Процедура : 2014/2037(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0068/2014

Внесени текстове :

A8-0068/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0088

ДОКЛАД     
PDF 169kWORD 80k
15.12.2014
PE 541.349v04-00 A8-0068/2014

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства в съответствие с точка 14 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(COM(2014)0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жерар Дьопре

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства в съответствие с точка 14 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(COM(2014)0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM)(2014)0328 – C8-0020/2014),

–       като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) (Регламента за МФР), и по-специално член 13 от него,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

–       като взе предвид съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията относно бюджетните кредити за плащания, договорени в съвместните заключения от 12 ноември 2013 г.(3),

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.,

–       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2014, приет от Комисията на 15 април 2014 г. (COM(2014)0329),

–       като взе предвид позицията на Съвета, приета на 12 декември 2014 г. относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0068/2014),

A.     като има предвид, че изпълнението на МФР 2014 – 2020 г. започна с огромно изоставане в плащанията, като към края на 2013 г. неизплатените сметки само в областта на политиката на сближаване възлизаха на 23,4 милиарда евро, а равнището на непогасените бюджетни задължения (RAL) към същата дата достигна 221,7 милиарда евро, т.е. 41 милиарда евро над първоначално предвиденото при договарянето на МФР 2007 – 2013 г.; като има предвид, че това положение е неприемливо и изисква предприемането на незабавни мерки, като се използват механизмите за гъвкавост, предвидени в Регламента за МФР, за да не бъде застрашено изпълнението на политиките и програмите на ЕС, договорени единодушно при приемането на МФР, но и за да се ограничат исканията за плащане на лихви за закъснели плащания и да се избегне ненужното увеличаване на излагането на икономически риск и уязвимостта на бенефициентите на бюджета на Съюза;

Б.     като има предвид, че в рамките на помирителната процедура по бюджета за 2014 г. Парламентът, Съветът и Комисията се договориха, с оглед на необходимостта да се гарантира планомерно извършване на плащанията и да се избегне прекомерно прехвърляне на RAL към бюджета за 2015 г., да се използват различните механизми за гъвкавост, предвидени в Регламента за МФР, включително маржа за непредвидени обстоятелства;

В.     като има предвид, че след като разгледа всички други финансови възможности за реакция на непредвидени обстоятелства, Комисията беше предложила да се мобилизира пълният размер на наличния марж за непредвидени обстоятелства, за да се допълнят бюджетните кредити за плащания в общия бюджет на Съюза за финансовата 2014 година над тавана на плащанията;

Г.     като има предвид, че Съветът не споделя тълкуването на Парламента и на Комисията, че бюджетните кредите за плащания в размер на 350 милиона евро, мобилизирани през 2014 г. във връзка със специалните инструменти, предвидени в Регламента за МФР, следва да останат извън тавана на плащанията, което би оставило марж от 711 милиона евро, който да се използва преди да се прибегне до маржа за непредвидени обстоятелства; като има предвид поради това, че въпросът дали и до каква степен сумата от 350 милиона евро следва да бъде компенсирана от маржовете за плащания в МФР за текущата и за бъдещи финансови години, остава открит;

Д.     като има предвид, че беше договорено в рамките на преговорите по пакета за бюджетите за 2014 и 2015 г., да се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за сумата от 2 818,2 милиона евро плюс 350 милиона евро, т.е. 3 168,2 милиона евро;

Е.     като има предвид, че с това мобилизиране едва ли ще се реши трайно настоящият проблем с недостига на плащания и растящия брой неизплатени задължения, а само ще се ограничи увеличаването на прехвърлянето на неизплатени сметки към следващата година, което се увеличава с повече от 50% всяка година след 2010 г.;

Ж.    като има предвид наред с другото, че финансирането на това мобилизиране може да се осъществи без за това да са необходими каквито и да било разходи от националните бюджети поради други неочаквани допълнителни приходи за 2014 г.;

З.      като има предвид освен това, че мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г. не води до превишаване на общия таван на плащанията (908 милиарда евро, цени от 2011 г.) на МФР за периода 2014–2020 г., както е изрично предвидено в член 13, параграф 4 от Регламента за МФР, тъй като се компенсира от маржовете за следващи финансови години, както е предвидено в член 13, параграф 3 от Регламента за МФР;

1.      се съгласява с мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства за 2014 г., представено в приложението;

2.      подчертава, че мобилизирането на този инструмент, предвиден в член 13 от Регламента за МФР, показва отново необходимостта от все по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

3.      одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

4.      възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ C 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

Приети текстове, 20.11.2013 г., P7_TA(2013)0472.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 14 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че

(1)    С член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(2) на Съвета е създаден марж за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03% от брутния национален доход на Съюза.

(2)    В съответствие с член 6 от посочения Регламент Комисията е изчислила абсолютната стойност на маржа за непредвидени обстоятелства за 2014 г.(3)

(3)    След като бяха разгледани всички други финансови възможности за реакция на непредвидените обстоятелства, възникнали след първоначалното определяне през февруари 2013 г. на тавана на плащанията за 2014 г. в многогодишната финансова рамка, изглежда необходимо да се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства, за да се допълнят бюджетните кредити за плащания в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, над тавана на плащанията.

(4)    Сума от 350 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания следва да се включи в мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства в очакване на споразумение относно плащания за други специални инструменти.

(5)    Поради много специалната ситуация, възникнала тази година условието, посочено в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 маржът за непредвидени обстоятелства да се използва само като крайно средство, е изпълнено.

(6)    За да се гарантира спазването на член 13, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, Комисията следва да представи предложение за компенсиране на съответната сума от таваните за плащания за една или повече следващи финансови години, като надлежно отчита споразумението за плащания по други специални инструменти и без да се засягат институционалните прерогативи на Комисията,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година маржът за непредвидени обстоятелства се използва за предоставяне на сумата от 3 168 233 715 EUR бюджетни кредити за плащания над тавана на плащанията в многогодишната финансова рамка.

Член 2

Сумата от 2 818 233 715 EUR се компенсира на три транша от маржовете под таваните на плащанията за следните години:

           а)        2018:  939 411 200 EUR.

  б)  2019:  939 411 200 EUR.

  в)  2020:  939 411 315 EUR.

Комисията се приканва да представи своевременно предложение относно оставащата сума от 350 милиона евро.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в […],

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)

Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(3)

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 20 декември 2013 г. относно техническата корекция на финансовата рамка за 2014 г. в съответствие с промените в БНД (COM(2013) 928).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Правна информация - Политика за поверителност