Postupak : 2014/2036(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0069/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0069/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0089

IZVJEŠĆE     
PDF 168kWORD 106k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Gérard Deprez

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj
 PRILOG I. PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 PRILOG II. PISMO ODBORA ZA RAZVOJ
 PRILOG III. PISMO ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
 PRILOG IV. PISMO ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD)))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–       uzimajući u obzir zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanja (zajednička izjava od 12. studenog 2013.), prema dogovoru iz zajedničkih zaključaka od 12. studenog 2013.(3), kao i izjavu Parlamenta i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanja, prema dogovoru iz istih zajedničkih zaključaka,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(4) („Uredba o VFO-u”),

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5) („MIS”),

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(6),

–       uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 koji je Komisija usvojila 28. svibnja 2014. (COM(2014)0329),

–        uzimajući u obzir prijedlog Komisije o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2014., usvojen 28. svibnja 2014. (COM(2014)0328),

–       uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine,

–       uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i koje je istog dana proslijeđeno Europskom parlamentu (16740/2014 – C8-0288/2014),

–       uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za vanjske poslove,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za razvoj,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za kulturu i obrazovanje,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A8-0069/2014),

A.     budući da se u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 općeg proračuna za 2014., kao što ga je izvorno predstavila Komisija, predlaže da se povećaju i predviđanja prihoda od novčanih kazni, ugovornih kazni te drugih prihoda za 1 568 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanja za 4 738 milijuna EUR za naslove 1.a, 1.b, 2. i 4. višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), u cilju zadovoljenja potreba plaćanja do kraja godine podmirivanjem obveza koje proizlaze iz prošlih i aktualnih preuzetih obveza;

B.     budući da je provedba VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020. započela golemim zaostacima u plaćanjima, s neplaćenim računima koji su samo za kohezijsku politiku na kraju 2013. iznosili otprilike 23,4 milijarde EUR te razinom nepodmirenih obveza koja je na kraju 2013. iznosila 221,7 milijardi EUR, odnosno 41 milijardu EUR više nego što je prvotno predviđeno kada je postignut sporazum o VFO-u za razdoblje od 2007. do 2013.;

C.     budući da je od ukupnog iznosa nacrta izmjene proračuna br. 3/2014 samo 99 milijuna EUR namijenjeno pokrivanju troškova programa u okviru kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020., dok se ostatak odnosi na zaključenje programa za razdoblje od 2007. do 2013. (3,296 milijardi EUR) i plaćanja povezanih s drugim naslovima (1,34 milijarde EUR);

D.     budući da su se Parlament, Vijeće i Komisija zajedničkom izjavom od 12. studenog 2013. obvezali da će se pobrinuti da Unija raspolaže financijskim sredstvima potrebnima za ispunjenje svojih pravnih obveza u 2014., i to osiguranjem urednog kretanja plaćanja i primjenom različitih mehanizama fleksibilnosti obuhvaćenih Uredbom o VFO-u, uključujući članak 13. (pričuva za nepredviđene izdatke);

E.     budući da su određena izaslanstva u Vijeću izrazila suzdržanost kad je riječ o upotrebi pričuve za nepredviđene izdatke u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014, dok Parlament njihovu zabrinutost smatra neosnovanom i u suprotnosti s duhom Uredbe o VFO-u i MIS-a;

1.      uzima u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 kako ga je predložila Komisija;

2.      podržava zajedničke zaključke Parlamenta i Vijeća od 8. prosinca 2014. u cilju osiguranja povećanja plaćanja u proračunu za 2014. za niz proračunskih linija do razine od 4 246 milijuna EUR, od čega će se 3 168 milijuna EUR mobilizirati iz pričuve za nepredviđene izdatke za 2014.;

3.      posebno pozdravlja povećanja u odobrenim sredstvima za plaćanja za naslove 1.a i 4., koja su u velikoj mjeri ostala nepromijenjena u konačnom kompromisu koji je naveden u zajedničkim zaključcima od 8. prosinca 2014.;

4.      pozdravlja povećanje odobrenih sredstava za plaćanja u naslovu 1.b, koji je glavno područje pogođeno nedostatkom sredstava za plaćanja u proračunu Unije općenito; to ipak smatra minimumom kojim će se pokriti trenutačne potrebe do kraja 2014., ali neće biti dovoljno da se stane na kraj sve većoj količini neplaćenih računa čiji iznos raste još od proračuna za 2010.; posebno podsjeća na to da države članice većinu računa pod naslovom 1.b uobičajeno predaju prema kraju svake financijske godine kako bi se spriječili mogući opozivi odobrenih sredstava zbog primjene pravila N+2 i N+3;

5.      podržava prijedlog za mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke i ističe svoje tumačenje članka 3. stavka 2. Uredbe o VFO-u prema kojem plaćanja povezana s posebnim instrumentima moraju premašiti gornje granice; vjeruje da bilo kakvo drugo tumačenje ugrožava temelj političkog sporazuma oko VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020., to jest smatra da treba primijeniti posebnu i maksimalnu fleksibilnost kako bi se Uniji omogućilo da ispuni svoje obveze;

6.      podsjeća na to da će se donošenjem nacrta izmjene proračuna br. 3/2014, br. 4/2014, br. 6/2014 i br. 8/2014 za 8 688 milijuna EUR smanjiti udio doprinosa država članica na temelju BND-a u proračun Unije i time potpuno nadomjestiti dodatne potrebe za plaćanjima koje se traže u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 prema dogovoru iz zajedničkih zaključaka od 8. prosinca 2014.;

7.      prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014;

8.      nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 2/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 298, 26.10.2012.., str. 1.

(2)

SL L 51, 20.2.2014., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi od 20. studenog 2013., P7_TA(2013)0472.

(4)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(5)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(6)

SL L 163, 23.6.2007.., str. 17.


MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (24.9.2014)

upućeno Odboru za proračune

o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014: Prihod od novčanih kazni i plaćanja kamata – prihod od nadoknade troškova i povrata sredstava u okviru FEMIP-a (Instrument za euro-mediteransko ulaganje i partnerstvo) – preraspodjela odobrenih sredstava Europskom fondu za ribarstvo – povećanje odobrenih sredstava za plaćanje za obveze koje odgovaraju prethodnim godišnjim proračunima – nepredviđene mjere u skladu s člankom 13. Uredbe o VFO-u – osoblje Europske komisije, ureda, Odbora regija i europskog nadzornika za zaštitu podataka

(2014/2036(BUD))

Izvjestitelj: Jan Marian Olbrycht

PREPORUKE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračune, kao nadležni odbor, da u svoj prijedlog rezolucije uvrsti sljedeće preporuke:

1.  smatra da je neprihvatljiv zaostatak plaćanja iz naslova 1b koji je u posljednjim godinama konzistentno rastao i na kraju 2013. dosegnuo iznos od 23,4 milijardi EUR; podsjeća da je taj zaostatak znatno premašio predviđanja Komisije za isto razdoblje te se očekuje da će na kraju ove godine biti čak još i veći;

2.  podržava prijedlog Komisije o nacrtu izmjene proračuna 3/2014 kojim se traži povećanje plaćanja i predlaže korištenje svih raspoloživih instrumenata kako bi se odgovorilo na manjak plaćanja u svim stavkama; pozdravlja naročito dodjelu od više od 70 % zatraženog iznosa naslovu 1b koji je, gledajući općenito, glavno područje u proračunu EU-a pogođeno manjkom plaćanja;

3.  smatra neophodnim bezuvjetno usvajanje nacrta izmjene proračuna 3/2014 u što kraćem roku i bez izmjena jer njegovo usvajanje također ima znatan utjecaj na proračun 2015.;

4.  mišljenja je da predloženi nacrt izmjene proračuna 3/2014 tek malim dijelom pridonosi smanjenju zaostatka plaćanja u proračunu EU-a te ističe da se njime ne rješava problem koji je strukturalne i političke naravi; poziva Komisiju da u tom smislu izradi dugoročno rješenje te potiče Komisiju i Vijeće da primijene sve instrumente fleksibilnosti u sklopu VFO-a kako bi se problem u međuvremenu dodatno smanjio;

5.  poziva Komisiju da u potpunosti i pravovremeno procijeni situaciju s plaćanjima pod naslovom 1b te da Parlamentu redovno podnosi izvješća o očekivanom razvoju plaćanja pod tim naslovom, posebno što se tiče Komisije i njezine učinkovite primjene 60-dnevnog roka plaćanja za primljene zahtjeve za plaćanja.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

23.9.2014

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

33

3

2

Members present for the final vote

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Substitutes present for the final vote

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


PRILOG I. PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

g. Jean Arthuis

Predsjednica

Odbor za proračune

Predmet: nacrt izmjene proračuna br. 3

Poštovani kolega,

Prije svega želim Vam čestitati na imenovanju na mjesto predsjednika Odbora BUDG i radujem se što ćemo zajedno surađivati. Pišem Vam u vezi s nedavno predloženim trećim nacrtom izmjene proračuna za 2014. kako bih izrazio svoju podršku prijedlozima Komisije, osobito u odnosu na dodatna sredstva za plaćanja za Instrument za doprinos stabilnosti i miru (IcSP) i Europski instrument za susjedstvo (ENI), te kako bih predložio jednu izmjenu iznosa.

Komisija je u travnju predložila prijenos sredstava unutar naslova 4., no u svoj prijedlog nije uključila dodatna sredstva za plaćanja namijenjena IcSP-u. To je sada učinjeno u nacrtu izmjene proračuna br. 3 koji uključuje dodatna sredstva u iznosu od 51 milijuna EUR. Međutim, 15 milijuna EUR od 51 milijuna EUR odmah bi se potrošilo za podmirivanje troškova privremenog prijenosa iz proračuna ZVSP-a (taj je novac potrošen za praćenje izbora u Ukrajini jer Instrument za doprinos stabilnosti i miru nije imao dovoljno vlastitih sredstava), što znači da će ostati samo 36 milijuna EUR novih sredstava. To nažalost nije dovoljno za pokrivanje rashoda koji su Instrumentu za doprinos stabilnosti i miru potrebni za ovu godinu. Stoga predlažemo povećanje od 70 milijuna EUR za IcSP. Pozivam Vas da zajamčite ta sredstava bez nepotrebnih odgađanja s obzirom na trenutno doista kritičnu situaciju u kojoj se nalazi taj ključan instrument za provođenje vanjske politike EU-a, posebno u odnosu na mjere za brzi odgovor na krize za Ukrajinu, Siriju, Irak, Palestinu, Srednjoafričku Republiku i Južni Sudan.

U tom bih kontekstu također želio izraziti svoju podršku upotrebi pričuve za nepredviđene izdatke za financiranje izravnih troškova potrebnih za osiguranje dovoljne proračunske podrške Ukrajini u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo. Iskreno se nadam da će Odbor za proračune učiniti sve kako bi našem partneru u ovom kritičnom momentu osigurao dovoljno sredstava. Situacija u Ukrajini zaista se može smatrati nepredviđenom okolnošću za koju u VFO-u nisu predviđena sredstva.

S poštovanjem,

Elmar Brok


PRILOG II. PISMO ODBORA ZA RAZVOJ

g. Jean Arthuis

Predsjednik Obora za proračune

Europski parlament

ASP 9G205

u Bruxellesu

Predmet: kriza plaćanja za djelovanja humanitarne pomoći

Poštovani g. Arthuis,

Zasigurno ste svjesni da je zbog nespremnosti Vijeća da usvoji treći nacrt izmjene proračuna za proračun iz 2014. Odjelu za humanitarnu pomoć Europske komisije (ECHO) još teže izbjeći prekide, smanjenje i ukidanje humanitarnih aktivnosti. Pišem Vam kako bih Vam dao do znanja da je moj Odbor vrlo zabrinut zbog te situacije te smatram da bi tu zabrinutost trebali dijeliti svi.

Naravno da se posljedice prekida pružanja humanitarne pomoći ne mogu usporediti s onima u ostalim aktivnostima EU-a: humanitarna pomoć često je doslovno pitanje života ili smrti. Odluke o proračunu za humanitarnu pomoć se stoga ne smiju odgađati već se njima, kada je to potrebno, treba posvetiti posebna pažnja.

Kontinuirani izostanak odgovora Vijeća na treći nacrt izmjene proračuna kojeg je Komisija predstavila u svibnju znači da su ključna sredstva za humanitarnu pomoć ponovno zadržana zbog nepostizanja dogovora o cijelom proračunu EU-a za sljedeću godinu. To ne samo da je neodgovoran način postupanja s humanitarnom pomoći, nego i loše upravljanje ograničenim sredstvima. Zbog toga se znatno povećava teret administracije ECHO-a te je on prisiljen potrošiti oko 600 000 EUR na zakašnjela plaćanja ove godine jer nema dovoljno sredstava da račune podmiri na vrijeme.

Zbog kriza u Siriji, Iraku, Južnom Sudanu, Srednjoafričkoj Republici i drugdje, globalna potreba za humanitarnom pomoći dosegla je nezapamćene razmjere. U toj situaciji, uz aktualna zbivanja u Ukrajini, više je nego jasno da se ECHO-u moraju pružiti sredstva za plaćanja koja su mu potrebna kako bi mogao ispuniti svoje obveze.

Radi dobrobiti djece, žena i muškaraca koji ovise o humanitarnoj pomoću EU-a i omogućavanja ECHO-u i njegovim provedbenim partnerima da se usredotoče isključivo na pružanje te pomoći, Parlament mora ustrajati na brzom rješenju za otegotnu krizu plaćanja u Odjelu za humanitarnu pomoć Europske komisije. Razumijem da postoje poteškoće, no želio bih potaknuti

Vaš Odbor i predstavnike Parlamenta da u pregovorima o proračunu s Vijećem daju sve od sebe kako bi postigli sporazum, uključujući i apeliranje na njihovu moralnu savjest.

Dopustite da iskoristim ovu priliku da naglasim koliko je važno da razine utvrđenih sredstava za humanitarnu pomoć i Pričuvu za pomoć u nuždi u proračunu za 2015. budu razumne i realistične. Naravno da je važno riješiti trenutni zastoj u plaćanjima i pobrinuti se da se isti problem ne pojavi i u budućnosti. Moj je Odbor usvojio izmjene kojima se zadržavaju iznosi iz nacrta proračuna za proračunske linije za humanitarnu pomoć i znatno povećavaju odobrena sredstva za plaćanja za Pričuvu za pomoć u nuždi. Iskreno se nadam da će Vaš Odbor biti spreman odobriti te izmjene.

Odbor DEVE zahvaljuje Vam na trudu i stoji na raspolaganju kada i ako to bude potrebno.

S poštovanjem,

Linda McAvan


PRILOG III. PISMO ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE

g. Jean Arthuis

Predsjednik

Odbor za proračune

ASP 09G205

Poštovani predsjedniče,

Pišem Vam u vezi s izmjenom proračuna br. 3/2014 o kojem Odbor za proračune raspravlja od 3. rujna 2014. (izvjestitelj: g. Gérard Deprez).

Posebno bih Vam želio skrenuti pažnju na proračunsku stavku 34 02 01 u kojoj Europska komisija predviđa povećanje (od 6 milijuna EUR) u odobrenim sredstvima za plaćanja za program LIFE.

Kao što ste vjerojatno upoznati, program LIFE, ključni instrument EU-a za provedbu njegove okolišne i klimatske politike, u samoj je srži interesa Odbora ENVI te njegovo funkcioniranje smatramo vrlo važnim.

Iako je Odbor ENVI odlučio da neće sastaviti mišljenje o izvješću g. Depreza o izmjeni proračuna br. 3/2014, njegovi koordinatori zamolili su me da Vam uputim pismo kako bih naglasio da je važno zadržati predloženo povećanje od 6 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja za proračunsku stavku 34 02 01.

To je povećanje potrebno samo zbog toga što je instrument za privatno financiranje energetske učinkovitosti pokrenut ranije no što je to bilo predviđeno te je brzo započeo s radom pa će određena sredstva za plaćanja biti potrebna već 2014. godine.

Odbor ENVI se nada da će Odbor za proračune ovom zahtjevu posvetiti dužnu pozornost te da iznos koji je Komisija predložila neće biti promijenjen.

S poštovanjem,

Giovanni La Via

Kopija: g. G. Deprez, izvjestitelj


PRILOG IV. PISMO ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

g. Jean Arthuis

Predsjednik Obora za proračune

Predmet: Stajalište Odbora CULT o nacrtu izmjene proračuna 3/2014

Poštovani g. Arthuis,

Dio postupka o nacrtu izmjene proračuna 3/2014 bilo je i traženje mišljenja specijaliziranih odbora o izvješću o nacrtu izmjene proračuna 3/2014. Zbog vlastitog rasporeda i zadanih rokova, Odbor CULT nije u mogućnosti poslati Vam službeno stajalište. Stoga Vas molim da uzmete u obzir ovaj opći pregled našeg stajališta o nacrtu izmjene proračuna 3/2014.

Kao predsjednik i izvjestitelj o proračunu za 2015. godinu, o ovom sam se pismu savjetovao s Odborom CULT te ono sadržava stavove koje je Odbor CULT dosljedno iznosio tijekom proračunskih postupaka za proračune za 2014. i 2015. godinu.

Uzimajući u obzir program Erasmus+, u proteklih nekoliko godina nedovoljna sredstva za plaćanja postala su ključan strukturni problem: od 2011. iznos odobrenih sredstava za plaćanja u godišnjim proračunima nije odgovarao stvarnim potrebama za plaćanja te su bile potrebne izmjene proračuna. S obzirom na veliku vidljivost i popularnost programa (i njegovog prethodnika, Programa cjeloživotnog učenja), to bi moglo ozbiljno naštetiti njegovom ugledu. Nedostatak primjerenih sredstava mogao bi dovesti do problema u provođenju programa s obzirom na to da projekti za individualnu mobilnost koju promiče taj program traju kratko te da bi omjer između odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja trebao biti najmanje 85 %.

Nadalje, svrha pojačanog financiranja na početku proračunskog razdoblja od 130 milijuna EUR za odobrena sredstava za preuzimanje obveza za Erasmus+ i 200 milijuna EUR za Obzor 2020. (za akcije Marie Skłodowska-Curie i Europsko istraživačko vijeće) u proračunu za 2014. bila je omogućiti tim programima dobar početak s dovoljno sredstava te, u slučaju programa Erasmus+, pridonijeti borbi protiv nezaposlenosti mladih. Međutim, u proračunu za 2014. ta dodatna odobrena sredstva za preuzimanje obveza nisu pratila odgovarajuća sredstva za plaćanja.

Bez odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanja iz pričuve za nepredviđene izdatke koji su predloženi u nacrtu izmjene proračuna 3/2014, tj. 117 milijuna EUR za Erasmus+ i 90 milijuna EUR za akcije Marie Skłodowska-Curie, dodatne obveze ne mogu se izvršiti, što šalje krivu političku poruku građanima Europe.

Brzo usvajanje nacrta izmjene proračuna 3/2014 stoga je ključno kako bi se popravilo stanje u 2014. godini te kako bi se u istoj godini osigurala nesmetana provedba programa nadoknadom nedostatka odobrenih sredstava za plaćanja od ukupno 202 milijuna EUR za Erasmus+ i 90 milijuna EUR za akcije Marie- Skłodowska Curie. Međutim, u budućnosti bi se glavni razlog problema, tj. nedovoljno sredstava za podmirivanje obveza, trebao riješiti tijekom redovnog proračunskog postupka.

Stoga se Odbor CULT zalaže za brzo usvajanje nacrta izmjene proračuna 3/2014 s onom razinom sredstava koju je predložila Komisija.

Nadamo se da će se Odbor za proračune i njegov izvjestitelj g. Gérard Deprez složiti s ovim mišljenjem te da će ga moći uključiti u svoju rezoluciju o nacrtu izmjene proračuna 3/2014.

S poštovanjem,

Silvia Costa

Predsjednica

Cc: g. Gérard DEPREZ, izvjestitelj u Odboru za proračune za izmjenu proračuna 3/2014


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti