Eljárás : 2014/2036(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0069/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0069/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0089

JELENTÉS     
PDF 167kWORD 108k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

III. szakasz – Bizottság

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Gérard Deprez

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 I. MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE
 II. MELLÉKLET: A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 III. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG LEVELE
 IV. MELLÉKLET: A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről III. szakasz – Bizottság szóló tanácsi álláspontról

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–       tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-jén fogadtak el véglegesen(2),

–       tekintettel a Parlament, a Tanács és a Bizottság a kifizetési előirányzatokról szóló (2013. november 12-i) együttes nyilatkozatára, amely a 2013. november 12-i együttes következtetésekben(3) képezte megállapodás tárgyát, akárcsak az Európai Parlament és a Bizottság kifizetési előirányzatokról szóló nyilatkozatára, amelyről ugyanezekben az együttes következtetésekben állapodtak meg,

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(4) („MFF rendelet”),

–       tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(5),

–       tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(6),

–       tekintettel a Bizottság által 2014. május 28-án benyújtott, 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0329),

–        tekintettel a rendkívüli tartalék 2014-es igénybevételéről a Bizottság által 2014. május 28-án elfogadott javaslatra (COM(2014)0328),

–       tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án jóváhagyott együttes következtetésekre,

–       tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott, és a Parlamentnek ugyanezen a napon megküldött 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–       tekintettel a Külügyi Bizottság levelére,

–       tekintettel a Fejlesztési Bizottság levelére,

–       tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság levelére,

–       tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság levelére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0069/2014),

A.     mivel a 2014. évi általános költségvetéshez fűzött 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság által ismertetett eredeti formájában mind a büntetésekből és szankciókból származó bevételek, illetve a más bevételek előjelzéseinek 1 568 millió euróval való való növelését, mind pedig a kifizetési előirányzatok 4 738 millió euróval történő növelésére tett javaslatot a többéves pénzügyi keret 1a, 1b, 2. és 4. fejezetében, azzal a szándékkal, hogy a kifizetési igényeknek az év végéig eleget lehessen tenni a múltbeli és a jelenlegi kötelezettségvállalásokból származó kötelezettségek fedezése révén;

B.     mivel a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret (MFF) végrehajtása a kifizetések tekintetében hatalmas elmaradással kezdődött, 2013 végén csak a kohéziós politikára vonatkozó kifizetetlen számlák elérték a 23,4 millió eurót, a fennálló kötelezettségvállalások szintje pedig 2013 végén 221,7 milliárd euró volt, azaz 41 milliárd euróval több a 2007–2013-as MFF-ről kötött megállapodás idején eltervezett összegnél;

C.     mivel a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő teljes összegből csak 99 millió eurót szántak a kohéziós politikával kapcsolatos, 2014–2020 közötti programok fedezésére, míg a maradék összeg a 2007–2013-as programok lezárására (3,296 milliárd euró) vonatkozik, illetve más fejezetek alatti kifizetési igényekre (1,34 milliárd euró);

D.     mivel a Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2013. november 12-i együttes nyilatkozatban elkötelezte magát annak biztosítására, hogy az Uniónak legyen rendelkezésre álló pénzügyi eszköze a 2014-es törvényes kötelezettségeinek való elégtételre, azáltal, hogy fenntartja a kifizetések rendezett előrehaladását és a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben szereplő különféle rugalmassági eszközökhöz, köztük a 13. cikkhez (a rendkívüli tartalékhoz) folyamodik;

E.     mivel a Tanácsban egyes küldöttségek fenntartásaiknak adtak hangot a rendkívüli tartaléknak a 3/2014-es költségvetés-módosítási tervezet céljára történő használatát illetően, amit a Parlament alaptalan és a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet, illetve az intézményközi megállapodás szellemével ellentétes aggodalomnak tekint;

1.      tudomásul veszi a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által javasolt formájában;

2.      támogatja a Parlament és a Tanács 2014. december 8-i megállapodásának tárgyát képező együttes következtetéseket azzal a céllal, hogy a 2014-es költségvetésben számos költségvetési sorban a kifizetések megerősítést kapjanak egészen 4 246 millió eurós szintig, amelyből 3 168 millió euró a rendkívüli tartalék révén kerül mozgósításra 2014-re;

3.      örömmel fogadja a kifizetési előirányzatok növelését, különösen az 1a és a 4. fejezet esetében, amelyeket nagy mértékben megőriztek a 2014. december 8-i együttes következtetésekben leírt végleges kompromisszumban;

4.      örömmel veszi tudomásul a kifizetési előirányzatok növelését az 1b. fejezet alatt, amely általában az uniós költségvetés azon területe, amelyet leginkább érint a kifizetési előirányzatok elégtelensége; mindazonáltal úgy véli, hogy ez a tényleges igények 2014 végéig történő fedezésére éppen hogy elegendő, és nem lesz elég a kifizetetlen számlák miatt a 2010-es költségvetés óta vissza-visszatérő, növekvő hógolyóhatás megelőzésére; különösen arra emlékeztet, hogy az 1b. fejezet alatti számlák tömegét a tagállamok szokás szerint az egyes költségvetési évek vége fele nyújtják be, hogy megelőzzék az N+2 és az N+3 szabályok alkalmazásával járó esetleges (kötelezettségvállalás-)visszavonásokat;

5.      támogatja a rendkívüli tartalék igénybevételére vonatkozó javaslatot, és hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 3. cikkének (2) bekezdését úgy értelmezi, hogy a különleges eszközökre vonatkozó kifizetéseket a felső határértékek felett kell számolni; úgy véli, hogy minden már értelmezés aláaknázná a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretre vonatkozó politikai megállapodás alapját, konkrétan azt az egyetértést, hogy specifikus és maximális rugalmasságra van szükség, ahhoz, hogy az Unió eleget tehessen kötelességeinek;

6.      emlékeztet a 3/2104., 4/2014.,6/2014. és 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetek elfogadására, amelyek összesen 8 688 millió euróval csökkenti k a tagállamok által az uniós költségvetésbe fizetendő GNI-hozzájárulást, és így teljes mértékben kompenzálják majd a 3/2014. költségvetés-módosítási tervezetben jelzett további kifizetési igényeket, ahogyan erről a 2014. december 8-i együttes következtetésekben megállapodás született;

7.      jóváhagyja a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

8.      utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(2)

HL L 51., 2014.2.20., 1. o.

(3)

A 2013. november 20-án elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0472.

(4)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(5)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(6)

HL L 163., 2007.6.23., 17. o.


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (24.9.2014)

a Költségvetési Bizottság részére

a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről: Pénzbírságokból és kamatokból származó bevételek – A FEMIP (Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz) céljára visszafizetett összegekből és visszatérítésekből származó bevételek – Előirányzatok átcsoportosítása az Európai Halászati Alaphoz – Kifizetési előirányzatok emelése a korábbi éves költségvetéseknek megfelelő kötelezettségvállalásokra – Előre nem tervezett intézkedések a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikkével összhangban – Az Európai Bizottság, a hivatalok, a Régiók Bizottsága és az európai adatvédelmi biztos személyzete

(2014/2036(BUD))

Előadó: Jan Marian Olbrycht

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  úgy ítéli meg, hogy az 1b. alfejezetben a kifizetéseknél mutatkozó hátralék, amely az elmúlt években folyamatosan növekedett, mára elfogadhatatlan, miután 2013 végére elérte a 23,4 milliárd eurót; emlékeztet arra, hogy ez jelentősen magasabb, mint a Bizottság ugyanerre az időszakra vonatkozó előrejelzése, és várhatóan még magasabb lesz az év végén;

2.  támogatja a Bizottságnak a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó javaslatát, és ajánlja minden rendelkezésre álló eszköz felhasználását a fejezetekben a kifizetések terén fennálló hiányosságok kiegyenlítésére; különösen üdvözli a kért összeg több mint 70%-ának elkülönítését az 1b. alfejezet számára, amely általában véve a kifizetések terén mutatkozó hiányok által leginkább érintett terület az uniós költségvetésen belül;

3.  elengedhetetlennek tartja a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet mielőbbi, feltételek és módosítások nélküli elfogadását, mivel az jelentős hatással jár a 2015-ös költségvetésre nézve is;

4.  azon a véleményen van, hogy a javasolt 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet csak kismértékben járul hozzá a kifizetések terén az uniós költségvetésben mutatkozó hátralék csökkentéséhez, és hangsúlyozza, hogy ez nem oldja meg a problémát, amely szerkezeti és politikai jellegű; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki hosszú távú megoldást e tekintetben, és ösztönzi a Bizottságot és a Tanácsot, hogy mindaddig alkalmazzák a többéves pénzügyi kereten belüli összes rugalmassági eszközt a probléma további enyhítése érdekében;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy értékelje teljes körűen és megfelelő időben az 1b. alfejezetben a kifizetéseknél tapasztalható helyzetet, és tegyen jelentést rendszeresen a Parlamentnek a kifizetések várható alakulásáról ebben a fejezetben, különös tekintettel a Bizottság által a beérkezett kifizetési kérelmekkel kapcsolatban megállapított 60 napos kifizetési határidő tényleges alkalmazására;

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.9.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


I. MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean Arthuis

Elnök

Költségvetési Bizottság

Tárgy:    A 3. számú költségvetés-módosítási tervezet

Tisztelt Képviselőtársam!

Először is gratulálni szeretnék a BUDG bizottság elnökévé történő megválasztásához. Örömmel állok az Önökkel való együttműködés elébe. A közelmúltban javasolt harmadik 2014-es költségvetés-módosítási tervezet kapcsán írok Önnek, hogy támogatásomnak adjak hangot a Bizottság javaslatai iránt, különösen, ami a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz (IcSP) és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) további kifizetési előirányzatait illeti, illetve hogy az adatok egyik kiigazítását javasoljam.

Áprilisban a Bizottság a 4. fejezet alatt átcsoportosítást javasolt, de elhanyagolta a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz (IcSP) céljára történő kifizetések megerősítését is bevenni javaslatába. Ez most a 3. költségvetés-módosítási tervezet révén 51 millió eurós növeléssel oldódik meg. Ugyanakkor ebből az 51 millió euróból 15 millió azonnal felhasználásra kerül azáltal, hogy a KKBP költségvetéséből ideiglenesen átcsoportosított összegeket visszafizetik (ezt a pénzt az ukrajnai választási megfigyelés céljára használták fel, mivel az IcSP-nek nem voltak saját kifizetési előirányzatai), tehát csak 36 millió eurónyi új erőforrás marad. Ez sajnos erre az évre nem elegendő ahhoz, hogy fedezze az IcSP céljaira szükséges kiadásokat. Ezért az IcSP 70 millió eurós növelését javasoljuk. Kérem Önt, gondoskodjék arról, hogy ezeket az összegeket szükségtelen késlekedés nélkül folyósítsák, mivel a jelenlegi helyzet rendkívül kritikus egy ilyen eszköz esetében, amely elengedhetetlen az EU külpolitikájának végrehajtásához, különösen az ukrajnai, szíriai, iraki, palesztinai, közép-afrikai köztársasági és dél-szudáni sürgős válságkezelési intézkedésekre való tekintettel.

Ezzel kapcsolatosan szeretnék hangot adni támogatásomnak a rendkívüli tartalék arra az előzetes kiadások céljára történő igénybevételét illetően is, amelyekre azért van szükség, hogy az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) keretében megfelelő költségvetési támogatást nyújthassunk Ukrajnának. Őszintén remélem, hogy a BUDG bizottság minden tőle telhetőt megtéve gondoskodik arról, hogy partnerünk egy ilyen kritikus pillanatban megfelelő finanszírozáshoz jusson. Az ukrán helyzet teljes bizonyossággal kimeríti a többéves pénzügyi keret (MFF) alatt nem finanszírozott előre nem látható körülmény fogalmát.

Üdvözlettel:

Elmar Brok


II. MELLÉKLET: A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

Európai Parlament

ASP 9G205

Brüsszel

Tárgy: A humanitárius segélyek műveleteivel kapcsolatos kifizetési válság

Tisztelt Arthuis Úr!

Mint azt Ön nagyon jól tudja, az, hogy a Tanács nem hajlandó a 2014. évi költségvetésre vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetet jóváhagyni, még inkább megnehezíti a Bizottság Humanitárius Segélyekért és Polgári Védelemért felelős (ECHO) főigazgatósága számára a szétdarabolódás, lefokozódás és a segélytevékenységek beszüntetésének megelőzését. A bizottság komoly aggodalmainak szeretnék hangot adni, amelyeket, véleményem szerint ebben a helyzetben mindenki oszt.

A humanitárius segélyek célhoz juttatása terén a fennakadások következményei nyilvánvalóan nem hasonlíthatók össze az egyéb uniós tevékenységek félbeszakadásának következményeivel: a humanitárius segély gyakran szó szerint élet vagy halál kérdése. Éppen ezért a humanitárius segélyeket illető költségvetési határozatokat nem szabadna késleltetni, hanem szükség esetén különleges bánásmódban kéne részesíteni.

Az, hogy a Tanács részéről továbbra sincs válasz a Bizottság által májusban előterjesztett 3. költségvetés-módosítási tervezet javaslatára, ismételten azt jelzi, hogy gyakorlatilag kulcsfontosságú humanitárius segélyalapokat tartanak vissza az egész éves uniós költségvetésről kötendő megállapodás túszaként. Ez sem a humanitárius segélyek intézése felelősségteljes módjának, sem a szűkös források körültekintő kezelésének nem tekinthető. Jelentősen megnehezíti az ECHO-ra háruló adminisztratív terheket, és arra kényszeríti az utóbbit, hogy körülbelül 600 000 eurót fordítson késedelmes kifizetések miatti költségekre, mivel nincs pénze a számlák időben történő befizetésére.

A szíriai, iraki, dél-szudáni, közép-afrikai köztársasági és máshol dúló válságok következtében a globális humanitárius igények minden előzményt meghaladó szintre növekedtek. Ebben a helyzetben, illetve a jelenlegi ukrajnai fejlemények tükrében aligha lehet ennél szembetűnőbb, hogy az ECHO-nak oda kell ítélni azon kifizetési előirányzatokat, amelyekre kötelességének ellátása érdekében szüksége van.

Az európai uniós humanitárius segélyre szoruló gyermekek, nők és férfiak érdekében, illetve az ECHO és végrehajtó partnerei azon képessége érdekében, hogy közvetlenül a segélyek eljuttatására tudjanak összpontosítani, a Parlamentnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy az ECHO egyre súlyosbodó kifizetési válságára azonnali megoldás kell. Érzékelem a nehézségeket, de arra szeretném az Ön bizottságát és a Parlamentnek a Tanáccsal folytatott tárgyalásokon részt vevő képviselőit kérni, hogy tegyenek meg minden Önöktől telhetőt a megoldás érdekében, akár a megfelelő erkölcsi nyomás gyakorlása révén is.

Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy kihangsúlyozzam, mennyire fontos, hogy a humanitárius segélyek és a sürgősségisegély-tartalék (EAR) 2015-ös uniós költségvetési előirányzatai ésszerű és realisztikus szinten legyenek megállapítva. Természetesen meg kell szüntetni a kifizetések terén jelenleg fennálló elmaradást, és gondoskodni kell arról, hogy ez a jövőben többé ne fordulhasson elő. Bizottságom módosításokat fogadott el a költségvetési sorokban a költségvetés-tervezeti összegek visszaállítására, illetve a sürgősségisegély-tartalék kifizetési előirányzatainak jelentős növelésére. Nagyon remélem, hogy az Ön bizottsága kész elfogadni ezeket a módosításokat.

A Fejlesztési Bizottság köszönetét fejezi ki az Ön erőfeszítéseiért, és készen áll támogatását nyújtani, amikor erre szükség lesz.

Tisztelettel:

Linda McAvan


III. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean Arthuis

Elnök

Költségvetési Bizottság

ASP 09G205

Tisztelt Elnök Úr,

A 3/2014. sz. költségvetés-módosítás kapcsán írok Önnek, amely a Költségvetési Bizottság 2014. szeptember 3-i ülésének napirendjén szerepelt (előadó: Gérard Deprez).

Különösen a 34 02 01. költségvetési jogcímcsoportra szeretném felhívni figyelmét, amelyen belül az Európai Bizottság a LIFE program kifizetési előirányzatainak (6 millió euróval történő) növelését javasolja.

Mint azt valószínűleg Ön is tudja, az uniós környezetvédelmi és éghajlatpolitika végrehajtásának fő eszközéül szolgáló LIFE miatt az ENVI bizottság meglehetősen aggódik, és működését nagyon fontosnak tartja.

Noha az ENVI úgy határozott, hogy a 3/2014. sz. költségvetés-módosításról szóló Deprez-jelentésről nem bocsát ki véleményt, az ENVI koordinátorai megkértek, hogy írjak Önnek, és kérjem, hogy tartson ki a 34 02 01. költségvetési jogcímcsoport kifizetési előirányzatainak 6 millió euróval történő javasolt növelése mellett.

Erre a növelésre gyakorlatilag azért van szükség, mert a tervezettnél korábban beindult „Az energiahatékonysági rendszer magánfinanszírozása”, amelynek munkálatai gördülékenyen haladtak, bizonyos kifizetéseit pedig már 2014-ben meg kellett tenni.

Az ENVI bizottság reméli, hogy a BUDG bizottság kellő figyelmet fordít erre a kérésére, és hogy a Bizottság által javasolt összeg változatlan marad.

Tisztelettel:

Giovanni La Via

Másolat: G. Deprez, előadó


IV. MELLÉKLET: A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean Arthuis

A Költségvetési Bizottság elnöke

Tárgy: A CULT bizottság álláspontja a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetről

Tisztelt Arthuis Úr!

A 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet eljárásának részeként az erre szakosodott bizottságok felkérést kaptak, hogy szóljanak hozzá a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetről készülő jelentéshez. Belső munkaprogramjának szükségszerűségei és az előírt határidők miatt a CULT bizottság nem tud hivatalos véleményt készíteni Önöknek. Ezért a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetről vallott nézeteinket az alábbiakban vázoljuk fel.

Elnökként és a 2015-ös költségvetés előadójaként konzultáltam a CULT bizottsággal e levélről, amely a CULT által a 2014-es és 2015-ös költségvetési eljárások során következetes módon kifejezésre juttatott nézeteket tükrözi.

Az Erasmus+ tekintetében a kifizetések elégtelen szintje az elmúlt évek során jelentős strukturális problémává nőtte ki magát. 2011 óta az éves költségvetések kifizetési szintjei nem felelnek meg a tényleges kifizetési igényeknek, és költségvetés-módosításokra volt szükség. A program (illetve elődje, a Lifelong Learning program) ismertségénél és népszerűségénél fogva fennáll annak a kockázata, hogy reputációja súlyosan sérül. A megfelelő finanszírozás hiánya végső soron a program végrehajtása során problémákhoz vezethet, mivel a program által támogatott egyéni mobilitási projektek időtartama rövid, és a kötelezettségvállalási, illetve a kifizetési előirányzatok arányának legalább a 85%-ot el kell érnie.

Ezen túlmenően az Erasmus+, illetve a Horizont 2020 kötelezettségvállalási előirányzatainak 130 millió, illetve 200 millió eurós előreütemezése (a Marie Skłodowska-Curie fellépésekre és az Európai Kutatási Tanács részére) a 2014-es költségvetésben azért történt, hogy e programok elegendő előirányzattal, akadálytalanul indulhassanak, az Erasmus+ esetében pedig, hogy hozzájáruljon a fiatalkorúak munkanélküliségének felszámolásához. Ugyanakkor ezek a további kötelezettségvállalások nem lettek megerősítve a 2014-es költségvetés megfelelő kifizetési előirányzataival.

Ha a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben javasoltak szerint a kifizetési előirányzatok a rendkívüli tartalékból nem állnak rendelkezésre – 117 millió euró az Erasmus+ programra és 90 millió euró a Marie Skłodowska-Curie fellépésre –, akkor a további kötelezettségvállalásoknak nem lehet eleget tenni, ez pedig rossz politikai üzenetet közvetít az európai polgárok felé.

Ezért a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet gyors elfogadása elengedhetetlen a 2014-es helyzet orvoslásához, és nagyon fontos biztosítani a program 2014-ben történő gördülékeny végrehajtását az Erasmus+ esetében 202 millió eurós, illetve a Marie Skłodowska-Curie fellépés esetében 90 millió eurós kifizetési elmaradások pótlása révén. Ugyanakkor a jövőben a rendes éves költségvetési eljárás során kell megoldani a probléma alapvető okát, nevezetesen hogy a kifizetések szintje nem elég a kötelezettségvállalások teljesítéséhez.

Ezért a CULT bizottság a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet gyors elfogadása mellett foglal állást, a Bizottság által előrevetített kifizetési szinttel.

Reméljük, hogy a Költségvetési Bizottság és előadója, Gérard Deprez osztja e nézetünket és bele tudja foglalni a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló állásfoglalásába.

Tisztelettel:

Silvia Costa

Elnök

Másolat: Gérard DEPREZ, a BUDG bizottság 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezettel foglalkozó előadója


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.12.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat