Pranešimas - A8-0068/2014Pranešimas
A8-0068/2014

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 punktą

  15.12.2014 - (COM(2014) 0328 – C8‑0020/2014 – 2014/2037(BUD))

  Biudžeto komitetas
  Pranešėjas: Gérard Deprez

  Procedūra : 2014/2037(BUD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0068/2014
  Pateikti tekstai :
  A8-0068/2014
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 punktą

  (COM(2014) 0328 – C8‑0068/2014 – 2014/2037(BUD))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0328 – C8‑0020/2014),

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[1] (DFP reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

  –       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[2], ypač į jo 14 punktą,

  –       atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl mokėjimų asignavimų, dėl kurio susitarta 2013 m. lapkričio 12 d. bendrose išvadose[3],

  –       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2013 m. lapkričio 20 d.,

  –       atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. balandžio 15 d. (COM(2014) 0329),

  –       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto (1674/2014 – C8–0289/2014),

  –       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0068/2014),

  A.     kadangi 2014–2020 m. DFP pradėta įgyvendinti esant labai dideliems mokėjimų vėlavimams, kai 2013 m. pabaigoje vien tik sanglaudos politikos srities neapmokėtų sąskaitų suma sudarė apie 23,4 mlrd. EUR ir neįvykdytų įsipareigojimų lygis tuo pačiu metu siekė 221,7 mlrd. EUR, t. y. 41 mlrd. EUR daugiau negu iš pradžių buvo numatyta tariantis dėl 2007–2013 m. DFP; kadangi ši padėtis yra nepriimtina ir jai spręsti reikia skubių priemonių, kurias taikant būtų galima pasinaudoti DFP reglamente numatytais lankstumo mechanizmais, siekiant nepakenkti ES politikos ir programų, dėl kurių vieningai susitarta DFP, įgyvendinimui, taip pat sumažinti pretenzijų dėl delspinigių už pavėluotus mokėjimus skaičių ir vengti nepagrįstai didinti Sąjungos biudžeto lėšų gavėjų ekonominę riziką ir pažeidžiamumą;

  B.     kadangi 2014 m. biudžeto taikinimo procedūros metu Parlamentas, Taryba ir Komisija, atsižvelgdami į poreikį užtikrinti, kad mokėjimai būtų tinkamai vykdomi ir kad būtų išvengta nenatūralaus neįvykdytų įsipareigojimų perkėlimo į 2015 m. biudžetą, bendrai susitarė pasinaudoti įvairiais DFP reglamente numatytais lankstumo mechanizmais, įskaitant nenumatytų atvejų rezervą;

  C.     kadangi, išnagrinėjusi visas kitas finansines galimybes reaguoti į nenumatytas aplinkybes, Komisija pasiūlė mobilizuoti visą turimą nenumatytų atvejų rezervo sumą siekiant papildyti 2014 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto mokėjimų asignavimus, viršijant mokėjimų viršutinę ribą;

  D.     kadangi Taryba nesutinka su Parlamento ir Komisijos aiškinimu, kad 350 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma, 2014 m. mobilizuota specialiosioms priemonėms pagal DFP reglamentą, neturėtų būti įskaičiuota į mokėjimų viršutinę ribą – taip būtų palikta 711 mln. EUR marža, kurią būtų galima panaudoti prieš pasitelkiant nenumatytų atvejų rezervą; kadangi todėl vis dar reikia priimti sprendimą, ar ir kokiu mastu 350 mln. EUR suma turėtų būti kompensuota iš DFP mokėjimo maržų, numatytų einamiesiems ar ateinantiems finansiniams metams;

  E.     kadangi derantis dėl 2014–2015 m. biudžetų rinkinio buvo susitarta mobilizuoti 2 818,2 mln. EUR ir dar 350 mln. EUR, t. y. 3 168,2 mln. EUR nenumatytų atvejų rezervo lėšų sumą;

  F.     kadangi šiuo mobilizavimu nesitikima tvariai išspręsti pastarojo mokėjimų trūkumo ir didėjančio neįvykdytų įsipareigojimų kiekio problemos, bet juo tikimasi tik apriboti į kitus metus perkeliamų neapmokėtų sąskaitų skaičiaus, kuris nuo 2010 m. kiekvienais metais didėja daugiau kaip 50 proc., augimą;

  G.     kadangi, beje, dėl kitų netikėtų papildomų įplaukų 2014 metais finansuojant šį mobilizavimą nacionaliniai biudžetai nepatirs beveik jokių išlaidų;

  H.     kadangi, be to, nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m. nesusijęs su jokiu 2014–2020 m. DFP bendros mokėjimų viršutinės ribos (908 mlrd. EUR, 2011 m. kainomis) padidinimu, kaip aiškiai nustatyta DFP reglamento 13 straipsnio 4 dalyje, nes jis kompensuojamas iš būsimų finansinių metų maržų, kaip nustatyta DFP reglamento 13 straipsnio 3 dalyje;

  1.      pritaria nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimui 2014 m., kaip nurodoma priede;

  2.      pabrėžia, kad šios priemonės mobilizavimas, numatytas DFP reglamento 13 straipsnyje, dar kartą parodo esminį poreikį didinti Sąjungos biudžeto lankstumą;

  3.      pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

  4.      paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  5.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

  dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo

  EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

  atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

  atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[1], ypač jo 14 punktą,

  atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

  kadangi:

  (1)    Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[2] 13 straipsnyje nustatyta, kad sudaromas nenumatytų atvejų rezervas, kuris neviršija 0,03 % Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų;

  (2)    remdamasi to reglamento 6 straipsniu Komisija apskaičiavo nenumatytų atvejų rezervo 2014 m. absoliučią sumą[3];

  (3)    išnagrinėjus visas kitas finansines galimybes reaguoti į nenumatytas aplinkybes, kilusias po to, kai 2013 m. vasario mėn. pirmąkart buvo nustatyta daugiametės finansinės programos mokėjimų asignavimų 2014 m. viršutinė riba, paaiškėjo, kad būtina mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervo lėšas siekiant papildyti 2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto mokėjimų asignavimus, viršijant mokėjimų asignavimų viršutinę ribą;

  (4)    kol bus pasiektas susitarimas dėl mokėjimų asignavimų kitoms specialiosioms priemonėms, į nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimą turėtų būti įtraukta 350 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma;

  (5)    atsižvelgiant į šiais metais susidariusią labai ypatingą padėtį, laikoma, kad Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13 straipsnio 1 dalyje minima sąlyga dėl kraštutinės priemonės naudojimo yra įvykdyta;

  (6)    siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13 straipsnio 3 daliai, Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl atitinkamos sumos pagal DFP mokėjimų asignavimų viršutines ribas kompensavimo vieniems ar keleriems ateinantiems finansiniams metams, deramai atsižvelgiant į susitarimą dėl mokėjimų asignavimų kitoms specialiosioms priemonėms ir nedarant poveikio Komisijos institucinėms prerogatyvoms,

  PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

  1 straipsnis

  2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajam biudžetui iš nenumatytų atvejų rezervo naudojama 3 168 233 715 EUR mokėjimų asignavimų suma, viršijant daugiametės finansinės programos mokėjimų asignavimų ribą.

  2 straipsnis

  2 818 233 715 EUR suma kompensuojama trimis dalimis laikantis maržų, neviršijančių mokėjimų asignavimų viršutinių ribų, nustatytų šiems metams:

             a)        2018 m.:          939 411 200 EUR

    b)  2019 m.:  939 411 200 EUR

    c)  2020 m.:  939 411 315 EUR

  Komisijos prašoma laiku pateikti pasiūlymą dėl likusios 350 mln. EUR sumos.

  3 straipsnis

  Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

  Priimta ...

  Europos Parlamento vardu                     Tarybos vardu

  Pirmininkas                                              Pirmininkas

  • [1]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
  • [2]  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
  • [3]  2013 m. gruodžio 20 d. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2014 m. finansinės programos techninio patikslinimo pagal BNP pokyčius (COM(2013) 928).

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  15.12.2014

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  30

  5

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds