RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 14

15.12.2014 - (COM(2014)0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Gérard Deprez

Menetlus : 2014/2037(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0068/2014
Esitatud tekstid :
A8-0068/2014
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 14

(COM(2014)0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0328 – C8‑0020/2014),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[1], eriti selle artiklit 13,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[2], eriti selle punkti 14,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldust maksete assigneeringute kohta, mille suhtes lepiti kokku 12. novembri 2013. aasta ühistes järeldustes[3],

–       võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 20. novembril 2013,

–       võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 3/2014, mille komisjon võttis vastu 15. aprillil 2014. aastal (COM(2014)0329),

–       võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 2014. aasta seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2014 kohta (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0068/2014),

A.     arvestades, et kui hakati rakendama mitmeaastast finantsraamistikku 2014–2020, oli tegemata maksete maht väga suur, ainuüksi ühtekuuluvuspoliitika valdkonnaga seotud maksmata arvete summa ulatus 2013. aasta lõpus ligikaudu 23,4 miljardi euroni ning samal ajal oli täitmata kulukohustuste tase 221,7 miljardit eurot, st 41 miljardit eurot rohkem, kui mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 vastuvõtmisel esialgu kokku lepiti; arvestades, et selline olukord on vastuvõetamatu ja vajab kiireloomulisi meetmeid, milleks tuleks kasutada mitmeaastase finantsraamistiku määruses sisalduvaid paindlikkusmehhanisme, et mitte ohtu seada mitmeaastases finantsraamistikus ühehäälselt kokkulepitud ELi poliitika ja programmide elluviimist, kuid ühtlasi piirata intressinõudeid hilinenud maksete eest ning vältida liidu eelarvest toetuse saajate majandusriskide ja haavatavuse põhjendamatut suurendamist;

B.     arvestades, et 2014. aasta eelarvet käsitleva lepitusmenetluse raames leppisid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon – võttes arvesse vajadust tagada maksete korrapärane areng ja vältida täitmata kulukohustuste mis tahes ebatavalist ülekandumist 2015. aasta eelarvesse – ühiselt kokku kasutada mitmeaastase finantsraamistiku määruses sisalduvaid erinevaid paindlikkusmehhanisme, sealhulgas ettenägemata kulude varu;

C.     arvestades, et komisjon, olles uurinud kõiki muid rahastamisvõimalusi ettenägematule olukorrale reageerimiseks, on teinud ettepaneku võtta ettenähtud ettenägemata kulude varu kasutusele täies ulatuses, et täiendada liidu üldeelarves 2014. aasta maksete assigneeringuid, ületades maksete ülemmäära;

D.     arvestades, et nõukogu ei jaga parlamendi ja komisjoni tõlgendust, et 350 miljonit eurot maksete assigneeringutena, mis võeti 2014. aastal kasutusele seoses mitmeaastase finantsraamistiku määruses sätestatud erivahenditega, tuleks jätta maksete ülemmäärast väljapoole, jättes nii varusse 711 miljonit eurot, mis tuleks ära kasutada enne, kui on võimalik kasutada ettenägemata kulude varu; arvestades, et seetõttu jääb lahtiseks otsuse tegemine, kas ja mil määral tuleks nimetatud 350 miljoni euro suurune summa mitmeaastase finantsraamistiku käesoleva või järgmiste eelarveaastate maksete varu suhtes tasaarvestada;

E.     arvestades, et 2014.–2015. aasta eelarvepaketi läbirääkimiste raames on kokku lepitud võtta kasutusele ettenägemata kulude varu summas 2818,2 miljonit eurot, millele lisandub 350 miljonit eurot, ehk kokku 3168,2 miljonit eurot;

F.     arvestades, et kõnealune kasutuselevõtmine ei lahenda tõenäoliselt jätkusuutlikult hiljutisi makseraskusi ega vähenda täitmata kulukohustuste kasvavat määra, vaid üksnes piirab tasumata arvete järgmisse aastasse ülekandmise suurenemist, mis on kasvanud alates 2010. aastast igal aastal üle 50 %;

G.     arvestades ühtlasi, et tänu 2014. aasta ootamatutele täiendavatele sissetulekutele on võimalik kõnealust kasutuselevõtmist rahastada peaaegu riiklikke eelarveid kasutamata;

H.     arvestades samuti, et ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine 2014. aastal ei too kaasa mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 maksete assigneeringute üldise ülemmäära (908 miljardit eurot 2011. aasta hindades) suurenemist, nagu on selgelt sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 13 lõikes 4, sest see kompenseeritakse tulevaste eelarveaastate varuga, nagu on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku artikli 13 lõikes 3;

1.      nõustub ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmisega 2014. aastal lisas esitatud kujul;

2.      rõhutab, et selle instrumendi kasutuselevõtmine vastavalt mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva määruse punktile 13 kinnitab taas, et liidu eelarve peab tingimata olema üha paindlikum;

3.      kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

4.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
  • [2]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
  • [3]  Vastuvõetud tekstid, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 14,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)    Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013[2] artikliga 13 on kehtestatud ettenägemata kulude varu, mille suurus on kuni 0,03 % liidu kogurahvatulust.

(2)    Komisjon on arvutanud kõnealuse määruse artikli 6 kohaselt 2014. aasta ettenägemata kulude varu absoluutsumma[3].

(3)    Olles uurinud kõiki muid rahastamisvõimalusi ettenägemata olukordadele reageerimiseks, mis on tekkinud pärast seda, kui mitmeaastase finantsraamistiku maksete ülemmäär 2014. aastaks 2013. aasta veebruaris kehtestati, on osutunud vajalikuks võtta kasutusele ettenägemata kulude varu, et täiendada Euroopa Liidu üldeelarves 2014. aasta maksete assigneeringuid, ületades maksete ülemmäära.

(4)    Ettenägemata kulude varu kasutusele võtmiseks tuleks lisada maksete assigneeringutele 350 miljonit eurot, kuni jõutakse kokkuleppele muude erivahendite maksete osas.

(5)    Võttes arvesse sel aastal tekkinud väga erilist olukorda, on täidetud määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 13 lõikes 1 toodud viimase võimaluse tingimus.

(6)    Et tagada kooskõla määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 13 lõikega 3, peaks komisjon esitama ettepaneku asjaomase summa tasaarvestuseks mitmeaastase finantsraamistiku maksete ülemmäärades ühel või mitmel järgmisel eelarveaastal, võttes nõuetekohaselt arvesse kokkulepet muude erivahendite maksete kohta, ning piiramata komisjoni institutsioonilisi õigusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve raames võetakse kasutusele ettenägematute kulude varu, millest eraldatakse 3 168 233 715 eurot mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud maksete ülemmäärasid täiendavate maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Maksete ülemmäära varudest tasaarvestatakse 2 818 233 715 euro suurune summa kolmes osas järgmistel aastatel:

           a)        2018:  939 411 200 eurot

  b)  2019:  939 411 200 eurot  

           c)        2020:  939 411 315 eurot

Komisjonil palutakse esitada varakult ettepanek ülejäänud 350 miljoni euro kohta.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

[...],

Euroopa Parlamendi nimel                           nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

  • [1]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
  • [2]  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
  • [3]  Komisjoni 20. detsembri 2013. aasta teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Finantsraamistiku tehniline kohandamine 2014. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele” (COM(2013)928).

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

5

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds