Postup : 2014/2036(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0069/2014

Předložené texty :

A8-0069/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0089

ZPRÁVA     
PDF 176kWORD 103k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Gérard Deprez

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 PŘÍLOHA I: Dopis Výboru pro zahraniční věci
 PŘÍLOHA II: Dopis Výboru pro rozvoj
 PŘÍLOHA III: Dopis Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 PŘÍLOHA IV: Dopis Výboru pro kulturu a vzdělávání
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014, schválený s konečnou platností dne 20. listopadu 2013(2),

–       s ohledem na společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise o prostředcích na platby (společné prohlášení ze dne 12. listopadu 2013) v podobě dohodnuté ve společných závěrech ze dne 12. listopadu 2013(3) a na prohlášení Evropského parlamentu a Komise o prostředcích na platby v podobě dohodnuté v těchto závěrech;

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4) (dále jen „nařízení o VFR“),

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5) (dále jen „IID“),

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(6),

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2014, který Komise přijala dne 28. května 2014 (COM(2014)0329),

–       s ohledem na návrh Komise o uvolnění prostředků z rozpětí na nepředvídané události v roce 2014, přijatý dne 28. května 2014 (COM(2014)0328),

–       s ohledem na společné závěry schválené Parlamentem a Radou dne 8. prosince 2014,

–       s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 3/2014, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a téhož dne předala Parlamentu (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–       s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci,

–       s ohledem na dopis Výboru pro rozvoj,

–       s ohledem na dopis Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–       s ohledem na dopis Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–         s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výbor pro regionální rozvoj (A8-0069/2014),

A.     vzhledem k tomu, že návrhem opravného rozpočtu (NOR) č. 3/2014 k souhrnnému rozpočtu na rok 2014 v podobě původně předložené Komisí se má zvýšit jak odhad příjmů z pokut a sankcí a ostatní příjmy o 1568 milionů EUR, tak i prostředky na platby v okruzích 1a, 1b, 2 a 4 víceletého finančního rámce (VFR) o 4738 milionů EUR, aby bylo možné do konce roku provádět platby plynoucí z minulých a současných závazků;

B.     vzhledem k tomu, že počátek víceletého finančního rámce 2014–2020 poznamenalo obrovské nahromadění neprovedených plateb, neboť na konci roku 2013 činily neproplacené faktury jen v politice soudržnosti přibližně 23,4 miliardy EUR a výše neuhrazených závazků dosahovala na konci roku 2013 výše 221,7 miliardy EUR, tj. o 41 miliard EUR více, než se původně předpokládalo v době schválení VFR na období 2007–2013;

C.     vzhledem k tomu, že z celkové částky NOR č. 3/2014 je na financování programů na období 2014–2020 v oblasti politiky soudržnosti určeno pouhých 99 milionů EUR, zatímco zbytek má být použit na uzavírání programů na období 2007–2013 (3,296 miliardy EUR) a na platby v jiných okruzích (1,34 miliardy EUR);

D.     vzhledem k tomu, že Parlament, Rada a Komise se ve svém společném prohlášení ze dne 12. listopadu 2013 zavázaly k tomu, že zajistí řádné provádění plateb, aby Unie měla finanční prostředky k pokrytí svých právních závazků v roce 2014, a za tím účelem budou využívat různé mechanismy pružnosti obsažené v nařízení o VFR, mj. v článku 13 (rozpětí pro nepředvídané události);

E.     vzhledem k tomu, že některé delegace v Radě vyjádřily výhrady k použití rozpětí na nepředvídané události, jak je navrženo v NOR č. 3/2014, avšak podle názoru Parlamentu jsou tyto výhrady neopodstatněné a odporují duchu nařízení o VFR a interinstitucionální dohody;

1.      bere na vědomí NOR č. 3/2014, jak jej předložila Komise;

2.      souhlasí se společnými závěry Parlamentu a Rady ze dne 8. prosince 2014, jejichž cílem je navýšit platby v rozpočtu na rok 2014 v řadě rozpočtových položek, a to až na 4246 milionů EUR, z nichž 3168 milionů EUR má být uvolněno z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2014;

3.      vítá zejména navýšení prostředků na platby v okruzích 1a a 4, které se z větší části dostalo i do závěrečného kompromisu, jak se odráží ve společných závěrech ze dne 8. prosince 2014;

4.      vítá navýšení prostředků na platby v okruhu 1b, který je oblastí nejvíce postiženou nedostatkem prostředků na platby v rozpočtu Unie; domnívá se nicméně, že se jedná o naprosté minimum nutné k tomu, aby mohly být pokryty skutečné potřeby do konce roku 2014, nicméně tento krok nebude stačit k odstranění opakujícího se problému hromadění neproplacených faktur, který se zhoršuje již od rozpočtu na rok 2010; připomíná zejména, že členské státy tradičně podávají většinu faktur v okruhu 1b vždy na konci rozpočtového roku, aby se tak vyhnuly rušení závazků v důsledku použití pravidel N+2 a N+3;

5.      podporuje návrh na uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události a poukazuje na svůj výklad čl. 3 odst. 2 nařízení o VFR, podle něhož musí být platby týkající se zvláštních nástrojů započítány nad stropy příslušných okruhů; je přesvědčen o tom, že jakýkoli jiný výklad by byl v rozporu s politickou dohodou o VFR na období 2014–2020, konkrétně s dohodou na tom, že k tomu, aby Unie mohla plnit své závazky, je třeba uplatňovat zvláštní a maximální flexibilitu;

6.      připomíná, že přijetím NOR č. 3/2014, 4/2014, 6/2014 a 8/2014 se podíl příspěvků členských států do rozpočtu Unie na základě HND sníží celkem o 8688 milionů EUR, takže bude plně kompenzovat dodatečné platby, o něž se žádá v NOR č. 3/2014 v souladu se společnými závěry ze dne 8. prosince 2014;

7.      schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014;

8.      pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2014 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

Texty přijaté dne 20. listopadu 2013, P7_TA(2013)0472.

(4)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (24.9.2014)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy z pokut a úroků – příjmy z úhrad a příjmů vyplacených zpět do nástroje pro evropsko-středomořské investice a partnerství (FEMIP) – převod prostředků do Evropského rybářského fondu – zvýšení prostředků na platby pro závazky z předchozích ročních rozpočtů – nepředvídané události v souladu s článkem 13 nařízení o VFR – zaměstnanci Evropské komise, úřadů, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů

(2014/2036(BUD))

Navrhovatel: Jan Marian Olbrycht

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  pokládá za nepřijatelné, že objem neuhrazených žádostí o platbu u programů v okruhu 1b, který v posledních letech soustavně narůstal, dosáhl na konci roku 2013 částky 23,4 miliardy EUR; podotýká, že tato částka výrazně překročila prognózy Komise pro toto období a očekává se, že koncem letošního roku bude ještě vyšší;

2.   podporuje návrh NOR 3/2014 předložený Komisí, který požaduje zvýšení prostředků na platby a navrhuje využít veškeré nástroje, které jsou k dispozici, k zacelení nedostatku prostředků na platby ve všech okruzích; zejména vítá skutečnost, že přes 70 % požadované částky má být přiděleno do okruhu 1b, který je v rámci rozpočtu EU jako celku hlavní oblastí, v níž je nedostatek prostředků na platby;

3.   považuje za nezbytně nutné, aby byl NOR 3/2014 přijat co nejdříve beze změn, protože jeho přijetí má také značný dopad na rozpočet na rok 2015;

4.  je toho názoru, že navrhovaný NOR 3/2014 přispívá ke snížení objemu neuhrazených plateb v rozpočtu EU pouze malou měrou, a zdůrazňuje, že neřeší problém jako takový, který je strukturální a politické povahy; vyzývá Komisi, aby navrhla v tomto ohledu nějaké dlouhodobé řešení, a vybízí Komisi a Radu, aby mezitím uplatnily veškeré nástroje pružnosti v rámci VFR, aby tento problém ještě více zmírnily;

5.  vyzývá Komisi, aby provedla úplné a včasné posouzení situace s prostředky na platby v okruhu 1b a pravidelně informovala Parlament o očekávaném vývoji plateb v tomto okruhu, zejména pokud jde o to, zda Komise skutečně dodržuje 60denní lhůtu pro provedení platby poté, co obdrží žádost o platbu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


PŘÍLOHA I: Dopis Výboru pro zahraniční věci

Jean Arthuis

předseda

Rozpočtový výbor

Věc:        Návrh opravného rozpočtu č. 3

Vážený pane kolego,

nejprve bych Vám chtěl poblahopřát k Vašemu jmenování předsedou Rozpočtového výboru. Velmi se těším na spolupráci s Vámi. Obracím se na Vás v souvislosti s nedávno zveřejněným návrhem třetího opravného rozpočtu k rozpočtu na rok 2014. Chtěl bych vyjádřit svou podporu návrhům Komise, zejména pokud jde o dodatečné prostředky na platby pro IcSP a ENI, a navrhuji jednu změnu ve výši prostředků.

V dubnu předložila Komise návrh na převod prostředků v rámci okruhu 4, ale ve svém návrhu opomněla navýšit platby na IcSP. Činí tak až nyní prostřednictvím návrhu opravného rozpočtu č. 3, kterým se tyto prostředky navyšují o 51 milionů EUR. Z těchto 51 milionů EUR by však muselo být 15 milionů okamžitě použito ke splacení dočasného převodu z rozpočtu SZBP (tyto prostředky byly použity na volební pozorovatelskou misi na Ukrajině, protože v IcSP nebyl dostatek vhodných prostředků na platby), takže by zbylo pouhých 36 milionů EUR nových zdrojů. Tato částka bohužel nestačí na pokrytí nezbytných výdajů IcSP v tomto roce. Navrhujeme proto zvýšit prostředky IcSP o 70 milionů EUR. Budu Vám velice vděčen, budete-li moci zajistit, aby byly tyto prostředky poskytnuty bez zbytečného odkladu, neboť situace je v tomto okamžiku opravdu velmi kritická, vezmeme-li v úvahu, že se jedná o nástroj klíčového významu pro provádění zahraniční politiky EU, zejména pokud jde o okamžitou reakci na krize na Ukrajině, v Sýrii, Iráku, Palestině, Středoafrické republice a Jižním Súdánu.

V této souvislosti byl také rád uvedl, že se vyslovuji pro použití rozpětí na nepředvídané události pro zajištění předfinancování nutného k poskytnutí odpovídající rozpočtové podpory Ukrajině v rámci ENI. Pevně věřím, že výbor BUDG učiní vše pro to, abychom našemu partnerovi poskytli v této kritické době odpovídající financování. Situace na Ukrajině je bez jakýchkoli pochyb nepředvídanou událostí, s níž se nepočítalo při sestavování VFR.

S pozdravem

Elmar Brok


PŘÍLOHA II: Dopis Výboru pro rozvoj

Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

Evropský parlament

ASP 9G205

Brusel

Věc: Krizová situace v platbách na humanitární pomoc

Vážený pane předsedo,

jak již patrně víte, neochota Rady schválit návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 3 k rozpočtu EU na rok 2014 dále komplikuje již tak složitou situaci úřadu ECHO, útvaru Komise pro humanitární pomoc, kterému hrozí narušení provozu a omezení či zastavení pomoci, kterou poskytuje. Obracím se na Vás, abych Vám tlumočila vážné znepokojení svého výboru nad touto situací. Toto znepokojení by podle mého názoru měli sdílet všichni.

Důsledky, které by mělo přerušení humanitární pomoci, by byly samozřejmě nesrovnatelně závažnější, než jaké by hrozily u jiných činností EU – humanitární pomoc často doslova rozhoduje o životě a smrti. Rozhodnutí o rozpočtu na humanitární pomoc proto nelze odkládat – pokud je nutné taková rozhodnutí přijmout, mělo by se jim naopak dostat zvláštní pozornosti.

To, že Rada dosud nereagovala na NOR č. 3, který Komise předložila v květnu, naznačuje, že nepostradatelné prostředky na humanitární pomoc se opět stávají rukojmím v jednáních o celém rozpočtu na příští rok. Takto nevypadá odpovědný přístup k humanitární pomoci ani řádný způsob řízení omezených zdrojů. Výrazně se tím zvyšuje administrativní zátěž úřadu ECHO, který je nucen letos zaplatit přibližně 600 000 EUR na poplatcích za zpožděné platby, protože nemá prostředky na včasné uhrazení svých závazků.

S krizemi v Sýrii, Iráku, Jižním Súdánu, Středoafrické republice a jinde nyní humanitární potřeby dosáhly bezprecedentní úrovně. Vzhledem k současnému vývoji na Ukrajině je v této situaci naprosto zjevné, že úřadu ECHO je nutné poskytnout prostředky na platby, které potřebuje, aby mohl dostát svým závazkům.

V zájmu dětí, žen a mužů, kteří závisí na humanitární pomoci EU, musí Parlament důrazně požadovat, aby byla prohlubující se platební krize úřadu ECHO rychle vyřešena. Jen tak se bude úřad ECHO a jeho partneři moci plně soustředit na poskytování pomoci. Ačkoli jsem si vědoma obtíží, které jsou s tím spojeny, chtěla bych Váš výbor a zástupce Parlamentu v jednáních o rozpočtu s Radou požádat, abyste učinili vše pro nalezení vhodného řešení. Přitom je třeba používat i přiměřený morální nátlak.

Dovolte mi využít této příležitosti také k tomu, abych zdůraznila, že je velmi důležité stanovit prostředky na humanitární pomoc a rezervu na pomoc při mimořádných událostech (EAR) v rozpočtu na rok 2015 v rozumné a realistické výši. Je samozřejmě nezbytné vyřešit současný problém nahromaděných plateb a zajistit, aby se tato situace již neopakovala. Můj výbor přijal pozměňovací návrhy, kterými vrací částky v položkách na humanitární pomoc na úroveň uvedenou v návrhu rozpočtu a výrazně zvyšuje prostředky na platby v EAR. Pevně věřím, že Váš výbor bude ochoten tyto změny přijmout.

Jménem výboru DEVE Vám děkuji za Vaše úsilí. Pokud budete potřebovat pomoc a podporu, náš výbor vám ji ochotně poskytne.

S pozdravem

Linda McAvan


PŘÍLOHA III: Dopis Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Jean Arthuis

předseda

Rozpočtový výbor

ASP 09G205

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás ohledně opravného rozpočtu č. 3/2014, který byl na pořadu jednání Rozpočtového výboru dne 3. září 2014 (zpravodaj: Gérard Deprez).

Rád bych Vás konkrétně upozornil na článek 34 02 01 rozpočtu, v němž Evropská komise navrhuje zvýšit prostředky na platby v programu LIFE (o 6 milionů EUR).

Jak je Vám patrně známo, výbor ENVI přikládá programu LIFE, který je hlavním nástrojem provádění politiky EU v oblasti životního prostředí a klimatu, velký význam a považuje za velmi důležité, aby program fungoval řádně.

Výbor ENVI se rozhodl, že ke zprávě pana Depreze o návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 nebude vypracovávat stanovisko. Koordinátoři ENVI mě nicméně požádali, abych Vám písemně sdělil, že výbor trvá na zachování navrženého zvýšení prostředků na platby v článku 34 02 01.

Toto zvýšení je ve skutečnosti pouze důsledkem toho, že program „soukromého financování nástroje pro energetickou účinnost“ začal dříve, než se původně očekávalo. Činnost programu se rychle rozvíjí, takže určité platby bude nutné provést již v roce 2014.

Výbor ENVI doufá, že tato žádost bude ve výboru BUDG náležitě posouzena a že částka, kterou Komise navrhuje, nebude změněna.

S pozdravem

Giovanni La Via

Kopie: G. Deprez, zpravodaj


PŘÍLOHA IV: Dopis Výboru pro kulturu a vzdělávání

Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

Věc: Stanovisko výboru CULT k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014

Vážený pane předsedo,

v rámci přijímání návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 3/2014 byly specializované výbory požádány o svůj příspěvek ke zprávě. Vzhledem k omezením daným harmonogramem činnosti výboru a ke krátkým lhůtám Vám výbor CULT bohužel nemůže poskytnout formální stanovisko. Proto bych Vás chtěla požádat, abyste vzal v úvahu naše názory na NOR č. 3/2014, jak jsou uvedeny níže.

Jak předsedkyně výboru a zpravodajka pro rozpočet na rok 2015 jsem tento dopis konzultovala s výborem CULT. Názory v něm vyjádřené jsou v souladu s postojem výboru, jak jej opakovaně formuloval v průběhu přijímání rozpočtu na roky 2014 a 2015.

Pokud jde o Erasmus+, nedostatečná výše prostředků na platby se stala v posledních několika letech zásadním strukturálním problémem: už od roku 2011 neodpovídá úroveň plateb v ročních rozpočtech skutečným potřebám a musí být zvyšována formou opravných rozpočtů. Protože se tento program těší velkému zájmu veřejnosti a velké popularitě (stejně jako tomu bylo u jeho předchůdce, programu Celoživotního učení), hrozí, že bude značně poškozena jeho prestiž. Nedostatek prostředků může nakonec vést až k problémům při uplatňování programu, neboť projektové cykly individuální mobility, které program podporuje, jsou poměrně krátké, takže poměr mezi závazky a platbami by měl dosahovat minimálně 85 %.

Rozpočet na rok 2014 obsahoval předfinancování programu Erasmus+ ve výši 130 milionů EUR v prostředcích na závazky a předfinancování akcí Marie Skłodowska-Curie a Evropské výzkumné rady ve výši 200 milionů EUR. Cílem bylo poskytnout těmto programům dostatek prostředků v jejich počáteční fázi, aby byl zajištěn jejich hladký start. V případě programu Erasmus+ bylo také cílem přispět k boji proti nezaměstnanosti mládeže. Tyto dodatečné prostředky na závazky však nebyly v rozpočtu na rok 2014 kryty odpovídajícím objemem prostředků na platby.

Pokud nebudou poskytnuty odpovídající prostředky na platby z rozpětí pro nepředvídané události, jak se navrhuje v NOR 3/2014 (117 milionů EUR pro Erasmus+ a 90 milionů EUR pro akce Marie Skłodowska-Curie), nebude možné tyto dodatečné závazky splnit. Tím se vyšle evropským občanům nepříznivý politický signál.

NOR č. 3/2014 je proto třeba urychleně přijmout, má-li se napravit situace vzniklá v roce 2014. Aby bylo zajištěno bezproblémové provádění programu v roce 2014, je třeba odstranit schodek plateb v celkové výši 202 milionů EUR na Erasmus+ a 90 milionů EUR na akce Marie Skłodowska-Curie. Základní příčinu problému, totiž to, že výše plateb nestačí k pokrytí závazků, je však třeba napříště řešit v rámci standardního ročního rozpočtového procesu.

Výbor CULT se proto vyslovuje pro urychlené přijetí NOR č. 3/2014 s platbami ve výši stanovené Komisí.

Doufáme, že Rozpočtový výbor a jeho zpravodaj pan Gérard Deprez bude s těmito názory souhlasit a bude je moci začlenit do svého usnesení o NOR č. 3/2014.

S pozdravem

Silvia Costa

předsedkyně

Cc: Gérard DEPREZ, zpravodaj výboru BUDG pro opravný rozpočet č. 3/2014


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právní upozornění - Ochrana soukromí