Postup : 2014/2036(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0069/2014

Predkladané texty :

A8-0069/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0089

SPRÁVA     
PDF 169kWORD 106k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

k pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Gérard Deprez

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 PRÍLOHA I: LIST OD VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI
 PRÍLOHA II: LIST VÝBORU PRE ROZVOJ
 PRÍLOHA III: LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
 PRÍLOHA IV: LIST VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie Parlamentu, Rady a Komisie o platobných rozpočtových prostriedkoch (spoločné vyhlásenie z 12. novembra 2013), ako bolo dohodnuté v spoločných záveroch z 12. novembra 2013(3), ako aj vyhlásenie Parlamentu a Komisie o platobných rozpočtových prostriedkoch, ako bolo dohodnuté v tých istých spoločných záveroch,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (nariadenie o VFR),

–       so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5) (MID),

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva(6),

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2014, ktorý Komisia prijala 28. mája 2014 (COM(2014)0329),

–       so zreteľom na návrh Komisie na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014 prijatý 28. mája 2014 (COM(2014)0328),

–       so zreteľom na spoločné závery schválené Parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–       so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 3/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16740/2014 – C8- 0289/2014),

–       so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci,

–       so zreteľom na list Výboru pre rozvoj,

–       so zreteľom na list Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–       so zreteľom na list Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0069/2014),

A.     keďže v návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 3/2014 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014, ktorý pôvodne predložila Komisia, sa navrhuje zvýšiť očakávaný výnos z pokút a sankcií a ostatné príjmy o 1 568 mil. EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 4 738 mil. EUR v okruhoch 1a, 1b, 2 a 4 viacročného finančného rámca (VFR) s cieľom naplniť platobné potreby do konca roka pokrytím minulých a súčasných záväzkov;

B.     keďže začiatok plnenia VFR na roky 2014 – 2020 sa vyznačoval veľmi veľkým objemom nevybavených platieb, pričom na konci roka 2013 bola výška neuhradených žiadostí len v oblasti politiky súdržnosti 23,4 miliardy EUR a výška nesplatených záväzkov predstavovala k tomu istému dátumu 221,7 miliardy EUR, t. j. o 41 miliárd EUR viac, ako bolo sa pôvodne predpokladalo, keď sa schválil VFR na roky 2007 – 2013;

C.     keďže z celkovej sumy uvedenej v NOR č. 3/2014 je na pokrytie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 určených iba 99 miliónov EUR a zvyšok sa týka uzavretia programov na obdobie 2007 – 2013 (3,296 miliardy EUR) a platobných potrieb vyplývajúcich z iných okruhov (1,34 miliardy EUR);

D.     keďže sa Parlament, Rada a Komisia spoločným vyhlásením z 12. novembra 2013 zaviazali zabezpečiť, aby mala Únia k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na pokrytie svojich právnych záväzkov v roku 2014 zabezpečením riadneho uhrádzania platieb a uplatnením rôznych mechanizmov flexibility, ktoré sú zahrnuté v nariadení o VFR, vrátane článku 13 (rezerva na nepredvídané udalosti);

E.     keďže niektoré delegácie v Rade vyjadrili výhrady k použitiu rezervy na nepredvídané udalosti v NOR č. 3/2014, čo je podľa názoru Parlamentu neopodstatnené a v rozpore s duchom nariadenia o VFR a medziinštitucionálnej dohody;

1.      berie na vedomie NOR č. 3/2014, ako ho navrhla Komisia;

2.      schvaľuje spoločné závery dohodnuté Parlamentom a Radou 8. decembra 2014, ktorých cieľom je zvýšiť platby v rozpočte na rok 2014 v rade rozpočtových riadkov až na úroveň 4 246 miliónov EUR, z čoho 3 168 miliónov EUR bude uvoľnených z rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2014;

3.      víta najmä zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov v okruhoch 1a a 4, ktoré boli z veľkej časti zachované aj v konečnom kompromise uvedenom v spoločných záveroch z 8. decembra 2014;

4.      4. víta zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b, ktorý je hlavnou oblasťou poznačenou nedostatkom platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte Únie vo všeobecnosti; domnieva sa však, že je to úplné minimum potrebné na pokrytie skutočných potrieb do konca roku 2014 a nebude stačiť na odstránenie opakujúceho sa efektu snehovej gule v súvislosti s hromadením nevybavených platieb, ktorý sa stupňuje od rozpočtu na rok 2010; pripomína najmä to, že členské štáty tradične predkladajú väčšinu faktúr v rámci okruhu 1b na konci každého rozpočtového roka, aby sa zabránilo možnému zrušeniu viazanosti v dôsledku uplatňovania pravidiel N+2 a N+3;

5.      podporuje návrh na mobilizáciu prostriedkov z rezervy na nepredvídané udalosti a poukazuje na svoj výklad čl. 3 ods. 2 nariadenia o VFR, podľa ktorého musia byť platby týkajúce sa osobitných nástrojov započítané nad rámec stropov pre príslušné okruhy; je presvedčený o tom, že akýkoľvek iný výklad by podkopával základ politickej dohody o VFR na obdobie 2014 – 2020, konkrétne dohovor o tom, že na to, aby Únia mohla plniť svoje záväzky, je potrebné uplatňovať osobitnú a maximálnu flexibilitu;

6.      pripomína, že prijatím NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014, NOR č. 6/2014 a NOR č. 8/2014 sa podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie na základe HND zníži celkovo o 8 688 miliónov EUR, takže bude v plnej miere kompenzovať dodatočné platby, o ktoré sa žiada v NOR č. 3/2014 v súlade so spoločnými závermi z 8. decembra 2014;

7.      schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014;

8.      poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 2/2014 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L  298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

Prijaté texty z 20. novembra 2013, P7_TA(2013)0472.

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (24.9.2014)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014: Príjmy z pokút a úrokových platieb – Príjmy z náhrad a splátok do FEMIP (nástroj pre európsko-stredozemské investície a partnerstvo) – Prerozdelenie rozpočtových prostriedkov do Európskeho rybárskeho fondu – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov na záväzky zodpovedajúce predchádzajúcim ročným rozpočtom – Nepredvídané akcie v súlade s článkom 13 nariadenia o VFR – Zamestnanci Európskej komisie, kancelárií, Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

(2014/2036(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Marian Olbrycht

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pokladá za neprijateľné, že objem neuhradených platieb v okruhu 1b, ktorý sa v posledných rokoch neustále zvyšuje, dosiahol sumu 23,4 miliardy EUR na konci roka 2013; pripomína, že táto suma výrazne prekročila prognózy Komisie na toto obdobie a očakáva sa, že sa ešte zvýši na konci tohto roka;

2.  podporuje návrh Komisie týkajúci sa návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014, v ktorom žiada zvýšenie platieb a navrhuje použiť všetky dostupné nástroje s cieľom reagovať na nedostatok platieb vo všetkých okruhoch; víta najmä pridelenie vyše 70 % požadovanej sumy do okruhu 1b, ktorý je hlavnou oblasťou postihnutou nedostatkom platieb v rozpočte EÚ vo všeobecnosti;

3.  považuje za nevyhnutné, aby bol bezpodmienečne prijatý návrh opravného rozpočtu č. 3/2014 čo najskôr bez zmien, pretože jeho prijatie má takisto značný vplyv na rozpočet na rok 2015;

4.  zastáva názor, že predložený návrh opravného rozpočtu č. 3/2014 prispieva iba v malej miere k zmenšeniu objemu neuhradených platieb v rozpočte EÚ, a zdôrazňuje, že nerieši samotný problém, ktorý má štrukturálny a politický charakter; vyzýva Komisiu, aby vypracovala dlhodobé riešenie v tejto súvislosti, a nabáda Komisiu a Radu, aby medzitým uplatňovali všetky nástroje flexibility v rámci VFR v záujme ďalšieho zmiernenia tohto problému;

5.  vyzýva Komisiu, aby v plnej miere a včas posúdila situáciu v oblasti platieb v rámci okruhu 1b a aby pravidelne informovala Parlament o očakávanom vývoji platieb v tomto okruhu, najmä pokiaľ ide o to, či Komisia skutočne uplatňuje lehotu 60 dní týkajúcu sa splatnosti platieb po prijatí žiadostí o platby.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.9.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

33

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


PRÍLOHA I: LIST OD VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Vec:        Návrh opravného rozpočtu č. 3

Vážený kolega,

predovšetkým Vám chcem zablahoželať k vymenovaniu za predsedu výboru BUDG a veľmi sa teším na našu spoluprácu. Obraciam sa na Vás v súvislosti s nedávno predloženým tretím návrhom opravného rozpočtu na rok 2014, aby som vyjadril podporu návrhom Komisie, najmä pokiaľ ide o dodatočné platobné prostriedky pre nástroj na podporu stability a mieru a nástroj európskeho susedstva, a navrhol jednu úpravu súm.

V apríli Komisia predložila návrh na presun finančných prostriedkov v rámci okruhu 4, ale vo svojom návrhu nezvýšila platby pre nástroj na podporu stability a mieru. To sa teraz uskutočňuje prostredníctvom návrhu opravného rozpočtu č. 3, ktorým sa prostriedky navyšujú o 51 miliónov EUR. Z týchto 51 miliónov EUR by však bolo 15 miliónov okamžite použitých na splatenie dočasného presunu z rozpočtu SZBP (tieto prostriedky boli použité na volebnú pozorovateľskú misiu na Ukrajine, pretože v rámci nástroja na podporu stability a mieru nebol dostatok vlastných prostriedkov na platby), takže by ostalo iba 36 miliónov EUR nových zdrojov. Táto suma žiaľ nepostačuje na pokrytie potrebných výdavkov v rámci nástroja na podporu stability a mieru na tento rok. Navrhujeme preto zvýšiť prostriedky v rámci nástroja na podporu stability a mieru o 70 miliónov EUR. Naliehavo Vás vyzývam, aby ste zabezpečili, aby boli tieto prostriedky poskytnuté bez zbytočného odkladu, keďže súčasná situácia je pre tento nástroj na vykonávanie zahraničnej politiky EÚ, najmä pokiaľ ide o opatrenia okamžitej reakcie na krízy na Ukrajine, v Sýrii, Iraku, Palestíne, Stredoafrickej republike a Južnom Sudáne, momentálne naozaj veľmi kritická.

V tejto súvislosti by som tiež rád vyjadril svoju podporu použitiu rezervy na nepredvídané udalosti na financovanie počiatočných výdavkov potrebných na poskytnutie príslušnej rozpočtovej podpory Ukrajine v rámci ENI. Pevne verím, že výbor BUDG urobí všetko pre to, aby sme nášmu partnerovi poskytli v tomto rozhodujúcom období príslušné financovanie. Situácia na Ukrajine je bezpochyby nepredvídanou udalosťou, s ktorou sa pri zostavovaní VFR nepočítalo.

S úctou

Elmar Brok


PRÍLOHA II: LIST VÝBORU PRE ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda Výboru pre rozpočet

Európsky parlament

ASP 9G205

Brusel

Vec: Krízová situácia v oblasti platieb na operácie humanitárnej pomoci

Vážený pán Arthuis,

ako už určite viete, neochota Rady schváliť návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 3 k rozpočtu EÚ na rok 2014 spôsobuje generálnemu riaditeľstvu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie (ECHO) stále väčšie ťažkosti pri zabraňovaní narušeniu, obmedzeniu a rušeniu činností v oblasti pomoci. Obraciam sa na Vás, aby som dala najavo vážne znepokojenie svojho výboru nad touto situáciou, ktoré by podľa môjho názoru mali zdieľať všetci.

Následky narušenia poskytovania humanitárnej pomoci sú samozrejme neporovnateľné s následkami narušenia iných činností EÚ: humanitárna pomoc často rozhoduje doslova o živote a smrti. Rozhodnutia o rozpočte na humanitárnu pomoc by sa preto nemali prijímať oneskorene, ale v prípade potreby by sa s nimi malo zaobchádzať osobitne.

To, že Rada doteraz nereagovala na NOR č. 3, ktorý Komisia predložila už v máji, naznačuje, že kľúčové finančné prostriedky na humanitárnu pomoc sú v skutočnosti rukojemníkom dohody o celom rozpočte EÚ na budúci rok. Toto nie je zodpovedný prístup k humanitárnej pomoci ani riadny spôsob riadenia obmedzených zdrojov. Výrazne sa tým zvyšuje administratívne zaťaženie ECHO, ktoré je preto nútené tento rok vynaložiť približne 600 000 EUR na penále za oneskorené platby, pretože nemá prostriedky na včasné uhradenie svojich záväzkov.

S krízami v Sýrii, Iraku, Južnom Sudáne, Stredoafrickej republike a inde dosahujú v súčasnosti humanitárne potreby bezprecedentnú úroveň. Vzhľadom na súčasný vývoj na Ukrajine je v tejto situácii úplne zrejmé, že ECHO je nutné poskytnúť prostriedky na platby, ktoré potrebuje, aby mohlo splniť svoje záväzky.

V záujme detí, žien a mužov, ktorí závisia od humanitárnej pomoci EÚ a od schopnosti ECHO a jeho vykonávacích partnerov priamo sa zamerať na poskytnutie tejto pomoci, musí Parlament dôrazne požadovať, aby bola stále sa zhoršujúca platobná kríza ECHO rýchlo vyriešená. Aj keď som si vedomá ťažkostí s tým spojených, chcela by som Váš výbor a zástupcov Parlamentu v rokovaniach s Radou týkajúcich sa rozpočtu požiadať, aby ste vykonali všetko potrebné na dosiahnutie riešenia, a to aj s použitím primeraného morálneho tlaku.

Dovoľte mi využiť túto príležitosť aj na zdôraznenie významu stanovenia prostriedkov na humanitárnu pomoc a rezervu na núdzovú pomoc v rozpočte na rok 2015 na rozumnej a realistickej úrovni. Je samozrejme nevyhnutné vyriešiť súčasný problém oneskorených platieb a zabezpečiť, aby sa v budúcnosti už neopakoval. Môj výbor prijal návrhy na zmenu, ktorými sa obnovujú sumy v návrhu rozpočtu v rozpočtových riadkoch pre humanitárnu pomoc a výrazne zvyšujú platobné rozpočtové prostriedky v rezerve na núdzovú pomoc. Pevne verím, že Váš výbor bude ochotný tieto návrhy na zmenu prijať.

Výbor DEVE Vám ďakuje za Vaše úsilie a v prípade potreby je pripravený poskytnúť Vám pomoc a podporu.

S úctou

Linda McAvan


PRÍLOHA III: LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

ASP 09G205

Vážený pán predseda,

obraciam sa na Vás v súvislosti s opravným rozpočtom č. 3/2014, ktorý bol na programe rokovania Výboru pre rozpočet 3. septembra 2014 (spravodajca: Gérard Deprez).

Rád by som Vás upozornil osobitne na rozpočtový článok 34 02 01, v ktorom Európska komisia navrhuje zvýšiť (o 6 miliónov EUR) platobné rozpočtové prostriedky pre program LIFE.

Ako možno viete, program LIFE, ktorý je hlavným nástrojom EÚ na vykonávanie politiky v oblasti životného prostredia a klímy, je ťažiskom záujmov výboru ENVI a považujeme jeho fungovanie za veľmi dôležité.

Hoci výbor ENVI rozhodol, že k správe pána Depreza o návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 nevypracuje stanovisko, koordinátori ENVI ma požiadali, aby som Vám písomne oznámil, že výbor trvá na zachovaní navrhnutého zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov v článku 34 02 01 o 6 miliónov EUR.

Toto zvýšenie je v skutočnosti iba dôsledkom toho, že program súkromného financovania pre nástroj energetickej účinnosti začal skôr, ako sa pôvodne očakávalo, a preto sa činnosť programu rýchlo rozvíjala a určité platby bude potrebné vykonať už v roku 2014.

Výbor ENVI vyjadruje nádej, že táto žiadosť bude vo výbore BUDG náležite posúdená a že suma, ktorú Komisia navrhla, ostane nezmenená.

S úctou

Giovanni La Via

Kópia: G. Deprez, spravodajca


PRÍLOHA IV: LIST VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE

pán Jean ARTHUIS

predseda Výboru pre rozpočet

Vec: Pozícia výboru CULT k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014

Vážený pán Arthuis,

v rámci postupu prijímania návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 3/2014 boli špecializované výbory požiadané o svoj príspevok k správe týkajúcej sa NOR č. 3/2014. Vzhľadom na obmedzenia v internom harmonograme výboru CULT a na stanovené lehoty nebude náš výbor schopný poskytnúť Vám formálne stanovisko. Preto Vás žiadam, aby ste vzali do úvahy tento súhrn našich názorov týkajúcich sa NOR č. 3/2014.

Ako predsedníčka výboru a spravodajkyňa pre rozpočet na rok 2015 som o tomto liste odrážajúcom názory, ktoré výbor CULT opakovane vyjadroval v priebehu rozpočtových postupov pre rozpočet na roky 2014 a 2015, konzultovala s výborom CULT.

Pokiaľ ide o program Erasmus+, nedostatočná úroveň platieb sa v priebehu posledných rokov stala kľúčovým štrukturálnym problémom: od roku 2011 nezodpovedala úroveň platieb v ročných rozpočtoch skutočným platobným potrebám a vyžadovala si opravné rozpočty. Vzhľadom na to, že tento program je na očiach verejnosti a teší sa veľkej popularite (rovnako ako jeho predchodca – program celoživotného vzdelávania), hrozí, že to výrazne poškodí jeho reputáciu. Nedostatok primeraných finančných prostriedkov môže napokon viesť k problémom pri vykonávaní programu, keďže projektové cykly pre individuálnu mobilitu, ktorú program podporuje, sú krátke a pomer medzi záväzkami a platbami by mal dosahovať minimálne 85 %.

Okrem toho prednostné čerpanie 130 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkov na program Erasmus+ a prednostné čerpanie 200 miliónov EUR na program Horizont 2020 (pre akcie Marie Skłodowska-Curie a Európsku radu pre výskum) v rozpočte na rok 2014 malo za cieľ poskytnúť týmto programom dostatok prostriedkov na ich bezproblémové začatie a v prípade programu Erasmus+ malo prispieť k boju proti nezamestnanosti mládeže. Tieto dodatočné záväzky však neboli v rozpočte na rok 2014 kryté zodpovedajúcim objemom platobných rozpočtových prostriedkov.

Ak nebudú poskytnuté príslušné platobné rozpočtové prostriedky z rezervy na nepredvídané udalosti, ako sa navrhuje v NOR č. 3/2014 (117 miliónov EUR pre program Erasmus+ a 90 miliónov EUR pre akcie Marie Skłodowska-Curie), nebude možné dodatočné záväzky čerpať, čo vyšle európskym občanom zlý politický signál.

Urýchlené prijatie NOR č. 3/2014 je preto nevyhnutné pre napravenie situácie v roku 2014 a pre zabezpečenie bezproblémového vykonávania programu v roku 2014 doplnením schodku v platbách v celkovej výške 202 miliónov EUR v prípade programu Erasmus+ a 90 miliónov EUR v prípade akcií Marie Skłodowska-Curie. Základná príčina problémov – úroveň platieb nepostačujúca na pokrytie záväzkov – by sa však mala v budúcnosti riešiť v rámci štandardného ročného rozpočtového postupu.

Výbor CULT je preto zástancom urýchleného prijatia NOR č. 3/2014 s úrovňou platieb, ktorú navrhla Komisia.

Dúfame, že Výbor pre rozpočet a jeho spravodajca Gérard Deprez budú s týmito názormi súhlasiť a budú ich môcť začleniť do svojho uznesenia o NOR č. 3/2014.

S úctou

Silvia Costa

predsedníčka

Cc: Gérard DEPREZ, spravodajca výboru BUDG pre opravný rozpočet č. 3/2014


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

30

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia