriācijas nebūs pietiekamas, lai 2015. gadā novērstu periodiski vērojamo lavīnas efektu, ko rada nesamaksātie rēķini; līdz ar to liek uzsvaru uz kopīgo paziņojumu par maksājumu plānu, kas pievienots vienošanās paketei par 2014. un 2015. gada budžetu;

3.  tomēr ir pārliecināts, ka nākamajos gados ir jādara vairāk, lai nesamaksāto rēķinu apmēru samazinātu līdz ilgtspējīgam līmenim, īpašu uzmanību pievēršot kohēzijas politikai; šajā sakarībā uzsver visu triju ES iestāžu kopīgo apņemšanos izpētīt visus iespējamos veidus, kā samazināt šādu rēķinu apmēru, kā izklāstīts kopīgajā paziņojumā par maksājumu plānu, kas pievienots vienošanās tekstam par šā gada budžetu;

4.  atzinīgi vērtē vispārējā saistību apropriāciju apmēra palielināšanu par EUR 244,2 miljoniem salīdzinājumā ar Padomes 2014. gada 2. septembra sākotnējo nostāju; pauž gandarījumu par to, ka ir pilnībā atjaunotas saistību apropriācijas EUR 521,9 miljonu apmērā, ko Padome bija ierosinājusi samazināt, un ka saistībām ir papildus piešķirti EUR 170,7 miljoni, tostarp visiem izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām, kā arī EUR 95 miljoni programmām „Apvārsnis 2020”, COSME, Erasmus un humānajai palīdzībai;

5.  tomēr pauž nožēlu par Padomes kārtējo nevēlēšanos ne tikai nākt klajā ar politiskiem paziņojumiem, bet arī piešķirt pietiekamus budžeta līdzekļus, lai atbalstītu nodarbinātību un izaugsmi, kā arī Savienības starptautiskās saistības, ko apliecina tas, ka tā nepiekrita izmantot visu DFS 1.a un 4. izdevumu kategorijā pieejamo maksimālo apjomu; pauž gandarījumu, ka sarunās panāktie palielinājumi atbilst Parlamenta politiskajām prioritātēm; tomēr šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka Padomei šķietami vairs nav nekādu politisko prioritāšu un tā ir ieinteresēta tikai maksimāli lielā horizontālā izdevumu samazināšanā;

6.  atzinīgi vērtē to, ka, pateicoties papildu piešķirtajiem ieņēmumiem, kas tika konstatēti kopējās lauksaimniecības politikas jomā pēc tam, kad Komisija iesniedza grozījumu vēstuli Nr. 1/2015, ir panākts risinājums EUR 273,6 miljonu apmērā finansēt ārkārtas pasākumus, reaģējot uz Krievijas noteikto pārtikas importa aizliegumu, un ka tas nav darīts, no paša sākuma izmantojot rezervi, kas paredzēta krīzēm lauksaimniecības nozarē;

7.  atzinīgi vērtē to, ka kopējais maksājumu apropriāciju apmērs, par kādu panākta vienošanās attiecībā uz 2015. gadu, ir par 1,6 % lielāks salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu un par EUR 1217,1 miljoniem vairāk, nekā Padome ierosināja savā lasījumā; pauž īpašu gandarījumu par to, ka, pateicoties EUR 448,5 miljonu pārvietojumam un papildu piešķirtajiem ieņēmumiem, kas tika konstatēti iepriekš minētajā grozījumu vēstulē, maksājumu līmenis 1.a un 4. izdevumu kategorijā ir lielāks, nekā tika ierosināts sākotnējā 2014. gada 24. jūnija budžeta projektā;

8.  tomēr norāda, ka budžeta sarunas pēdējo gadu gaitā ir kļuvušas grūtākas, īpaši attiecībā uz maksājumiem, galvenokārt Padomes nesamierināmās nostājas dēļ; vēlreiz uzsver — Parlamenta nostāja ir tāda, ka budžeta procedūrā galvenajam mērķim vajadzētu būt vienoties par politiskajām prioritātēm attiecībā uz budžeta saistībām un maksājumi būtu vienkārši jāuzskata par turpmākajiem tehniskajiem pasākumiem, kas tiek veikti, lai pildītu šīs saistības; atgādina Padomei apropriāciju veidu definīcijas, kas minētas 10. panta 3. punktā Finanšu regulā, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un tās piemērošanas noteikumos, proti, „[m]aksājumu apropriācijas sedz maksājumus, ko izdara, lai pildītu finanšu gadā vai iepriekšējos finanšu gados radušās juridiskās saistības”;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Padome beigās piekrita 2014. gadā izmantot neparedzēto izdevumu rezervi, lai gan mazākā apmērā, nekā vajadzīgs; turklāt atzinīgi vērtē to, ka 2014. gada budžetā ir piešķirtas papildu maksājumu apropriācijas vairākās budžeta pozīcijās kopā EUR 4,2 miljardu apmērā, no kuriem EUR 3168,2 miljoni tiks ņemti no neparedzēto izdevumu rezerves 2014. gadam, kā arī to, ka galīgajā kompromisā ir lielā mērā saglabāti budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā ierosinātie maksājumu apropriāciju palielinājumi 1.a un 4. izdevumu kategorijai; norāda, ka palielinājumi galvenokārt skar 1.b izdevumu kategoriju, kurā pašlaik gada beigās ir visvairāk nesamaksātu rēķinu; atgādina, ka Parlaments jau 2014. gada budžeta lasījumā paredzēja, ka būs vajadzīgs vairāk maksājumu apropriāciju (Parlamenta pieņemtajā nostājā norādītā summa saskaņā ar galīgo vienošanos tika samazināta par EUR 983 miljoniem); aicina Padomi atturēties no mēģinājumiem katru gadu mākslīgi samazināt ES budžetu;

10. tomēr pauž neapmierinātību, ka Padome iestājās pret to, lai vēl nesegto maksājumu vajadzību segšanai tiktu izmantoti visi ieņēmumi, kas gūti no naudas sodiem; uzskata, ka līdz maksājumu krīzes noregulēšanai visi neparedzētie ieņēmumi būtu pilnībā jāizmanto šīs problēmas risināšanai; atgādina, ka vienošanās par projekta paketi bija iespējama tādēļ, ka tā atbilda Parlamenta prasībai stabilizēt nesegto maksājumu problēmu; tomēr uzsver, ka ES maksājumu krīzi patiesi var atrisināt, tikai tad, ja nesamaksāto rēķinu apmērs būs atbilstoši ierobežots;

11. pauž nožēlu par to, ka lemt par dalībvalstu iemaksu korekciju atlikšanu Padomei ir bijis svarīgāk nekā rast nostāju sarunām par 2014. un 2015. gada budžetu, kura tika pieņemta tikai LESD 314. pantā paredzētā 21 dienu ilgā samierināšanas procesa pēdējā dienā, un tas bija viens no iemesliem, kādēļ Samierināšanas komitejai neizdevās panākt vienošanos;

12. atgādina, ka saskaņā ar LESD 310. pantu ES budžetā ietvertajiem ieņēmumiem un izdevumiem ir jābūt līdzsvarotiem;

13. piešķir vislielāko politisko nozīmību Parlamenta, Padomes un Komisijas pieņemtajiem kopīgajiem paziņojumiem, īpaši par maksājumu plānu un par īpašo instrumentu izmantošanu; prasa maksājumu plānu pabeigt cik vien iespējams drīz un jebkurā gadījumā pirms Komisija pieņem 2016. gada budžeta projektu; vēlreiz uzsver, ka Parlaments apstiprināja DFS, pieņemot, ka visiem īpašajiem instrumentiem vajadzīgās maksājumu apropriācijas ir ierēķinātas papildus maksimālajiem apjomiem un ka jebkāda citāda interpretācija automātiski nozīmētu, ka vienošanās par DFS tiks pārskatīta;

14. vēlreiz atkārto savu nemainīgo nostāju, ka maksājumus saistībā ar īpašiem instrumentiem vajadzētu pārrēķināt un noteikt papildus DFS maksimālajiem apmēriem, kā tas ir saistību apropriāciju gadījumā; pauž nožēlu, ka atkal nav bijis iespējams šajā jautājumā panākt vienošanos ar Padomi; tomēr uzsver, ka jādara viss iespējamais, lai cik vien iespējams drīz galīgi vienotos par šo jautājumu;

15. atkārtoti pauž savu nostāju, ka pašu resursu sistēmas padziļināta reforma ir ārkārtīgi vajadzīga, lai izkļūtu no pašreizējā strupceļa budžeta sarunās, un tādēļ uzskata, ka augsta līmeņa darba grupas pašu resursu jautājumos darbs Mario Monti vadībā ir ļoti nozīmīgs;

16. pauž nožēlu par Padomes un Komisijas nevēlēšanos nodrošināt ES aģentūrām nepieciešamos resursus, īpaši darbiniekus, lai tās varētu īstenot pilnvaras, ko likumdevējs tām uzticējis, un uzsver, ka pašreizējā vienošanās nenozīmē, ka Parlaments pieņem Komisijas ierosināto pārdales fonda ideju; turklāt pauž lielu nožēlu, ka ir samazināts darbinieku skaits aģentūrās, kuru finansējumu veido maksa par pakalpojumiem, un uzskata to par nepamatotu, ja attiecīgās štata vietas netiek finansētas no ES budžeta;

17. atzinīgi vērtē to, ka ir piešķirts vairāk apropriāciju deviņiem Tiesas tiesnešiem; atkārtoti norāda, ka tiks veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai likumdošanas procedūru pabeigtu līdz 2015. gada 1. oktobrim un tiesnešu skaitu varētu palielināt; tādēļ mudina Padomi nekavējoties panākt vienošanos par jauno tiesnešu štata vietu sadalījumu; prasa, lai Tiesa Padomei un Parlamentam iesniedz laicīgi veiktu un aktualizētu novērtējumu par jauno tiesnešu un viņu darbinieku papildu finanšu vajadzībām; atkārtoti norāda, ka ir apdomīgi jāizvērtē vajadzība pēc papildu darbiniekiem saistībā ar jaunu tiesnešu nomināciju;

18. atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas sadarbības nolīguma īstenošanas pirmo posmu; uzskata, ka šis nolīgums ir labs piemērs tam, kā iestādes var rast sinerģijas iespējas, kas palielinās efektivitāti un radīs ietaupījumus; cer, ka nolīguma otrais posms tiks pabeigts līdz 2015. gada jūlijam;

19. atzinīgi vērtē budžeta ziņā neitrālos Komisijas darbiniekiem delegācijās parastajām administratīvām izmaksām paredzēto apropriāciju pārvietojumus no budžeta III iedaļas (Komisija) uz X iedaļu (EĀDD); atkārtoti norāda, ka šis pārvietojums atbildīs ES delegāciju administratīvo izdevumu pārvaldības vienkāršošanas prasībām un tam nevajadzētu radīt nekādu citu ietekmi ne uz Komisijas administratīvajām apropriācijām, ne uz Komisijas darbinieku darba apstākļiem delegācijās; prasa minēto pārvietojumu veikt, īstenojot EĀDD un Komisijas labu sadarbību;

20. pauž vispārēju nožēlu par Padomes nespēju rast kopēju nostāju, īpaši 21 dienu ilgajā samierināšanas laikposmā un attiecībā uz budžeta grozījumu projektu pieņemšanu, un aicina Padomi un Komisiju 2015. gada sākumā kopīgi vienoties par to, kā uzlabot budžeta procedūru, lai sekmētu Savienības 2016. gada budžeta pieņemšanu, kas ievadītu jaunu strukturālu pieeju Eiropas budžetam, lai pēc iespējas izvairītos no nevajadzīgiem un atkārtotiem konfliktiem un veicinātu sarunu partneru izpratni par to, cik lielā mērā ES izdevumi palīdz sasniegt kopīgus izaugsmes un nodarbinātības mērķus Eiropas Savienībā;

21. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz jauno 2015. gada budžeta projektu, to negrozot, kā arī šai rezolūcijai pievienotos kopīgos paziņojumus;

22. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžets ir pieņemts galīgajā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PIELIKUMS

PROJEKTA PAKETE

2015. gada budžets – kopīgi secinājumi

Šī projekta pakete attiecas uz šādām iedaļām:

1.        2015. gada budžets

2.        2014. gada budžets – budžeta grozījuma Nr. 3/2014 līdz Nr. 8/2014 projekts

3.        Kopīgie paziņojumi

KOPSAVILKUMA PĀRSKATS

A.       2015. gada budžets

Saskaņā ar projekta paketi:

–       kopējais saistību apropriāciju apjoms 2015. gada budžetā ir EUR 145 321,5 miljoni. Kopumā 2015. gadam saglabājas rezerve līdz DFS noteiktajam maksimālajam apjomam EUR 1 760,1 miljonu apmērā saistību apropriācijās;

–       kopējais maksājumu apropriāciju apjoms 2015. gada budžetā ir EUR 141 214,0 miljoni. Tajā ir iekļauta summa EUR 126,7 miljonu apmērā, kas attiecas uz ES Solidaritātes fonda izmantošanu saistībā ar budžeta grozījuma Nr. 5/2014 un Nr. 7/2014 projektu;

–       elastības instruments 2015. gadam tiks izmantots par summu EUR 83,3 miljonu apmērā saistību apropriācijas;

–       2015. gada maksājumu apropriācijas saistībā ar elastības instrumenta izmantošanu papildu palīdzībai Kiprai 2014. un 2015. gadā Komisija ir paredzējusi EUR 11,3 miljonu apmērā.

B.       2014. gada budžets

Saskaņā ar projekta paketi:

–       budžeta grozījuma Nr. 3/2014 līdz Nr. 8/2014 projekti ir pieņemti, kā ierosinājusi Komisija, izņemot 2. iedaļā minētos elementus;

–       tādējādi saistību apropriāciju līmenis 2014. gada budžetā ir palielināts par EUR 49,8 miljoniem saistībā ar ES Solidaritātes fonda izmantošanu (EUR 126,7 miljonu apmērā) attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2014 un Nr. 7/2014 projektu, kas daļēji ir kompensēts ar samazinājumu saistību apropriācijās EUR 76,9 miljonu apmērā budžeta grozījuma Nr. 3/2014, Nr. 4/2014 un Nr. 6/2014 projektā (galvenokārt saistībā ar zivsaimniecību);

–  tādējādi maksājumu apropriāciju līmenis 2014. gada budžetā ir palielināts par EUR 3 529,6 miljoniem;

–       neparedzēto izdevumu rezerve 2014. gadam tiks izmantota par summu EUR 2 818,2 miljoni plus EUR 350 miljoni maksājumu apropriācijās saskaņā ar kopīgo paziņojumu par īpašiem instrumentiem, kā izklāstīts 3.3. iedaļā.

1.        2015. GADA BUDŽETS

1.1.        "Slēgtās" pozīcijas

Ja šajos secinājumos nav norādīts citādi, ir apstiprinātas visas budžeta pozīcijas, kuras Padome vai Eiropas Parlaments nav grozījuši, un tās pozīcijas, par kurām Eiropas Parlaments attiecīgajos lasījumos ir piekritis Padomes ierosinātajiem grozījumiem.

Attiecībā uz citiem budžeta posteņiem Eiropas Parlaments un Padome ir vienojušies par secinājumiem, kas iekļauti 1.2.–1.7. iedaļā.

1.2.        Horizontālie jautājumi

a) Decentralizētās aģentūras

Visām decentralizētām aģentūrām paredzētā ES iemaksa (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijās) un štata vietu skaits ir noteikts tāds, kādu to jaunajā budžeta projektā (BP) ir ierosinājusi Komisija.

Štatu saraksta amata vietu palielinājums un ar tiem saistītās apropriācijas salīdzinājumā ar sākotnējo budžeta projektu:

–     Eiropas Banku iestāde (EBI): +9 amata vietas un + EUR 585 000;

–       Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde (EIOPA): +3 amata vietas un +EUR 195 000;

–       Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI): +4 amata vietas un +EUR 260 000;

–       Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO): +4 amata vietas un +EUR 260 000; un

–       Eiropas Policijas birojs (Eiropols): +5 amata vietas un samazinājums -EUR 600 000 apmērā;

attiecībā uz FRONTEX – darbības izdevumu palielinājums par EUR 20,0 miljoniem saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijās.

b) Izpildaģentūras

Izpildaģentūrām paredzētā ES iemaksa (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijās) un štata vietu skaits ir noteikts tāds, kādu to jaunajā budžeta projektā ir ierosinājusi Komisija.

c)  Izmēģinājuma projekti/sagatavošanas darbības

Ir panākta vienošanās par visaptverošu 59 izmēģinājuma projektu/sagatavošanas darbību paketi, kā ierosināts jaunajā budžeta projektā – gan par saistību, gan par maksājumu apropriācijām. Ja uz kādu izmēģinājuma projektu vai sagatavošanas darbību attiecas jau pieņemts juridiskais pamats, Komisija var ierosināt apropriāciju pārvietojumu uz atbilstošo juridisko pamatu, lai atvieglotu attiecīgās darbības īstenošanu.

Šajā paketē pilnībā ievēroti maksimālie apjomi, kas izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām noteikti Finanšu regulā.

d) ES delegāciju kopējās administratīvās izmaksas

Ir panākta vienošanās par "ES delegāciju kopējo administratīvo izmaksu" pārvietojumu no budžeta Komisijas iedaļas uz EĀDD iedaļu, kā ierosināts jaunajā budžeta projektā.

1.3.        Finanšu shēmas izdevumi pa kategorijām – saistību apropriācijas

Ņemot vērā iepriekš minētos secinājumus par "slēgtajām" budžeta pozīcijām, aģentūrām, izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām, Eiropas Parlaments un Padome vienojās par turpmāk minēto:

a) 1.a izdevumu apakškategorija

Saistību apropriācijas ir noteiktas līmenī, kādu Komisija ir ierosinājusi jaunajā budžeta projektā, lai atspoguļotu prioritāti sekmēt uzlabotu finansējuma pieejamību no ES budžeta, jo īpašie mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU):

(tūkstošos euro)

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Saistību apropriāciju palielinājumi

2015. gada BP

Jaunais 2015. gada BP

Starpība

02 02 02

Finansējuma pieejamības uzlabošana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) kapitāla un aizņēmumu veidā

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība – Finansējuma pieejamības atvieglināšana uzņēmējiem, īpaši tiem, kuri atrodas vistālāk no darba tirgus un sociālajiem uzņēmumiem

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Piekļuves uzlabošana riska finansējumam ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā

337 534,7

342 534,7

5 000,0

 

Kopā

 

 

18 500,0

Turklāt salīdzinājumā ar jauno BP ir pieņemti šādi saistību apropriāciju palielinājumi:

(tūkstošos euro)

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Jaunais 2015. gada BP

2015. gada budžets

Starpība

02 02 01

Uzņēmējdarbības veicināšana un Savienības uzņēmumu konkurētspējas un piekļuves tirgiem uzlabošana

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Drošas Eiropas sabiedrības veicināšana

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Progresīvas pētniecības stiprināšana Eiropas Pētniecības padomē

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Vadība nanotehnoloģiju, progresīvu materiālu, lāzertehnoloģijas, biotehnoloģijas un progresīvas ražošanas un apstrādes jomā

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Resursefektīvas un pret klimata pārmaiņām noturīgas ekonomikas izveide un ilgtspējīga izejvielu piegāde

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Vadošā loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijā (LEIT)

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Iekļaujošas, novatoriskas un domājošas Eiropas sabiedrības veicināšana

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas jauniešu vidū un jauniešu dalības Eiropas demokrātiskajā dzīvē sekmēšana

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Eiropas dimensijas sportā veidošana

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības – jaunu prasmju un inovācijas veidošana, pilnveidošana un tālāknodošana

734 668,4

737 668,4

3 000,0

 

Kopā

 

 

63 000,0

Tā rezultātā un, ņemot vērā izmēģinājuma projektus, sagatavošanas darbības un "ES delegāciju kopējo administratīvo izmaksu" pārvietošanu uz iedaļu "EĀDD", saistību līmenis ir noteikts EUR 17 551,7 miljonu apmērā, saglabājot rezervi EUR 114,3 miljonu apmērā 1.a. izdevumu apakškategorijas maksimālajās robežās.

b)     1.b izdevumu apakškategorija

Saistību apropriācijas ir noteiktas līmenī, kādu Komisija ir ierosinājusi jaunajā BP.

Ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, kā arī elastības instrumenta izmantošanu EUR 83,3 miljonu apmērā papildu palīdzībai Kiprai, saistību apropriāciju līmenis tiek noteikts EUR 49 230,3 miljonu apmērā.

c) 2. izdevumu kategorija

Saistību apropriācijas ir noteiktas tādā līmenī, kādu Komisija ir ierosinājusi jaunajā BP.

Balstoties uz jaunajiem elementiem, kas parādījušies kopš grozījumu vēstules Nr. 1/2015 iesniegšanas, proti, informācijas par to, kā faktiski ir izlietoti kopš 2014. gada augusta pieņemtie ārkārtas pasākumi, reaģējot uz Krievijas aizliegumu importēt pārtikas produktus, galīgo ELGF pārpalikumu 2014. gadam un 2015. gadā veicamo finanšu korekciju atjaunoto prognozi, iepriekš minētie ārkārtas pasākumi (tostarp tie, kas saistīti ar piena nozari Baltijas valstīs, attiecībā uz kuriem Komisija 2014. gada 26. novembrī pieņēma papildu paketi, kā arī attiecībā uz Somiju, tiklīdz būs izpildīti nosacījumi) var tikt finansēti grozījumu vēstulē Nr. 1/2015 pieprasīto apropriāciju ietvaros, neizmantojot lauksaimniecības krīzēm paredzēto rezervi, pateicoties šiem papildu piešķirtajiem ieņēmumiem.

Tā rezultātā un, ņemot vērā izmēģinājuma projektus, sagatavošanas darbības un "ES delegāciju kopējo administratīvo izmaksu" pārvietošanu uz iedaļu "EĀDD", saistību līmenis ir noteikts EUR 58 808,6 miljonu apmērā, saglabājot rezervi EUR 790,4 miljonu apmērā 2. izdevumu kategorijas maksimālajās robežās.

d) 3. izdevumu kategorija

Saistību apropriācijas ir noteiktas tādā līmenī, kādu Komisija ir ierosinājusi jaunajā BP. FRONTEX darbības izdevumu palielinājums ir kompensēts ar attiecīgu samazinājumu budžeta postenī 18 02 01 01 (Atbalsts robežas pārvaldībai un kopējai vīzu politikai, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu).

Tā rezultātā un, ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, saistību līmenis ir noteikts 2 146,7 miljonu apmērā, saglabājot rezervi EUR 99,3 miljonu apmērā 3. izdevumu kategorijas maksimālajās robežās.

e) 4. izdevumu kategorija

Saistību apropriācijas ir noteiktas tādā līmenī, kādu Komisija ir ierosinājusi jaunajā BP, jo īpaši attiecībā uz "ES delegāciju kopējo administratīvo izmaksu" pārvietošanu uz budžeta iedaļu "EĀDD".

Turklāt salīdzinājumā ar jauno BP ir pieņemti šādi saistību apropriāciju palielinājumi:

(tūkstošos euro)

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Jaunais 2015. gada BP

2015. gada budžets

Starpība

21 03 01 04

Atbalsts miera procesam un finansiāla palīdzība Palestīnai un ANO Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Neatliekamas, efektīvas un vajadzībām pielāgotas humānās un pārtikas palīdzības sniegšana

872 446,0

882 446,0

10 000,0

 

Kopā

 

 

32 000,0

Tomēr nav apstiprināts ES īpašajiem pārstāvjiem paredzēto apropriāciju pārvietojums no 4. pozīcijas uz 5. pozīciju (EĀDD iedaļa), kā ierosināts jaunajā BP. Tādējādi saistību un maksājumu apropriācijas attiecībā uz budžeta pozīciju 19 03 01 07 (Eiropas Savienības īpašie pārstāvji, 4. pozīcija) ir atjaunotas, kā ierosināts sākotnējā BP.

Tā rezultātā un, ņemot vērā izmēģinājuma projektus, sagatavošanas darbības un "ES delegāciju kopējo administratīvo izmaksu" pārvietošanu uz iedaļu "EĀDD", saistību līmenis ir noteikts EUR 8 408,4 miljonu apmērā, saglabājot rezervi EUR 340,6 miljonu apmērā 4. izdevumu kategorijas maksimālajās robežās.

f)  5. izdevumu kategorija

Amata vietu skaits iestāžu štatu sarakstos un saistību apropriācijas ir noteiktas līmenī, kādu Komisija ierosināja jaunajā budžeta projektā (BP), tādējādi iekļaujot:

–       attiecīgos Eiropas Parlamenta un Padomes lasījumus attiecībā uz savām budžeta iedaļām;

–       Eiropas Parlamenta lasījumu attiecībā uz Tiesu;

–       Eiropas Parlamenta lasījumu attiecībā uz Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju; un

–       apropriāciju līmenis Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD), kādu to Komisija ierosināja sākotnējā budžeta projektā, ir pieaudzis, lai ņemtu vērā budžeta ziņā neitrālo apropriāciju pārvietojumu, kas saistīts ar "ES delegāciju kopējām administratīvajām izmaksām", no Komisijas uz EĀDD budžeta iedaļu.

Tomēr ES īpašo pārstāvju pārvietojums no 4. izdevumu kategorijas uz EĀDD iedaļu 5. kategorijā, kā ierosināts jaunajā budžeta projektā, nav pieņemts. Līdz ar to šim mērķim EĀDD budžeta iedaļā nav iekļauta neviena apropriācija.

Kopumā, salīdzinot ar sākotnējo budžeta projektu, šīs izmaiņas noveda pie:

–       neto samazinājuma štatu sarakstā par 35 amata vietām, ko izraisīja samazinājums par 47 amata vietām Eiropas Parlamentam, kuru daļēji kompensēja palielinājums par 12 amata vietām Tiesai;

–       apropriāciju neto samazinājuma par EUR 0,6 miljoniem, ko izraisīja samazinājums par EUR 1,4 miljoniem Eiropas Revīzijas palātai, EUR 1,4 miljoniem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un EUR 0,4 miljoniem Reģionu komitejai, kuru daļēji kompensēja palielinājums par EUR 2,6 miljoniem Tiesai;

–       palielinājuma par EUR 71,5 miljoniem EĀDD, kas atspoguļo budžeta ziņā neitrālo "ES delegāciju kopējo administratīvo izmaksu" pārvietojumu, kurš pilnībā kompensēts Komisijas iedaļas 1.a izdevumu apakškategorijā (EUR 0,6 miljoni), 2. izdevumu kategorijā (EUR 0,1 miljons), 4. izdevumu kategorijā (EUR 45,7 miljoni) un 5. izdevumu kategorijā (EUR 25,2 miljoni). Kopumā šo pārvietojumu rezultātā apropriāciju neto palielinājums 5. izdevumu kategorijā ir EUR 46,3 miljoni.

Turklāt, salīdzinot ar jauno budžeta projektu, ir panākta vienošanās par šādu budžeta ziņā neitrālu amata vietu un saistību apropriāciju pārvietojumu no Padomes uz Atalgojuma un individuālo tiesību biroju (PMO), lai ņemtu vērā Padomes strādājošo un pensionēto darbinieku pensiju tiesību noteikšanas un pārvaldības 2015. gada 1. janvāra pārvietojumu uz PMO, proti, palielinājums par 6 AST 7 amata vietām štatu sarakstos, kā arī palielinājums par EUR 504 000 saistību apropriācijās Komisijas iedaļā (III iedaļa) ir pilnībā kompensēts ar samazinājumu par 6 AST 7 amata vietām štatu sarakstos, kā arī ar samazinājumu par EUR 504 000 saistību apropriācijās Padomes iedaļā (II iedaļa).

Tā rezultātā, ņemot vērā izmēģinājuma projektus, sagatavošanas darbības un ES delegāciju kopējo administratīvo izmaksu pārvietojumu uz EĀDD iedaļu, saistības ir noteiktas EUR 8 660,5 miljonu apmērā, saglabājot rezervi EUR 415,5 miljonu apmērā 5. izdevumu kategorijas maksimālajās robežās.

1.4.        Maksājumu apropriācijas

Kopējais maksājumu apropriāciju apmērs 2015. gada budžetā ir EUR 141 214 040 563.

Tajā ir iekļauta summa EUR 126,7 miljonu apmērā, kas attiecas uz ES Solidaritātes fonda izmantošanu saistībā ar budžeta grozījuma Nr. 5/2014 un Nr. 7/2014 projektu, kā arī summa EUR 440 miljonu apmērā, kas attiecas uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai piešķirto maksājuma apropriāciju pārnešanu no 2014. gada budžeta uz 2015. gada budžetu.

Kopējā maksājumu apropriāciju apmēra sadalījumā 2015. gada budžetā ir ņemti vērā šādi soļi:

a)     maksājumu apropriācijas nediferencētiem izdevumiem, kā izklāstīts iepriekš, jo īpaši 2. un 5. izdevumu kategorijā; un

b)     maksājumu apropriācijas izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību paketei, kā izklāstīts iepriekš, tiek aprēķinātas šādi: maksājumu apropriācijas visiem jaunajiem izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām ir noteiktas 50 % apmērā no atbilstošajām saistību apropriācijām vai Eiropas Parlamenta ierosinātajā apjomā – atkarībā no tā, kura vērtība ir mazāka; esošo izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību termiņa pagarināšanas gadījumā maksājumu apropriāciju apjoms tiek noteikts tāds, kā norādīts budžeta projektā, plus 50 % no atbilstošajām jaunajām saistību apropriācijām, vai Parlamenta ierosinātajā apjomā – atkarībā no tā, kura vērtība ir mazāka;

c)     EUR 123,3 miljonu samazinājums maksājumu apropriācijās salīdzinājumā ar jauno budžeta projektu ir proporcionāli sadalīts pa visām budžeta pozīcijām ar diferencētajām apropriācijām, kuras neietekmē iepriekšminētais b) solis, izņemot šādas budžeta pozīcijas, kurām maksājumu apropriāciju apjoms ir noteikts jaunā budžeta projekta līmenī:

–       izdevumi 1.a apakškategorijā (Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai) un 4. kategorijā (Globālā Eiropa);

–       budžeta pozīcijas 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 un 13 03 60 konverģences mērķim; un

–     starptautiskie partnerattiecību nolīgumi zivsaimniecības nozarē;

d)     pamatojoties uz rezultātiem kas iegūti iepriekšminētajā c) solī, ir veikti šādi galīgie pielāgojumi:

–       summa EUR 100 miljonu apmērā ir pieskaitīta budžeta pozīcijai 13 04 02 (Kohēzijas fonda pabeigšana (2007–2013)), ko kompensē:

–       samazinājums par EUR 50 miljoniem budžeta pozīcijā 13 03 18 (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība); un

–       samazinājums par EUR 50 miljoniem ir sadalīts pa budžeta pozīcijām ar diferencētajām apropriācijām, kuras neietekmē iepriekšminētais b) solis, izdevumiem 1. apakškategorijā (Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai) un 4. kategorijā (Globālā Eiropa); izņemot 23 02. budžeta pozīciju (Humānā palīdzība, pārtikas palīdzība un sagatavotība katastrofām), kurai ir saglabāts jaunajā budžeta projektā noteiktais apjoms.

1.5.        Budžeta piezīmes

Attiecībā uz budžeta piezīmēm jaunais budžeta projekts ir apstiprināts, tādējādi iekļaujot Eiropas Parlamenta vai Padomes ieviestos grozījumus, izņemot 04 03 01 03. un 19 03 01 06. budžeta pozīciju, un tas nozīmē, ka ar šiem grozījumiem nevar mainīt vai paplašināt spēkā esošā juridiskā pamata piemērošanas jomu vai skart iestāžu administratīvo neatkarību.

1.6.        Jaunas budžeta pozīcijas

Budžeta nomenklatūra, kas ierosināta Komisijas iesniegtajā jaunajā budžeta projektā, paliks nemainīga.

1.7.        Rezerves

Komisijas iedaļai paredzētajās rezervēs, uz kurām attiecas ierobežojumi, nav iekļauta nekāda summa.

2.  2014. GADA BUDŽETS

a)      Ir apstiprinātas papildu saistību apropriācijas (EUR 126,7 miljoni), ko pieprasīja ES Solidaritātes fonds budžeta grozījuma Nr. 5/2014 un Nr. 7/2014 projektā. Atbilstošās maksājumu apropriācijas ir pārnestas uz 2015. gada budžetu.

b)     budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts ir apstiprināts, kā to ierosinājusi Komisija, piemērojot šādu maksājumu apropriāciju samazinājumu:

–      Lauku attīstība: nav apstiprināti EUR 90 miljoni lauku attīstības 2007.–2013. gada programmu pabeigšanai, ņemot vērā, ka dalībvalstis 2014. gada novembrī iesniedza deklarācijas par maksājumiem, kas ir mazāki nekā tika paredzēts. Turklāt ir panākta vienošanās par EUR 20 miljonu samazinājumu jaunajām programmām;

–      Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva: ir panākta vienošanās par EUR 420 miljonu samazinājumu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai. Tomēr 2015. gada budžetā ir iekļauta summa EUR 440 miljonu apmērā maksājumu apropriācijās Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, kā izklāstīts 1.4. punktā iepriekš;

–      ir panākta vienošanās par maksājumu apropriāciju papildu samazinājumu par EUR 648,1 miljonu, kas ir sadalīts pa budžeta pozīcijām, kurām paredzēta neparedzēto izdevumu rezerve, vienlaikus atstājot nemainītas summas, kas pieprasītas 13 03 16. (ERAF konverģence), 04 06 01. (Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām) un 21 03 02 01. un 21 03 03 03. (Atbalsts Ukrainai) budžeta pozīcijai.

Maksājumu apropriāciju pārvietojums:

–      ir pieņemts Komisijas ierosinātais pārvietojums "vispārējā pārvietojumā" (DEC 31/2014);

–      ir pieņemts pārvietojums, ko Komisija budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektā ierosināja attiecībā uz Komisijas iedaļu, tomēr maksājumu apropriācijas, kas ir pieejamas pārvietojumam no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) (administratīvā atbalsta izdevumi), un rezerve starptautiskajiem partnerattiecību nolīgumiem zivsaimniecības nozarē (kopā EUR 6 150 900) ir pārvietotas uz humāno palīdzību (23 02 01. budžeta pozīcija);

–      ņemot vērā pašreizējo stāvokli, īstenojot budžetu, un perspektīvas gada beigās, ir panākta vienošanās par papildu pārvietojumu EUR 30,4 miljonu apmērā. Tas attiecas uz šādām budžeta pozīcijām:

–     01 03 02. pants (Makrofinansiālā palīdzība): EUR 5 miljoni;

–     04 03 02. pants (Progress): EUR 10,0 miljoni;

–     12 02 01. pants (Iekšējais tirgus): EUR 1,2 miljoni;

–     17 03 51. pants (Sabiedrības veselība): EUR 0,7 miljoni;

–       18 02 01 02. postenis (Noziedzības novēršana un apkarošana): EUR 2,3 miljoni;

–       21 09 51 01. postenis (Attīstības sadarbības instruments (ASI) Āzija): EUR 2,5 miljoni;

–       33 02 02. pants (Diskriminācijas aizlieguma un līdztiesības veicināšana): EUR 2,2 miljoni; un

–       29 02 01. un 29 02 51. pants (Statistika): EUR 6,5 miljoni.

Turpmāk sniegtajā tabulā redzami maksājumu apropriāciju pastiprinājumi un samazinājumi budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā (tostarp pārvietojumi ar "vispārējo pārvietojumu", BGP Nr. 6/2014 un jaunākā informācija par budžeta īstenošanas stāvokli), kā apstiprināts atbilstīgi iepriekš izklāstītajām norādēm:

Budžeta pozīcijas

Nosaukums

BGP Nr. 3/2014

pieņemts

01 03 02

Makrofinansiālā palīdzība

-28 960 000

01 04 51

Programmu izpilde mazo un vidējo uzņēmumu (SMS) jomā (pirms 2014. gada)

12 000 000

02 02 02

Finansējuma pieejamības uzlabošana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) kapitāla un aizņēmumu veidā

4 540 126

02 05 01

Globālās satelītu radionavigācijas infrastruktūru un pakalpojumu ("Galileo") izveide un nodrošināšana līdz 2019. gadam

70 000 000

04 02 64

Jaunatnes nodarbinātības ierosme

-420 000 000

04 03 02 01

PROGRESS – Savienības nodarbinātības un sociālās politikas un tiesību aktu par darba apstākļiem izstrādes, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas atbalsts

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība – palielināt piekļuvi finansējumam un finansējuma pieejamību juridiskām un fiziskām personām, īpaši tiem, kuri atrodas vistālāk no darba tirgus un sociālajiem uzņēmumiem

-7 114 776

04 06 01

Sociālās kohēzijas veicināšana un vissmagāko nabadzības izpausmju mazināšana Savienībā

99 000 000

05 02 10 02

Veicināšanas pasākumi – Savienības tiešie maksājumi

-308 029

05 04 60 01

Pasākumi, kas veicina ilgtspējīgu lauku attīstību un teritorijas un vides ziņā līdzsvarotāku, klimatam labvēlīgāku, noturīgāku, konkurētspējīgāku un novatoriskāku Savienības lauksaimniecības nozari

-20 000 000

05 06 01

Starptautiskie nolīgumi par lauksaimniecību

-3 784 411

05 08 77 06

Sagatavošanas darbība – Eiropas lauksaimniecības preču cenu un peļņas sadales uzraudzības mehānisms

-612 329

05 08 77 09

Sagatavošanas darbība – Savienības augu un dzīvnieku ģenētiskie resursi

-600 000

05 08 77 10

Izmēģinājuma projekts – Agropols – Eiropas agrorūpnieciskās pārrobežu sadarbības paraugreģiona izveide

-600 000

05 08 77 11

Izmēģinājuma projekts — Agromežsaimniecība

-350 000

05 09 03 01

Nodrošināt pietiekamu apgādi ar nekaitīgu un augstvērtīgu pārtiku un bioloģiskajiem produktiem

-1 666 954

07 02 77 03

Sagatavošanas darbība – Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums par Eiropas arktisko reģionu attīstību

356 052

08 02 01 01

Progresīvas pētniecības stiprināšana Eiropas Pētniecības padomē

24 970 695

08 02 02 02

Piekļuves uzlabošana riska finansējumam ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā

4 540 126

08 02 51

Iepriekšējās pētniecības pamatprogrammas pabeigšana – Septītā pamatprogramma – EK netiešā darbība (2007–2013)

50 000 000

08 04 01

ITER iekārtu būvniecība, ekspluatācija un izmantošana – ITER Eiropas kopuzņēmums – Kodolsintēze enerģētikas vajadzībām (F4E)

-8 800 000

08 04 51

ITER Eiropas kopuzņēmuma pabeigšana – Kodolsintēze enerģētikas vajadzībām (F4E) (2007–2013)

-71 200 000

09 02 01

Savienības politikas definēšana un īstenošana elektronisko sakaru jomā

-271 200

09 02 05

Pasākumi attiecībā uz digitālo saturu un audiovizuālo un citu plašsaziņas līdzekļu nozarēm

-592 000

09 02 77 03

Izmēģinājuma projekts – Eiropas Preses un plašsaziņas līdzekļu brīvības centrs

-456 508

09 03 03

Eiropas digitālo pakalpojumu infrastruktūru sadarbspējas, ilgtspējīgas izvēršanas, ekspluatācijas un modernizācijas veicināšana, kā arī Eiropas līmeņa koordinācija

-1 898 831

09 03 51 01

Programmas Safer Internet pabeigšana (2009–2013)

-450 000

09 04 03 02

Iekļaujošas, novatoriskas un domājošas Eiropas sabiedrības veicināšana

2 784 852

09 04 51

Septītās pamatprogrammas (2007–2013) pabeigšana

105 000 000

11 01 04 01

Atbalsta izdevumi jūrlietās un zivsaimniecībā – Neoperatīvā administratīvā un tehniskā palīdzība

-774 900

11 01 06 01

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra – Ieguldījums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)

-809 000

11 03 01 (rezerves)

Pārvaldības satvara izveidošana Savienības zvejas kuģu veiktām zvejas darbībām trešo valstu ūdeņos

-69 567 000

11 06 12

Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) noslēgšana – Konverģences mērķis (2007–2013)

69 540 126

12 02 01

Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība

-1 170 000

12 02 77 03

Sagatavošanas darbība – Vienotā tirgus forums

-150 000

12 03 51

Iepriekšējo pasākumu pabeigšana finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā

-669 803

13 03 16

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Konverģence

2 400 700 000

13 03 18

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība

227 006 319

13 03 19

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Eiropas teritoriālā sadarbība

179 334 992

13 03 77 09

Sagatavošanas darbība attiecībā uz Atlantijas forumu par Eiropas Savienības stratēģiju Atlantijas reģionam

-433 000

13 05 63 02

Pārrobežu sadarbība (CBC) – Ieguldījumi no 4. pozīcijas

-12 338 481

14 02 01

Atbalsts muitas savienības darbībai un modernizācijai

7 500 000

14 03 01

Nodokļu sistēmu darbības uzlabošana

2 500 000

15 02 01 01

Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana

138 119 479

15 03 01 01

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības – jaunu prasmju un inovācijas veidošana, pilnveidošana un tālāknodošana

40 861 137

16 03 01 03

Informācijas izplatīšanas tīkli

1 600 000

16 03 01 04

Komisijas pārstāvniecību un partnerību darbību komunikācija

1 000 000

16 03 02 03

Tiešsaistes un rakstiskas informācijas un komunikācijas līdzekļi

2 900 000

17 02 01

Patērētāju interešu aizsardzība un to drošības un informēšanas uzlabošana

-1 449 000

17 03 10

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

-2 000 000

17 03 12 01

Savienības ieguldījums Eiropas Zāļu aģentūrai

-7 602 918

18 02 01 01

Atbalsts robežas pārvaldībai un kopējai vīzu politikai, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu

-7 446 000

18 02 01 02

Pārrobežu organizētās noziedzības novēršana un apkarošana un ar drošību saistīto apdraudējumu un krīžu labāka pārvaldība

-9 236 000

18 03 51

Darbību un programmu pabeigšana atgriešanās, bēgļu un migrācijas plūsmu jomā

19 431 000

19 02 01

Reaģēšana krīzes gadījumā un iespējamas krīzes

50 765 835

19 05 51

Darbību pabeigšana jomā "Attiecības un sadarbība ar industrializētām trešām valstīm" (2007.–2013. gads)

3 600 000

20 02 01

Ārējās tirdzniecības attiecības, tostarp pieeja trešo valstu tirgiem

1 181 809

20 02 03

Tirdzniecības palīdzība – Daudzpusējas iniciatīvas

1 000 000

21 02 07

Pārtikas un uztura nodrošinājums un ilgtspējīga lauksaimniecība

6 000 000

21 02 40

Patēriņa preču nolīgumi

20 000

21 02 51 01

Sadarbība ar trešām valstīm migrācijas un patvēruma jomā

4 000 000

21 02 51 02

Sadarbība ar Latīņamerikas jaunattīstības valstīm

23 000 000

21 02 51 03

Sadarbība ar Āzijas, tostarp Vidusāzijas un Tuvo Austrumu, jaunattīstības valstīm

44 000 000

21 02 51 05

Attīstības nevalstiskās struktūras

2 000 000

21 02 51 06

Vide un ilgtspējīga dabas resursu, tostarp enerģijas, pārvaldība

2 000 000

21 03 02 01

Austrumu partnerība – cilvēktiesības un mobilitāte

210 000 000

21 03 03 03

Atbalsts citu veidu sadarbībai starp vairākām kaimiņvalstīm

40 000 000

21 03 51

Darbību pabeigšana Eiropas kaimiņattiecību politikas un attiecību ar Krieviju jomā (pirms 2014. gada)

3 000 000

21 04 51

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta darbības pabeigšana (pirms 2014. gada)

3 000 000

21 05 51

Darbību pabeigšana globālu drošības apdraudējumu jomā (pirms 2014. gada)

2 000 000

21 09 51 01

Āzija

-2 500 000

22 02 51

Iepriekšējās pirmspievienošanās palīdzības pabeigšana (pirms 2014. gada)

45 000 000

23 02 01

Neatliekamas, efektīvas un vajadzībām pielāgotas humānās un pārtikas palīdzības sniegšana

256 150 900

23 03 51

Programmu un darbību pabeigšana civilās aizsardzības jomā Savienībā (pirms 2014. gada)

-500 000

24 01 07

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

-10 000

24 02 01

Krāpšanas, korupcijas un jebkādu citu nelikumīgu darbību, kas skar Savienības finansiālās intereses, novēršana un apkarošana

942 750

24 04 01

Atbalsts savstarpējai palīdzībai muitas lietās un tādu drošu elektroniskās saziņas rīku veicināšana, kas nepieciešami, lai dalībvalstis ziņotu par pārkāpumiem

680 612

26 01 09

Publikāciju birojs

-22 000

26 01 23 01

Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā

-13 000

26 02 01

Pakalpojumu, piegādes un darbu publisko līgumu piešķiršanas un izsludināšanas kārtība

-250 000

26 03 01 01

Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumi

10 000 000

29 02 01

Nodrošināt kvalitatīvu statistikas informāciju, īstenot jaunas Eiropas statistikas sagatavošanas metodes un pastiprināt partnerību Eiropas Statistikas sistēmas ietvaros

-11 294 249

29 02 51

Statistikas programmu (līdz 2013. gadam) pabeigšana

-9 872 560

32 02 52

Ekonomikas atveseļošanas atbalstam paredzētu enerģētikas jomas projektu pabeigšana

65 000 000

33 02 01

Tiesību aizsardzības nodrošināšana un iespēju radīšana pilsoņiem

-2 000 000

33 02 02

Diskriminācijas aizlieguma un līdztiesības veicināšana

-5 177 700

34 02 01

Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

6 000 000

34 02 04

Ieguldījums daudzpusējos un starptautiskos nolīgumos klimata jomā

-74 969

34 02 51

Iepriekšējo klimata politikas programmu pabeigšana

2 903 358

XX 01 01 01 01

Darba samaksa un pabalsti

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Darba samaksa un pabalsti

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Darba samaksa un pabalsti

-5 843

 

Kopā

3 529 620 715

Rezultātā papildu maksājumu apropriācijas budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektam ir EUR 3 529,6 miljoni, no kuriem EUR 2 818,2 miljoni plus EUR 350 miljoni attiecas uz neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu saskaņā ar kopīgo paziņojumu par īpašiem instrumentiem, kā izklāstīts 3.3. iedaļā.

c)     Budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts, kas grozīts ar grozījuma vēstuli, ir apstiprināts Komisijas ierosinātajā redakcijā, iekļaujot saistību apropriācijas no budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta saistībā ar administratīvajiem atbalsta izdevumiem Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam un rezervi partnerattiecību nolīgumiem ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē Komisijas iedaļā. Summa EUR 248 460 apmērā no pieejamām maksājumu apropriācijām, kas konstatētas budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektā (Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs) ir pārvietotas uz Humāno palīdzību (budžeta pozīcija 23 02 01). Papildu saistību un maksājumu apropriāciju pieprasījums saistībā ar Eiropas Ombudu (VIII iedaļa) budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektā tiek atsaukts, kā izklāstīts budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta grozījuma vēstulē.

d)     Budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekts, kas grozīts ar grozījuma vēstuli, ir apstiprināts Komisijas ierosinātajā redakcijā attiecībā uz pašu resursiem.

e)     Budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projekts (=jaunais budžeta grozījuma Nr. 2/2014 projekts) par 2013. gada pārpalikumu ir apstiprināts Komisijas ierosinātajā redakcijā.

3.  PAZIŅOJUMI

3.1.   Kopīgs paziņojums par budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu (pašu resursi) un grozījumu Padomes Regulā 1150/2000

"Eiropas Parlaments un Padome vienojas pieņemt budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, kas grozīts ar grozījumu vēstuli 1/2014.

Ņemot vērā Komisijas priekšlikumu grozīt Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436 (EK, Euratom) par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu, ar ko Komisija nāca klajā 2014. gada 12. novembrī, Eiropas Parlaments apņemas savlaicīgi sniegt atzinumu par grozīto Regulu Nr. 1150/2000, lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlaments to pieņem plenārsēdē 2014. gada decembrī un Padome to pieņem kā daļu no kopējās paketes."

3.2.        Kopīgs paziņojums par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu

"2014. gadā ir bijis neparedzēti daudz neveiktu maksājumu struktūrfondiem un kohēzijas fondiem finanšu shēmas sākumā, savukārt vairāku jaunu programmu gadījumā šie maksājumi ir pasteidzināti. Ņemot vērā šo vienreizējo un ārkārtas situāciju, ko nevar ietilpināt maksājumu maksimālajā apjomā 2014. gadam, visas trīs iestādes vienojas, ka neparedzēto izdevumu rezerve 2014. finanšu gadam tiks izmantota galējas nepieciešamības gadījumā.

Iestādes atgādina, ka daudzgadu finanšu shēmas regulas 13. pantā ir noteikts, ka "summas, ko dara pieejamas, izmantojot neparedzēto izdevumu rezervi, pilnībā kompensē ar rezervēm vienā vai vairākās DFS kategorijās kārtējam vai nākamajiem finanšu gadiem".

Iestādes vienojas darīt visu iespējamo nolūkā rast piemērotus risinājumus, lai situācija ar neparedzēti daudz neveiktiem maksājumu struktūrfondiem un kohēzijas fondiem laikposmā no 2007. gada līdz 2013. gadam neturpinātos pēc 2014. gada, tādēļ tiks pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka neparedzēto izdevumu rezervi neizmanto tādu neveiktu saistību segšanai, kuras izriet no programmām struktūrfondiem un kohēzijas fondiem 2015.–2020. finanšu gados."

3.3.        Kopīgs paziņojums par īpašiem instrumentiem

"Iestādes atgādina, ka neparedzēto izdevumu rezerve ir galējas nepieciešamības instruments, un tādēļ tā nebūtu jāizmanto, ja joprojām ir vēl citas finansiālās iespējas. Saistībā ar 2014. gada vispārējo budžetu ir domstarpības par to, vai nepiešķirto līdzekļu rezervē joprojām ir pieejami EUR 350 miljoni maksājumu apropriācijās, kas ietver citus īpašos instrumentus.

Iestādes ir vienisprātis, ka ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos pēc būtības par citu īpašo instrumentu izmantošanu maksājumiem.

Tomēr, tā kā šādu vienošanos nav bijis iespējams panākt sarunās par paketi, kurā ietverti 2014. gada budžeta grozījumu projekti un 2015. gada vispārējais budžets, iestādes, lai nodrošinātu minētās paketes savlaicīgu pieņemšanu, piekrīt tam, ka:

–      EUR 350 miljoni maksājumu apropriācijās tiek pievienoti neparedzēto izdevumu rezervei;

–      jācenšas ātri vienoties par to, vai un cik lielā mērā citus īpašos instrumentus var izmantot, pārsniedzot DFS noteiktos maksājumu maksimālos apjomus, lai noteiktu, vai un cik lielā mērā EUR 350 miljoni būtu jākompensē atbilstīgi rezervēm, kas DFS paredzētas maksājumiem attiecībā uz pašreizējo vai turpmākajiem finanšu gadiem;

–      minētais ir attiecīgi jāpapildina ar vajadzīgajām izmaiņām lēmumā, ar ko neparedzēto izdevumu rezervi izmanto 2014. gada budžetam, vai ar jebkādām citām likumīgi nepieciešamām darbībām, kuras jāveic, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā ievērota DFS regula un jo īpaši tās 13. panta 3. punkts."

3.4.   Komisijas paziņojums par priekšfinansējumu darbības programmām 2014. gadā un par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

"Saistībā ar savlaicīgu un efektīvu DFS (2014–2020) īstenošanu Eiropas Komisija apstiprina priekšfinansējumu – 2014. gadā – darbības programmām, kas ir oficiāli iesniegtas 2014. gadā un atbilst nepieciešamajiem nosacījumiem, kuri izklāstīti attiecīgajos tiesību aktos.

Turklāt Komisija apstiprina, ka Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva joprojām ir viena no svarīgākajām politikas prioritātēm un ka attiecīgo maksājumu apropriāciju pārvietošana no 2014. gada uz 2015. gadu nekavēs iniciatīvas īstenošanu."

3.5.   Kopīgs paziņojums par finansējumu ārkārtas pasākumiem, ar ko reaģē uz Krievijas aizliegumu importēt pārtikas produktus

"Pēc Krievijas aizlieguma importēt pārtikas produktus 2014. gada augustā un septembrī jau pieņēma virkni ārkārtas pasākumu, un 2014. gada 26. novembrī apstiprināja papildu pasākumu paketi, kas paredzēta, lai atbalstītu piena nozari Baltijas valstīs. Tiklīdz būs izpildīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem ievēro objektīvus kritērijus attiecībā uz tiesībām saņemt atbalstu, Komisija var ierosināt vēl vienu pasākumu paketi, kas paredzēta, lai atbalstītu piena nozari Somijā.

Komisija savā grozījumu vēstulē (GV) 1/2015 paziņoja, kā minētos pasākumus tā plāno vajadzības gadījumā finansēt, izmantojot rezervi krīzes situācijām.

Kopš GV 1/2015 iesniegšanas ir parādījušies trīs jauni elementi, kas ļauj minētos ārkārtas pasākumus finansēt, neizmantojot rezervi krīzes situācijām:

–      saskaņā ar dalībvalstu paziņojumiem par augustā un septembrī pieņemto pasākumu faktisko izmantošanu izmaksas ir samazinājušās no sākotnēji lēstajiem EUR 344 miljoniem uz aptuveni EUR 234 miljoniem;

–      ELGF budžeta izpildes galīgais pārpalikums 2014. gadā ir aptuveni par EUR 230 miljoniem vairāk, nekā tika pieņemts GV 1/2015, kuras pamatā tomēr bija aplēses;

–      ir gaidāms, ka finanšu korekcijas, ko paredzēts apkopot 2015. gadā, būs lielākas, nekā sākotnēji cerēts 2014. gada oktobrī.

Pamatojoties uz šiem trim jaunajiem elementiem, minētos ārkārtas pasākumus (tostarp tos, kas saistīti ar piena nozari Baltijas valstīs un kas paredzēti Somijai, tiklīdz būs izpildīti nosacījumi) var finansēt GV 1/2015 pieprasīto apropriāciju ietvaros un, pateicoties šiem papildu piešķirtajiem ieņēmumiem, bez krīzēm paredzētās rezerves izmantošanas."

3.6.        Kopīgs paziņojums par maksājumu apropriācijām

"Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atgādina par savu dalīto atbildību, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 323. pantā, proti, ka "Eiropas Parlaments, Padome un Komisija nodrošina to, ka ir pieejami finanšu līdzekļi, lai Savienība varētu izpildīt savas juridiskās saistības attiecībā pret trešām personām".

Eiropas Parlaments un Padome atgādina – saistībā ar īstenošanu ir jānodrošina, ka maksājumu izpilde proporcionāli palielinās attiecībā pret apropriācijām saistībām, lai nepieļautu, ka gada beigās ir ārkārtīgi liels nenomaksātu rēķinu apjoms.

Eiropas Parlaments un Padome piekrīt, ka maksājumu apropriācijas 2015. gadam jānosaka EUR 141 214 040 563 apmērā. Abas iestādes lūdz Komisiju, pamatojoties uz DFS regulas un Finanšu regulas noteikumiem, sākt visas nepieciešamās darbības, lai uzņemtos Līgumā noteikto atbildību un jo īpaši lai pēc tam, kad tā ir izskatījusi attiecīgo apropriāciju pārdales iespējas, īpašu uzmanību pievēršot jebkādai paredzamai nepilnīgai apropriāciju izlietošanai (Finanšu regulas 41. panta 2. punkts), ar budžeta grozījumiem pieprasītu papildu maksājumu apropriācijas, tiklīdz šķiet, ka 2015. gada budžetā paredzēto apropriāciju apmērs nav pietiekams izdevumu segšanai.

Eiropas Parlaments un Padome pēc iespējas ātrāk pieņems nostāju par jebkādu budžeta grozījuma projektu, lai nepieļautu nekādus iztrūkumus maksājumu apropriācijās. Eiropas Parlaments un Padome apņemas ātri izskatīt jebkādus iespējamos maksājumu apropriāciju pārvietojumus, tostarp finanšu shēmas izdevumu kategorijās, lai budžetā iekļautās maksājumu apropriācijas izmantotu pēc iespējas labāk un lai tās saskaņotu ar faktisko izpildi un vajadzībām.

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija visu gadu aktīvi uzraudzīs 2015. gada budžeta izpildi, īpašu uzmanību pievēršot 1.a izdevumu apakškategorijai (Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai), 1.b izdevumu apakškategorijai (Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija) un lauku attīstībai 2. izdevumu kategorijā (Ilgtspējīga izaugsme – dabas resursi). Šī uzraudzība izpaudīsies kā saskaņā ar Iestāžu nolīguma pielikuma 36. punktu organizētas un konkrētajiem jautājumiem veltītas iestāžu sanāksmes, kurās tiks izvērtēta maksājumu izpilde un pārskatītās prognozes.

Minētajām sanāksmēm 2015. gadā būtu jānotiek vismaz trīs reizes (pavasarī, kad iesniedz budžeta projektu, jūlijā, pirms Padome izskata 2016. gada budžeta projektu, un oktobrī, pirms sākas samierināšana), un tām vajadzētu būt politiska līmeņa sanāksmēm, kurās piedalās Eiropas Parlamenta deputāti, Padomes locekļi un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par budžeta un cilvēkresursu jautājumiem. Sanāksmes būtu jārīko ar mērķi kopīgi izvērtēt nepieciešamo maksājumu vajadzību apjomu, pamatojoties uz rūpīgu analīzi par esošajiem rēķiniem, kuri saskaņā ar likumu ir jāapmaksā, un aplēsēm attiecībā uz atlikušo laiku N un N+1 gadā."

3.7.        Kopīgs paziņojums par maksājumu plānu

"Iestādes piekrīt, ka mērķis ir samazināt nenomaksātu rēķinu apjomu gada beigās, īpašu uzmanību pievēršot kohēzijas politikai, līdz tā strukturālajam līmenim pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas darbības laikā.

Lai šo mērķi sasniegtu,

–      Komisija piekrīt līdztekus kopīgajiem secinājumiem par 2015. gada budžetu iesniegt, cik vien iespējams, atjauninātu prognozi par nesamaksātu rēķinu apjomu 2014. gada beigās; Komisija šos rādītājus atjauninās un nāks klajā ar alternatīviem scenārijiem 2015. gada martā, kad būs gūts vispārējs priekšstats par nesamaksātu rēķinu apjomu 2014. gada beigās galvenajās politikas jomās.

–      uz šāda pamata minētās trīs iestādes centīsies vienoties par līdz gada beigām nesamaksātu rēķinu maksimālo mērķapjomu, ko var uzskatīt par ilgtspējīgu;

–      pamatojoties uz to un ievērojot DFS regulu, programmām apstiprināto finansējumu, kā arī visas pārējās saistošās vienošanās, minētās trīs iestādes rīkosies, lai, sākot ar 2015. gadu, īstenotu plānu līdz kopīgi apstiprinātajam līmenim samazināt to nesamaksāto rēķinu apjomu, kuri attiecas uz 2007.–2013. gada programmu īstenošanu, – līdz pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas starpposma pārskatīšanai. Par šādu plānu minētās trīs iestādes vienosies savlaicīgi pirms 2016. gada budžeta projekta iesniegšanas. Ņemot vērā to, ka nesamaksātu rēķinu apjoms ir ārkārtīgi liels, minētās trīs iestādes piekrīt apsvērt jebkādus iespējamus līdzekļus, ar ko samazina šo rēķinu apjomu.

Komisija piekrīt ik gadus budžeta projektam pievienot dokumentu, kurā izvērtē nesamaksātu rēķinu apjomu un paskaidro, kā ar attiecīgo budžeta projektu varēs to samazināt un par cik. Šajā ikgadējā dokumentā izvērtēs līdz šim panākto un atbilstīgi atjauninātiem rādītājiem ierosinās korekcijas plānā."

3.8.  Eiropas Parlamenta paziņojums par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu galējas nepieciešamības gadījumā

"Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka Padome nepiekrīt tā viedoklim, ka EUR 350 miljoni maksājumu apropriācijās, kas 2014. gadā izmantotas saistībā ar DFS regulā paredzētajiem īpašajiem instrumentiem, būtu jāskaita ārpus maksājumu maksimālā apjoma, tādējādi atstājot rezervi EUR 711 miljonu apmērā, kura jāizlieto, pirms ķeras pie neparedzēto izdevumu rezerves.

Eiropas Parlaments atgādina, ka saskaņā ar DFS 13. panta 1. punktu neparedzēto izdevumu rezerve ir galējas nepieciešamības instruments. Tādēļ pirms ķeršanās pie neparedzēto izdevumu rezerves ir pilnībā jāizmanto visas citas finansiālās iespējas. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes domstarpības par pieejamās rezerves aprēķināšanu mazāk par maksājumu maksimālo apjomu 2014. gadā, nevarēja panākt politisku vienošanos par to, ka pirms ķeršanās pie neparedzēto izdevumu rezerves izlieto pieejamo rezervi – EUR 350 miljonus.

Atgādinot, ka DFS regulas pamatā ir "īpašas un maksimālās iespējamās elastības" princips, lai Savienība varētu izpildīt savas saistības atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 323. pantam (DFS regulas 4. apsvērums), Parlaments uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai būtu pieejamas papildu apropriācijas neizpildīto juridisko saistību apmaksai, izmantojot neparedzēto izdevumu rezervi. Tādēļ Parlaments akceptē neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu – neatkarīgi no viedokļa, ka, ievērojot maksājumu maksimālo apjomu, joprojām ir pieejami EUR 350 miljoni.

Eiropas Parlaments aicina Komisiju saskaņā ar DFS regulas 6. panta 1. punkta d) apakšpunktu neizlietoto rezervi – EUR 350 miljonus – pārnest savās 2015. gada tehniskajās korekcijās attiecībā uz maksājumu vispārējo rezervi."

3.9.        Padomes paziņojums par īpašo instrumentu izmantošanu

"Padome atgādina, ka īpašos instrumentus var izmantot tikai patiesi neparedzētu apstākļu gadījumos.

Tā atgādina, ka, izmantojot rezervi neparedzētiem izdevumiem, nedrīkst pārsniegt saistību un maksājumu apropriāciju kopējo maksimālo apjomu.

Attiecībā uz citiem īpašajiem instrumentiem Padome atgādina, ka DFS regulas 3. panta 2. punktā ir norādīts – saistību apropriācijas var iekļaut budžetā, pārsniedzot DFS noteikto attiecīgo izdevumu kategoriju maksimālo apjomu.

Padome aicina Komisiju, kad tā aprēķina vispārējo rezervi, rīkoties saskaņā ar DFS regulu un neapdraudēt visu triju iestāžu panākto vienošanos par kopīgu paziņojumu attiecībā uz īpašiem instrumentiem (3.3.)."

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

9

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds