Procedūra : 2014/2037(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0068/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0068/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0088

ZIŅOJUMS     
PDF 153kWORD 74k
15.12.2014
PE 541.349v04-00 A8-0068/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu saskaņā ar 14. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Gérard Deprez

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu saskaņā ar 14. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1) (DFS regula), un jo īpaši tās 13. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2), un jo īpaši tā 14. punktu,

–       ņemot vērā Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu par maksājumu apropriācijām, par ko vienošanās tika panākta 2013. gada 12. novembra kopīgajos secinājumos(3),

–       ņemot vērā 2013. gada 20. novembrī galīgajā variantā pieņemto Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu,

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 15. aprīlī (COM(2014)0329),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 12. decembrī pieņemto nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0068/2014),

A.     tā kā, sākot īstenot DFS 2014.–2020. gadam, neizpildīto maksājumu apmērs bija milzīgs, nesamaksāto rēķinu apmēram līdz 2013. gada beigām kohēzijas politikas jomā vien sasniedzot aptuveni EUR 23,4 miljardus un neizpildīto saistību (RAL) līmenim tajā pašā laikā sasniedzot EUR 221,7 miljardus, t. i. par EUR 41 miljardu vairāk, nekā tika paredzēts, vienojoties par DFS 2007.–2013. gadam; tā kā šī situācija ir nepieņemama un ir jāveic steidzami pasākumi, izmantojot DFS regulā paredzētos elastības mehānismus, lai neapdraudētu ES politikas nostādņu un programmu īstenošanas rezultātus, par ko saistībā ar DFS tika panākta vienprātīga vienošanās, kā arī lai ierobežotu prasības izmaksāt procentus par novēlotiem maksājumiem un izvairītos no tā, ka tiek palielināts Savienības budžeta līdzekļu saņēmēju ekonomiskais risks un neaizsargātība;

B.     tā kā, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt secīgu maksājumu veikšanu un izvairīties no pārāk liela apmēra RAL pārcelšanu uz 2015. gada budžetu, 2014. gada budžeta samierināšanas satvarā Parlaments, Padome un Komisija kopīgi vienojās izmantot DFS iekļautos dažādos elastības mehānismus, tostarp neparedzēto izdevumu rezervi;

C.     tā kā pēc tam, kad bija izvērtētas visas pārējās finansiālās iespējas, lai reaģētu uz neparedzētiem apstākļiem, Komisija ierosināja izmantot neparedzēto izdevumu rezerves visu pieejamo summu, lai papildinātu maksājumu apropriācijas Savienības vispārējā budžetā 2014. finanšu gadam, pārsniedzot maksājumu maksimālo apjomu;

D.     tā kā Padome nepiekrīt Parlamenta un Komisijas interpretācijai attiecībā uz to, ka EUR 350 miljonu lielās maksājumu apropriācijas, kas 2014. gadā tika izmantotas saistībā ar DFS regulā paredzētajiem īpašajiem instrumentiem, nebūtu jāiekļauj maksājumu maksimālajā apjomā, tādējādi radot EUR 711 miljonus lielu rezervi, kas būtu jāizmanto, pirms tiek izmantota neparedzēto izdevumu rezerve; tā kā joprojām nav pieņemts lēmums par to, vai un cik lielā mērā EUR 350 miljoni būtu jāierēķina DFS paredzētajā maksājumu maksimālajā apjomā tekošajam vai nākamajiem finanšu gadiem;

E.     tā kā sarunās par 2014. un 2015. gada budžetu kopumu bija panākta vienošanās izmantot neparedzēto izdevumu rezervi EUR 2 818,2 apmērā, tiem pieskaitot EUR 350 miljonus, t. i. kopā EUR 3168,2 miljonu apmērā;

F.     tā kā šī neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana, visticamāk, nebūs ilgtspējīgs risinājums nesenajam maksājumu trūkumam un augošajam neizpildīto saistību apmēram, bet tikai ierobežos uz nākamo gadu pārcelto neapmaksāto rēķinu apmēra pieaugumu, kas kopš 2010. gada katru gadu ir pieaudzis par vairāk nekā 50 %;

G.     tā kā ir sagadījies tā, ka šīs rezerves izmantošanai līdzekļus var piešķirt, faktiski neradot nekādus izdevumus valstu budžetiem saistībā ar to, ka 2014. gadā ir radušies citi neparedzēti papildu ieņēmumi,

H.     tā kā, 2014. gadā izmantojot neparedzēto izdevumu rezervi, turklāt netiek palielināts DFS 2014.–2020. gada laikposmam paredzētais maksājumu vispārējais maksimālais apjoms (EUR 908 miljardi 2011. gada cenās), kā skaidri norādīts DFS regulas 13. panta 4. punktā, jo šo rezerves izmantošanu kompensē ar nākamajos finansiālajos gados paredzētajām rezervēm, kā noteikts DFS regulas 13. panta 3. punktā;

1.      piekrīt neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanai 2014. gadā, kā tas ierosināts pielikumā;

2.      uzsver, ka DFS regulas 13. pantā paredzētā elastības instrumenta izmantošana vēlreiz pierāda, cik būtiski ir Savienības budžetā nodrošināt arvien lielāku elastīgumu;

3.      apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

4.      uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, 20.11.2013., P7_TA(2013)0472.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 14. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)    Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(2) 13. pantā ir noteikta neparedzēto izdevumu rezerve līdz 0,03 % apjomā no Savienības nacionālā kopienākuma.

(2)    Saskaņā ar minētās regulas 6. pantu Komisija ir aprēķinājusi neparedzēto izdevumu rezerves absolūto summu 2014. gadam(3).

(3)    Pēc tam, kad bija izvērtētas visas pārējās finansiālās iespējas, lai reaģētu uz neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc tam, kad 2013. gada februārī tika sākotnēji noteikts daudzgadu finanšu shēmas maksājumu maksimālais apjoms 2014. gadam, šķiet, ir nepieciešams izmantot neparedzēto izdevumu rezervi, lai papildinātu maksājumu apropriācijas Eiropas Savienības vispārējā budžetā 2014. finanšu gadam, pārsniedzot maksājumu maksimālo apjomu.

(4)    Kamēr vēl nav panākta vienošanās par maksājumiem, kas paredzēti citiem īpašajiem instrumentiem, maksājumu apropriācijas EUR 350 miljonu apmērā būtu jāiekļauj neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanai paredzētajā summā.

(5)    Ņemot vērā šogad radušos ļoti specifisko situāciju, ir izpildīts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13. panta 1. punktā minētais galējās nepieciešamības nosacījums.

(6)    Lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13. panta 3. punktam, Komisijai būtu jāiesniedz priekšlikums par attiecīgās summas kompensēšanu, iekļaujot to DFS maksimālajā apjomā vienā vai vairākos nākamajos finanšu gados, un pienācīgi jāņem vērā vienošanās par maksājumiem, kas paredzēti citiem īpašiem instrumentiem, neskarot Komisijas institucionālās prerogatīvas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2014. finanšu gadam izmanto neparedzēto izdevumu rezervi, lai nodrošinātu summu EUR 3 168 233 715 maksājumu apropriācijās, pārsniedzot daudzgadu finanšu shēmas (DFS) maksājumu maksimālo apjomu.

2. pants

Summu EUR 2 818 233 715 apmērā kompensēs, izdarot trīs iemaksas maksimālā apjoma rezervēs nākamajiem gadiem:

           a)        2018. gadā:     EUR 939 411 200

           b)        2019. gadā:     EUR 939 411 200

           c)        2020. gadā:     EUR 939 411 315

Komisija tiek aicināta savlaicīgi iesniegt priekšlikumu par atlikušo summu EUR 350 miljonu apmērā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta],

Eiropas Parlamenta vārdā —                  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)

Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2004.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(3)

Komisijas 2013. gada 20. decembra paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par tehniskajām korekcijām 2014. gada finanšu shēmā atbilstoši NKI izmaiņām (COM(2013)0928).


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

5

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisks paziņojums - Privātuma politika