Procedūra : 2014/2036(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0069/2014

Pateikti tekstai :

A8-0069/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0089

PRANEŠIMAS     
PDF 169kWORD 104k
15.12.2014
PE 541.347v02-00 A8-0069/2014

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto, III skirsnis – Komisija

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Gérard Deprez

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ
 I PRIEDAS: UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 II PRIEDAS. VYSTYMOSI KOMITETO LAIŠKAS
 III PRIEDAS. APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO LAIŠKAS
 IV PRIEDAS. KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto, III skirsnis – Komisija

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–       atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl mokėjimų asignavimų (2013 m. lapkričio 12 d. bendras pareiškimas), dėl kurio susitarta 2013 m. lapkričio 12 d. bendrose išvadose(3), taip pat į Europos Parlamento ir Komisijos pareiškimą dėl mokėjimų asignavimų, dėl kurio susitarta tose pačiose bendrose išvadose,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4) (DFP reglamentą),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5) (TIS),

–       atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(6),

–       atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. gegužės 28 d. (COM(2014) 0329),

–        atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2014 m., priimtą 2014 m. gegužės 28 d. (COM(2014) 0328),

–       atsižvelgdamas į bendras išvadas, kurias 2014 m. gruodžio 8 d. patvirtino Parlamentas ir Taryba;

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto (TB) Nr. 3/2014 projekto (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos laišką,

–       atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A8-0069/2014),

A.     kadangi 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto (TB) Nr. 3/2014 projekte, kaip ir pradiniame Komisijos pasiūlyme, siekiant iki metų pabaigos patenkinti mokėjimų poreikius įgyvendinant su ankstesniais ir dabartiniais įsipareigojimais susijusias pareigas, pasiūlyta daugiametės finansinės programos (DFP) 1a, 1b, 2, ir 4 išlaidų kategorijose 1 568 mln. EUR didinti prognozes dėl pajamų iš baudų ir nuobaudų bei kitų įplaukų ir 4 738 mln. EUR didinti mokėjimų asignavimus;

B.     kadangi 2014–2020 m. DFP pradėta įgyvendinti esant labai dideliems mokėjimų vėlavimams, kai 2013 m. pabaigoje vien tik sanglaudos politikos srities neapmokėtų sąskaitų suma sudarė apie 23,4 mlrd. EUR ir neįvykdytų įsipareigojimų lygis 2013 m. pabaigoje siekė 221,7 mlrd. EUR, t. y. 41 mlrd. EUR daugiau, negu iš pradžių buvo numatyta tariantis dėl 2007–2013 m. DFP;

C.     kadangi iš viso Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekte tik 99 mln. EUR numatyti 2014–2020 m. sanglaudos politikos programoms finansuoti, o likusi suma susijusi su 2007–2013 m. programų užbaigimu (3,296 mlrd. EUR) ir mokėjimų poreikiais pagal kitas išlaidų kategorijas (1,34 mlrd. EUR);

D.     kadangi Parlamentas, Taryba ir Komisija 2013 m. lapkričio 12 d. bendrame pareiškime įsipareigojo užtikrinti, kad Sąjunga turėtų finansinių išteklių savo 2014 m. teisiniams įsipareigojimams padengti garantuojant, kad mokėjimai būtų tinkamai vykdomi ir pasinaudojant įvairiais DFP reglamente, įskaitant 13 straipsnį (nenumatytų atvejų rezervas), numatytais lankstumo mechanizmais;

E.     kadangi kai kurios delegacijos Taryboje pareiškė abejonių dėl nenumatytų atvejų rezervo naudojimo TB Nr. 3/2014 projekte, tačiau Parlamentas mano, kad tai nepagrįstas nuogąstavimas, prieštaraujantis DFP reglamento ir TIS esmei;

1.      atkreipia dėmesį į TB Nr. 3/2014 projektą, kurį pateikė Komisija;

2.      pritaria bendroms išvadoms, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba, siekdami iki 4 246 mlrd. EUR padidinti 2014 m. biudžeto daugelio biudžeto eilučių mokėjimų asignavimus, iš kurių 3 168,2 mln. EUR bus panaudoti per 2014 m. Nenumatytų atvejų rezervą;

3.      itin palankiai vertina tai, kad buvo padidinti mokėjimų asignavimai 1a ir 4 išlaidų kategorijoms ir kad jie buvo išlaikyti galutiniame kompromisiniame variante, kuris atsispindi 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

4.      palankiai vertina mokėjimų asignavimų padidinimą 1b išlaidų kategorijoje, srityje, kuriai mokėjimų asignavimų trūkumas bendrame Sąjungos biudžete daro didžiausią poveikį; vis dėlto mano, kad tai yra visiškas minimumas dabartiniams poreikiams iki 2014 m. pabaigos patenkinti ir jo neužteks pasikartojančiam neapmokėtų sąskaitų sniego gniūžtės efekto, kuris didėja nuo 2010 m. biudžeto, problemai išspręsti; visų pirma primena, kad valstybės narės didžiąją sąskaitų faktūrų pagal 1b išlaidų kategoriją dalį paprastai pateikia kiekvienų finansinių metų pabaigoje siekdamos užkirsti kelią galimiems įsipareigojimų panaikinimams dėl N+2 ir N+3 taisyklių taikymo;

5.      pritaria pasiūlymui mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervo lėšas ir atkreipia dėmesį į savo DFP reglamento 3 straipsnio 2 dalies aiškinimą, kad su specialiomis priemonėmis susiję mokėjimai turi būti skaičiuojami virš viršutinių ribų; mano, kad bet koks kitas aiškinimas pažeistų politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. DFP pagrindą, ypač susitarimą, kad siekiant, jog Sąjunga galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, turėtų būti įgyvendinamas specialus ir didžiausias galimas lankstumas;

6.      primena, kad priėmus TB Nr. 3/2014, TB Nr. 4/2014, TB Nr. 6/2014 ir TB Nr. 8/2014 valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) įnašo į ES biudžetą dalis bendrai sumažės 6 688 mln. ir bus visiškai kompensuoti papildomi mokėjimo poreikiai, išdėstyti TB Nr. 3/2014 projekte, kaip sutarta 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

7.      patvirtina Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto;

8.      paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 51, 2014 2 20, p. 1.

(3)

2013 m. lapkričio 20 d. priimti tekstai, P7_TA(2013)0472.

(4)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(5)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(6)

OL L 163, 2007 6 23, p. 17.


Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (24.09.2014)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto. Pajamos iš baudų ir palūkanų mokėjimų. Pajamos iš kompensacijų ir grąžintinų sumų pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių investicijų ir partnerystės programą. Asignavimų perskyrimas Europos žuvininkystės fondui. Mokėjimų asignavimų padidinimas įsipareigojimams, kurie susiję su ankstesniais metiniais biudžetais. Nenumatyti veiksmai pagal DFP reglamento 13 straipsnį. Europos Komisijos, biurų, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas

(2014/2036(BUD))

Nuomonės referentas: Jan Marian Olbrycht

PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  mano, kad mokėjimų pagal 1b išlaidų kategoriją įsiskolinimas, kuris pastaraisiais metais nuolat augo ir 2013 m. pabaigoje sudarė 23,4 mlrd. EUR, yra nepriimtinas; primena, kad šis įsiskolinimas ženkliai viršija Komisijos prognozes tam pačiam laikotarpiui ir tikimasi, kad šių metų pabaigoje jis bus dar didesnis;

2.  pritaria Komisijos pasiūlymui dėl TB Nr. 3/2014 projekto, pagal kurį reikalaujama padidinti mokėjimams skiriamas sumas ir siūloma panaudoti visas turimas priemones, kad galima būtų padengti mokėjimų įsiskolinimus pagal visas išlaidų kategorijas; ypač džiaugiasi, kad iš visų bendrojo ES biudžeto sričių labiausiai paveiktai mokėjimų asignavimų trūkumo 1b išlaidų kategorijai skirta per 70 proc. prašytos sumos;

3.  mano, kad būtina kuo greičiau ir besąlygiškai priimti TB Nr. 3/2014 projektą, nes jo priėmimas daro didelį poveikį 2015 m. biudžetui;

4.  mano, kad pasiūlytu TB Nr. 3/2014 projektu tik nedidele dalimi prisidedama prie mokėjimų pagal ES biudžetą įsiskolinimų mažinimo ir pabrėžia, kad juo neišsprendžiama problema, kuri yra struktūrinio ir politinio pobūdžio; ragina Komisiją pateikti ilgalaikį šios problemos sprendimą ir ragina Komisiją ir Tarybą taikyti visas lankstumo priemones, numatytas pagal DFP, siekiant tuo tarpu toliau mažinti minėtą problemą;

5.  ragina Komisiją laiku ir visapusiškai įvertinti mokėjimų pagal 1b išlaidų kategoriją padėtį ir reguliariai informuoti Parlamentą apie tikėtiną mokėjimų pagal šią išlaidų kategoriją raidą, visų pirma apie tai, kaip veiksmingai Komisija taiko 60-ties dienų terminą gautų mokėjimų prašymų atžvilgiu.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.9.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


I PRIEDAS: UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUISUI

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Tema:     Taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas

Gerbiamasis kolega,

visų pirma sveikinu Jus tapus BUDG komiteto pirmininku ir iš anksto džiaugiuosi mūsų bendradarbiavimu. Rašau Jums dėl neseniai pasiūlyto Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 ir noriu išreikšti paramą Komisijos pateiktiems pasiūlymams, visų pirma dėl papildomų lėšų mokėjimams, skiriamų priemonei, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (angl. IcSP) ir Europos kaimynystės priemonei (EKP), ir taip pat noriu pasiūlyti pakoreguoti skaičius.

Balandžio mėn. Komisija pasiūlė perkelti lėšas 4 išlaidų kategorijoje, bet pamiršo į pasiūlymą įtraukti mokėjimų asignavimų padidinimą, skirtą IcSP. Dabar tai padaryta Taisomajame biudžete Nr. 3 – jame numatytas 51 mln. EUR padidinimas. Tačiau 15 mln. EUR iš 51 mln. EUR bus iškart panaudoti laikinam perkėlimui iš BUSP biudžeto padengti (ši suma buvo panaudota rinkimų Ukrainoje stebėjimui, nes nebuvo nuosavų IcSP mokėjimų asignavimų) ir dėl to naujų išteklių liks tik 36 mln. EUR. Jų, deja, nepakanka būtiniausioms šių metų IcSP išlaidoms padengti. Todėl norėtume pasiūlyti IsSP skirti 70 mln. EUR padidinimą. Raginčiau jus užtikrinti, kad šios lėšos būtų skirtos be reikalo nedelsiant, nes padėtis šiuo metu yra išties labai sudėtinga: IcSP priemonė yra nepaprastai svarbi įgyvendinant ES užsienio politiką, ypač skubiai reaguojant į krizes Ukrainoje, Sirijoje, Irake, Palestinoje, Centrinėje Afrikos Respublikoje ir Pietų Sudane.

Atsižvelgdamas į tai, taip pat norėčiau išreikšti pritarimą tam, kad nenumatytų atvejų rezervo lėšas būtų galima naudoti pradinėms išlaidoms, kurių reikia, kad pagal EKP Ukrainai būtų užtikrinta tinkama biudžeto parama, finansuoti. Nuoširdžiai tikiuosi, kad BUDG komitetas padarys viską, kad užtikrintų, jog tinkamas finansavimas būtų skirtas mūsų partnerei šiuo kritiniu metu. Padėtis Ukrainoje tikrai gali būti laikoma nenumatyta aplinkybe, kurios nebuvo įmanoma numatyti biudžete pagal DFP.

Pagarbiai

Elmar Brok


II PRIEDAS. VYSTYMOSI KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUISUI

Biudžeto komiteto pirmininkui

Europos Parlamentas

ASP 9G205

Briuselis

Tema: Mokėjimų humanitarinės pagalbos operacijoms krizė

Gerb. J. Arthuis,

kaip Jūs tikriausiai gerai žinote, Tarybos nenoras patvirtinti 2014 m. ES biudžeto Taisomojo biudžeto (TB) Nr. 3 projektą dar labiau apsunkina Komisijos humanitarinės pagalbos biuro (ECHO) galimybes išvengti, kad pagalbos veikla butų sutrikdyta, sumažinta ar panaikinta. Rašau Jums norėdamas pranešti apie mano komiteto rimtą susirūpinimą, kuris, mano manymu, turėtų kilti visiems, dėl šios padėties.

Humanitarinės pagalbos teikimo sutrikimo pasekmės, savaime suprantama, yra nepalyginamos su ES veiklos sutrikimais: humanitarinė pagalba dažnai yra tiesiog gyvybės arba mirties klausimas. Todėl humanitarinės pagalbos biudžeto sprendimai neturėtų būti uždelsiami, o priešingai – prireikus jiems turėtų būti taikomos specialios taisyklės.

Tai, kad Taryba vis dar nepateikė atsakymo į Komisijos gegužės mėn. pateiktą pasiūlymą dėl TB Nr. 3 projekto, dar karta verčia manyti, kad svarbios humanitarinės pagalbos lėšos yra iš tikrųjų blokuojamos tol, kol bus susitarta dėl viso kitų metų ES biudžeto. Tai nėra atsakingo elgesio su humanitarine pagalba ir patikimo ribotų išteklių valdymo pavyzdys. Dėl šios padėties labai išauga ECHO administracinio darbo našta ir ECHO yra priverstas panaudoti 600 000 EUR palūkanoms už pavėluotus mokėjimus šiais metais, nes neturi pinigų laiku sąskaitoms apmokėti.

Vykstant krizėms Sirijoje, Irake, Pietų Sudane, Centrinėje Afrikos Respublikoje ir kitur, bendrieji humanitarinės pagalbos poreikiai dabar pasiekė anksčiau neregėtą mastą. Atsižvelgiant į šią padėtį ir pastaruosius įvykius Ukrainoje, tiesiog akivaizdu, kad ECHO turi būti skirti mokėjimų asignavimai, kurių jam reikia, kad galėtų tęsti savo įsipareigojimų įgyvendinimą.

Vaikų, moterų ir vyrų, kurie priklauso nuo ES humanitarinės pagalbos, labui ir atsižvelgdamas į ECHO bei jo partnerių, atsakingų už įgyvendinimą, sugebėjimą tą pagalbą greitai suteikti, Parlamentas turi primygtinai reikalauti, kad būtų kuo greičiau rastas stiprėjančios ECHO mokėjimų krizės sprendimas. Suvokiu sunkumus, bet norėčiau paraginti Jūsų komitetą ir Parlamento atstovus derybose dėl biudžeto su Taryba padaryti viską, kad būtų pasiektas sprendimas, įskaitant ir atitinkamą moralinį spaudimą.

Naudodamasis proga taip pat norėčiau pabrėžti, kad svarbu, jog asignavimų humanitarinei pagalbai ir neatidėliotinos pagalbos rezervui lygis 2015 m. ES biudžete būtų nustatytas pagrįstai ir realistiškai. Žinoma, būtina išspręsti dabartinį mokėjimų vėlavimą ir užtikrinti, kad tokia pat problema nepasikartotų ateityje. Mano komitetas priėmė pakeitimus, kuriais sugrąžinamos biudžeto projekto sumos, numatytos humanitarinės pagalbos eilutėse, ir iš esmės padidinami mokėjimų asignavimai neatidėliotinos pagalbos rezervui. Labai tikiuosi, kad Jūsų komitetas bus pasirengęs šiuo pakeitimus patvirtinti.

DEVE komitetas dėkoja Jums už jūsų pastangas ir yra pasirengęs suteikti savo paramą, jei ir kai ji jums galėtų būti naudinga.

Pagarbiai

Linda McAvan


III PRIEDAS. APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUISUI

Biudžeto komiteto

pirmininkui

ASP 09G205

Gerb. pirmininke,

rašau Jums dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014, kuris buvo įtrauktas į 2014 m. rugsėjo 3 d. Biudžeto komiteto darbotvarkę (Pranešėjas: Gérard Deprez)..

Ypač norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į biudžeto 34 02 01 straipsnį, kuriame Europos Komisija siūlo padidinti (6-iais mln. EUR) mokėjimų asignavimus programai LIFE.

Kaip Jūs turbūt žinote, programa LIFE – pagrindinė ES priemonė įgyvendinant Sąjungos aplinkos ir klimato politiką – kelia ENVI komitetui labai didelį susirūpinimą ir komiteto manymu jos veikimas yra labai svarbus.

Nors ENVI komitetas nusprendė nerengti nuomonės G. Deprez pranešimui dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014, ENVI koordinatoriai paprašė manęs parašyti jums ir paprašyti, kad pasiūlytas 6 mln. EUR mokėjimų asignavimų padidinimas biudžeto 34 02 01 straipsnyje būtų išlaikytas.

Padidinimas skiriamas iš tikrųjų vien dėl to, kad anksčiau nei numatyta pradedama taikyti Energijos vartojimo efektyvumo privataus finansavimo priemonė, nes jos parengiamieji darbai vyko sparčiai ir kai kurių mokėjimų prireikė jau 2014 m.

ENVI komitetas tikisi, kad BUDG komitetas tinkamai atsižvelgs į šį prašymą ir kad Komisijos pasiūlyta suma nebus pakeista.

Pagarbiai

Giovanni La Via

Kopija: pranešėjui G. Deprez


IV PRIEDAS. KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUISUI

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Tema: Kultūros ir švietimo komiteto (CULT) pozicija dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto

Gerb. J. Arthuis,

vykdant procedūrą dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto, specializuotų komitetų paprašyta prisidėti prie pranešimo dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto. Atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto vidaus kalendorių ir nustatytus terminus, mūsų komitetas negalės jums pateikti reikalavimus atitinkančios nuomonės. Taigi prašyčiau atsižvelgti į šią mūsų nuomonių dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto santrauką.

Kaip pirmininkas ir pranešėjas dėl 2015 m. biudžeto, konsultavausi su CULT komitetu dėl šio laiško, kuris atspindi CULT komiteto nuosekliai reikštas nuomones per 2014 m. biudžeto ir 2015 m. biudžeto procedūras.

Kalbant apie programą „Erasmus+“, pasakytina, jog per pastaruosius kelerius metus nepakankami mokėjimų asignavimų lygiai tapo gyvybiškai svarbia struktūrine problema: nuo 2011 m. metinių biudžetų mokėjimų asignavimų lygis neatitiko realių mokėjimų poreikių, todėl reikėjo taisomųjų biudžetų. Atsižvelgiant į šios programos (ir prieš ją buvusios programos – Mokymosi visą gyvenimą programos, didelį matomumą), tai gali labai pakenkti jos reputacijai. Trūkstant reikiamų lėšų gali kilti programos įgyvendinimo problemų, atsižvelgiant į tai, kad programos remiami individualaus judumo ciklų projektai yra trumpi ir įsipareigojimų ir mokėjimų santykis turėtų siekti bent jau 85%.

Be to, laikotarpio pradžioje, 2014 m. biudžete, skiriant 130 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų programai „Erasmus+“ ir 200 mln. EUR – programai „Horizontas 2020“ ( „Marie Skłodowska-Curie veiksmams“ ir Europos mokslinių tyrimų tarybai) ketinta sklandžiai pradėti vykdyti šias programas, tam turint pakankamai lėšų, ir, „Erasmus+“ atveju, prisidėti prie kovos su jaunimo nedarbu. Vis dėlto šie papildomi įsipareigojimai 2014 m. biudžete nebuvo paremti atitinkamais mokėjimų įsipareigojimais.

Neskiriant atitinkamų mokėjimų asignavimų iš nenumatytų atvejų rezervo, kaip siūlyta Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 m. projekte, – 117 mln. EUR programai „Erasmus+“ ir 90 mln. EUR „Marie Skłodowska-Curie veiksmams“ – papildomų įsipareigojimų neįmanoma įgyvendinti ir taip siunčiamas netinkamas politinis signalas Europos piliečiams.

Taigi siekiant ištaisyti 2014 m. padėtį ir užtikrinti sklandų programos įgyvendinimą 2014 m. padengiant mokėjimų trūkumą (202 mln. EUR suma programai „Erasmus+“ ir 90 mln. EUR „Marie Skłodowska-Curie veiksmams“), gyvybiškai svarbu greitai priimti Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 m. projektą . Vis dėlto esminė problemos priežastis – nepakankami mokėjimų lygiai, kad būtų galima įgyvendinti įsipareigojimus, ateityje turėtų būti pašalinta vykdant įprastą metinę biudžeto procedūrą.

Taigi CULT komitetas yra už tai, kad Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas būtų priimtas greitai, išlaikant Komisijos numatytus mokėjimų asignavimų lygius.

Tikimės kad Biudžeto komitetas ir jo pranešėjas Gérard Deprez pritars šioms nuomonėms ir galės jas įtraukti į rezoliuciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto.

Pagarbiai

Silvia Costa

Pirmininkas

Cc: Gérardui DEPREZ, BUDG komiteto pranešėjui dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Teisinė informacija - Privatumo politika