Процедура : 2014/2036(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0069/2014

Внесени текстове :

A8-0069/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0089

ДОКЛАД     
PDF 193kWORD 108k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

(16740/2014 – C8 0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жерар Дьопре

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ II : ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ III: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

(16740/2014 – C8 0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

–       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

–       като взе предвид съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията относно бюджетните кредити за плащания (съвместно изявление от 12 ноември 2013 г.) във вида, в който беше договорено в съвместните заключения от 12 ноември 2013 г.(3), както и изявлението на Европейския парламент и Комисията относно бюджетните кредити за плащания във вида, в който беше договорено в същите съвместни заключения,

–       като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(4) („Регламент за МФР“),

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5) („МИС“),

–       като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(6),

–       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2014, приет от Комисията на 28 май 2014 г. (COM(2014)0329),

–        като взе предвид предложението на Комисията за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г., прието на 28 май 2014 г. (COM(2014)0328),

–       като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

–       като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет („ПКБ“) № 3/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–       като взе предвид писмото на комисията по външни работи,

–       като взе предвид писмото на комисията по развитие,

–       като взе предвид писмото на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–       като взе предвид писмото на комисията по култура и образование,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по регионално развитие (A8-0069/2014),

A.     като има предвид, че първоначално представеният от Комисията проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 3/2014 на общия бюджет за 2014 г. предложи увеличение на прогнозата за приходите от глоби и санкции и другите приходи с 1,568 милиарда евро и на бюджетните кредити за плащания с 4,738 милиарда евро за функции 1а, 1б, 2 и 4 от многогодишната финансова рамка (МФР), с цел да се обезпечат нуждите от плащания до края на годината, като се покрият задълженията, произтичащи от минали и текущи поети задължения;

Б.     като има предвид, че изпълнението на МФР 2014 – 2020 г. започна с огромно изоставане на плащанията, като към края на 2013 г. неизплатените сметки само в областта на политиката на сближаване възлизаха на 23,4 милиарда евро, а равнището на непогасените бюджетни задължения (RAL) достигна 221,7 милиарда евро, т.е. 41 милиарда евро над първоначално предвиденото при договарянето на МФР 2007 – 2013 г.;

В.     като има предвид, че от целия ПКБ № 3/2014 само 99 милиона евро са предназначени за покриване на програмите за периода 2014 – 2020 г. в рамките на политиката на сближаване, а останалите са свързани с приключването на програмите за периода 2007 – 2013 г. (3,296 милиарда евро) и нуждите от плащания, които произтичат от други функции (1,34 милиарда евро);

Г.     като има предвид, че Парламентът, Съветът и Комисията поеха ангажимент чрез съвместното изявление от 12 ноември 2013 г. да следят за наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява своите правни задължения през 2014 г., като гарантират плавен напредък по отношение на плащанията и като прилагат различните механизми за гъвкавост, които са включени в Регламента за МФР, в т.ч. в член 13 от него (марж за непредвидени обстоятелства);

Д.     като има предвид, че някои делегации в Съвета са изразили резерви по отношение на използването на маржа за непредвидени обстоятелства в ПКБ № 3/2014, което според Парламента е неоснователна тревога и противоречи на духа на Регламента за МФР и МИС;

1.      отбелязва ПКБ № 3/2014 във вида, в който е предложен от Комисията;

2.      одобрява съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г. с цел увеличение на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2014 г. по редица бюджетни редове на стойност 4,246 милиарда евро, от които 3,168 милиарда евро ще бъдат мобилизирани чрез маржа за непредвидени обстоятелства за 2014 г.;

3.      приветства по-конкретно увеличенията на бюджетните кредити за плащания по функции 1а и 4, които бяха до голяма степен запазени в окончателния компромис, отразен в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

4.      приветства увеличаването на бюджетните кредити за плащания за функция 1б, която е основната област, засегната от недостига на плащания в бюджета на Съюза като цяло; въпреки това счита, че това е абсолютният минимум за покриването на действителните нужди до края на 2014 г. и няма да бъде достатъчно за намирането на решение за повтарящия се лавинообразен ефект на неплатените сметки, който се разраства от бюджета за 2010 г. насам; припомня по-конкретно, че по-голямата част от фактурите по функция 1б традиционно се представят от държавите членки към края на всяка финансова година, за да се предотврати евентуалната отмяна на бюджетни кредити за поети задължения вследствие на прилагането на правилата N+2 и N+3;

5.      подкрепя предложението за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства и подчертава тълкуването си на член 3, параграф 2 от Регламента за МФР, че плащанията, свързани със специалните инструменти, трябва да бъдат отчитани над таваните; счита, че всяко друго тълкуване подкопава основата за политическото споразумение относно МФР за периода 2014 – 2020 г., а именно разбирането, че следва да се проявява специфична и възможно най-голяма гъвкавост, която да позволи на Съюза да изпълнява задълженията си;

6.      припомня, че приемането на ПКБ № 3/2014, ПКБ № 4/2014, ПКБ № 6/2014 и ПКБ № 8/2014 ще намали дела на вноската на база БНД на държавите членки в бюджета на Съюза с общо 8,688 милиарда евро и следователно ще компенсира изцяло необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, поискани в ПКБ № 3/2014, както е договорено в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

7.      одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014;

8.      възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

OВ C 51, 20.2.2014 г., стр. 1.

(3)

Приети текстове от 20 ноември 2013 г., P7_TA(2013)0472.

(4)

OВ C 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(5)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(6)

OВ C 163, 23.6.2007 г., стр. 17.


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (24.9.2014)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на коригиращ бюджет № 3/2014: Приходи от глоби и лихви – Приходи от възстановяване на разходи и от възстановени средства на FEMIP (Механизъм за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство) – Преразпределяне на бюджетни кредити за плащания за Европейския фонд за рибарство – Увеличение на бюджетните кредити за плащания за поети задължения в предходни годишни бюджети – Непредвидени действия съгласно член 13 от Регламента за МФР – Щатни разписания на Европейската комисия, службите, Комитета на регионите и Европейския надзорен орган по защита на данните

(2014/2036(BUD))

Докладчик по становище: Ян Мариян Олбрихт

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че неизвършените плащания по функция 1б, които непрекъснато се увеличават през последните години, са неприемливи, като са достигнали размер 23,4 милиарда евро в края на 2013 г.; припомня, че това значително надхвърля прогнозите на Комисията за същия период, като се очаква още по-голям размер в края на годината;

2.  подкрепя предложението на Комисията относно ПКБ 3/2014, с което се изисква засилване на плащанията и се предлага използване на всички налични инструменти, за да могат да бъдат обхванати всички неизвършени плащания по всички функции; в частност приветства разпределянето на над 70% от изисканата сума за функция 1б, която е основната зона, засегната от недостига на плащания в бюджета на ЕС като цяло;

3.  счита, че е наложително ПКБ 3/2014 да се приеме безусловно и възможно най-бързо без изменения, тъй като приемането му има съществено въздействие върху бюджета за 2015 г.;

4.  счита, че предложеният ПКБ 3/2014 допринася само в малка степен за намаляването на неизвършените плащания в бюджета на ЕС, и изтъква, че той не решава проблема, който е от структурно и политическо естество; приканва Комисията да предложи дългосрочно решение в това отношение и насърчава Комисията и Съвета да прилагат всички инструменти за гъвкавост в рамките на МФР с цел междувременно по-нататъшно намаляване на проблема;

5.  призовава Комисията да направи пълна и своевременна оценка на положението с плащанията по функция 1б и да докладва пред Парламента редовно относно очакваното развитие при плащанията по тази функция, с оглед в частност на ефективното прилагане от Комисията на срока от 60 дни за плащания по получени искания за плащания.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.9.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Искра Михайлова, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

г-н Жан Артюи

Председател

Комисия по бюджети

Относно:       Проект на коригиращ бюджет № 3

Уважаеми колега,

На първо място, бих искал да Ви поздравя за избирането Ви за председател на комисията по бюджети и очаквам с нетърпение сътрудничеството помежду ни. Пиша Ви във връзка с предложения неотдавна проект на коригиращ бюджет № 3 за 2014 г., за да изразя своята подкрепа за направените от Комисията предложения, в частност по отношение на допълнителните бюджетни кредити за плащания за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, и Европейския инструмент за съседство, както и да предложа една промяна в сумите.

През април Комисията предложи да направи трансфер на средства в рамките на функция 4, но пропусна да включи в своето предложение увеличение на бюджетните кредити за плащания за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира. Това вече стана факт благодарение на проект на коригиращ бюджет № 3, който предвижда увеличение на средствата с 51 милиона евро. 15 от тези 51 милиона евро обаче ще бъдат изразходени незабавно вследствие на възстановяването на временен трансфер от бюджета за ОВППС (тези средства са били използвани за наблюдението на изборите в Украйна поради липсата на собствени бюджетни кредити за плащания за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира), в резултат на което ще останат само 36 милиона евро нови ресурси. За съжаление това не е достатъчно за покриването на необходимите разходи в рамките на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, за тази година. Ето защо предлагаме средствата за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, да бъдат увеличени със 70 милиона евро. Бих искал да Ви приканя настоятелно да гарантирате, че тези средства ще бъдат предоставени без излишно забавяне, тъй като настоящото положение е действително критично за един инструмент, който е от решаващо значение за изпълнението на външната политика на ЕС, и особено за спешните мерки за реакция при кризи за Украйна, Сирия, Ирак, Палестина, Централната африканска република и Южен Судан.

В тази връзка бих искал също така да изразя своята подкрепа за използването на маржа за непредвидени обстоятелства с цел финансиране на авансовите разходи, необходими за осигуряването на адекватна бюджетна подкрепа за Украйна в рамките на Европейския инструмент за съседство. Искрено се надявам, че комисията по бюджети ще направи всичко по силите си, за да гарантира осигуряването на адекватно финансиране за нашия партньор в този критичен момент. Положението в Украйна със сигурност може да бъде окачествено като непредвидено обстоятелство, за което не е предвиден бюджет в рамките на МФР.

С уважение,

Елмар Брок


ПРИЛОЖЕНИЕ II : ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ

г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

Европейски парламент

ASP 9G205

Брюксел

Относно:       Кризата с плащанията за операциите за хуманитарна помощ

Уважаеми г-н Артюи,

Както със сигурност вече знаете, Съветът не е склонен да одобри проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 3 на бюджета на ЕС за 2014 г., вследствие на което за Службата за хуманитарна помощ на Комисията (ECHO) става все по-трудно да избягва прекъсванията, намаляването и отменянето на операциите за хуманитарна помощ. Пиша Ви, за да дам израз на дълбоката загриженост на моята комисия относно това положение, която според мен трябва да бъде споделяна от всички.

Последиците от прекъсванията на доставките на хуманитарна помощ естествено са несъпоставими с последиците от прекъсванията при други дейности на ЕС: хуманитарната помощ често е въпрос на живот или смърт в буквалния смисъл на думата. Ето защо би трябвало решенията за бюджета за хуманитарна помощ да не бъдат забавяни, а при необходимост да бъдат обект на специално третиране.

Фактът, че Съветът продължава да не дава отговор на предложението за ПКБ № 3, което беше представено от Комисията през май, навежда на мисълта, че ключови средства за хуманитарна помощ на практика отново стават заложник на постигането на споразумение за целия бюджет на ЕС за следващата година. Това не е нито отговорно отношение към хуманитарната помощ, нито разумен начин за управлението на ограничените ресурси. Това увеличава значително административната тежест за Службата за хуманитарна помощ и я принуждава да използва близо 600 000 EUR за лихви за забавени плащания през тази година, тъй като не разполага със средства, за да изплати сумите навреме.

С кризите в Сирия, Ирак, Южен Судан, Централната африканска република и на други места хуманитарните нужди в световен мащаб вече достигнаха до безпрецедентно равнище. При това положение и предвид актуалните събития в Украйна е повече от очевидно, че Службата за хуманитарна помощ трябва да получи необходимите бюджетни кредити за плащания, за да може да продължи да изпълнява своите ангажименти.

Заради децата, жените и мъжете, които зависят от предоставяната от ЕС хуманитарна помощ, и за да могат Службата за хуманитарна помощ и нейните партньори изпълнители да се концентрират изцяло върху доставянето на тази хуманитарна помощ, Парламентът трябва да настоява за намирането на бързо решение на задълбочаващата се криза с плащанията на Службата за хуманитарна помощ. Съзнавам трудностите, но бих искала да насърча Вашата комисия и представителите на Парламента в бюджетните преговори със Съвета да направят всичко възможно за намирането на решение, включително като оказват необходимия морален натиск.

Бих искала също така да използвам възможността, за да подчертая, че е важно бюджетните кредити за хуманитарна помощ и резерва за спешна помощ в бюджета на ЕС за 2015 г. да бъдат определени на разумно и реалистично равнище. Естествено, необходимо е да се изчистят натрупаните към момента изостанали плащания и да се гарантира, че същият проблем няма да възникне отново в бъдеще. Моята комисия прие изменения за възстановяване на предвидените в проектобюджета суми за бюджетните редове за хуманитарна помощ и за увеличаване на бюджетните кредити за плащания за резерва за спешна помощ. Силно се надявам, че Вашата комисия ще прояви готовност да одобри тези изменения.

Комисията по развитие Ви благодари за положените усилия и е готова да окаже подкрепа, ако и когато това би могло да бъде от полза.

С уважение,

Линда Макаван


ПРИЛОЖЕНИЕ III: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

г-н Жан Артюи

Председател

Комисия по бюджети

ASP 09G205

Уважаеми г-н председател,

Пиша Ви във връзка с коригиращ бюджет № 3/2014, който фигурираше в дневния ред на комисията по бюджети от 3 септември 2014 г. (Докладчик: г-н Жерар Дьопре).

По-конкретно, бих искал да насоча вниманието Ви към бюджетна статия 34 02 01, по която Европейската комисия предлага увеличение (с 6 милиона евро) на бюджетните кредити за плащания за програмата LIFE.

Както може би знаете, програмата LIFE, която е ключовият инструмент на ЕС за прилагането на неговата политика в областта на околната среда и климата, стои до голяма степен в центъра на тревогите на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и за нас функционирането ѝ е изключително важно.

Въпреки че комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните реши да не съставя становище по доклада на г-н Дьопре относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014, координаторите на комисията ме помолиха да Ви пиша, за да настоявам за запазването на предложеното увеличение от 6 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания за бюджетна статия 34 02 01.

Увеличението всъщност се дължи единствено на стартиралата по-рано от първоначалните очаквания схема за частно финансиране за енергийна ефективност, работата по която напредна бързо и за която ще бъдат необходими някои плащания още през 2014 г.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните изразява надеждата, че това искане ще бъде разгледано с нужното внимание в комисията по бюджети и че предлаганата от Комисията сума няма да бъде променена.

С уважение,

Джовани Ла Вия

С копие до: Ж. Дьопре, докладчик


ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

Относно:      Позиция на комисията по култура и образование относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014

Уважаеми г-н Артюи,

Като част от процедурата относно проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 3/2014, специализираните комисии бяха приканени да дадат своя принос за изготвянето на доклада за ПКБ № 3/2014. Предвид ограниченията на вътрешния ѝ график и определените срокове, комисията по образование и култура няма да може да Ви изпрати официално становище. Затова Ви моля да вземете предвид следния обзор на нашите виждания относно ПКБ № 3/2014.

В качеството си на председател на комисията и докладчик за бюджета за 2015 г. се консултирах с комисията по култура и образование относно настоящото писмо, което отразява вижданията, които тази комисия изразяваше последователно по време на бюджетните процедури за бюджета за 2014 и 2015 г.

В случая с „Еразъм+“ недостатъчният размер на плащанията се превърна в ключов структурен проблем през последните няколко години: от 2011 г. насам размерът на плащанията в годишните бюджети не отговаря на действителните нужди от плащания и наложи необходимостта от коригиращи бюджети. Предвид силното видимо присъствие и популярност на програмата (и нейния предшественик – Програмата за учене през целия живот), това крие риск от накърняване на доброто ѝ име. Липсата на достатъчно средства в крайна сметка може да доведе до проблеми с изпълнението на програмата, като се има предвид, че цикълът на подпомаганите от програмата проекти за индивидуална мобилност е кратък и съотношението между поетите задължения и плащанията следва да бъде най-малко 85%.

Освен това целта на съсредоточаването в началото на периода на 130 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения по „Еразъм+“ и 200 милиона евро по „Хоризонт 2020“ (за дейностите по инициативата „Мария Склодовска-Кюри“ и за Европейския научноизследователски съвет) в бюджета за 2014 г. беше програмите да могат да стартират плавно с достатъчно средства, а в случая с „Еразъм+“ – да се допринесе за борбата с младежката безработица. Тези допълнителни бюджетни кредити за поети задължения обаче не бяха подкрепени със съответните бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2014 г.

Без предложените в ПКБ № 3/2014 съответни бюджетни кредити за плащания от маржа за непредвидени обстоятелства – 117 милиона евро за „Еразъм+“ и 90 милиона евро за дейностите по инициативата „Мария Склодовска-Кюри“, допълнителните бюджетни кредити за поети задължения не могат да бъдат изпълнени, което изпраща погрешен политически сигнал към гражданите на Европа.

Ето защо бързото приемане на ПКБ № 3/2014 е от решаващо значение за поправянето на положението за 2014 г. и гарантира безпроблемно изпълнение на програмата през 2014 г., като компенсира недостига на плащания от общо 202 милиона евро за „Еразъм+“ и 90 милиона евро за дейностите по инициативата „Мария Склодовска-Кюри“. В бъдеще обаче първопричината за проблема – плащания в размер, който е недостатъчен за покриване на поетите задължения, следва да бъде разгледана в рамките на годишната бюджетна процедура.

Ето защо комисията по култура и образование подкрепя бързото приемане на ПКБ № 3/2014, като плащанията са в предвидения от Комисията размер.

Надяваме се, че комисията по бюджети и нейният докладчик, г-н Жерар Дьопре, ще одобрят тези виждания и ще могат да ги включат в резолюцията си относно ПКБ № 3/2014.

С уважение,

Силвия Коста

Председател

С копие до: г-н Жерар Дьопре, докладчик в комисията по бюджети относно коригиращ бюджет № 3/2014


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Правна информация - Политика за поверителност