Διαδικασία : 2014/2036(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0069/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0069/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0089

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 190kWORD 114k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή

(16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Gérard Deprez

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή

(16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών (κοινή δήλωση της 12ης Νοεμβρίου 2013), όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 12ης Νοεμβρίου 2013(3), καθώς και τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, όπως συμφωνήθηκε στα ίδια κοινά συμπεράσματα,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) («κανονισμός για το ΠΔΠ»),

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5) («IIA»),

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.3/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Μαΐου 2014 (COM(2014)0329),

–        έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014 (COM(2014)0328),

–       έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 3/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0069/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 3/2014 επί του γενικού προϋπολογισμού 2014 όπως παρουσιάστηκε αρχικά από την Επιτροπή, προτείνει να αυξηθούν τόσο οι προβλέψεις σχετικά με έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και ποινές καθώς και άλλα έσοδα κατά 1,568 δισεκατομμύρια EUR όσο και οι πιστώσεις πληρωμών κατά 4,738 δισεκατομμύρια EUR στους τομείς 1α, 1β, 2 και 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών σε πληρωμές μέχρι το τέλος του έτους καλύπτοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από παρελθούσες και τρέχουσες αναλήψεις υποχρεώσεων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ΠΔΠ 2014-2020 ξεκίνησε με τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών, με ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους 23,4 δισεκατομμυρίων EUR περίπου στα τέλη του 2013 μόνο για την πολιτική συνοχής και με επίπεδο υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) ανερχόμενο σε 221,7 δισεκατομμύρια EUR την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 41 δισεκατομμύρια EUR περισσότερα από το ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί όταν συμφωνήθηκε το ΠΔΠ 2007-2013·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από το συνολικό ΣΔΠ αριθ. 3/2014, μόνο 99 εκατομμύρια EUR προορίζονται να καλύψουν προγράμματα της περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, το υπόλοιπα ποσά αφορούν το κλείσιμο των προγραμμάτων 2007-2013 (3,296 δισεκατομμύρια EUR) και ανάγκες πληρωμών που απορρέουν από άλλους τομείς (1,34 δισεκατομμύρια EUR)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύτηκαν μέσω της κοινής δήλωσης της 12ης Νοεμβρίου 2013 να εξασφαλίσουν ότι η Ένωση διαθέτει τα οικονομικά μέσα για να καλύψει τις νομικές υποχρεώσεις της το 2014, διασφαλίζοντας την εύρυθμη εξέλιξη των πληρωμών και κάνοντας χρήση των διαφόρων μηχανισμών ευελιξίας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 13 (περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες)·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014, οι οποίες θεωρούνται από το Κοινοβούλιο αβάσιμες και ασύμβατες με το πνεύμα του κανονισμού για το ΠΔΠ και τη διοργανική συμφωνία·

1.      λαμβάνει υπό σημείωση το ΣΔΠ αριθ. 3/2014, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή·

2.      επιδοκιμάζει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με στόχο να ενισχυθούν οι πληρωμές στον προϋπολογισμό του 2014 όσον αφορά ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού κατά 4,246 δισεκατομμύρια EUR, από τα οποία τα 3,168 δισεκατομμύρια EUR θα κινητοποιηθούν μέσω του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014·

3.      εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για τις αυξήσεις στις πιστώσεις πληρωμών των τομέων 1α και 4 του προϋπολογισμού, οι οποίες παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανέπαφες στον τελικό συμβιβασμό που αποτυπώνεται στα κοινά συμπεράσματα της 8ης Δεκεμβρίου 2014·

4.      επιδοκιμάζει την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών του τομέα 1β που είναι εκείνος που πλήττεται κατά κύριο λόγο από την έλλειψη πληρωμών στον προϋπολογισμό της Ένωσης γενικά· θεωρεί ωστόσο ότι τα παραπάνω συνιστούν τις απολύτως στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την κάλυψη των σημερινών αναγκών έως τα τέλη του 2014 και δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των αλλεπάλληλων φαινομένων χιονοστιβάδας που έχουν προκαλέσει οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί οι οποίοι παρουσιάζουν αύξηση από τον προϋπολογισμό του 2010 και μετά· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι ο κύριος όγκος των τιμολογίων δυνάμει του τομέα 1β υποβάλλεται κατά κανόνα από τα κράτη μέλη προς το τέλος κάθε οικονομικού έτους με σκοπό να προληφθεί πιθανή αποδέσμευση πιστώσεων λόγω της εφαρμογής των κανόνων Ν+2 και Ν+3·

5.      υποστηρίζει την πρόταση για κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες και υπογραμμίζει την ερμηνεία του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ, σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές που σχετίζονται με τα ειδικά μέσα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια· πιστεύει ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία υπονομεύει τη βάση για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020, και συγκεκριμένα την ομόφωνη άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί ειδική και μέγιστη ευελιξία, ώστε να μπορέσει η Ένωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της·

6.      υπενθυμίζει ότι η έγκριση των ΣΔΠ αριθ. 3/2014, ΣΔΠ αριθ. 4/2014, ΣΔΠ αριθ. 6/2014 και ΣΔΠ αριθ. 8/2014 θα μειώσει το μερίδιο της συνεισφοράς των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ κατά 8,688 δισεκατομμύρια EUR και συνεπώς θα αντισταθμίσει πλήρως τις πρόσθετες ανάγκες σε πληρωμές που απορρέουν από το ΣΔΠ 3/2014, όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 8ης Δεκεμβρίου 2014·

7.      εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 51, 20.2.2014, σ. 1.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν της 20ής Νοεμβρίου 2013, P7_TA(2013)0472.

(4)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(5)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (24.9.2014)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα από πρόστιμα και τόκους - έσοδα από επιστροφές και αποπληρώσεις στον FEMIP (ευρωμεσογειακός φορέας επενδύσεων και εταιρικής σχέσης) - Ανακατανομή πιστώσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε προηγούμενους ετήσιους προϋπολογισμούς - Απρόβλεπτες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού για το ΠΔΠ - Προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γραφεία, Επιτροπή των Περιφερειών και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(2014/2036(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jan Marian Olbrycht

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  θεωρεί ότι η υστέρηση των πληρωμών στον τομέα 1β, η οποία παρουσιάζει διαρκή αύξηση τα τελευταία χρόνια, είναι απαράδεκτη δεδομένου ότι στο τέλος του 2013 είχε φτάσει στο ύψος των 23,4 δισεκατομμυρίων EUR · υπενθυμίζει ότι το ποσό αυτό υπερβαίνει σημαντικά τις προβλέψεις της Επιτροπής για την ίδια περίοδο και αναμένεται να είναι ακόμα υψηλότερο στο τέλος του τρέχοντος έτους·

2.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, που περιλαμβάνεται στο ΣΔΠ 3-2014, για αύξηση των πληρωμών, και προτείνει τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για την αντιμετώπιση της έλλειψης πιστώσεων πληρωμών σε όλους τους τομείς· εκφράζει ειδικότερα την επιδοκιμασία του για τη διάθεση ποσοστού μεγαλύτερου από 70% του ποσού που έχει ζητηθεί στον τομέα 1β, ο οποίος πάσχει περισσότερο από τη γενικότερη έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

3.  θεωρεί επιτακτικό να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν, χωρίς τροποποιήσεις, το ΣΔΠ 3/2014, δεδομένου ότι η έγκρισή του έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2015·

4.  θεωρεί ότι το προτεινόμενο ΣΔΠ 3/2014 συμβάλλει σε μικρό μόνο βαθμό στη μείωση της υστέρησης πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι δεν λύνει το πρόβλημα, το οποίο είναι διαρθρωτικής και πολιτικής φύσης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μακροπρόθεσμη λύση για το πρόβλημα αυτό, και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν όλα τα μέσα ευελιξίας που προβλέπει το ΠΔΠ, για την περαιτέρω μείωση του προβλήματος στο μεταξύ·

5.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη και έγκαιρη αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά τις πληρωμές του τομέα 1β και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη των πληρωμών του συγκεκριμένου τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή από την Επιτροπή, της προθεσμίας 60 ημερών για τις λαμβανόμενες αιτήσεις πληρωμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.9.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Μαρία Σπυράκη, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Искра Михайлова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κ. Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Θέμα:     Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3

Αγαπητέ συνάδελφε,

Καταρχάς, συγχαρητήρια για τον διορισμό σας στη θέση του προέδρου της επιτροπής BUDG, προσβλέπω με ιδιαίτερη χαρά στη συνεργασία μαζί σας. Σας γράφω σχετικά με το τρίτο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2014 που προτάθηκε πρόσφατα, προκειμένου να εκφράσω τη στήριξή μου προς τις προτάσεις της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) και τον ΕΜΓ, και προκειμένου να προτείνω μία προσαρμογή των αριθμητικών στοιχείων.

Τον Απρίλιο, η Επιτροπή πρότεινε τη μεταφορά κονδυλίων εντός του τομέα 4, αλλά παρέλειψε να συμπεριλάβει στην πρότασή της ενίσχυση των πληρωμών για τον IcSP. Η ενίσχυση αυτή περιλήφθηκε στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 και ισούται με 51 εκατομμύρια EUR. Ωστόσο, 15 από αυτά τα 51 εκατομμύρια EUR θα καταναλωθούν αμέσως, καθώς θα καλύψουν την επιστροφή μιας προσωρινής μεταφοράς από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ (το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση των εκλογών στην Ουκρανία, λόγω της έλλειψης ιδίων πιστώσεων πληρωμών για τον IcSP) με αποτέλεσμα να υπολείπονται μόνο 36 εκατομμύρια EUR νέων πόρων. Δυστυχώς, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών στο πλαίσιο του IcSP για το έτος αυτό. Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να προτείνουμε η ενίσχυση για τον IcSP να αντιστοιχεί σε 70 εκατομμύρια EUR. Σας ζητώ μετ’ επιτάσεως να εξασφαλίσετε την παροχή αυτών των κονδυλίων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθότι η κατάσταση στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και αφορά ένα μέσο που έχει ζωτική σημασία για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων για την επείγουσα αντιμετώπιση των κρίσεων στην Ουκρανία, τη Συρία, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Νότιο Σουδάν.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα επίσης να εκφράσω την υποστήριξή μου όσον αφορά την άντληση κονδυλίων από το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι αρχικές δαπάνες που απαιτούνται για να χορηγηθεί επαρκής δημοσιονομική στήριξη στην Ουκρανία στο πλαίσιο του ΕΜΓ. Είμαι πεπεισμένος ότι η επιτροπή BUDG θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση στην χώρα εταίρο μας αυτήν την κρίσιμη στιγμή. Η κατάσταση στην Ουκρανία μπορεί κατά πάσα πιθανότητα να χαρακτηριστεί ως απρόβλεπτη περίσταση για την οποία δεν έχουν προβλεφθεί κονδύλια στο πλαίσιο του ΠΔΠ.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Elmar Brok


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ. Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ASP 9G205

Βρυξέλλες

Θέμα: Η κρίση πληρωμών για τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Όπως θα σας είναι αναμφίβολα ήδη γνωστό, η απροθυμία του Συμβουλίου να εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 3 επί του προϋπολογισμού 2014 της ΕΕ δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο την προσπάθεια της υπηρεσίας ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής (ECHO) να αποφύγει την αποδιοργάνωση, τη συρρίκνωση και την ακύρωση δραστηριοτήτων παροχής βοήθειας. Σας γράφω για να επισημάνω τις σοβαρές ανησυχίες της επιτροπής μου για αυτήν την κατάσταση, οι οποίες πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ανησυχίες όλων μας.

Οι συνέπειες των διαταραχών στην χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας δεν μπορούν βεβαίως να συγκριθούν με τις διαταραχές που αφορούν άλλες δραστηριότητες της ΕΕ: η ανθρωπιστική βοήθεια είναι συχνά ζήτημα ζωής ή θανάτου. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να καθυστερεί η λήψη αποφάσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό, αλλά αντίθετα να χαίρει ειδικής μεταχείρισης εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Η εξακολουθητική ολιγωρία του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση για το ΣΔΠ αριθ. 3 που υπέβαλε η Επιτροπή έχει ως αποτέλεσμα, για μία ακόμη φορά, τα κονδύλια για την κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια να κρατούνται ουσιαστικά ως όμηροι έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το επόμενο έτος. Η παραπάνω κατάσταση δεν συνιστά ούτε υπεύθυνο τρόπο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής βοήθειας, ούτε και ορθή τακτική διαχείρισης των ισχνών πόρων. Αντίθετα αυξάνει σημαντικά το διοικητικό φόρτο εργασίας της ECHO και την υποχρεώνει να αναλώσει περίπου 600 000 EUR σε τόκους υπερημερίας του τρέχοντος έτους, καθότι δεν διαθέτει τα χρήματα για να πληρώνει τους λογαριασμούς της εμπρόθεσμα.

Λόγω των κρίσεων στη Συρία, το Ιράκ, το Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και αλλού, οι παγκόσμιες ανθρωπιστικές ανάγκες έχουν φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο. Δεδομένης της κατάστασης αυτής και με δεδομένες τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, είναι πλέον προφανές ότι η ECHO πρέπει λάβει τις πιστώσεις πληρωμών που χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.

Για χάρη των παιδιών, των γυναικών και των ανδρών που εξαρτώνται από την ανθρωπιστική αρωγή της ΕΕ, καθώς και από την ικανότητα της ECHO και των υπεύθυνων για την υλοποίηση εταίρων της να εστιάζουν αποκλειστικά στην παροχή αυτής της αρωγής, το Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει ώστε να δοθεί ταχεία λύση στην επιδεινούμενη κρίση που πλήττει τις πληρωμές της ECHO. Αντιλαμβάνομαι τις δυσχέρειες, αλλά θα ήθελα να παροτρύνω τόσο την επιτροπή σας όσο και τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με τον προϋπολογισμό να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη λύσης, ακόμη και μέσω της άσκησης της κατάλληλης ηθικής πίεσης.

Εξάλλου, με την ευκαιρία αυτή, ας μου επιτραπεί να υπογραμμίσω τη σημασία της οριστικοποίησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το 2015 για την ανθρωπιστική βοήθεια και το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (ΑΕΒ) σε λογικό και ρεαλιστικό επίπεδο. Είναι βεβαίως αναγκαίο να καταβληθούν οι καθυστερημένες πληρωμές και να αποφευχθεί η επανεμφάνιση του ίδιου προβλήματος στο μέλλον. Η επιτροπή της οποίας προεδρεύω έχει εγκρίνει τροπολογίες που επαναφέρουν τα ποσά που προβλέπονταν στο σχέδιο προϋπολογισμού για τις γραμμές της ανθρωπιστικής βοήθειας και αυξάνουν σημαντικά τις πιστώσεις πληρωμών στο ΑΕΒ. Ελπίζω η επιτροπή σας να είναι πρόθυμη να εγκρίνει τις εν λόγω τροπολογίες.

Η επιτροπή DEVE σας ευχαριστεί για τις προσπάθειες που καταβάλλετε και είναι πρόθυμη να σας παρέχει τη στήριξή της εάν και όποτε χρειαστεί.

Με τιμή,

Linda McAvan


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κ. Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας γράφω σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 3/2014 που είχε εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 (εισηγητής: ο κ. Gérard Deprez).

Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο άρθρο 34 02 01 του προϋπολογισμού στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση (κατά 6 εκατομμύρια EUR) των πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα LIFE.

Όπως θα γνωρίζετε ίσως, το πρόγραμμα LIFE που αποτελεί το κύριο μέσο της ΕΕ για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής, βρίσκεται στο επίκεντρο των προβληματισμών της επιτροπής ENVI, η οποία τη λειτουργία του πολύ σημαντική.

Παρόλο που η επιτροπή ENVI αποφάσισε να μην συντάξει γνωμοδότηση για την έκθεση του κ. DEPREZ σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 3/2014, οι συντονιστές της μου ζήτησαν να σας απευθύνω επιστολή προκειμένου να υποστηρίξω σθεναρά τη διατήρηση της προτεινόμενης αύξησης ύψους 6 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών για το άρθρο 34 02 01 του προϋπολογισμού.

Η αύξηση οφείλεται, στην πραγματικότητα, στο γεγονός ότι το «μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση» δρομολογήθηκε νωρίτερα από ότι αναμενόταν, καθώς οι εργασίες του προχώρησαν γρήγορα, με αποτέλεσμα ορισμένες πληρωμές να πρέπει να καταβληθούν ήδη το 2014.

Η επιτροπή ENVI ευελπιστεί ότι το αίτημα αυτό θα ληφθεί δεόντως υπόψη από την επιτροπή BUDG και ότι το ποσό που προτείνει η Επιτροπή να παραμείνει αμετάβλητο.

Με τιμή,

Giovanni La Via

Κοινοποίηση: κ. Deprez, εισηγητής


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κ. Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Θέμα: Θέση της επιτροπής CULT επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Ως μέρος της διαδικασίας σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 3/2014, οι εξειδικευμένες επιτροπές καλούνται να παράσχουν τη συμβολή τους στην έκθεση σχετικά με το ΣΔΠ 3/2014. Λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό χρονοδιάγραμμα της επιτροπής CULT και τις ταχθείσες προθεσμίες, η επιτροπή μας δεν θα μπορέσει να σας παράσχει τη γνωμοδότησή της στη δέουσα μορφή της. Για τον λόγο αυτό σας ζητώ να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία που συνοψίζουν τις απόψεις μας σχετικά με το ΣΔΠ 3/2014.

Υπό την ιδιότητά μου ως προέδρου και εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2015, ζήτησα τη γνώμη της επιτροπής CULT σχετικά με την παρούσα επιστολή, η οποία αντικατοπτρίζει τις απόψεις που η επιτροπή CULT έχει εκφράσει επανειλημμένως κατά τη διάρκεια των διαδικασιών για τους προϋπολογισμούς των ετών 2014 και 2015.

Όσον αφορά το Erasmus+, τα ανεπαρκή επίπεδα πληρωμών αποτελούν σημαντικό διαρθρωτικό πρόβλημα κατά τα τελευταία έτη: από το 2011, τα επίπεδα πληρωμών στους ετήσιους προϋπολογισμούς δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πληρωμών, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η κατάρτιση διορθωτικών προϋπολογισμών. Δεδομένης της μεγάλης προβολής και της δημοτικότητας του προγράμματος (καθώς και του προκατόχου του, του προγράμματος διά βίου μάθησης), υπάρχει κίνδυνος η φήμη του να ζημιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η έλλειψη κατάλληλων πόρων μπορεί τελικά να οδηγήσει σε προβλήματα υλοποίησης του προγράμματος, δεδομένου ότι οι κύκλοι των έργων για την ατομική κινητικότητα που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα είναι σύντομοι και η αναλογία ανάμεσα σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές θα πρέπει να ισούται με 85% τουλάχιστον.

Επιπλέον, η εμπροσθοβαρής καταβολή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 130 εκατομμυρίων EUR για το Erasmus+ και 200 εκατομμυρίων EUR για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) στον προϋπολογισμό του 2014 είχε ως σκοπό να επιτρέψει στα εν λόγω προγράμματα να ξεκινήσουν ομαλά με επαρκείς πιστώσεις και, στην περίπτωση του Erasmus+, τη συνδρομή στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ωστόσο, οι εν λόγω πρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων δεν στηρίχθηκαν από τις αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2014.

Χωρίς τις αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών από το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες που προτείνονται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2014 (117 εκατομμύρια EUR για το Erasmus+ και 90 εκατομμύρια EUR για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie) δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι συμπληρωματικές αναλήψεις υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να αποστέλλεται λανθασμένο πολιτικό μήνυμα στους πολίτες της Ευρώπης.

Η ταχεία έγκριση του ΣΔΠ 3/2014, είναι, κατά συνέπεια, σημαντική για να διορθωθεί η κατάσταση για το 2014 και να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος το 2014, καθότι θα αντισταθμίσει την ανεπάρκεια των πληρωμών συνολικού ύψους 202 εκατομμυρίων EUR για το Erasmus + και 90 εκατομμυρίων EUR για το πρόγραμμα Marie- Skłodowska-Curie. Ωστόσο, στο μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του –τουτέστιν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επίπεδα πληρωμών που δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναλήψεων υποχρεώσεων – στο πλαίσιο της συνήθους ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού.

Η επιτροπή CULT τάσσεται, κατά συνέπεια, υπέρ της ταχείας έγκρισης του ΣΔΠ 3/2014, με το επίπεδο των πληρωμών που προβλέπει η Επιτροπή.

Ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών και ο εισηγητής της κ. Gérard Deprez θα εγκρίνουν τις παραπάνω απόψεις και ότι θα μπορέσουν να τις εντάξουν στο ψήφισμα σχετικά με το ΣΔΠ 3/2014.

Με τιμή,

Silvia Costa

Πρόεδρος

Κοινοποίηση: κ. Gérard DEPREZ, εισηγητή της επιτροπής BUDG για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Nils Torvalds, Сергей Станишев

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου