Procedure : 2014/2036(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0069/2014

Indgivne tekster :

A8-0069/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0089

BETÆNKNING     
PDF 167kWORD 84k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen

(16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Gérard Deprez

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 BILAG I: SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET
 BILAG II: SKRIVELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET
 BILAG III: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED
 BILAG IV: SKRIVELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen

(16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, endeligt vedtaget den 20. november 2013(2),

–       der henviser til Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om betalingsbevillinger (fælles erklæring af 12. november 2013), som der blev opnået enighed om den 12. november 2013(3), samt Europa-Parlamentets og Kommissionens erklæring om betalingsbevillinger, som vedtaget i de samme fælles konklusioner,

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (FFR-forordningen)(4),

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5) (¢IIA¢),

–       der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(6),

–       der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2014, vedtaget af Kommissionen den 28. maj 2014 (COM(2014)0329),

–       der henviser til Kommissionens forslag om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2014, vedtaget den 28. maj 2014 (COM(2014)0328),

–       der henviser til de fælles konklusioner, vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014,

–       der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget ("FÆB") nr. 3/2014, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 og fremsendt til Parlamentet den samme dag (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–       der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

–       der henviser til skrivelse fra Udviklingsudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–       der henviser til skrivelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0069/2014),

A.     der henviser til, at der i forslag til ændringsbudget nr. 3/2014 til det almindelige budget for 2014, som oprindelig forelagt af Kommissionen, foreslås en opjustering af såvel overslaget over indtægter fra bøder og sanktioner og andre indtægter med 1 568 mio. EUR som af betalingsbevillingerne med 4 738 mia. EUR under udgiftsområde 1a, 1b, 2 og 4 i den flerårige finansielle ramme (FFR) med henblik på at dække betalingsbehov indtil årets udgang ved at indfri tidligere indgåede og løbende forpligtelser;

B.     der henviser til, at gennemførelsen af FFR for 2014-2020 blev indledt med et enormt efterslæb i betalingerne, med ubetalte regninger til et samlet beløb på ca. 23,4 mia. EUR ved udgangen af 2013 alene for samhørighedspolitikken og med uindfriede forpligtelser i størrelsesordenen 221,7 mia. EUR ved udgangen af 2013, dvs. 41 mia. EUR over, hvad der oprindeligt var forudset, da FFR for 2007-2013 blev vedtaget;

C.     der henviser til, at ud af det samlede FÆB nr. 3/2014 skal kun 99 mio. EUR dække programmer for 2014-2020 under samhørighedspolitikken, og resten vedrører afslutningen af programmerne for 2007-2013 (3,296 mia. EUR) samt betalingsbehov fra andre udgiftsområder (1,34 mia. EUR);

D.     der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen forpligtede sig gennem den fælles erklæring af 12. november 2013 til at sikre, at Unionen har de finansielle midler til at dække sine retlige forpligtelser i 2014 ved at sikre en ordnet udvikling af betalinger og ved at benytte sig af de forskellige fleksibilitetsmekanismer, der indgår i FFR-forordningen, herunder artikel 13 (margenen til uforudsete udgifter);

E.     der henviser til, at nogle delegationer i Rådet gav udtryk for forbehold med hensyn til anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i FÆB nr. 3/2014, hvilket af Parlamentet betragtes som ubegrundet og i modstrid med ånden i FFR-forordningen og IIA;

1.      noterer sig FÆB nr. 3/2014 som foreslået af Kommissionen;

2.      tilslutter sig de fælles konklusioner, som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014 med henblik på at godkende forhøjelser af betalingerne i 2014-budgettet på en række budgetposter op til et niveau på 4 246 mio. EUR, hvoraf 3 168 mio. EUR vil blive frigjort fra margenen til uforudsete udgifter for 2014;

3.      glæder sig især over forhøjelserne af betalingsbevillingerne under udgiftsområde 1a og udgiftsområde 4, der i vid udstrækning er bibeholdt i det endelige kompromis, der er gengivet i de fælles konklusioner af 8. december 2014;

4.      glæder sig over stigningen i betalingsbevillingerne til udgiftsområde 1b, som generelt er det område, der primært er berørt af de manglende betalinger i EU-budgettet; mener imidlertid, at dette er det absolutte minimum til at dække de faktiske behov frem til slutningen af 2014, og at det ikke vil være tilstrækkeligt til at løse den tilbagevendende ophobning af ubetalte regninger, der er forværret siden 2010-budgettet; minder i særdeleshed om, at størstedelen af regningerne under udgiftsområde 1b traditionelt forelægges af medlemsstaterne imod slutningen af hvert regnskabsår for at undgå eventuelle frigørelser som følge af anvendelse af N+2- og N+3-reglerne;

5.      støtter forslaget om at anvende margenen til uforudsete udgifter og understreger sin fortolkning af artikel 3, stk. 2, i FFR-forordningen, hvorefter betalingerne vedrørende særlige instrumenter skal opføres ud over lofterne; mener, at enhver anden fortolkning undergraver grundlaget for den politiske aftale om FFR for 2014-2020, nemlig den forståelse, at der bør gennemføres specifik og maksimal fleksibilitet for at sikre, at Unionen kan opfylde sine forpligtelser;

6.      minder om, at vedtagelsen af FÆB nr. 3/2014, FÆB 4/2014, FÆB 6/2014 og FÆB 8/2014 vil mindske behovet for medlemsstaternes BNI-bidrag med EUR 8 688 mio. EUR, og at det derfor fuldt ud vil kompensere for de yderligere betalingsbehov, der er anmodet om i FÆB nr. 3/2014, som vedtaget i de fælles konklusioner af 8. december 2014;

7.      godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2014;

8.      pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2014 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1.

(3)

Vedtagne tekster af 20. november 2013, P7_TA(2013)0472.

(4)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(5)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(6)

EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (24.9.2014)

til Budgetudvalget

om ændringsbudget nr. 3/2014: Indtægter fra bøder og renter – Indtægter fra tilbagestrømninger til FEMIP (Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab) – Omfordeling af bevillinger til Den Europæiske Fiskerifond – Stigning i betalingsbevillingerne til forpligtelser i forbindelse med tidligere års budgetter – Uforudsete omstændigheder i henhold til artikel 13 i FFR-forordningen – Personale i Kommissionen, Kontorerne, Regionsudvalget og hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2014/2036(BUD))

Ordfører for udtalelse: Jan Marian Olbrycht

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  finder, at betalingsefterslæbet under udgiftsområde 1b, som vedvarende er steget de seneste år, er uacceptabelt, idet det ved udgangen af 2013 nåede op på 23,4 mia. EUR; minder om, at det var væsentligt højere end Kommissionens overslag for samme periode og forventes at være endnu højere ved udgangen af 2014;

2.  støtter Kommissionens forslag til FÆB 3/2014, hvori der anmodes om en forhøjelse af betalingsbevillingerne, og hvori det foreslås at anvende alle de instrumenter, der er til rådighed, med henblik på at afhjælpe manglende betalinger på tværs af alle udgiftsområder; glæder sig især over tildelingen af over 70 % af det beløb, der er anmodet om, til udgiftsområde 1b, som generelt er det område, der primært er berørt af de manglende betalinger i EU's budget;

3.  er af den opfattelse, at det er afgørende, at FÆB 3/2014 vedtages hurtigst muligt uden ændringer, idet vedtagelsen af dette har stor indvirkning på budgettet for 2015;

4.  mener, at det foreslåede FÆB 3/2014 kun i begrænset omfang bidrager til reduceringen af betalingsefterslæbet i EU-budgettet, og understreger, at det ikke løser problemet, som er af strukturel og politisk karakter; opfordrer Kommissionen til at finde en langsigtet løsning i denne henseende og opfordrer Kommissionen og Rådet til at anvende alle fleksibilitetsinstrumenter inden for FFR for yderligere at reducere problemet i mellemtiden;

5.  opfordrer Kommissionen til at foretage en fuldstændig og rettidig vurdering af betalingssituationen under udgiftsområde 1b og regelmæssigt rapportere tilbage til Parlamentet om den forventede udvikling i betalinger under dette område, især vedrørende Kommissionens faktiske anvendelse af fristen på 60 kalenderdage for modtagne betalingsanmodninger.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.9.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

3

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


BILAG I: SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET

Jean Arthuis

Formand

Budgetudvalget

Om:        Forslag til ændringsbudget nr. 3

Kære kollega

Først og fremmest tillykke med Deres udnævnelse til formand for BUDG-udvalget, jeg ser meget frem til vores samarbejde. Jeg skriver til Dem med hensyn til det aktuelle forslag til et tredje ændringsbudget for 2014 for at give udtryk for min støtte til det forslag, Kommissionens har fremsat, især med hensyn til de yderligere betalingsbevillinger til instrumentet for stabilitet og fred og til det nye europæiske naboskabsinstrument, og foreslår en tilpasning af tallene.

Kommissionen forslog i april at overføre midler under udgiftsområde 4, men undlod at medtage en forhøjelse af betalingerne til instrumentet for stabilitet og fred i sit forslag. Dette er nu gjort gennem forslaget til ændringsbudget nr. 3 med en forhøjelse på 51 mio. EUR. Imidlertid vil 15 mio. EUR ud af disse 51 mio. EUR øjeblikkeligt blive brugt til tilbagebetaling af en midlertidig overførsel fra budgettet for FUSP (beløbet er anvendt til valgobservation i Ukraine på grund af instrumentet for stabilitet og freds manglende betalingsbevillinger), hvilket vil betyder, at der blot vil være 36 mio. EUR tilbage i nye ressourcer. Dette er desværre utilstrækkeligt til at dække nødvendige udgifter under instrumentet til fremme af stabilitet og fred i år. Vi vil derfor forslå, at instrumentet til fremme af stabilitet og fred midler forhøjes med 70 mio. EUR. Jeg opfordrer Dem indtrængende til at sikre, at disse midler stilles til rådighed hurtigst muligt, idet situationen er meget kritisk for et instrument, der er af afgørende betydning for udøvelsen af EU's udenrigspolitik, navnlig hasteforanstaltninger for Ukraine, Syrien, Irak, Palæstina, Den Centralafrikanske Republik og Sydsudan.

Jeg vil i den forbindelse også gerne udtrykke min støtte til, at margenen til uforudsete udgifter anvendes til at finansiere de indledende udgifter, der er nødvendige for at yde tilstrækkelig budgetstøtte til Ukraine under instrumentet til fremme af stabilitet og fred. Jeg håber inderligt, at BUDG-udvalget vil gøre sit yderste for at sikre, at der ydes tilstrækkelige midler til vores partner på dette kritiske tidspunkt. Situationen i Ukraine kan absolut karakteriseres som en uforudset omstændighed, som der ikke er budgetteret med under FFR.

Med venlig hilsen

Elmar Brok


BILAG II: SKRIVELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

ASP 9G205

Bruxelles

Om: Betalingskrisen for så vidt angår humanitære bistandsaktioner

Kære Jean Arthuis

Som De sikkert er klar over, gør Rådets manglende vilje til at godkende forslaget til ændringsbudget (FÆB) 3 til EU's budget 2014 det endnu vanskeligere for Kommissionens Kontor for Humanitær Bistand, ECHO at undgå at afbryde, nedsætte og annullere bistandsaktiviteter. Jeg skriver til Dem for at gøre opmærksom på mit udvalgs alvorlige bekymring, som jeg mener bør deles med alle i denne situation.

Konsekvenserne af en afbrydelse af humanitær bistandshjælp kan naturligvis ikke sammenlignes med konsekvenserne af afbrydelse af andre EU-aktiviteter. Humanitær bistand er ofte bogstavelig talt et spørgsmål om liv eller død. Budgetbeslutninger om humanitær bistand bør derfor ikke forsinkes, men de bør særbehandles, når det er nødvendigt.

Det fortsatte fravær af et svar fra Rådet for så vidt angår forslaget til FÆB 3, som Kommissionen fremsatte i maj tyder på, at afgørende midler til humanitær bistand holdes tilbage med henblik på indgåelse af en aftale om hele EU-budgettet for næste år. Dette er ikke en ansvarlig måde at håndtere humanitær bistand på og heller ikke en sund måde at forvalte knappe ressourcer på. Det øger ECHO's admistrative arbejdsbyrde betydeligt og tvinger ECHO til at bruge nær ved 600 000 EUR på morarenter i år, idet ECHO ikke har de nødvendig midler til at betale regninger til tiden.

De globale humanitære behov har med kriser i Syrien, Irak, Sydsudan, Den Centralafrikanske Republik og andre steder nået et hidtil uset niveau. I den aktuelle situation og med den nuværende udvikling i Ukraine er det indlysende, at ECHO skal gives de betalingsbevillinger, det har brug for for at opfylde sine forpligtelser.

Af hensyn til de børn, kvinder og mænd, der er afhængige af EU's humanitære nødhjælp, og af hensyn til ECHO's og dets gennemførelsespartneres mulighed for at fokusere på at yde denne nødhjælp er det nødvendigt, at Parlamentet insisterer på en hurtig løsning på ECHO's stadig alvorligere betalingskrise. Jeg er klar over vanskelighederne, men vil gerne opfordre Deres

udvalg og Parlamentets repræsentanter i budgetforhandlingerne med Rådet til at gøre deres yderste for at opnå en løsning, herunder ved at udøve et passende moralsk pres.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at understrege vigtigheden af at fastsætte bevillingerne til nødhjælpsreserven (EAR) i EU's budget for 2015 på et fornuftigt og realistisk niveau. Det er naturligvis nødvendigt, at rette op på det nuværende efterslæb i betalingerne, og sikre at problemet ikke opstår igen i fremtiden. Mit udvalg her vedtaget ændringsforslag, der genopfører beløbene i budgetforslaget under budgetposterne om humanitær bistand og forhøjer betalingsbevillingerne til EAR betydeligt. Jeg håber inderligt, at Deres udvalg vil godkende disse ændringer.

DEVE-udvalget takker Dem for deres indsats og er rede til at yde støtte, hvis og når dette er nødvendigt.

Med venlig hilsen

Linda McAvan.


BILAG III: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

ASP 9G205

Kære formand

Jeg skriver til Dem vedrørende ændringsbudget nr. 3/2014, som har været på Budgetudvalgets dagsorden af 3. september 2014 (ordfører: Gérard Deprez).

Jeg vil især gerne henlede Deres opmærksomhed på artikel 34 02 01, hvor Kommissionen forslår en forhøjelse (med 6 mio. EUR) af betalingsbevillingerne for LIFE-programmet.

Som De måske er måske klar over, har LIFE, som er EU's nøgleinstrument i forbindelse med gennemførelsen af dets miljø- og klimapolitik, en yderst central plads i ENVI-udvalget bekymringer, og vi er af den opfattelse, at det er meget vigtigt, at programmet fungerer.

Selvom ENVI-udvalget besluttede ikke at udarbejde en udtalelse til Deprez' betænkning om ændringsbudget nr. 3/2014, har koordinatorerne i ENVI-udvalget bedt mig skrive til Dem for at insistere på, at den foreslåede forhøjelse på 6 mio. EUR i betalingsbevillinger for artikel 34 02 01 bibeholdes.

Denne forhøjelse skyldes, at ordningen "Instrumentet til privatfinansiering af energieffektivitet" er blevet lanceret tidligere end oprindeligt forventet, idet arbejdet hermed er gået hurtigt fremad og visse betalinger vil være nødvendige allerede i 2014.

ENVI-udvalget håber, at denne anmodning vil blive overvejet behørigt i BUDG-udvalget, og at det beløb, Kommissionen har foreslået, forbliver uændret.

Med venlig hilsen

Giovanni La Via.

Kopi til: G. Deprez, ordfører


BILAG IV: SKRIVELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

Om: CULT-udvalgets holdning til ændringsbudget 3/2014

Kære Jean Arthuis

Som et led i proceduren om forslag til ændringsbudget (FÆB) 3/2014, er de specialiserede udvalg blevet bedt om at bidrage til betænkningen om FÆB 3/2014. CULT-udvalget vil på grund af begrænsninger i sin interne tidsplan og de frister, der er fastsat, ikke være i stand til at sende Dem en formel udtalelse. Jeg vil derfor gerne bede Dem overveje følgende sammenfatning af vores synspunkter for så vidt angår FÆB 3/2014.

I min egenskab af formand og ordfører for budgettet for 2015 har jeg hørt CULT-udvalget om denne skrivelse, der afspejler de synspunkter, som CULT konsekvent har givet udtryk for under budgetprocedurerne for budgettet 2014 og budgettet for 2015.

Med hensyn til Erasmus+ er utilstrækkelige betalingsniveauer blevet et alvorligt strukturelt problem i løbet af de seneste år. Siden 2011 har betalingsniveauerne i de årlige budgetter ikke modsvaret de reelle betalingsbehov og nødvendiggjort ændringsbudgetter. I betragtning af programmets (og dets forgænger, programmet for livslang lærings) høje synlighed og popularitet, kan dette i høj grade skade programmets omdømme. Manglende tilstrækkelige midler kan føre til problemer med gennemførelsen af programmet, idet projektforløbene for individuel mobilitet, som programmet støtter, er korte, og forholdet mellem forpligtelser og betalinger mindst bør udgøre 85 %.

Endvidere var formålet med forhåndstildelingen af 130 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til Erasmus+ og af 200 mio. EUR til Horisont 2020 (til Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter og Det Europæiske Forskningsråd) i budgettet fra 2014 at sikre en problemfri igangsættelse med tilstrækkelig bevillinger og, for så vidt angår Erasmus+, at bidrage til bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed. Disse yderligere forpligtelser blev desværre ikke fulgt op af tilsvarende betalingsbevillinger i budgettet for 2014.

Uden de tilsvarende betalingsbevillinger fra den margen til uforudsete udgifter, der blev foreslået i FÆB 3/2014 - 117 mio. EUR for Erasmus+ og 90 mio. EUR for Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter - kan de yderlige forpligtelser ikke gennemføres, hvilket sender et forkert politisk signal til Europas borgere.

En hurtig vedtagelse af FÆB 3/2014 er derfor afgørende for at rette op på situationen for 2014 og sikre en smidig gennemførelse af programmet i 2014 ved at opveje et betalingsbehov på i alt 202 mio. EUR for Erasmus + og 90 mio. EUR for Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter. I fremtiden bør årsagen til problemet - betalingsniveauer, der ikke er tilstrækkelige til at opfylde forpligtelserne - behandles under den almindelige årlige budgetprocedure.

CULT-udvalget støtter derfor en hurtig vedtagelse af FÆB 3/2014 med det betalingsniveau, som Kommissionen forestillede sig.

Vi håber, at Budgetudvalget og dets ordfører, Gérard Deprez, vil tilslutte sig disse synspunkter, og vil kunne medtage dem i deres beslutning om FÆB 3/2014.

Med venlig hilsen

Silvia Costa.

Formand

c.c.: Gérard DEPREZ, ordfører for BUDG-udvalget om ændringsbudget 3/2014


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik