Menettely : 2014/2037(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0068/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0068/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0088

MIETINTÖ     
PDF 137kWORD 61k
15.12.2014
PE 541.349v04-00 A8-0068/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 14 kohdan mukaisesti

(COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Gérard Deprez

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 14 kohdan mukaisesti

(COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) (jäljempänä rahoituskehysasetus) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 14 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman maksumäärärahoista sellaisena kuin se on 12. marraskuuta 2013 hyväksytyissä yhteisissä päätelmissä(3),

–       ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014,

–       ottaa huomioon komission 15. huhtikuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2014 (COM(2014)0329),

–       ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0068/2014),

A.     ottaa huomioon, että vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanon alkaessa maksamatta olevia maksuja oli kertynyt valtavasti, sillä vuoden 2013 lopussa yksin koheesiopolitiikan laskuja oli rästissä noin 23,4 miljardia euroa ja maksattamatta olevia sitoumuksia 221,7 miljardia euroa eli 41 miljardia euroa enemmän kuin vuosia 2007–2013 koskevaa monivuotista rahoituskehystä hyväksyttäessä oli alun perin arvioitu; toteaa, että tilannetta on mahdotonta hyväksyä ja että kuten rahoituskehyksessä on yksimielisesti sovittu, tarvitaan pikaisia toimenpiteitä rahoituskehysasetukseen sisältyvien joustovälineiden käyttämiseksi, jottei unionin politiikkojen ja ohjelmien toteutus vaarannu, jotta viivästyskorkoja koskevia vaatimuksia voidaan rajoittaa ja jotta unionin talousarvion edunsaajien taloudellista riskiä ja haavoittuvuutta ei lisätä tarpeettomasti;

B.     ottaa huomioon, että vuoden 2014 talousarviomenettelyn sovittelun yhteydessä parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat yhdessä käyttävänsä rahoituskehysasetukseen sisältyviä eri joustovälineitä, ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara mukaan lukien, varmistaakseen maksumäärärahojen hallitun kehityksen ja välttääkseen maksattamatta olevien määrien epänormaalin suuren määrän siirtymisen vuoden 2015 talousarvioon;

C.     ottaa huomioon, että tutkittuaan kaikki muut taloudelliset mahdollisuudet reagoida ennalta arvaamattomiin olosuhteisiin komissio ehdotti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottamista täysimääräisenä täydentämään Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2014 vahvistettuja maksumäärärahoja ylittämällä maksumäärärahoille vahvistettu enimmäismäärä;

D.     ottaa huomioon, että neuvosto ei ole yhtä mieltä parlamentin ja komission tulkinnasta, jonka mukaan maksumäärärahojen 350 miljoonan euron määrä, joka otettiin käyttöön vuonna 2014 rahoituskehysasetuksessa tarkoitetuista erityisrahoitusvälineistä, olisi laskettava maksujen enimmäismäärän ulkopuolella, jolloin käytettäväksi jäisi 711 miljoonan euron liikkumavara ennen ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttämistä; ottaa huomioon, että tämä jättää avoimeksi päätöksen siitä, olisiko 350 miljoonan euron määrä vähennettävä kokonaan tai osittain monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen liikkumavaroista kuluvan varainhoitovuoden aikana tai tulevina vuosina;

E.     ottaa huomioon, että vuosien 2014 ja 2015 talousarvioita koskevien neuvottelujen yhteydessä sovittiin, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 350 miljoonan euron lisäksi 2 818,2 miljoonaa euroa eli yhteensä 3 168,2 miljoonaa euroa;

F.     toteaa, että käyttöönotto ei todennäköisesti ratkaise maksumäärärahojen vajetta ja maksattamatta olevien sitoumusten kasvavaa määrää koskevaa ongelmaa kestävällä tavalla, mutta sillä rajoitetaan seuraavalle vuodelle siirtyvien rästissä olevien laskujen määrää, joka on kasvanut vuodesta 2010 alkaen joka vuosi yli 50 prosenttia;

G.     toteaa, että käyttöönotosta ei juurikaan aiheudu kustannuksia kansallisille talousarvioille vuoden 2014 talousarvion odottamattomien lisätulojen vuoksi;

H.     ottaa lisäksi huomioon, että ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014 ei merkitse vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen (908 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina) kokonaisenimmäismäärän lisäystä, kuten rahoituskehysasetuksen 13 artiklan 4 kohdassa selkeästi säädetään, koska se korvataan liikkumavaroilla tulevina varainhoitovuosina rahoituskehysasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

1.      hyväksyy ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönoton vuonna 2014 siten kuin liitteessä esitetään;

2.      korostaa, että tämän välineen käyttöönotto rahoituskehysasetuksen 13 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran korostetusti esiin sen, että EU:n talousarviossa tarvitaan yhä enemmän joustavuutta;

3.      hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

4.      kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Hyväksytyt tekstit, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 14 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)    Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) 13 artiklassa asetetaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, jonka suuruus on korkeintaan 0,03 prosenttia unionin bruttokansantulosta.

(2)    Komissio on laskenut kyseisen asetuksen 6 artiklan mukaisesti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran ehdottoman määrän vuodeksi 2014(3).

(3)    Sen jälkeen kun oli tutkittu kaikki muut taloudelliset mahdollisuudet reagoida ennalta arvaamattomiin olosuhteisiin, jotka ovat ilmaantuneet sen jälkeen, kun monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen enimmäismäärä vuodelle 2014 vahvistettiin ensimmäisen kerran helmikuussa 2013, näyttäisi olevan tarpeen ottaa käyttöön ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara täydentämään Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2014 vahvistettuja maksumäärärahoja ylittämällä maksumäärärahojen enimmäismäärä.

(4)    Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoon olisi sisällytettävä 350 miljoonaa euroa maksumäärärahoja, kunnes muiden erityisvälineiden maksumäärärahoista päästään sopimukseen.

(5)    Kuluvan vuoden erityisen poikkeuksellisen tilanteen vuoksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu edellytys, joka koskee liikkumavaran käyttöä viimeisenä keinona, täyttyy.

(6)    Varmistaakseen asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 13 artiklan 3 kohdan säännösten noudattamisen komission olisi annettava ehdotus kyseisen määrän korvaamisesta monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen liikkumavaroilla yhtenä tai useampana tulevana varainhoitovuonna, kun otetaan asianmukaisesti huomioon muiden erityisvälineiden maksumäärärahoja koskeva sopimus ja rajoittamatta komission institutionaalisia oikeuksia,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2014 hyödynnetään ennakoimattomiin menoihin varattua liikkumavaraa ja otetaan käyttöön 3 168 233 715 euroa maksumäärärahoina ylittämällä monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettu enimmäismäärä.

2 artikla

Yhteensä 2 818 233 715 euron määrä korvataan maksumäärärahojen enimmäismäärillä kolmessa erässä seuraavina vuosina:

           (a)       2018:  939 411 200 euroa

  (b)  2019:  939 411 200 euroa

  (c)  2020:  939 411 315 euroa

Komissiota kehotetaan antamaan hyvissä ajoin jäljelle jäävää 350 miljoonan euron määrää koskeva ehdotus.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty […],

Euroopan parlamentin puolesta              Neuvoston puolesta

Puhemies                                                  Puheenjohtaja

(1)

EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 20 päivänä joulukuuta 2013, ”Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2014 BKTL:n muutosten mukaisesti” (COM(2013) 928).


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

15.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö