Betänkande - A8-0067/2014Betänkande
A8-0067/2014

  BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015

  15.12.2014 - (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

  Förslag till resolution
  Budgetutskottet
  Föredragande:               Eider Gardiazabal Rubial (avsnitt III – kommissionen)
                                       Monika Hohlmeier (övriga avsnitt)


  Förfarande : 2014/2224(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0067/2014

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om rådets ståndpunkt om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015

  (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –       med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

  –       med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel[1],

  –       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[2],

  –       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[3],

  –       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[4],

  –       med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2014 om allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2015 – avsnitt III – kommissionen[5],

  –       med beaktande av sin resolution av den 17 april 2014 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2015[6],

  –       med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 som kommissionen antog den 24 juni 2014 (COM(2014)0300),

  –       med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 som rådet antog den 2 september 2014 och översände till Europaparlamentet den 12 september 2014 (12608/2014 – C8-0144/2014),

  –       med beaktande av sin resolution av den 22 oktober 2014 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015[7],

  –       med beaktande av att förlikningskommittén inte uppnådde enighet om ett gemensamt förslag inom de 21 dagar som avses i artikel 314.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –       med beaktande av det nya förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 som kommissionen antog den 27 november 2014 (COM(2014)0723) i enlighet med artikel 314.8 i EUF-fördraget,

  –       med beaktande av slutsatserna från trepartsmötet om budgeten den 8 december 2014,

  –       med beaktande av ståndpunkten om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 som rådet antog den 12 december 2014 (16739/2014) – C8-0287/2014) och översände till parlamentet samma dag,

  –       med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

  –       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0067/2014).

  1.      Europaparlamentet påminner om att det "paketförslag" som företrädare för parlamentet och rådet enades om efter hårda förhandlingar vid trepartsmötet den 8 december 2014 består av tre delar: förslagen till ändringsbudgetar nr 3–8/2014 till ett totalt belopp av 49,8 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och ytterligare 3 529,6 miljoner euro i nya pengar i betalningsbemyndiganden, Europeiska unionens budget för 2015 som fastställts till 145 321,5 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 141 214,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden, samt sex gemensamma uttalanden och tre ensidiga uttalanden.

  2.      Europaparlamentet understryker att även om nivån för de ytterligare betalningsbemyndiganden som förts in i budgeten för 2014 gör det möjligt för kommissionen att tillgodose de mest brådskande betalningsbehoven 2014 kommer nivån inte att vara tillräcklig för att lösa den återkommande snöbollseffekten av obetalda fakturor 2015. Parlamentet betonar därför vikten av det gemensamma uttalandet om en betalningsplan som åtföljer paketöverenskommelsen om budgeten för 2014 och budgeten för 2015.

  3.      Europaparlamentet är emellertid övertygat om att ansträngningarna måste öka under de kommande åren för att minska antalet obetalda fakturor till en hållbar nivå, särskilt när det gäller sammanhållningspolitiken. Parlamentet betonar i detta avseende de tre EU-institutionernas gemensamma åtagande att överväga alla möjliga sätt för att minska dessa obetalda fakturor, i enlighet med det gemensamma uttalandet om en betalningsplan som åtföljer årets budgetöverenskommelse.

  4.      Europaparlamentet välkomnar ökningen med 244,2 miljoner euro av den totala nivån för åtagandebemyndigandena jämfört med rådets ursprungliga ståndpunkt av den 2 september 2014. Parlamentet välkomnar att rådets nedskärning av åtagandena med 521,9 miljoner euro har tagits tillbaka helt och att ett belopp på ytterligare 170,7 miljoner euro i åtaganden har lagts till, vilket inbegriper hela paketet med pilotprojekt och förberedande åtgärder och 95 miljoner euro för Horisont 2020, Cosme, Erasmus och humanitärt bistånd.

  5.      Europaparlamentet beklagar dock att rådet på nytt inte var villigt att komplettera sina politiska förklaringar med tillräckliga budgetanslag när det gäller stödet till arbetstillfällen och tillväxt och unionens internationella åtaganden, vilket rådet visade genom att inte gå med på att anslå medel upp till taket i den fleråriga budgetplanen för rubrikerna 1a och 4. Parlamentet välkomnar att de ökningar som uppnåddes vid förhandlingarna motsvarar parlamentets politiska prioriteringar. Parlamentet beklagar dock i detta sammanhang att rådet inte verkar ha några politiska prioriteringar längre och att det endast är intresserat av att horisontellt begränsa utgifterna i så stor utsträckning som möjligt.

  6.      Europaparlamentet välkomnar att man, tack vare att ytterligare inkomster avsatta för särskilda ändamål fastställts i den gemensamma jordbrukspolitiken efter kommissionens ändringsskrivelse nr 1/2015, har kunnat lösa finansieringen av 273,6 miljoner euro i katastrofinsatser för att hantera Rysslands importförbud för livsmedel utan att direkt börja utnyttja reserven för kriser inom jordbrukssektorn.

  7.      Europaparlamentet välkomnar att den totala nivån för betalningsbemyndigandena som man kommit överens om för 2015 innebär en ökning med 1,6 % jämfört med budgeten för 2014, och att nivån ligger 1 217,1 miljoner euro över rådets första behandling. Parlamentet gläder sig särskilt åt att de betalningsnivåer som uppnåtts i rubrikerna 1a och 4 är högre än i det ursprungliga förslaget till budget av den 24 juni 2014 tack vare omfördelningen av 448,5 miljoner euro och de extra inkomster avsatta för särskilda ändamål som fastställts i ovannämnda ändringsskrivelse.

  8.      Europaparlamentet noterar emellertid att budgetförhandlingarna har blivit svårare och svårare de senaste åren, särskilt när det gäller betalningarna, vilket främst berott på rådets kompromisslösa hållning. Parlamentet understryker på nytt sin ståndpunkt att budgetförfarandets främsta funktion bör vara att komma överens om de politiska prioriteringarna för budgetåtagandena och att betalningarna helt enkelt bör betraktas som en teknisk uppföljning för att fullgöra dessa åtaganden. Parlamentet påminner rådet om definitionerna av den typ av anslag i artikel 10.3 i budgetförordningen som gäller för unionens allmänna budget och dess tillämpningsbestämmelser, nämligen att ”betalningsbemyndigandena ska täcka de betalningar som krävs för att uppfylla rättsliga åtaganden som ingås under det berörda budgetåret och/eller som ingåtts under tidigare budgetår”.

  9.      Europaparlamentet välkomnar att rådet till sist gick med på att använda marginalen för oförutsedda händelser under 2014, dock till ett lägre belopp än vad som behövdes. Parlamentet välkomnar dessutom den generella ökningen av betalningarna i budgeten för 2014 i ett antal budgetposter upp till ett belopp av 4,2 miljarder euro, av vilka 3 168,2 miljoner euro kommer att användas genom marginalen för oförutsedda händelser för 2014, samt att ökningarna som föreslogs i förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 i betalningsbemyndiganden för rubrikerna 1a och 4 i stort sett har bibehållits i den slutliga kompromissen. Parlamentet noterar att ökningarna främst avser rubrik 1b där huvuddelen av problemet med obetalda fakturor vid slutet av året för närvarande finns. Parlamentet påminner om att det redan vid sin behandling av budgeten för 2014 förutsåg det utökade behovet av betalningsbemyndiganden (den slutliga överenskommelsen var 983 miljoner euro lägre än den ståndpunkt parlamentet antog). Parlamentet uppmanar rådet att inte försöka att på konstlad väg skära ned EU-budgeten varje år.

  10.    Europaparlamentet är emellertid missnöjt med rådets ståndpunkt att inte använda hela beloppet från de extra inkomsterna från böter för att täcka utestående betalningsbehov. Parlamentet anser att tills betalningskrisen har lösts måste alla icke-förutsebara inkomstökningar användas till fullo för att ta itu med detta problem. Parlamentet påminner om att man har enats om paketförslaget eftersom det motsvarade parlamentets krav att stabilisera problemet med utestående betalningar. Parlamentet understryker att en verklig lösning på EU:s betalningskris kräver en lämplig gräns för obetalda fakturor.

  11.    Europaparlamentet beklagar att frågan om uppskov med justeringarna av de nationella bidragen fick företräde i rådet framför frågan att nå fram till en förhandlingsposition om förhandlingarna om budgetarna för 2014 och 2015, och att denna förhandlingsposition fastställdes först den sista dagen av den förlikningsperiod på 21 dagar som föreskrivs i artikel 314 i EUF-fördraget och bidrog till förlikningskommitténs misslyckande med att nå fram till en överenskommelse.

  12.    Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 310 i EUF-fördraget ska budgetens inkomster och utgifter balansera varandra.

  13.    Europaparlamentet fäster högsta politiska vikt vid de gemensamma uttalanden som parlamentet, rådet och kommissionen kommit överens om, särskilt om betalningsplanen och om användningen av särskilda instrument. Parlamentet insisterar på att betalningsplanen ska slutföras så snart som möjligt och i vilket fall som helst innan kommissionen antar förslaget till budget för 2016. Parlamentet understryker på nytt att parlamentets godkännande av den fleråriga budgetplanen byggde på förutsättningen att alla särskilda instrument ska beaktas utöver taken och att varje annan tolkning automatiskt ska leda till att man river upp överenskommelsen om den fleråriga budgetplanen.

  14.    Europaparlamentet upprepar den uppfattning som parlamentet har sedan länge, nämligen att betalningar för särskilda instrument ska beräknas utöver taken i den fleråriga budgetramen, såsom är fallet för åtagandena. Parlamentet beklagar på nytt att det inte varit möjligt att nå en överenskommelse med rådet i denna fråga. Parlamentet betonar emellertid att alla ansträngningar måste göras för att så snart som möjligt nå en överenskommelse i denna fråga.

  15.    Europaparlamentet bekräftar på nytt sin ståndpunkt att en grundlig reform av systemet för egna medel är av avgörande betydelse för att man ska ta sig ur det nuvarande dödläget i budgetförhandlingarna och fäster därför yttersta vikt vid högnivågruppen om egna medel som leds av Mario Monti.

  16.    Europaparlamentet beklagar rådets och kommissionens ovilja att förse EU-organen med de resurser de behöver, särskilt när det gäller personal, för att de ska kunna fullgöra de mandat de fått av den lagstiftande myndigheten och understryker att den nuvarande överenskommelsen inte innebär att parlamentet godtagit kommissionens förslag om en central pool för omfördelningar. Parlamentet beklagar dessutom djupt personalnedskärningarna i de organ som finansieras genom avgifter och anser att de är omotiverade i den mån de berörda tjänsterna inte finansieras genom EU:s budget.

  17.    Europaparlamentet välkomnar förstärkningen av anslagen för de nio nya domarna till domstolen. Parlamentet upprepar att alla åtgärder som krävs måste vidtas för att avsluta lagstiftningsförfarandet senast den 1 oktober 2015 för att möjliggöra en faktisk ökning av antalet domare. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck rådet att utan dröjsmål nå fram till en överenskommelse om fördelningen av tjänster för de nya domarna. Parlamentet begär att domstolen för rådet och parlamentet i god tid presenterar en uppdaterad utvärdering av de ytterligare finansiella behov som de nya domarna och deras personal medför. Parlamentet upprepar att det behov av ytterligare personal som utnämningen av nio domare skapar måste bedömas på ett ansvarsfullt sätt.

  18.    Europaparlamentet välkomnar genomförandet av den första fasen av samarbetsavtalet mellan parlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Parlamentet anser att detta avtal är ett gott exempel på hur man kan hitta synergier mellan institutionerna som kan öka effektiviteten och leda till besparingar. Parlamentet förväntar sig att den andra fasen av detta avtal kommer att vara slutförd i juli 2015.

  19.    Europaparlamentet välkomnar de budgetneutrala överföringarna av gemensamma administrativa kostnader för kommissionens personal i delegationerna från avsnitt III (kommissionen) till avsnitt X (Europeiska utrikestjänsten) i budgeten. Parlamentet understryker att denna överföring är i linje med förenklingen av förvaltningen av EU-delegationernas administrativa utgifter och att den inte bör påverka kommissionens administrativa anslag eller arbetsvillkoren för kommissionens personal i delegationerna. Parlamentet insisterar på att överföringen ska genomföras av Europeiska utrikestjänsten och kommissionen i en anda av gott samarbete.

  20.    Europaparlamentet beklagar på det hela taget rådets oförmåga att nå fram till en gemensam ståndpunkt, särskilt under den 21 dagar långa förlikningsperioden och med avseende på antagandet av förslagen till ändringsbudgetar, och uppmanar rådet och kommissionen att gemensamt komma fram till hur budgetförfarandet skulle kunna förbättras i syfte att underlätta antagandet av 2016 års EU-budget. Detta bör utgöra grunden för en ny strukturell strategi för Europeiska unionens budget i syfte att i så stor utsträckning som möjligt undvika onödiga, återkommande konflikter och stärka förståelsen bland aktörerna för i vilken grad EU:s utgifter bidrar till det gemensamma åtagandet att skapa tillväxt och sysselsättning i EU.

  21.    Europaparlamentet godkänner utan ändringar rådets ståndpunkt om det nya förslaget till budget för 2015 samt de gemensamma uttalanden som bifogas denna resolution.

  22.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara budgeten slutgiltigt antagen och att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  23.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

  BILAGA

  FÖRSLAG TILL PAKET

  Budgeten för 2015 – Gemensamma slutsatser

  Detta förslag till paket omfattar följande avsnitt:

  1.      Budgeten för 2015

  2.      Budgeten för 2014 – Förslag till ändringsbudget nr 3/2014 till 8/2014

  3.      Gemensamma uttalanden

  SAMMANFATTANDE ÖVERBLICK

  A.     Budgeten för 2015

  Enligt förslaget till paket:

  –       Totalt uppgår åtagandebemyndigandena till 145 321,5 miljoner EUR i 2015 års budget. Sammanlagt ger detta en marginal inom taken för den fleråriga budgetramen för 2015 på 1 760,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

  –       Totalt uppgår betalningsbemyndigandena till 141 214,0 miljoner EUR i 2015 års budget. Detta inbegriper ett belopp på 126,7 miljoner EUR som avser utnyttjande av EU:s solidaritetsfond kopplat till förslag till ändringsbudget nr 5/2014 och nr 7/2014.

  –       Flexibilitetsmekanismen för 2015 utnyttjas till ett belopp på 83,3 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden:

  –       De betalningsbemyndiganden för 2015 som avser utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för ytterligare stöd till Cypern 2014 och 2015 beräknas av kommissionen till 11,3 miljoner EUR.

  B.     Budgeten för 2014

  Enligt förslaget till paket:

  –       Förslag till ändringsbudget nr 3/2014 till nr 8/2014 godtas enligt kommissionens förslag, med de undantag som anges i avsnitt 2.

  –       Det innebär att åtagandebemyndigandena i budgeten för 2014 ökar med 49,8 miljoner EUR pga. utnyttjande av EU:s solidaritetsfond (till ett belopp på 126,7 miljoner EUR) kopplat till förslag till ändringsbudget nr 5/2014 och nr 7/2014, vilket delvis uppvägs av en minskning på 76,9 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden i förslag till ändringsbudget nr 3/2014, nr 4/2014 och nr 6/2014 (till största delen avseende fiskeri).

  –       Betalningsbemyndigandena i budgeten för 2014 ökar till följd av detta till 3 529,6 miljoner EUR.

  –       Marginalen för oförutsedda utgifter för 2014 utnyttjas till ett belopp på 2 818,2 miljoner EUR plus 350 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden, i enlighet med det gemensamma uttalandet om särskilda instrument enligt avsnitt 3.3 nedan.

  1.      BUDGETEN FÖR 2015

  1.1    "Avklarade" budgetposter

  Såvida det inte anges på annat sätt nedan i dessa slutsatser bekräftas alla budgetposter som inte ändrats av antingen rådet eller Europaparlamentet, liksom de budgetposter för vilka Europaparlamentet accepterat rådets ändringar i samband med deras respektive behandling.

  För övriga budgetpunkter har Europaparlamentet och rådet enats om slutsatserna i avsnitt 1.2 till 1.7 nedan.

  1.2    Övergripande frågor

  a)     De decentraliserade organen

  EU:s bidrag (i åtagande- och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för samtliga decentraliserade organ fastställs på den nivå som kommissionen föreslagit i det nya budgetförslaget.

  En ökning av antalet tjänster i tjänsteförteckningen och tillhörande anslag i förhållande till det ursprungliga budgetförslaget enligt följande:

  –       Europeiska bankmyndigheten (EBA) +9 tjänster och + 585 000 EUR

  –       Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) +3 tjänster och + 195 000 EUR

  –       Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) +4 tjänster och + 260 000 EUR

  –       Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo): +4 tjänster och + 260 000 EUR

  –       Europeiska polisbyrån (Europol): +5 tjänster, kombinerat med en minskning på –600 000 EUR);

  För Frontex, en ökning av driftsutgifterna med 20,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden.

  b)     Genomförandeorgan

  EU:s bidrag (i åtagande- och betalningsbemyndiganden) och antalet tjänster för genomförandeorgan fastställs på den nivå som kommissionen föreslagit i det nya budgetförslaget.

  c)  Pilotprojekt/förberedande åtgärder

  Ett omfattande paket bestående av 59 pilotprojekt/föreberedande åtgärder godkänns enligt det nya budgetförslaget, både för åtagande- och betalningsbemyndiganden. När ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd verkar täckas av en befintlig rättslig grund, kan kommissionen föreslå en överföring av anslag till den motsvarande rättsliga grunden i syfte att underlätta genomförandet av åtgärden.

  Detta paket respekterar till fullo taken för pilotprojekt och förberedande åtgärder enligt budgetförordningen.

  d)     Gemensamma administrativa kostnader för EU:s delegationer

  Överföringen av "Gemensamma administrativa kostnader för EU:s delegationer" från avsnittet för kommissionen till avsnittet för utrikestjänsten i budgeten, enligt det nya budgetförslaget, godkänns.

  1.3.   Utgifter per rubrik i budgetramen – åtagandebemyndiganden

  Efter att ha beaktat de ovanstående slutsatserna om ”avklarade” budgetposter, byråer samt pilotprojekt och förberedande åtgärder, har Europaparlamentet och rådet kommit överens om följande:

  a)     Underrubrik 1a

  Åtagandebemyndigandena har fastställts till den nivå som kommissionen föreslagit i det nya budgetförslaget för att återspegla prioriteringen att bidra till att öka tillgången till finansiering via EU:s budget, särskilt för små och medelstora företag:

  (i tusental euro)

  Budgetpost

  Namn

  Ökningar i åtagandebemyndiganden

  Budgetförslag för 2015

  Nytt budgetförslag för 2015

  Skillnad

  02 02 02

  Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån

  162 791,7

  174 791,7

  12 000,0

  04 03 02 03

  Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap – Göra det lättare för entreprenörer, särskilt de som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden, och företag inom den sociala ekonomin att få finansiering

  24 957,0

  26 457,0

  1 500,0

  08 02 02 02

  Förbättrad tillgång till riskfinansiering för investering i forskning och utveckling

  337 534,7

  342 534,7

  5 000,0

   

  Totalt

   

   

  18 500,0

  Dessutom godtas följande förstärkningar av åtagandebemyndigandena jämfört med det nya budgetförslaget:

  (i tusental euro)

  Budgetpost

  Namn

  Nytt budgetförslag för 2015

  Budgeten för 2015

  Skillnad

  02 02 01

  Främjande av entreprenörskap och förbättring av unionsföretagens konkurrenskraft och marknadstillträde

  106 561,8

  108 561,8

  2 000,0

  02 04 03 02

  Främja trygga europeiska samhällen

  148 235,9

  153 235,9

  5 000,0

  08 02 01 01

  Stärka spetsforskningen inom Europeiska forskningsrådet

  1 631 723,2

  1 650 723,2

  19 000,0

  08 02 02 01

  Ledarskap inom nanoteknik, avancerade material, laserteknik, bioteknik, avancerad tillverkning och bearbetning

  498 592,7

  503 592,7

  5 000,0

  08 02 03 05

  Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror

  291 719,4

  297 719,4

  6 000,0

  09 04 02 01

  Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik

  819 154,4

  824 154,4

  5 000,0

  09 04 03 02

  Främjande av inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen

  41 725,8

  43 725,8

  2 000,0

  15 02 01 01

  Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

  1 336 476,0

  1 348 476,0

  12 000,0

  15 02 01 02

  Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv

  161 745,0

  165 245,0

  3 500,0

  15 02 03

  Utveckling av en europeisk dimension inom idrotten

  20 439,0

  20 939,0

  500,0

  15 03 01 01

  Marie Skłodowska-Curie-åtgärder – Generera, utveckla och överföra ny kompetens, kunskap och innovation

  734 668,4

  737 668,4

  3 000,0

   

  Totalt

   

   

  63 000,0

  Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för pilotprojekt, förberedande åtgärder och överföringen av gemensamma kostnader för EU:s delegationer till utrikestjänstens avsnitt, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 17 551,7 miljoner euro, vilket ger en marginal på 114,3 miljoner euro under utgiftstaket för underrubrik 1a.

  b)     Underrubrik 1b

  Åtagandebemyndigandena fastställs till den nivå som föreslagits i det nya budgetförslaget.

  Sedan hänsyn tagits till pilotprojekt och förberedande åtgärder, samt det faktum att 83,3 miljoner euro mobiliserats från mekanismen för flexibilitet för extra stöd till Cypern, fastställs den godkända nivån på åtagandena till 49 230,3 miljoner euro.

  c)     Rubrik 2

  Åtagandebemyndigandena fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det nya budgetförslaget.

  Med hänsyn taget till de nya faktorer som inte var kända då ändringsskrivelse nr 1/2015 lades fram, särskilt uppgifterna om det faktiska utnyttjandet av de nödåtgärder som vidtagits sedan augusti 2014 på grund av Rysslands importförbud inom livsmedelssektorn, det slutliga överskottet för 2014 för EGFJ och den uppdaterade prognosen för finansiella korrigeringar som ska inkasseras under 2015, bör de nödåtgärder som avses ovan (inbegripet sådana som rör mejerisektorn i de baltiska staterna, för vilken kommissionen antog ytterligare ett paket den 26 november 2014, samt i Finland så snart som villkoren är uppfyllda) kunna finansieras med de anslag som begärdes i ändringsskrivelse nr 1/2015 utan att man behöver utnyttja reserven för jordbrukskriser, på grund av tillskottet av inkomster avsatta för särskilda ändamål.

  Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för pilotprojekt, förberedande åtgärder och överföringen av gemensamma kostnader för EU:s delegationer till utrikestjänstens avsnitt, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 58 808,6 miljoner euro, vilket ger en marginal på 790,4 miljoner euro under utgiftstaket för rubrik 2.

  d)     Rubrik 3

  Åtagandebemyndigandena fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det nya budgetförslaget. Ökningen av driftsutgifterna för Frontex kompenseras genom en motsvarande minskning under budgetpunkt 18 02 01 01 (Stöd till gränsförvaltning och en gemensam viseringspolitik för att underlätta lagligt resande).

  Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för pilotprojekt och förberedande åtgärder, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 2 146,7 miljoner euro, vilket ger en marginal på 99,3 miljoner euro under utgiftstaket för rubrik 3.

  e)     Rubrik 4

  Åtagandebemyndigandena fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det nya budgetförslaget, särskilt vad gäller överföringen av gemensamma administrativa utgifter för EU:s delegationer till utrikestjänsten budgetavsnitt.

  Dessutom godtas följande förstärkningar av åtagandebemyndigandena jämfört med det nya budgetförslaget:

  (i tusental euro)

  Budgetpost

  Namn

  Nytt budgetförslag 2015

  Budgeten för 2015

  Skillnad

  21 03 01 04

  Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar

  264 500,0

  286 500,0

  22 000,0

  23 02 01

  Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd

  872 446,0

  882 446,0

  10 000,0

   

  Totalt

   

   

  32 000,0

  Dock godtas ej den överföring av EU:s särskilda representanter från rubrik 4 till rubrik 5 (utrikestjänstens avsnitt) som föreslås i det nya budgetförslaget. Följaktligen återinförs åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i budgetpost 19 03 01 07 (Europeiska unionens särskilda representanter, rubrik 4) i enlighet med det ursprungliga förslaget.

  Som en följd av detta, och inräknat kostnaderna för pilotprojekt, förberedande åtgärder och överföringen av gemensamma kostnader för EU:s delegationer till utrikestjänstens avsnitt, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 8 408,4 miljoner euro, vilket ger en marginal på 340,6 miljoner euro under utgiftstaket för rubrik 4.

  f)  Rubrik 5

  Antalet tjänster i EU-institutionernas tjänsteförteckningar samt åtagandebemyndigandena fastställs till den nivå som föreslagits av kommissionen i det nya budgetförslaget, och integrerar därmed följande:

  –       Europaparlamentets och rådets behandlingar av sina egna respektive avsnitt i budgeten.

  –       Europaparlamentets behandling av domstolens avsnitt.

  –       Europaparlamentets behandling av avsnitten för Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

  –       För Europeiska utrikestjänsten behöver den anslagsnivå som föreslogs av kommissionen i det ursprungliga budgetförslaget höjas för att ta hänsyn till den budgetneutrala överföringen av anslag för ”gemensamma administrativa utgifter för EU:s delegationer” från kommissionens avsnitt i budgeten till utrikestjänstens budgetavsnitt. Dock godtas ej den överföring av EU:s särskilda representanter från rubrik 4 till utrikestjänstens avsnitt under rubrik 5 som föreslås i det nya budgetförslaget. Följaktligen förs inga sådana anslag in i utrikestjänstens budgetavsnitt.

  Sammantaget får dessa ändringar följande konsekvenser, i förhållande till det ursprungliga budgetförslaget:

  –       En nettominskning på 35 tjänster i tjänsteförteckningen, på grund av en minskning med 47 tjänster för Europaparlamentet som delvis kompenseras av en ökning med 12 tjänster vid domstolen.

  –       En nettominskning av anslagen med 0,6 miljoner euro, på grund av en minskning med 1,4 miljoner euro för Europeiska revisionsrätten, med 1,4 miljoner euro för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och med 0,4 miljoner euro för Regionkommittén, som delvis kompenseras av en ökning med 2,6 miljoner euro för EU-domstolen.

  –       Ökningen av utrikestjänstens budget med 71,5 miljoner euro följer av den budgetneutrala överföringen av "gemensamma administrativa kostnader för EU:s delegationer" som helt kompenseras av motsvarande minskning inom kommissionens avsnitt: underrubrik 1a (0,6 miljoner euro), rubrik 2 (0,1 miljoner euro) rubrik 4 (45,7 miljoner euro) och rubrik 5 (25,2 miljoner euro). Sammantaget innebär dessa överföringar en nettoökning av anslagen under rubrik 5 med 46,3 miljoner euro.

  Dessutom godkänns följande budgetneutrala överföringar och åtagandebemyndiganden jämfört med det nya budgetförslaget från rådet till PMO, för att ta hänsyn till överföringen från och med den 1 januari 2015 av fastställande och förvaltning av pensionsrättigheter för aktiv och pensionerad rådspersonal till PMO: en ökning med 6 AST7-tjänster i tjänsteförteckningen samt en ökning med 504 000 euro i åtagandebemyndiganden för kommissionen (avsnitt III) kompenseras helt av en minskning med 6 AST7-tjänster i tjänsteförteckningen samt en minskning med 504 000 euro i åtagandebemyndiganden i rådet (avsnitt II).

  Som en följd av detta, inräknat kostnaderna för pilotprojekt, förberedande åtgärder samt överföringen av gemensamma kostnader för EU:s delegationer till utrikestjänstens avsnitt, fastställs den godkända nivån för åtaganden till 8 660,5 miljoner euro, vilket ger en marginal på 415,5 miljoner euro under utgiftstaket för rubrik 5.

  1.4    Betalningsbemyndiganden

  Totalt uppgår betalningsbemyndigandena till 141 214 040 563 miljoner euro i 2015 års budget.

  Detta inbegriper ett belopp på 126,7 miljoner euro som avser utnyttjande av EU:s solidaritetsfond kopplat till förslagen till ändringsbudgetar nr 5 och 7/2014 samt ett belopp på 440 miljoner euro som avser en överföring av betalningsbemyndigandena för ungdomssysselsättningsinitiativet från 2014 till 2015 års budget.

  Vid fördelningen av den totala nivån för betalningsbemyndiganden i 2015 års budget tas följande steg i beaktande:

  a)     Betalningsbemyndiganden för de utgifter som täcks av icke-differentierade utgifter enligt ovan, särskilt under rubrikerna 2 och 5.

  b)     Betalningsbemyndiganden för paketet med pilotprojekt och förberedande åtgärder enligt ovan, beräknade enligt följande: Betalningsbemyndigandena för alla nya pilotprojekt och förberedande åtgärder fastställs till 50 % av motsvarande åtaganden eller till den nivå som föreslagits av Europaparlamentet, om den är lägre. Vid förlängning av befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder är betalningsnivån den som fastställs i budgetförslaget plus 50 % av motsvarande nya åtaganden eller den nivå som föreslagits av Europaparlamentet, om den är lägre.

  c)  Minskningen med 123,3 miljoner euro i betalningsbemyndiganden jämfört med det nya budgetförslaget fördelas proportionellt mellan alla budgetposter med differentierade anslag som inte påverkas av steg b ovan, med undantag för följande budgetposter, för vilka nivån på betalningsbemyndigandena har fastställts till samma nivå som i det nya budgetförslaget:

  –       utgifter för underrubrikerna 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning) och 4 (Europa i världen),

  –       budgetposterna 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 och 13 03 60 för konvergensmålet och

  –       internationella avtal om fiskepartnerskap.

  d)     På grundval av resultatet av steg c ovan ska följande slutjusteringar göras:

  –      Ett belopp på 100 miljoner euro ska läggas till i budgetposten 13 04 02 (Slutförande av Sammanhållningsfonden (2007–2013)), kompenserat genom

  –       en minskning med 50 miljoner euro i budgetposten 13 03 18 (Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning) och

  –       en minskning med 50 miljoner euro utspritt på budgetposter med differentierade anslag som inte påverkas av steg b ovan för utgifter för underrubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning) och rubrik 4 (Europa i världen), med undantag för budgetposten 23 02 (Humanitärt bistånd, livsmedelsbistånd och katastrofberedskap), där beloppet i det nya budgetförslaget ska kvarstå.

  1.5    Budgetanmärkningar

  I fråga om de skriftliga budgetanmärkningarna är det nya budgetförslaget godkänt så att de ändringar som gjorts av Europaparlamentets eller rådet således har integrerats, med undantag för budgetposterna 04 03 01 03 och 19 03 01 06, varvid ska gälla att dessa ändringar inte får modifiera eller utvidga tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund eller inkräkta på institutionernas administrativa självständighet.

  1.6    Nya budgetposter

  Den kontoplan som kommissionen föreslår i det nya budgetförslaget kvarstår oförändrad.

  1.7    Reserver

  Inget belopp placeras i villkorade reserver för kommissionens avsnitt.

  2.  BUDGETEN FÖR 2014

  a)      De ytterligare åtagandebemyndiganden (126,7 miljoner euro) som begärts för EU:s solidaritetsfond i förslagen till ändringsbudget nr 5/2014 och 7/2014 godkänns. Motsvarande betalningar förs över till 2015 års budget.

  b)     Förslag till ändringsbudget nr 3/2014 godkänns enligt kommissionens förslag med följande minskning av betalningsbemyndigandena:

  –      Landsbygdens utveckling: Med hänsyn till att den deklaration av betalningar som medlemsstaterna lämnade in i november 2014 var lägre än beräknat godtas inte 90 miljoner euro för slutförandet av programmen för landsbygdsutveckling 2007–2013. Dessutom godkänns en minskning med 20 miljoner euro för de nya programmen.

  –      Ungdomssysselsättningsinitiativet: En minskning med 420 miljoner euro godkänns för ungdomssysselsättningsinitiativet. Ett belopp motsvarande 440 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för ungdomssysselsättningsinitiativet läggs dock till budgeten för 2015 i enlighet med vad som anges i avsnitt 1.4 ovan.

  –      En ytterligare minskning av betalningsbemyndigandena med 648,1 miljoner euro godkänns, fördelat på de budgetposter som förstärkts genom marginalen för oförutsedda utgifter medan de begärda beloppen behålls oförändrade för budgetposterna 13 03 16 (Eruf – Konvergens), 04 06 01 (Europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt) samt 21 03 02 01 och 21 03 03 03 (Stöd till Ukraina).

  Omfördelning av betalningsbemyndiganden

  –      Den omfördelning som kommissionen föreslår i den "globala överföringen" (DEC 31/2014) godkänns.

  –      Den omfördelning som kommissionen föreslår för kommissionens avsnitt i förslag till ändringsbudget nr 6/2014 godtas, men de betalningsbemyndiganden som är tillgängliga för omfördelning från EHFF (utgifter för administrativt stöd) och reserven för Internationella avtal om fiskepartnerskap (totalt 6 150 900 euro) omfördelas till humanitärt bistånd (budgetpost 23 02 01).

  –      Med hänsyn till det nuvarande läget i budgetgenomförandet och utsikterna inför årsslutet godkänns ytterligare en omfördelning på 30,4 miljoner euro. Den avser följande budgetposter:

  –       Artikel 01 03 02 (Makroekonomiskt stöd): 5 miljoner euro.

  –       Artikel 04 03 02 (Progress): 10,0 miljoner euro.

  –       Artikel 12 02 01 (Inre marknaden): 1,2 miljoner euro.

  –       Artikel 17 03 51 (Folkhälsa): 0,7 miljoner euro.

  –       Punkt 18 02 01 02 (Förebyggande och bekämpande av brottslighet): 2,3 miljoner euro.

  –       Punkt 21 09 51 01 (Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, Asien): 2,5 miljoner euro.

  –       Artikel 33 02 02 (Främja diskrimineringsförbudet och jämställdheten): 2,2 miljoner euro.

  –       Artikel 29 02 01 och 29 02 51 (Statistik): 6,5 miljoner euro.

  I nedanstående tabell visas de förstärkningar och minskningar av betalningsbemyndiganden som blir resultatet i förslag till ändringsbudget nr 3/2014 (inbegripet omfördelningen genom den "globala överföringen", förslag till ändringsbudget nr 6/2014 och den senaste uppdateringen av läget för budgetgenomförandet) såsom de godkänns i enlighet med vad som redovisas ovan:

  Budgetposter

  Namn

  Förslag till ändringsbudget nr 3/2014

  Antaget

  01 03 02

  Makroekonomiskt stöd

  -28 960 000

  01 04 51

  Slutförande av program för små och medelstora företag (före 2014)

  12 000 000

  02 02 02

  Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån

  4 540 126

  02 05 01

  Utveckling och tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för global satellitnavigering (Galileo) till 2019

  70 000 000

  04 02 64

  Sysselsättningsinitiativ för ungdomar

  -420 000 000

  04 03 02 01

  Progress – Stöd till utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av unionens sysselsättnings- och socialpolitik och lagstiftning om arbetsvillkor

  -2 950 000

  04 03 02 03

  Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap ‒ Öka tillgången och tillgängligheten till finansiering för juridiska och fysiska personer, särskilt dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden, och sociala företag

  -7 114 776

  04 06 01

  Främja social sammanhållning och åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen

  99 000 000

  05 02 10 02

  Säljfrämjande åtgärder – Unionens direktbetalningar

  -308 029

  05 04 60 01

  Främja hållbar landsbygdsutveckling och en jordbrukssektor inom unionen som är mer territoriellt och miljömässigt balanserad, klimatvänlig och innovativ

  -20 000 000

  05 06 01

  Internationella jordbruksavtal

  -3 784 411

  05 08 77 06

  Förberedande åtgärd – Europeiskt centrum för övervakning av priser och marginaler inom jordbruket

  -612 329

  05 08 77 09

  Förberedande åtgärd – Genetiska resurser inom växt- och djurriket i unionen

  -600 000

  05 08 77 10

  Pilotprojekt — Agropol: utveckling av en europeisk gränsöverskridande modellregion för jordbruket

  -600 000

  05 08 77 11

  Pilotprojekt – Trädjordbruk

  -350 000

  05 09 03 01

  Säkerställa tillräcklig försörjning av säkra och högkvalitativa livsmedel och andra biobaserade produkter.

  -1 666 954

  07 02 77 03

  Förberedande åtgärd – Strategisk miljökonsekvensbedömning av utvecklingen av den europeiska delen av Arktis

  356 052

  08 02 01 01

  Stärka spetsforskningen inom Europeiska forskningsrådet

  24 970 695

  08 02 02 02

  Förbättrad tillgång till riskfinansiering för investering i forskning och utveckling

  4 540 126

  08 02 51

  Slutförande av tidigare forskningsramprogram – sjunde ramprogrammet – indirekta EG-åtgärder (2007–2013)

  50 000 000

  08 04 01

  Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska gemensamma företaget för Iter – fusionsenergi

  -8 800 000

  08 04 51

  Slutförande av det Europeiska gemensamma företaget för Iter – fusionsenergi (2007–2013)

  -71 200 000

  09 02 01

  Fastställande och genomförande av en unionspolitik för elektronisk kommunikation

  -271 200

  09 02 05

  Åtgärder rörande digitalt innehåll och audiovisuella och andra medier

  -592 000

  09 02 77 03

  Pilotprojekt – Europeiskt centrum för press- och mediefrihet

  -456 508

  09 03 03

  Främjande av interoperabilitet, hållbar utbyggnad, drift och uppgradering av transeuropeiska infrastrukturer för digitala tjänster samt samordning på europeisk nivå

  -1 898 831

  09 03 51 01

  Slutförande av programmet Safer Internet (2009–2013)

  -450 000

  09 04 03 02

  Främjande av inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen

  2 784 852

  09 04 51

  Slutförande av Sjunde ramprogrammet (2007–2013)

  105 000 000

  11 01 04 01

  Stödutgifter för insatser och program på politikområdet Havsfrågor och fiske – icke-operativt administrativt och tekniskt stöd

  -774 900

  11 01 06 01

  Genomförandeorganet för små och medelstora företag – Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

  -809 000

  11 03 01 (reserv)

  Upprättande av en styrningsram för fiskeverksamhet för unionsfiskefartyg som är verksamma i tredjeländers vatten

  -69 567 000

  11 06 12

  Slutförande av Europeiska fiskerifonden (EFF) – Utanför konvergensmålet (2007–2013)

  69 540 126

  12 02 01

  Genomförande och utveckling av den inre marknaden

  -1 170 000

  12 02 77 03

  Förberedande åtgärd — Forum för den inre marknaden

  -150 000

  12 03 51

  Slutförande av särskild verksamhet gällande finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision

  -669 803

  13 03 16

  Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Konvergens

  2 400 700 000

  13 03 18

  Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

  227 006 319

  13 03 19

  Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt samarbete

  179 334 992

  13 03 77 09

  Förberedande åtgärd för ett atlantiskt forum för Europeiska unionens atlantiska strategi

  -433 000

  13 05 63 02

  Gränsöverskridande samarbete – Bidrag från rubrik 4

  -12 338 481

  14 02 01

  Stöd till tullunionens funktion och modernisering

  7 500 000

  14 03 01

  Förbättring av skattesystemens funktionssätt

  2 500 000

  15 02 01 01

  Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden

  138 119 479

  15 03 01 01

  Marie Skłodowska-Curie-åtgärder – Generera, utveckla och överföra ny kompetens, kunskap och innovation

  40 861 137

  16 03 01 03

  Informationscentrum

  1 600 000

  16 03 01 04

  Kommunikationsåtgärder vid kommissionens representationer och i partnerskap med andra

  1 000 000

  16 03 02 03

  Nätbaserade och skriftliga informations- och kommunikationsverktyg

  2 900 000

  17 02 01

  Skydda konsumenternas intressen och förbättra deras säkerhet och information

  -1 449 000

  17 03 10

  Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

  -2 000 000

  17 03 12 01

  Unionens stöd till Europeiska läkemedelsmyndigheten

  -7 602 918

  18 02 01 01

  Stöd till gränsförvaltning och en gemensam viseringspolitik för att underlätta lagligt resande

  -7 446 000

  18 02 01 02

  Förebyggande och bekämpning av gränsöverskridande organiserad brottslighet och bättre förvaltning av säkerhetsrelaterade risker och kriser

  -9 236 000

  18 03 51

  Slutförande av insatser och program på området återvändande, flyktingar och migrationsströmmar

  19 431 000

  19 02 01

  Hantering av kriser och begynnande kriser

  50 765 835

  19 05 51

  Slutförande av åtgärderna på området förbindelser och samarbete med industrialiserade tredjeländer (2007–2013)

  3 600 000

  20 02 01

  Utrikeshandelsförbindelser, inbegripet tillträde till marknader i tredjeland

  1 181 809

  20 02 03

  Handelsstöd – Multilaterala initiativ

  1 000 000

  21 02 07 06

  Tryggad livsmedels- och näringsförsörjning och hållbart jordbruk

  6 000 000

  21 02 40

  Råvaruavtal

  20 000

  21 02 51 01

  Samarbete med tredjeland om migration och asyl

  4 000 000

  21 02 51 02

  Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika

  23 000 000

  21 02 51 03

  Samarbete med utvecklingsländer i Asien, inbegripet Centralasien och Mellanöstern

  44 000 000

  21 02 51 05

  Icke-statliga organisationers roll i utvecklingspolitiken

  2 000 000

  21 02 51 06

  Miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi

  2 000 000

  21 03 02 01

  Det östliga partnerskapet – Mänskliga rättigheter och rörlighet

  210 000 000

  21 03 03 03

  Stöd till övrigt multilateralt samarbete i grannskapsområdet

  40 000 000

  21 03 51

  Slutförande på området den europeiska grannskapspolitiken och förbindelserna med Ryssland (före 2014)

  3 000 000

  21 04 51

  Slutförande av det europeiska instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter (före 2014)

  3 000 000

  21 05 51

  Slutförande av åtgärder på området för globala säkerhetshot (före 2014)

  2 000 000

  21 09 51 01

  Asien

  -2 500 000

  22 02 51

  Slutförande av tidigare föranslutningsstöd (före 2014)

  45 000 000

  23 02 01

  Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd

  256 150 900

  23 03 51

  Slutförande av program och åtgärder på civilskyddsområdet inom unionen (före 2014)

  -500 000

  24 01 07

  Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

  -10 000

  24 02 01

  Insatser för att förebygga och motverka bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen

  942 750

  24 04 01

  Stöd till ömsesidigt bistånd i tullfrågor och främjande av säkra verktyg för elektronisk kommunikation och medlemsstaternas anmälan av oriktigheter

  680 612

  26 01 09

  Publikationsbyrån

  -22 000

  26 01 23 01

  Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg

  -13 000

  26 02 01

  Förfaranden vid tilldelning och offentliggörande av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt varor och tjänster

  -250 000

  26 03 01 01

  Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar

  10 000 000

  29 02 01

  Statistik av hög kvalitet, nya metoder för framställning av europeisk statistik och ett stärkt partnerskap inom det europeiska statistiksystemet

  -11 294 249

  29 02 51

  Slutförande av statistiska program (från före 2013)

  -9 872 560

  32 02 52

  Slutförande av energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning

  65 000 000

  33 02 01

  Garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna och öka allmänhetens möjligheter

  -2 000 000

  33 02 02

  Främja diskrimineringsförbudet och jämställdheten

  -5 177 700

  34 02 01

  Minskning av utsläpp av växthusgaser i unionen

  6 000 000

  34 02 04

  Bidrag till multilaterala och internationella klimatavtal

  -74 969

  34 02 51

  Slutförande av tidigare program om klimatåtgärder

  2 903 358

  XX 01 01 01 01

  Löner och ersättningar

  -317 000

  SEC 7 - 1 2 0 0

  Löner och ersättningar

  -10 992

  SEC 9 - 1 1 0 0

  Löner och ersättningar

  -5 843

   

  Totalt

  3 529 620 715

  De ytterligare betalningsbemyndiganden som blir resultatet av förslag till ändringsbudget nr 3/2014 uppgår till 3 529,6 miljoner euro, varav 2 818,2 miljoner euro plus 350 miljoner euro avser utnyttjandet av reserven för oförutsedda utgifter i linje med det gemensamma uttalandet om särskilda instrument i avsnitt 3.3 nedan.

  c)     Förslag till ändringsbudget nr 4/2014, ändrat genom sin ändringsskrivelse, godkänns i enlighet med kommissionens förslag, med inkluderande av åtagandebemyndigandena från förslag till ändringsbudget nr 6/2014 avseende utgifterna för administrativt stöd till Europeiska havs- och fiskerifonden och reserven för hållbara fiskepartnerskapsavtal i kommissionens avsnitt. Det belopp på 248 460 euro i tillgängliga betalningsbemyndiganden som identifierats i förslag till ändringsbudget nr 4/2014 (Europeiska datatillsynsmannen) omfördelas till Humanitärt bistånd (budgetpost 23 02 01). Önskemålet om ytterliga betalnings- och åtagandebemyndiganden med anknytning till Europeiska ombudsmannen (avsnitt VIII) i förslag till ändringsbudget nr 6/2014 dras tillbaka i enlighet med ändringsskrivelsen till förslag till ändringsbudget nr 6/2014.

  d)     Förslag till ändringsbudget nr 6/2014, ändrat genom sin ändringsskrivelse, godkänns enligt kommissionens förslag vad gäller egna medel.

  e)     Förslag till ändringsbudget nr 8/2014 (=det nya förslaget till ändringsbudget nr 2/2014) om överskottet från 2013 godkänns enligt kommissionens förslag.

  3.  UTTALANDEN

  3.1    Gemensamt uttalande om förslag till ändringsbudget nr 6/2014 (egna medel) och ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000

  "Europaparlamentet och rådet är ense om att anta förslaget till ändringsbudget nr 6/2014, ändrat genom ändringsskrivelse 1/2014.

  Mot bakgrund av kommissionens förslag om att ändra rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000, för att genomföra rådets beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel, vilket kommissionen lade fram den 12 november 2014, åtar sig Europaparlamentet att avge sitt yttrande om den ändrade förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 i tid för att sörja för dess antagande vid parlamentets plenarsammanträde i december 2014, och rådet åtar sig att anta den som en del av ett helhetspaket."

  3.2    Gemensamt uttalande om utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter

  "Under 2014 har de utestående betalningarna för struktur- och sammanhållningsfonderna i början av budgetramen varit högre än någonsin, medan ett antal nya program har tidigarelagts väsentligt. Med tanke på detta unika och exceptionella läge, som inte kan hanteras inom ramen för betalningstaket för 2014 är de tre institutionerna ense om att marginalen för oförutsedda utgifter ska utnyttjas som en sista utväg för budgetåret 2014.

  Institutionerna erinrar om att följande föreskrivs i artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen: "De belopp som har gjorts tillgängliga genom att marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas ska helt och hållet räknas av mot marginalerna under en eller flera rubriker i budgetramen, för antingen innevarande eller kommande budgetår."

  Institutionerna är överens om att göra sitt yttersta för att finna lämpliga lösningar, så att den exceptionellt höga nivån av utestående betalningar för struktur- och sammanhållningsfonderna för perioden 2007–2013 inte ska finnas kvar efter 2014 och att alla ansträngningar därför ska göras för att se till att marginalen för oförutsedda utgifter inte utnyttjas för att finansiera utestående åtaganden som härrör från program för struktur- och sammanhållningsfonderna under budgetåren 2015–2020."

  3.3    Gemensamt uttalande om särskilda instrument

  "Institutionerna erinrar om att marginalen för oförutsedda utgifter som instrument är en sista utväg som därför inte bör utnyttjas om det fortfarande finns andra finansiella möjligheter. I samband med den allmänna budgeten för 2014 råder det oenighet om huruvida ett belopp på 350 miljoner euro i betalningsbemyndiganden som täcker andra särskilda instrument fortfarande finns att tillgå i den ofördelade marginalen.

  Institutionerna är ense om att det är mycket viktigt att så snabbt som möjligt nå fram till en principöverenskommelse om utnyttjandet av andra särskilda instrument för betalningar."

  Eftersom det dock inte har varit möjligt att nå någon sådan överenskommelse inom ramen för förhandlingarna om det paket som omfattar förslagen till ändringsbudgetar för 2014 och den allmänna budgeten för 2015 har institutionerna, för att garantera ett snabbt antagande av detta paket, enats om följande:

  –      Att beloppet på 350 miljoner euro i betalningsbemyndiganden läggs till marginalen för oförutsedda utgifter.

  –      Att sträva efter att nå en snabb överenskommelse om huruvida och i vilken utsträckning andra särskilda instrument kan utnyttjas utöver taken för betalningar i den fleråriga budgetramen i syfte att fastställa huruvida och i vilken utsträckning beloppet på 350 miljoner euro bör räknas av mot den fleråriga budgetramens marginaler för betalningar för innevarande eller kommande budgetår.

  –      Att – beroende på vad som är lämpligt – komplettera ovanstående med nödvändiga ändringar av beslutet om att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter för budgetåret 2014 eller alla övriga rättsliga ändringar som krävs för att garantera full respekt för den fleråriga budgetramen och framför allt artikel 13.3 i den."

  3.4    Uttalande från kommissionen om förfinansieringen av operativa program under 2014 och ungdomssysselsättningsinitiativet

  "Inom ramen för det punktliga och effektiva genomförandet av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 bekräftar Europeiska kommissionen förfinansieringen, under 2014, av de operativa program som formellt har lagts fram under 2014 och som uppfyller de nödvändiga villkor som fastställs i motsvarande rättsakter.

  Vidare bekräftar kommissionen att ungdomssysselsättningsinitiativet alltjämt är en viktig politisk prioritering och att överföringen av de dithörande betalningsbemyndigandena från 2014 till 2015 inte kommer att försena genomförandet av det."

  3.5    Gemensamt uttalande om finansieringen av nödåtgärder på grund av Rysslands importförbud inom livsmedelssektorn

  "Till följd av Rysslands importförbud inom livsmedelssektorn har en rad nödåtgärder redan vidtagits under augusti och september 2014 och ytterligare ett paket riktat till mejerisektorn i de baltiska staterna antogs den 26 november 2014. Så snart de villkor som garanterar respekt för de objektiva kriterier som krävs för stödberättigande är uppfyllda kan kommissionen föreslå ytterligare ett paket riktat till mejerisektorn i Finland.

  I sin ändringsskrivelse 1/2015 tillkännagav kommissionen sin avsikt att, vid behov, finansiera dessa åtgärder genom reserven för kriser.

  Efter framläggningen av ändringsskrivelse 1/2015 har följande tre nya faktorer framkommit som innebär att man kan finansiera dessa nödåtgärder utan att använda reserven för kriser:

  –      Enligt medlemsstaternas förklaringar om den faktiska tillämpningen av de åtgärder som antogs i augusti och september har kostnaden sjunkit från den ursprungliga uppskattningen på 344 miljoner euro till omkring 234 miljoner euro.

  –      Det slutliga överskottet för 2014 för EGJF är omkring 230 miljoner högre än vad som förutsågs i ändringsskrivelse 1/2015, vilken alltjämt grundades på uppskattningar.

  –      De finansiella korrigeringar som ska inkasseras under 2015 förväntas bli högre än vad som förväntades i oktober.

  På grundval av dessa tre nya faktorer kan de nödåtgärder som avses ovan (inbegripet de som rör mejerisektorn i de baltiska staterna och i Finland när villkoren är uppfyllda) finansieras med de anslag som begärs i ändringsskrivelse 1/2015 utan att man behöver utnyttja reserven för kriser, tack vare tillskottet av inkomster avsatta för särskilda ändamål."

  3.6    Gemensamt uttalande om betalningsbemyndiganden

  "Europaparlamentet, rådet och kommissionen framhåller sitt gemensamma ansvar enligt artikel 323 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som innebär att 'Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska se till att det finns finansiella medel tillgängliga för att unionen ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser gentemot tredje man'."

  Mot bakgrund av genomförandet påminner Europaparlamentet och rådet om att det är nödvändigt att säkerställa en ordnad utveckling av betalningarna i förhållande till åtagandebemyndigandena i syfte att undvika ett onormalt antal obetalda fakturor vid årets slut.

  Europaparlamentet och rådet är överens om att fastställa nivån för betalningsbemyndiganden för 2015 till 141 214 040 563 euro. De uppmanar kommissionen att på grundval av bestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen och budgetförordningen vidta de åtgärder som behövs för att täcka det ansvar som ges i fördraget, i synnerhet efter att ha undersökt utrymmet för en omfördelning av de berörda anslagen, och då särskilt ta hänsyn till eventuellt förväntat underutnyttjande av anslag (artikel 41.2 i budgetförordningen) för att begära ytterligare betalningsbemyndiganden i en ändringsbudget som ska läggas fram så snart det visar sig att anslagen i budgeten för 2015 inte räcker för att täcka utgifterna.

  Europaparlamentet och rådet kommer att ta ställning till ett eventuellt förslag till ändringsbudget så snabbt som möjligt i syfte att undvika eventuella underskott i betalningsbemyndigandena. Europaparlamentet och rådet åtar sig att snabbt behandla eventuella överföringar av betalningsbemyndiganden, inbegripet mellan rubriker i budgetramen, så att betalningsbemyndiganden som införts i budgeten ska kunna användas på bästa möjliga sätt och anpassas efter faktiskt genomförande och faktiska behov.

  Europaparlamentet, rådet och kommissionen kommer under loppet av året att aktivt följa upp genomförandet av 2015 års budget, särskilt under underrubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning) och underrubrik 1b (Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning) samt landsbygdsutveckling under rubrik 2 (Hållbar tillväxt: naturresurser). Detta kommer att göras i form av särskilda interinstitutionella möten, i enlighet med punkt 36 i bilagan till det interinstitutionella avtalet, för att utvärdera genomförandet av betalningarna och de reviderade prognoserna.

  Dessa möten bör äga rum minst tre gånger under 2015 (under våren vid tidpunkten för framläggningen av budgetförslaget, i juli inför rådets behandling av budgetförslaget för 2016 och i oktober före inledningen av förlikningen) på politisk nivå i närvaro av ledamöter av Europaparlamentet, rådsmedlemmar och kommissionens vice ordförande med ansvar för budget och personal. Syftet med mötena bör vara att komma fram till en gemensam bedömning av de nödvändiga betalningsbehoven, på grundval av en ingående analys av befintliga fakturor som enligt lag måste betalas och uppskattningar för resten av år N och år N+1."

  3.7    Gemensamt uttalande om en betalningsplan

  "Institutionerna är överens om målet att till årets slut minska antalet obetalda fakturor, framför allt inom ramen för sammanhållningspolitiken, till den strukturella nivån under den nuvarande fleråriga budgetramen.

  För att uppnå detta mål

  –      samtycker kommissionen till att, tillsammans med de gemensamma slutsatserna om 2015 års budget, lägga fram den senaste prognosen för antalet obetalda fakturor i slutet av 2014; kommissionen kommer att uppdatera dessa siffror och lägga fram alternativa scenarier i mars 2015 när en helhetsbild av antalet obetalda fakturor i slutet av 2014 kommer att vara tillgänglig för de viktigaste politikområdena,

  –      kommer de tre institutionerna, på denna grundval, att sträva efter att enas om en högsta gräns för antalet obetalda fakturor vid årets slut som kan anses vara hållbar,

  –      kommer de tre institutionerna, på denna grundval samt i enlighet med förordningen om den fleråriga budgetramen, de överenskomna finansieringsramarna för programmen och alla andra bindande avtal, att verka för att under 2015 genomföra en plan för att minska antalet obetalda fakturor i samband med genomförandet av programmen för perioden 2007–2013 till den överenskomna nivån till halvtidsöversynen av den nuvarande fleråriga budgetramen; de tre institutionerna kommer att enas om en sådan plan i god tid före framläggningen av budgetförslaget för 2016; med tanke på det exceptionellt stora antalet obetalda fakturor är de tre institutionerna eniga om att överväga alla möjliga sätt för att minska detta antal.

  Kommissionen samtycker till att varje år till sitt budgetförslag bifoga en utvärdering av antalet obetalda fakturor och en förklaring av hur budgetförslaget kommer att göra det möjligt att minska denna nivå samt med hur mycket. I detta årliga dokument kommer man att ta ställning till de framsteg som hittills har gjorts och föreslå ändringar av planen i enlighet med de uppdaterade siffrorna."

  3.8    Uttalande från Europaparlamentet om utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter som en sista utväg

  "Europaparlamentet beklagar att rådet inte instämmer i dess tolkning att de 350 miljoner euro i betalningsbemyndiganden som utnyttjats under 2014 inom ramen för de särskilda instrument som föreskrivs i förordningen om den fleråriga budgetramen bör räknas utanför betalningstaket, och därmed ge en marginal på 711 miljoner euro som ska uttömmas innan marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas.

  Europaparlamentet erinrar om att marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med artikel 13.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen är ett instrument som kan användas som en sista utväg. Därför är det nödvändigt att alla andra finansiella möjligheter uttöms helt innan marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas. Inom ramen för tvisten mellan Europaparlamentet och rådet angående beräkningen av den tillgängliga marginalen under betalningstaket för 2014 var det inte möjligt att nå en politisk överenskommelse om uttömmande av en tillgänglig marginal på 350 miljoner euro innan marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas.

  Parlamentet erinrar om att förordningen om den fleråriga budgetramen grundas på principen om "särskild flexibilitet i så stor utsträckning som möjligt" för att unionen ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser i enlighet med artikel 323 i EUF-fördraget (skäl 4 i förordningen om den fleråriga budgetramen) och anser att det är mycket viktigt att göra ytterligare anslag tillgängliga för att fullgöra utestående rättsliga åtaganden genom att utnyttja marginalen för oförutsedda utgifter. Därför godtar parlamentet att marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas, trots dess tolkning att 350 miljoner alltjämt är tillgängliga under betalningstaket.

  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överföra den outnyttjade marginalen på 350 miljoner euro i dess tekniska justering av den samlade marginalen för betalningar för 2015 i enlighet med artikel 6.1 d i förordningen om den fleråriga budgetramen."

  3.9    Uttalande från rådet om utnyttjandet av de särskilda instrumenten

  "Rådet erinrar om att de särskilda instrumenten endast kan aktiveras för att hantera verkligt oförutsedda omständigheter.

  Rådet erinrar om att marginalen för oförutsedda utgifter inte får leda till att de sammanlagda taken för åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena överskrids.

  Vad gäller andra särskilda instrument erinrar rådet om att det i artikel 3.2 i den fleråriga budgetramen anges att åtagandebemyndiganden som går utöver utgiftstaken för de berörda rubrikerna får införas i budgeten.

  Rådet uppmanar kommissionen att, vid beräkningen av den samlade marginalen, agera i enlighet med förordningen om den fleråriga budgetramen och inte undergräva den överenskommelse som nåtts mellan de tre institutionerna om ett gemensamt uttalande om särskilda instrument (3.3)."

  ________________________

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  15.12.2014

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  28

  9

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds