Procedūra : 2014/2036(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0069/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0069/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0089

ZIŅOJUMS     
PDF 186kWORD 109k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, III iedaļa — Komisija

(16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Gérard Deprez

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 ATZINUMS Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja
 I PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 II PIELIKUMS. ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 III PIELIKUMS. VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS VĒSTULE
 IV PIELIKUMS: KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, III iedaļa — Komisija

(16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002(1) atcelšanu un jo īpaši tās 41. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī(2),

–       ņemot vērā Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu par maksājumu apropriācijām (2013. gada 12. novembra kopīgais paziņojums), par ko vienošanās tika panākta 2013. gada 12. novembra kopīgajos secinājumos(3), kā arī Eiropas Parlamenta un Komisijas paziņojumu par maksājumu apropriācijām, par ko vienošanās tika panākta minētajos secinājumos,

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4) (turpmāk „DFS regula”),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(5) (turpmāk „Iestāžu nolīgums”),

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(6),

–       ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 28. maijā (COM(2014)0329),

–        ņemot vērā Komisijas 2014. gada 28. maijā pieņemto priekšlikumu par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2014. gadā (COM(2014)0328),

–       ņemot vērā kopīgos secinājumus, kurus Parlaments un Padome apstiprināja 2014. gada 8. decembrī,

–       ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 12. decembrī un tajā pašā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–       ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Attīstības komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A8-0069/2014),

A.     tā kā Komisijas sākotnēji iesniegtajā 2014. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā ierosināts palielināt ieņēmumu prognozes par EUR 1568 miljoniem gan attiecībā uz ieņēmumiem, kas tiek gūti no naudas sodiem un sankcijām, gan citiem ieņēmumiem, kā arī par EUR 4738 miljoniem attiecībā uz maksājumu apropriācijām daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1.a, 1.b, 2. un 4. izdevumu kategorijā, lai apmierinātu vajadzības maksājumu veikšanai līdz gada beigām, sedzot saistības, kas izriet no iepriekšējām un pašreizējām saistībām;

B.     tā kā, sākot īstenot DFS 2014.–2020. gadam, neizpildīto maksājumu apmērs bija milzīgs, nesamaksāto rēķinu apmēram līdz 2013. gada beigām kohēzijas politikas jomā vien sasniedzot aptuveni EUR 23,4 miljardus un neizpildīto saistību (RAL) līmenim tajā pašā laikā sasniedzot EUR 221,7 miljardus, t. i., par EUR 41 miljardu vairāk, nekā tika paredzēts, vienojoties par DFS 2007.–2013. gadam;

C.     tā kā no kopējās budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā paredzētās summas tikai EUR 99 miljoni ir paredzēti 2014.–2020. gada programmu finansēšanai kohēzijas politikas ietvaros, bet atlikums — 2007.–2013. gada programmu pabeigšanai (EUR 3,296 miljardi), kā arī maksājumu vajadzībām, kas radušās saistībā ar citām izdevumu kategorijām (EUR 1,34 miljardi);

D.     tā kā Parlaments, Padome un Komisija 2013. gada 12. novembra kopīgajā paziņojumā apņēmās nodrošināt, lai Savienībai būtu pieejami finanšu līdzekļi tās juridisko saistību segšanai 2014. gadā, nodrošinot secīgu maksājumu veikšanu un izmantojot DFS iekļautos dažādos elastības mehānismus, tostarp 13. pantu (neparedzēto izdevumu rezervi);

E.     tā kā dažas delegācijas Padomē izteica atrunas par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā, bet Parlaments šīs bažas uzskata par nepamatotām un pretrunā DFS regulas un Iestāžu nolīguma garam,

1.      pieņem zināšanai Komisijas ierosināto budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu;

2.      atbalsta kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī, lai 2014. gada budžetā nodrošinātu maksājumu apropriāciju palielinājumu vairākās budžeta pozīcijās līdz summai EUR 4246 miljonu apmērā, no kuriem EUR 3168 miljoni tiks izmantoti no neparedzēto izdevumu rezerves 2014. gadam;

3.      īpaši atzinīgi vērtē apropriāciju palielinājumu 1.a un 4. izdevumu kategorijai, kas lielā mērā ir saglabāts tāds, par kuru vienojās 2014. gada 8. decembra kopīgajos secinājumos izklāstītajā galīgajā kompromisā;

4.      atzinīgi vērtē maksājumu apropriāciju palielinājumu 1.b izdevumu kategorijā, kas, kopumā vērtējot, ir Savienības budžeta joma, kuru visvairāk skāris maksājumu trūkums; tomēr uzskata, ka šie priekšlikumi paredz tikai absolūtu minimumu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pašreizējās vajadzības līdz 2014. gada beigām, bet tas nebūs pietiekams, lai novērstu periodiski vērojamo lavīnas efektu attiecībā uz nesamaksātajiem rēķiniem, kurš kopš 2010. gada budžeta arvien palielinās; jo īpaši atgādina, ka parasti dalībvalstis lielu daļu rēķinu1.b kategorijā iesniedz katra finanšu gada beigās, lai izvairītos no iespējamas saistību atcelšanas, piemērojot N+2 un N+3 noteikumus;

5.      atbalsta priekšlikumu par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu un uzsver savu DFS regulas 3. panta 2. punkta interpretāciju, proti, maksājumi, kas saistīti ar īpašiem instrumentiem, ir jāiekļauj, pārsniedzot maksimālo apjomu; uzskata, ka jebkura cita interpretācija apdraud par 2014.–2020. gada DFS panāktās politiskās vienošanās pamatprincipu, proti, pārliecību, ka ir jāīsteno īpaši un maksimāli elastīga pieeja, lai Savienība varētu izpildīt savas saistības;

6.      atgādina, ka budžeta grozījuma Nr. 3/2104, Nr. 4/2104, Nr. 6/2104 un Nr. 8/2104 projektu pieņemšana samazinās uz NKI balstīto dalībvalstu iemaksu Savienības budžetā kopumā par EUR 8688 miljoniem un tādējādi saskaņā ar vienošanos 2014. gada 8. decembra kopīgajos secinājumos pilnībā kompensēs maksājumiem nepieciešamās papildu summas, kas prasītas budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā;

7.      apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu;

8.      uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 2/2014 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

9.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp.

(3)

2013. gada 20. novembrī pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0472.

(4)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(5)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(6)

OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.


ATZINUMS Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja (24.9.2014)

Budžeta komitejai

par Budžeta grozījumu Nr. 3/2014: ieņēmumi no soda naudām un procentiem — ieņēmumi no atmaksājumiem un ieņēmumi, kas atmaksāti Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Ieguldījumu un partnerības instrumentam (FEMIP) — apropriāciju pārvietojums uz Eiropas Zivsaimniecības fondu — maksājumu apropriāciju palielinājums atbilstoši saistībām iepriekšējo gadu budžetos — neparedzētie izdevumi atbilstoši Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) regulas 13. pantam — Komisijas, biroju, Reģionu komitejas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja štatu saraksti

(2014/2036(BUD))

Atzinumu sagatavoja: Jan Marian Olbrycht

IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  uzskata, ka neizpildīto maksājumu apjoms 1.b izdevumu kategorijā, kas pēdējo gadu laikā pastāvīgi palielinājies, 2013. gada beigās sasniedzot 23,4 miljardus EUR, ir nepieļaujams; atgādina, ka tas ievērojami pārsniedz Komisijas sniegtās prognozes attiecībā uz to pašu laikposmu, un ir paredzams pat vēl lielāks tā pieaugums šā gada beigās;

2.  atbalsta Komisijas budžeta grozījuma projekta Nr. 3/2014 priekšlikumu, kurā pieprasīts palielināt maksājumu apropriācijas un ierosināts izmantot visus pieejamos instrumentus, lai novērstu maksājumu apropriāciju trūkumu visās izdevumu kategorijās; īpaši atzinīgi vērtē to, ka 1.b izdevumu kategorijai ir atvēlēti vairāk nekā 70 % no pieprasītās summas, jo šajā jomā ir novērots vislielākais maksājumu apropriāciju deficīts, ņemot vērā ES budžetu kopumā;

3.  uzskata, ka budžeta grozījuma projekts Nr. 3/2014 ir jāpieņem bez ierunām un iespējami ātri, neveicot tajā izmaiņas, jo tā pieņemšanai ir būtiska ietekme uz 2015. gada budžetu;

4.  uzskata, ka budžeta grozījuma projekta Nr. 3/2014 priekšlikums tikai nelielā mērā palīdzēs samazināt neizpildīto maksājumu apjomu ES budžetā, un uzsver, ka tas neatrisina minēto problēmu, kurai ir strukturāls un politisks raksturs; šajā sakarībā aicina Komisiju nākt klajā ar ilgtermiņa risinājumu un mudina Komisiju un Padomi izmantot visus elastības instrumentus DFS ietvaros, lai tikmēr turpinātu novērst šo problēmu;

5.  aicina Komisiju laikus pilnībā izvērtēt maksājumu nomaksas stāvokli 1.b izdevumu kategorijā un regulāri ziņot Parlamentam par gaidāmajām maksājumu nomaksas izmaiņām minētajā kategorijā, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik efektīvi Komisija ievēro 60 dienu maksājumu termiņu attiecībā uz saņemtajiem maksājuma pieprasījumiem.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.9.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


I PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Temats:  Budžeta grozījuma Nr. 3 projekts

Godātais kolēģi!

Vispirms ļaujiet man Jūs apsveikt ar iecelšanu BUDG komitejas priekšsēdētāja amatā. Ar prieku veidošu ar Jums turpmāku sadarbību. Rakstu Jums saistībā ar nesen ierosināto budžeta grozījuma Nr. 3 projektu, lai paustu atbalstu Komisijas sniegtajiem priekšlikumiem, īpaši attiecībā uz papildu maksājumu apropriācijām Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentam (IcSP) un Eiropas kaimiņattiecību instrumentam (ENI), un ierosinu koriģēt vienu summu.

Aprīlī Komisija ierosināja pārvietot līdzekļus 4. izdevumu kategorijā, bet savā priekšlikumā neiekļāva maksājumu apropriāciju palielinājumu IcSP. Tagad tas tiek darīts ar budžeta grozījuma Nr. 3 projektu, piešķirot papildus EUR 51 miljonu. Tomēr EUR 15 miljoni no EUR 51 miljona uzreiz tiks izlietoti, atmaksājot pagaidu pārvietojumu no KĀDP budžeta (šī nauda ir tikusi izlietota vēlēšanu novērošanai Ukrainā, jo IcSP nebija pieejamu maksājumu apropriāciju), tādējādi paliks tikai EUR 36 miljoni jaunu līdzekļu. Diemžēl tas nav pietiekami, lai šogad segtu visus vajadzīgos IcSP izdevumus. Tādēļ mēs ierosinām IcSP piešķirt EUR 70 miljonus. Aicinu Jūs nodrošināt, ka šie līdzekļi ir pieejami bez nepamatotas kavēšanās, jo pašlaik situācija saistībā ar šo instrumentu, kas ir ārkārtīgi svarīgs ES ārpolitikas pasākumiem, īpaši steidzamiem krīzes risināšanas pasākumiem Ukrainā, Sīrijā, Irākā, Palestīnā, Centrālāfrikas Republikā un Dienvidsudānā, ir tiešām ļoti kritiska.

Šajā sakarā vēlos arī paust atbalstu tam, ka neparedzēto izdevumu rezerve tiek izmantota, lai finansētu sākotnējus izdevumus, kas ir nepieciešami, lai sniegtu pienācīgu budžeta atbalstu Ukrainai saistībā ar ENI. Patiesi ceru, ka BUDG komiteja darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šajā kritiskajā brīdī mūsu partnerim tiek sniegts pienācīgs finansējums. Situācija Ukrainā pilnīgi noteikti ir neparedzēti apstākļi, kas DFS netika iekļauti.

Cieņā

Elmar Brok


II PIELIKUMS. ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Eiropas Parlaments

ASP 9G205

Brisele

Temats: Maksājumu krīze humānās palīdzības operāciju jomā

Godātais Arthuis kungs!

Jūs noteikti jau esat pārliecinājies, ka Padomes nevēlēšanās apstiprināt ES 2014. gada budžeta grozījuma Nr. 3 projektu rada arvien lielākas grūtības Komisijas Humānās palīdzības birojam (ECHO) novērst palīdzības pasākumu traucējumus, to apjoma samazināšanos un atcelšanu. Rakstu Jums, lai informētu par savas komitejas bažām saistībā ar šo situāciju, kuras, manuprāt, ir visiem saprotamas.

Ar humānās palīdzības sniegšanu saistīto traucējumu sekas, protams, nav salīdzināmas ar sekām, ko rada citu ES darbību traucējumi, jo humānās palīdzības sniegšana bieži burtiski ir dzīvības un nāves jautājums. Tādēļ lēmumu pieņemšana par humānās palīdzības budžetu būtu nevis jānovilcina, bet gan nepieciešamības gadījumā jānodrošina tiem īpaša uzmanība.

Tas, ka Padome joprojām nav reaģējusi uz maijā iesniegto Komisijas budžeta grozījuma Nr. 3 projektu, liecina par to, ka ļoti svarīgie humānās palīdzības līdzekļi faktiski atkal ir atkarīgi no vienošanās par visu ES budžetu nākamajam gadam. Tas neliecina nedz par atbildīgu attieksmi pret humāno palīdzību, nedz par ierobežoto līdzekļu pareizu pārvaldību. Minētais būtiski palielina ECHO administratīvo darba slodzi un liek tam aptuveni EUR 600000 šogad izlietot, maksājot par novēlotiem maksājumiem sakarā ar to, ka naudas trūkuma dēļ tas nevar veikt rēķinu savlaicīgu apmaksu.

Saistībā ar krīzi Sīrijā, Irākā, Dienvidsudānā, Centrālāfrikas Republikā un citur globālās vajadzības humānās palīdzības jomā tagad ir sasniegušas vēl nepieredzētu apmēru. Šajā situācijā un ņemot vērā pašreizējos notikumus Ukrainā, nevarētu būt nekādu šaubu par to, ka ECHO ir jānodrošina maksājumu apropriācijas, kuras tam nepieciešamas saistību izpildei.

Lai palīdzētu bērniem, sievietēm un vīriešiem, kas atkarīgi no ES humānās palīdzības, un lai ECHO un tā īstenošanas partneri varētu koncentrēties tikai uz šīs palīdzības sniegšanu, Parlamentam ir neatlaidīgi jāprasa nodrošināt steidzamu risinājumu attiecībā uz ECHO maksājumu krīzi, kas arvien saasinās. Es apzinos grūtības, tomēr vēlētos mudināt Jūsu komiteju un Parlamenta pārstāvjus budžeta sarunās ar Padomi darīt visu iespējamo, lai rastu risinājumu, tostarp ar atbilstīga morālā spiediena palīdzību.

Vēlos arī izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu, cik svarīgi ir noteikt samērīgu un reālistisku līmeni ar humāno palīdzību un rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (RPĀG) saistītajām apropriācijām ES 2015. gada budžetā. Protams, ir jānokārto pašreiz nesamaksātie rēķini un jānodrošina, lai šī problēma turpmāk neatkārtotos. Mana komiteja ir pieņēmusi grozījumus, atjaunojot budžeta projektā paredzētās summas humānās palīdzības pozīcijās un būtiski palielinot maksājumu apropriāciju līmeni RPĀG. Es ļoti ceru, ka Jūsu komiteja varēs apstiprināt šos grozījumus.

DEVE komiteja vēlas pateikties par Jūsu centieniem un ir gatava sniegt atbalstu, ja un kad tas būs nepieciešams.

Cieņā

Linda McAvan


III PIELIKUMS. VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Godātais priekšsēdētāj!

Rakstu Jums saistībā ar budžeta grozījumu Nr. 3/2014, kas ir iekļauts Budžeta komitejas 2014. gada 3. septembra sanāksmes darba kārtībā (referents: Gérard Deprez).

Konkrētāk, gribu vērst Jūsu uzmanību uz budžeta pantu 34 02 01, kur Eiropas Komisija ierosina (par EUR 6 miljoniem) palielināt programmas LIFE maksājumu apropriācijas.

Kā Jūs varbūt jau zināt, programma LIFE, kas ir ES galvenais instruments vides un klimata politikas īstenošanai, ir ENVI komitejas uzmanības centrā, un mēs uzskatām, ka tās darbība ir ļoti svarīga.

Lai gan ENVI komiteja nolēma nesagatavot atzinumu saistībā ar G. Deprez ziņojumu par budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, ENVI koordinatori lūdza nosūtīt Jums vēstuli, prasot saglabāt ierosināto EUR 6 miljonu palielinājumu maksājumu apropriācijās budžeta pantam 34 02 01.

Palielinājums būtībā ir saistīts vienīgi ar to, ka energoefektivitātes privātā finansējuma sistēmas darbība tika uzsākta agrāk, nekā sākotnēji paredzēts, tādējādi strauji tika uzsākts ar šo sistēmu saistītais darbs un daži maksājumi būs jāveic jau 2014. gadā.

ENVI komiteja cer, ka BUDG komiteja pienācīgi apsvērs šo pieprasījumu un ka Komisijas ierosinātā summa netiks mainīta.

Cieņā

Giovanni La Via

Kopija: referents G. Deprez


IV PIELIKUMS: KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Temats: CULT komitejas nostāja par budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu

Godātais Arthuis kungs!

Saistībā ar budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekta procedūru specializētajām komitejām tika prasīts sniegt ieguldījumu ziņojumā par budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu. Ņemot vērā CULT komitejas iekšējā grafika ierobežojumus un noteiktos termiņus, tā nevarēs Jums sniegt oficiālu atzinumu. Tādēļ es lūdzu Jūs ņemt vērā mūsu turpmāk izklāstītos apsvērumus par budžeta grozījumu Nr. 3/2014 projektu.

Veicot komitejas priekšsēdētāja un 2015. gada budžeta procedūras referenta pienākumus, es apspriedos ar CULT komiteju par šo vēstuli, kurā ir atspoguļoti CULT komitejas pastāvīgi paustie viedokļi saistībā ar 2014. un 2015. gada budžeta procedūru.

Attiecībā uz programmu Erasmus+ nepietiekami maksājumu līmeņi dažu pēdējo gadu laikā ir kļuvuši par būtisku strukturālu problēmu — kopš 2011. gada maksājumu līmeņi gada budžetos neatbilda faktiskajām maksājumu vajadzībām un bija nepieciešams veikt budžeta grozījumus. Ņemot vērā šīs programmas (kā arī tās priekšgājējas — mūžizglītības programmas) ievērojamo atpazīstamību un popularitāti, minētais var ievērojami kaitēt tās reputācijai. Atbilstīgu līdzekļu trūkums var pakāpeniski radīt problēmas saistībā ar programmas īstenošanu, ņemot vērā, ka projekta cikli, kas saistīti ar individuālo mobilitāti, kurai tiek sniegts programmas atbalsts, ir īsi un saistību un maksājumu attiecībai vajadzētu būt vismaz 85 %.

Turklāt saistību apropriāciju priekšlaicīga piešķiršana EUR 130 miljonu apmērā programmai Erasmus+ un EUR 200 miljonu apmērā programmai „Apvārsnis 2020” (Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām un Eiropas Pētniecības padomei) 2014. gada budžetā bija paredzēta, lai nodrošinātu šo programmu darbības netraucētu uzsākšanu ar atbilstīgu apropriāciju apjomu un — attiecībā uz programmu Erasmus+ — sekmētu jauniešu bezdarba novēršanu. Tomēr 2014. gada budžetā šīm papildu saistībām netika nodrošinātas atbilstīgas maksājumu apropriācijas.

Ja no neparedzēto izdevumu rezerves netiks nodrošinātas atbilstīgas budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektā ierosinātās maksājumu apropriācijas — EUR 117 miljoni programmai Erasmus+ un EUR 90 miljoni Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām, papildu saistības nevarēs īstenot, tādējādi radot nepareizu politisko priekšstatu Eiropas pilsoņiem.

Tādēļ ir ļoti svarīgi ātri pieņemt budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, lai atrisinātu jautājumu attiecībā uz 2014. gadu un nodrošinātu programmas netraucētu īstenošanu 2014. gadā, kompensējot maksājumu deficītu par kopējo summu EUR 202 miljonu apmērā programmai Erasmus+ un EUR 90 miljonu apmērā Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām. Tomēr turpmāk problēmas galvenais iemesls, proti, maksājumu līmeņi, kas nav pietiekami saistību nodrošināšanai, būtu jārisina parastās ikgadējās budžeta procedūras ietvaros.

Tādēļ CULT komiteja atbalsta budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekta ātru pieņemšanu, saglabājot Komisijas paredzēto maksājumu līmeni.

Ceram, ka Budžeta komiteja un tās referents Gérard Deprez atbalstīs šos apsvērumus un varēs tos iekļaut komitejas rezolūcijā par budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu.

Cieņā

Silvia Costa

priekšsēdētāja

Cc: BUDG komitejas par budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu atbildīgais referents Gérard DEPREZ.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisks paziņojums - Privātuma politika