Menettely : 2014/2036(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0069/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0069/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0089

MIETINTÖ     
PDF 150kWORD 85k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Gérard Deprez

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIITE I: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE II: KEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE III: YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE IV: KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–       ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(2),

–       ottaa huomioon parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman maksumäärärahoista (12. marraskuuta 2013 annettu yhteinen lausuma), sellaisena kuin se on hyväksyttynä 12. marraskuuta 2013 annetuissa yhteisissä päätelmissä(3), sekä Euroopan parlamentin ja komission lausuman maksumäärärahoista, sellaisena kuin se on hyväksyttynä kyseisissä yhteisissä päätelmissä,

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4),

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5),

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(6),

–       ottaa huomioon komission 28. toukokuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2014 (COM(2014)0329),

–        ottaa huomioon komission 28. toukokuuta 2014 antaman ehdotuksen ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2014 (COM(2014)0328),

–       ottaa huomioon parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 hyväksymät yhteiset päätelmät,

–       ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan lisätalousarvioesitykseen nro 3/2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–       ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon kehitysvaliokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0069/2014),

A.     ottaa huomioon, että komission alun perin antamassa lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 varainhoitovuoden 2014 yleiseen talousarvioon ehdotettiin, että sakoista, uhkasakoista ja seuraamusmaksuista saatavia tuloja ja muita tuloja koskevaa ennustetta kasvatetaan 1 568 miljoonalla eurolla ja maksumäärärahoja lisätään 4 738 miljoonalla eurolla monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeissa 1 a, 1 b, 2 ja 4, jotta katettaisiin rahoitustarpeet vuoden loppuun asti ja täytettäisiin näin aikaisemmista ja nykyisistä sitoumuksista johtuvat velvoitteet;

B.     huomauttaa, että vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanon alkaessa maksattamatta olevia maksumäärärahoja oli kertynyt valtavasti, sillä vuoden 2013 lopussa yksin koheesiopolitiikan laskuja oli rästissä noin 23,4 miljardia euroa ja maksattamatta olevia sitoumuksia 221,7 miljardia euroa eli 41 miljardia euroa enemmän kuin vuosia 2007–2013 koskevaa monivuotista rahoituskehystä hyväksyttäessä oli alun perin arvioitu;

C.     toteaa, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2014 kokonaismäärästä vain 99 miljoonaa euroa on tarkoitettu koheesiopolitiikan ohjelmiin kaudella 2014–2020 ja loppuosa liittyy kauden 2007–2013 ohjelmien loppuunsaattamiseen (3,296 miljardia euroa) ja muista otsakkeista johtuviin maksutarpeisiin (1,34 miljardia euroa);

D.     toteaa, että parlamentti, neuvosto ja komissio sitoutuivat 12. marraskuuta 2013 annetussa yhteisessä lausumassa huolehtimaan siitä, että unionin käytettävissä on varoja, joiden avulla se voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa vuonna 2014, varmistamalla maksumäärärahojen hallitun kehityksen ja käyttämällä tarvittaessa monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen, muun muassa sen 13 artiklaan (ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara), sisältyviä eri joustovälineitä;

E.     huomauttaa, että jotkin neuvoston valtuuskunnat suhtautuivat varauksellisesti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöön lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014, mitä parlamentti pitää perusteettomana huolenaiheena sekä rahoituskehysasetuksen ja toimielinten välisen sopimuksen hengen vastaisena;

1.      panee merkille komission ehdottaman lisätalousarvioesityksen nro 3/2014;

2.      kannattaa parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 sopimia yhteisiä päätelmiä, joilla pyritään lisäämään vuoden 2014 talousarvion eräiden budjettikohtien maksuja 4 246 miljoonaan euroon, josta otetaan käyttöön 3 168 miljoonaa euroa vuotta 2014 koskevan ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran avulla;

3.      pitää myönteisenä erityisesti lisäystä otsakkeen 1 a ja 4 maksumäärärahoihin, jotka on jätetty pitkälti ennalleen 8. joulukuuta 2014 hyväksytyissä yhteisissä päätelmissä kuvatussa lopullisessa kompromississa;

4.      pitää myönteisenä, että maksumäärärahoja lisätään otsakkeessa 1 b, jossa koko unionin yleisestä talousarviosta maksumäärärahojen vaje on erityisen suuri; katsoo kuitenkin, että tämä on vähimmäismäärä, joka juuri ja juuri riittää kattamaan tosiasialliset tarpeet vuoden 2014 loppuun saakka, mutta ei riitä ratkaisemaan lumipalloefektiä, jossa maksamatta olevien laskujen määrä on kasvanut jatkuvasti vuoden 2010 talousarviosta alkaen; muistuttaa erityisesti, että jäsenvaltiot ovat esittäneet perinteisesti kunkin varainhoitovuoden lopussa monia otsakkeeseen 1 b liittyviä laskuja estääkseen sen, että määrärahasitoumuksia puretaan N+2- ja N+3 -sääntöjen nojalla;

5.      tukee ehdotusta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta ja korostaa rahoituskehysasetuksen 3 artiklan 2 kohtaa koskevaa tulkintaansa, jonka mukaan erityisrahoitusvälineisiin liittyvät maksumäärärahat on laskettava enimmäismäärien lisäksi; katsoo, että mikä tahansa muu tulkinta horjuttaa vuosia 2014–2020 koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä saavutetun poliittisen sopimuksen perustaa eli yhteisymmärrystä siitä, että olisi sovellettava erityistä ja mahdollisimman suurta joustavuutta, jotta unioni voi täyttää velvoitteensa;

6.      muistuttaa, että lisätalousarvioesitysten nro 3/2014, 4/2014, 6/2014 ja 8/2014 hyväksymisellä vähennetään jäsenvaltioiden bruttokansantuloon (BKTL) perustuvien maksuosuuksien osuutta unionin talousarviosta yhteensä 8 688 miljoonalla eurolla, millä kompensoidaan siten kokonaan uudet maksutarpeet, jotka tuotiin esille lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014, kuten 8. joulukuuta 2014 hyväksytyissä yhteisissä päätelmissä on sovittu;

7.      hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2014;

8.      kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 2/2014 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

Hyväksytyt tekstit, 20. marraskuuta 2013, P7_TA(2013)0472.

(4)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.9.2014)

budjettivaliokunnalle

lisätalousarvioesityksestä nro 3/2014: sakko- ja korkomaksutulot – Euro–Välimeri-investointi – ja kumppanuusvälineeseen (FEMIP) maksetuista korvauksista ja takaisinmaksuista saadut tulot – määrärahojen uudelleenkohdentaminen Euroopan kalatalousrahastoon – aiempia vuotuisia talousarvioita vastaavia sitoumuksia varten varattujen maksumäärärahojen kasvu – monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 13 artiklan mukaiset odottamattomat toimet – Euroopan komission, toimistojen/virastojen, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstö

(2014/2036(BUD))

Valmistelija: Jan Marian Olbrycht

EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.      ottaa huomioon, että otsakkeeseen 1 b kertyneiden maksamattomien maksujen määrä on viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt, ja pitää mahdottomana hyväksyä, että kertynyt määrä oli vuoden 2013 lopussa jo 23,4 miljardia euroa; muistuttaa, että määrä on huomattavasti komission samalle ajalle antamia arvioita suurempi ja että sen odotetaan vielä kasvavan kuluvan vuoden loppuun mennessä;

2.      kannattaa komission antamaa lisätalousarvioesitystä nro 3/2014, jossa esitetään maksumäärärahojen lisäämistä ja ehdotetaan kaikkien käytettävissä olevien välineiden käyttämistä, jotta voidaan paikata maksumäärärahojen puutetta kaikissa otsakkeissa; pitää erityisen myönteisenä, että pyydetystä määrästä yli 70 prosenttia osoitetaan otsakkeeseen 1 b, jossa koko unionin yleisestä talousarviosta maksumäärärahojen vaje on erityisen suuri;

3.      pitää ehdottoman tärkeänä, että LTE 3/2014 hyväksytään sellaisenaan ilman ehtoja ja mahdollisimman pian, koska hyväksymisellä on suuri vaikutus vuoden 2015 talousarvioon;

4.      katsoo, että LTE 3/2014 auttaa vain vähän unionin talousarvioon kertyneiden maksujen purkamisessa, ja korostaa, että sen avulla ei voida ratkaista ongelmaa, joka on luonteeltaan rakenteellinen ja poliittinen; kehottaa komissiota ehdottamaan asiaan pitkäaikaista ratkaisua ja kannustaa komissiota ja neuvostoa käyttämään kaikkia monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvia joustovälineitä, jotta ongelman laajuutta voidaan sillä välin pienentää;

5.      kehottaa komissiota arvioimaan otsakkeen 1 b maksujen tilanteen kattavasti ja hyvissä ajoin ja raportoimaan parlamentille säännöllisesti kyseisen otsakkeen maksujen odotettavissa olevasta kehittymisestä erityisesti, kun komissio soveltaa vastaanottamiinsa maksupyyntöihin 60 päivän määräaikaa.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.9.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


LIITE I: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

Aihe:       Lisätalousarvioesitys nro 3

Arvoisa kollega

Onnittelut nimityksestänne budjettivaliokunnan puheenjohtajaksi. Odotan innokkaasti yhteistyömme alkamista. Kirjeeni koskee äskettäin ehdotettua kolmatta lisätalousarvioesitystä varainhoitovuodeksi 2014. Haluan ilmoittaa kannattavani komission esittämiä ehdotuksia, erityisesti ehdotusta vakautta ja rauhaa edistävän välineen ja Euroopan naapuruusvälineen maksumäärärahojen lisäämisestä, ja ehdotan yhden määrän mukauttamista.

Komissio ehdotti huhtikuussa määrärahojen siirtämistä otsakkeen 4 sisällä, mutta ei ehdotuksessaan lisännyt vakautta ja rauhaa edistävän välineen maksumäärärahoja. Lisätalousarvioesityksessä nro 3 maksumäärärahoja on nyt lisätty 51 miljoonalla eurolla. Näistä 51 miljoonasta eurosta käytettäisiin kuitenkin heti 15 miljoonaa euroa YUTP:n määrärahoista tehdyn tilapäisen siirron takaisin maksamiseen (rahat käytettiin Ukrainassa pidettyjen vaalien tarkkailuun asianmukaisten vakautta ja rauhaa edistävän välineen maksumäärärahojen puutteessa) ja uusia varoja jäisi näin ollen jäljelle vain 36 miljoonaa euroa. Tämä lisäys ei valitettavasti kuitenkaan riitä kattamaan vakautta ja rauhaa edistävän välineen tämänvuotisia välttämättömiä menoja. Ehdotamme siksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen maksumäärärahojen lisäämistä 70 miljoonalla eurolla. Pyydän Teitä varmistamaan, että nämä määrärahat varataan käyttöön viipymättä, koska tilanne on hyvin kriittinen ja vakautta ja rauhaa edistävä väline on hyvin tärkeä EU:n ulkoisten toimien toteuttamiseksi ja erityisesti akuutteihin kriiseihin vastaamiseksi Ukrainassa, Syyriassa, Irakissa, Palestiinassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Etelä-Sudanissa.

Haluan tässä yhteydessä myös ilmaista kannattavani ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttämistä Euroopan naapuruusvälineestä Ukrainalle annettavasta rahoitusavusta koituvien etukäteismenojen rahoittamiseen. Toivon, että budjettivaliokunta tekee parhaansa varmistaakseen, että kumppanuusmaallemme annetaan tarvittava rahoitusapu tässä kriittisessä tilanteessa. Ukrainan kriisiä on kiistatta pidettävä ennakoimattomana tilanteena, johon ei ole varattu määrärahoja monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Ystävällisin terveisin

Elmar Brok


LIITE II: KEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

Euroopan parlamentti

ASP 9G205

Bryssel

Aihe: Humanitaarisia avustustoimia koskeva maksukriisi

Arvoisa puheenjohtaja Arthuis

Kuten varmaan jo tiedätte, neuvoston haluttomuus hyväksyä varainhoitovuoden 2014 talousarviota koskevaa lisätalousarvioesitystä nro 3 vaikeuttaa yhä enemmän komission humanitaarisen avun pääosaston (ECHO) pyrkimyksiä välttää avustustoimien keskeyttämistä, vähentämistä ja peruuttamista. Kirjoitan Teille, koska kehitysvaliokunta on erittäin huolestunut tästä tilanteesta ja katsoo, että se olisi saatettava kaikkien tietoon.

Humanitaarisen avun keskeyttämisestä aiheutuvia seurauksia ei tietenkään voi verrata muiden EU:n toimien keskeyttämisestä aiheutuviin seurauksiin, koska humanitaarisessa avussa on usein kirjaimellisesti kyse elämästä ja kuolemasta. Humanitaariseen apuun varattavia määrärahoja koskevia päätöksiä ei siksi saisi lykätä, vaan niitä olisi tarvittaessa priorisoitava.

Neuvosto ei ole vieläkään hyväksynyt komission toukokuussa esittämää esitystä lisätalousarvioksi nro 3, mikä on jälleen kerran osoitus humanitaariseen apuun tarkoitettujen määrärahojen pitämisestä toisarvoisina EU:n koko ensi vuoden talousarvioista sopuun pääsemiseksi. Tämä ei ole vastuuntuntoinen tapa antaa humanitaarista apua eikä myöskään järkevä tapa hallinnoida niukkoja resursseja. Tällainen käytäntö lisää merkittävästi ECHO:n hallinnollista työtä ja pakottaa sen käyttämään tänä vuonna noin 600 000 euroa viivästyneistä maksuista aiheutuneisiin kuluihin, koska sillä ei ole rahaa maksaa laskuja ajoissa.

Humanitaarisen avun tarve on Syyrian, Irakin, Etelä-Sudanin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisin ja muiden kriisien takia kasvanut ennennäkemättömän suureksi. Tässä tilanteessa ja Ukrainan viimeaikaiset tapahtumat huomioon ottaen ei tuskin voisi olla ilmeisempää, että ECHO:lle on myönnettävä riittävästi määrärahoja, jotta se voi täyttää sitoumuksensa.

Voidakseen auttaa lapsia, naisia ja miehiä, jotka ovat riippuvaisia EU:n humanitaarisesta avusta sekä ECHO:n ja sen toimien täytäntöönpanosta vastaavien yhteistyökumppanien kyvystä keskittyä vilpittömästi avun toimittamiseen, parlamentin on vaadittava pikaista ratkaisua ECHO:n pahenevaan maksukriisiin. Ymmärrän asiaan liittyvät vaikeudet, mutta haluaisin kannustaa budjettivaliokuntaa ja talousarviosta neuvoston kanssa käytäviin keskusteluihin osallistuvia parlamentin edustajia tekemään kaikkensa ratkaisuun pääsemiseksi ja käyttämään tarvittaessa myös moraalista painostusta.

Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta myös painottaakseni, että on tärkeää vahvistaa humanitaariseen apuun ja hätäapuvaraukseen varainhoitovuodeksi 2015 varattavat määrärahat kohtuulliselle ja realistiselle tasolle. On tietenkin purettava nykyinen maksamattomien maksujen määrä ja varmistettava, ettei samaa ongelmaa synny vastedes. Kehitysvaliokunta on hyväksynyt tarkistuksia, joilla säilytetään humanitaariseen apuun talousarvioesityksessä varatut määrärahat ja lisätään hätäapuvaraukseen tarkoitettuja määrärahoja merkittävästi. Toivon todella, että budjettivaliokunta on valmis hyväksymään nämä tarkistukset.

Kehitysvaliokunta kiittää Teitä ponnisteluistanne ja on valmis antamaan Teille tukensa, jos ja kun sitä tarvitaan.

Kunnioittavasti

Linda McAvan


LIITE III: YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

ASP 09G205

Arvoisa puheenjohtaja

Kirjeeni koskee lisätalousarvioesitystä nro 3/2014, joka oli ollut budjettivaliokunnan esityslistalla 3. syyskuuta 2014 (esittelijä: Gérard Deprez).

Haluaisin kiinnittää huomiota erityisesti momenttiin 34 02 01, jonka yhteydessä komissio ehdottaa Life-ohjelman maksumäärärahojen lisäämistä 6 miljoonalla eurolla.

Tiedossanne lienee, että Life-ohjelma on tärkein EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan täytäntöönpanoväline. Se on siten ENVI-valiokunnan silmäterä, ja valiokunta pitää ohjelman toimintaa erittäin tärkeänä.

Vaikka ENVI-valiokunta päätti olla laatimatta lausuntoa lisätalousarvioesitystä nro 3/2014 koskevasta Deprez’n mietinnöstä, valiokuntamme koordinaattorit pyysivät minua lähettämään Teille kirjeen, jossa vaaditaan, että momentin 34 02 01 maksumäärärahojen lisäys 6 miljoonalla eurolla säilytetään.

Lisäys johtuu pelkästään siitä, että energiatehokkuuden yksityistä rahoitusta koskeva järjestelmä on otettu käyttöön ennakoitua aikaisemmin. Sitä koskeva työ on edistynyt ripeästi, ja tietyt maksut on suoritettava jo vuonna 2014.

ENVI-valiokunta toivoo, että sen pyyntö otetaan asianmukaisesti huomioon BUDG-valiokunnassa ja komission ehdottamaan määrään ei tehdä muutoksia.

Kunnioittavasti

Giovanni La Via

Jäljennös: G. Deprez (esittelijä)


LIITE IV: KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

Aihe: CULT-valiokunnan kanta lisätalousarvioesitykseen nro 3/2014

Arvoisa puheenjohtaja Arthuis

Tiettyjä valiokuntia on pyydetty osana lisätalousarvioesitystä nro 3/2014 koskevaa prosessia osallistumaan kyseistä lisätalousarvioesitystä koskevaan mietintöön. Oman aikataulunsa ja annettujen määräaikojen vuoksi CULT-valiokunta ei ehdi laatia virallista lausuntoa. Siksi pyydän valiokuntaanne harkitsemaan jäljempänä esittämiämme näkemyksiä lisätalousarvioesityksestä nro 3/2014.

Olen kuullut puheenjohtajana ja talousarvion 2015 esittelijänä CULT-valiokuntaa tästä kirjeestä, jossa esitetään näkemykset, joita CULT-valiokunta on ilmaissut johdonmukaisesti vuosien 2014 ja 2015 talousarviomenettelyissä.

Erasmus + -ohjelman maksumäärärahojen riittämättömästä tasosta on tullut viime vuosina ratkaiseva rakenteellinen ongelma: vuosittaisten talousarvioiden maksumäärärahojen taso ei ole vuodesta 2011 lähtien vastannut todellisia maksutarpeita, joten on tarvittu lisätalousarvioita. Tämä saattaa vahingoittaa pahasti ohjelman mainetta, kun otetaan huomioon ohjelman (ja sitä edeltäneen elinikäistä oppimista koskevan ohjelman) suuri näkyvyys ja suosio. Varojen riittämättömyys saattaa lopulta aiheuttaa ongelmia ohjelman täytäntöönpanossa, sillä ohjelmalla tuetun henkilökohtaisen liikkuvuuden hankesyklit ovat lyhyitä, ja maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen suhteen olisi oltava vähintään 85 prosenttia.

Lisäksi Erasmus + -ohjelmaan kohdennettiin etupainotusta soveltaen vuoden 2014 talousarviossa maksusitoumusmäärärahoja 130 miljoonaa euroa ja Horisontti 2020 ‑ohjelmaan 200 miljoonaa euroa (Marie Skłodowska-Curie ‑toimia ja Euroopan tutkimusneuvostoa varten). Tarkoituksena oli, että ohjelmat käynnistyisivät kitkattomasti riittävien määrärahojen turvin. Erasmus + -ohjelmalla oli lisäksi määrä torjua nuorisotyöttömyyttä. Vuoden 2014 talousarviossa ei kuitenkaan tuettu näitä lisäsitoumuksia vastaavilla maksumäärärahoilla.

Lisäsitoumuksia ei voida täyttää ilman lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 ehdotettuja vastaavia maksumäärärahoja, jotka saataisiin ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta seuraavasti: 117 miljoonaa euroa Erasmus + ‑ohjelmaan ja 90 miljoonaa euroa Marie Skłodowska-Curie ‑toimia varten. Sitoumusten täyttämättä jättäminen antaisi Euroopan kansalaisille väärän poliittisen signaalin.

Siksi on elintärkeää korjata vuoden 2014 tilanne hyväksymällä nopeasti lisätalousarvioesitys nro 3/2014 ja varmistamalla ohjelman moitteeton täytäntöönpano poistamalla maksumäärärahojen vaje, joka on Erasmus + ‑ohjelmassa yhteensä 202 miljoonaa euroa ja Marie Skłodowska-Curie ‑toimissa 90 miljoonaa euroa. Jatkossa tämän ongelman perimmäistä syytä – maksumäärärahat eivät riitä sitoumusten kattamiseen – olisi kuitenkin käsiteltävä tavanomaisessa vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

CULT-valiokunta kannattaa siksi lisätalousarvioesityksen nro 3/2014 nopeaa hyväksymistä ja maksumäärärahojen säilyttämistä komission ehdottamalla tasolla.

Toivomme, että budjettivaliokunta ja sen esittelijä Gérard Deprez ottavat näkemyksemme huomioon ja sisällyttävät ne lisätalousarvioesitystä nro 3/2014 koskevaan päätöslauselmaansa.

Kunnioittavasti

Silvia Costa

Puheenjohtaja

Tiedoksi: Gérard Deprez, lisätalousarvioesitystä nro 3/2014 käsittelevä budjettivaliokunnan esittelijä


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

15.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö