Postopek : 2014/2036(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0069/2014

Predložena besedila :

A8-0069/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0089

POROČILO     
PDF 162kWORD 102k
15.12.2014
PE 541.347v03-00 A8-0069/2014

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Gérard Deprez

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 PRILOGA I: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE
 PRILOGA II: PISMO ODBORA ZA RAZVOJ
 PRILOGA III: PISMO ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE
 PRILOGA IV: PISMO ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija

(16740/2014 – C8‑0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki je bil dokončno sprejet dne 20. novembra 2013(2),

–       ob upoštevanju skupne izjave Parlamenta, Sveta in Komisije o sredstvih za plačila (skupna izjava z dne 12. novembra 2013), kakor je bila dogovorjena v skupnih sklepih 12. novembra 2013(3), pa tudi izjave Evropskega parlamenta in Komisije o sredstvih za plačila, kakor je bila dogovorjena v istih skupnih sklepih,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5) (v nadaljnjem besedilu: medinstitucionalni sporazum),

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(6),

–       ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2014, ki ga je Komisija sprejela 28. maja 2014 (COM(2014)0329),

–       ob upoštevanju predloga Komisije o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2014, sprejetega 28. maja 2014 (COM(2014)0328),

–       ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta se Parlament in Svet sporazumela 8. decembra 2014;

–       ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga istega dne posredoval Parlamentu (16740/2014 – C8-0289/2014),

–       ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zunanje zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za razvoj,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za kulturo in izobraževanje,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za regionalni razvoj (A8-0069/2014),

A.     ker so v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014 za splošni proračun za leto 2014, kot ga je prvotno pripravila Komisija, napovedi prihodkov, ki izvirajo iz kazni in glob, ter drugih prihodkov večje za 1.568 milijonov EUR, sredstva za plačila v razdelkih 1a, 1b, 2 in 4 večletnega finančnega okvira pa večja za 4.738 milijonov EUR, da bi zadostili plačilnim potrebam do konca leta za zaveze, ki izvirajo iz prejšnjih in sedanjih obveznosti;

B.     ker se je izvrševanje večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 začelo s precejšnjo zamudo pri plačilih, pri čemer so zgolj neporavnani računi za kohezijsko politiko konec leta 2013 znašali približno 23,4 milijarde EUR, raven neporavnanih obveznosti pa je v istem obdobju dosegla 221,7 milijarde EUR, kar je 41 milijard EUR več, kot je bilo predvideno ob dogovoru o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013;

C.     ker je od celotnega zneska v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014 zgolj 99 milijonov EUR namenjenih kritju programov kohezijske politike za obdobje 2014–2020, preostanek pa se nanaša na zaključitev programov iz obdobja 2007–2013 (3,296 milijarde EUR) in plačila v drugih razdelkih (1,34 milijarde EUR);

D.     ker so se Parlament, Svet in Komisija s skupno izjavo z dne 12. novembra 2013 zavezali, da bodo Uniji zagotovili finančna sredstva za kritje pravnih obveznosti v letu 2014, tako da bodo poskrbeli za nemoten potek plačil in se zatekli k različnim mehanizmom prilagodljivosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru, vključno s členom 13 (varnostna rezerva);

E.     ker so nekatere delegacije v Svetu izrazile pridržke glede uporabe varnostne rezerve v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, ki pa so po mnenju Parlamenta neutemeljeni in v nasprotju z duhom uredbe o večletnem finančnem okviru in medinstitucionalnega sporazuma;

1.      je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2014, kakor ga je pripravila Komisija;

2.      se strinja s skupnimi sklepi, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014, da bi omogočila povečanje sredstev za plačila v številnih postavkah proračuna za leto 2014 v skupnem znesku 4.246 milijonov EUR, od česar bo 3.168 milijonov EUR pridobljenih s sprostitvijo varnostne rezerve za leto 2014;

3.      odobrava zlasti povečanje plačil v razdelkih 1a in 4, ki je bilo v končnem dogovoru, ki je osnova za skupne sklepe z dne 8. decembra 2014, skoraj v celoti ohranjeno;

4.      odobrava povečanje sredstev za plačila v razdelku 1b, področju proračuna Unije, kjer je pomanjkanje denarja za izplačevanje najhujše; kljub temu meni, da je to zgolj minimum za kritje dejanskih potreb do konca leta 2014 in da znesek ne bo zadoščal za to, da bi preprečili ponovno kopičenje neporavnanih računov, ki se nabirajo že od proračuna za leto 2010; opozarja predvsem, da države članice večino računov iz razdelka 1b praviloma predložijo ob koncu posameznega proračunskega leta, da bi preprečile morebitno razveljavitev prevzetih obveznosti zaradi uporabe pravil N+2 in N+3;

5.      podpira predlog o sprostitvi varnostne rezerve in poudarja, da po njegovem tolmačenju člena 3(2) uredbe o večletnem finančnem okviru plačil, povezanih s posebnimi instrumenti, ne bi smeli upoštevati pri zgornjih mejah; meni, da bi z drugačnim tolmačenjem spodkopali podlago političnega sporazuma o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, predvsem dogovor o tem, da je treba Uniji pri izpolnjevanju obveznosti omogočiti posebno in čim večjo prilagodljivost;

6.      opominja, da bodo predlogi sprememb proračuna št. 3/2104, 4/2014, 6/2014 in 8/2014 prispevek držav članic na osnovi BND v proračun Unije zmanjšali za 8.688 milijonov EUR, s čimer bodo v celoti pokrite potrebe po dodatnih plačilih iz predloga spremembe proračuna št. 3/2014, kot je bilo dogovorjeno v skupnih sklepih z dne 8. decembra 2014;

7.      odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014;

8.      naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2014 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 51, 20.2.2014, str. 1.

(3)

Sprejeta besedila z dne 20. novembra 2013, P7_TA(2013)0472.

(4)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(5)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(6)

UL L 163, 23.6.2007, str. 17.


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (24.9.2014)

za Odbor za proračun

o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014: prihodki od glob in plačil obresti – prihodki od povračil in odplačil Skladu za evro-sredozemske naložbe in partnerstvo (FEMIP) – prerazporeditev sredstev za Evropski sklad za ribištvo – povečanje sredstev za plačila za obveznosti, ki ustrezajo predhodnim letnim proračunom – nepredvideni ukrepi v skladu s členom 13 uredbe o večletnem finančnem okviru – osebje Evropske komisije, uradi, Odbor regij in Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(2014/2036(BUD))

Pripravljavec mnenja: Jan Marian Olbrycht

POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  meni, da je zaostanek pri plačilih v razdelku 1b, ki se je v preteklih letih neprestano povečeval in je ob koncu leta 2013 dosegel 23,4 milijarde EUR, nesprejemljiv; opozarja, da občutno presega napovedi Komisije za to obdobje in bo po pričakovanjih ob koncu tega leta še višji;

2.  podpira predlog Komisije o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, v katerem zahteva povečanje plačil in predlaga uporabo vseh razpoložljivih instrumentov za manjkajoča plačila v vseh razdelkih; zlasti pozdravlja, da je bilo dodeljenega več kot 70 % zahtevanega zneska za razdelek 1b, ki je na splošno glavno področje v proračunu EU, na katerem primanjkujejo plačila;

3.  meni, da je nujno, da se brezpogojno in čim prej sprejme nespremenjeni predlog spremembe proračuna št. 3/2014, saj ima njegovo sprejetje pomemben vpliv tudi na proračun za leto 2015;

4.  meni, da predloženi predlog spremembe proračuna št. 3/2014 prispeva le v majhnem obsegu k zmanjšanju zaostanka pri plačilih v proračunu EU in poudarja, da ne reši težave, ki je strukturne in politične narave; poziva Komisijo, naj s tem v zvezi predstavi dolgoročno rešitev, ter spodbuja Komisijo in Svet, naj uporabljata vse instrumente prilagodljivosti v sklopu večletnega finančnega okvira, da bi v vmesnem času še zmanjšala to težavo;

5.  poziva Komisijo, naj v celoti in pravočasno oceni stanje plačil v razdelku 1b in redno poroča Parlamentu o pričakovanem poteku plačil v okviru tega razdelka, zlasti, ali Komisija dejansko uporablja 60-dnevni rok za plačila za prejete zahtevke za plačila.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.9.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Olaf Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


PRILOGA I: PISMO ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

G. Jean Arthuis

Predsednik

Odbor za proračun

Zadeva:  Predlog spremembe proračuna št. 3/2014

Spoštovani kolega,

najprej bi vam želel čestitati za imenovanje na položaj predsednika odbora BUDG. Zelo se že veselim našega sodelovanja. Pišem vam v zvezi z nedavnim predlogom spremembe proračuna št. 3/2014, da bi podprl zamisli Komisije, zlasti kar zadeva dodatna sredstva za plačila za instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP) in evropski instrument sosedstva (ENI), in predlagal en popravek zneskov.

Komisija je aprila predlagala prerazporeditev sredstev v razdelku 4, pri tem pa je pozabila na povečanje plačil za IcSP. To bo zdaj storjeno s spremembo proračuna št. 3, in sicer se bodo plačila povečala za 51 milijonov EUR. Žal bo 15 milijonov EUR od tega zneska takoj porabljenih za vračilo začasno prerazporejenih sredstev iz proračuna za skupno zunanjo in varnostno politiko (denar je bil uporabljen za opazovanje volitev v Ukrajini, ker razpoložljiva plačila za IcSP niso zadostovala). Tako bo na voljo ostalo samo 36 milijonov EUR dodatnih sredstev. To pa žal ni dovolj za kritje vseh potrebnih izdatkov za IcSP v tem letu. Zato predlagamo, da se sredstva za IcSP povečajo za 70 milijonov EUR. Prosim vas, da poskrbite, da bo ta denar na voljo brez nepotrebnega odlašanja, saj so razmere trenutno kritične, ta instrument pa je bistvenega pomena za izvajanje zunanje politike EU, zlasti za odzivanje na krizo v Ukrajini, Siriji, Iraku, Palestini, Srednjeafriški republiki in Južnem Sudanu.

Ob tej priložnosti bi rad podprl tudi uporabo varnostne rezerve za kritje vnaprejšnjih odhodkov, potrebnih za ustrezno proračunsko podporo Ukrajini v sklopu ENI. Iskreno upam, da bo odbor BUDG naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo zagotovil zadostna finančna sredstva našim partnerjem v teh težkih časih. Razmere v Ukrajini nedvomno veljajo za nepredvidene okoliščine, za katere denar v večletnem finančnem okviru ni predviden.

S spoštovanjem,

Elmar Brok


PRILOGA II: PISMO ODBORA ZA RAZVOJ

G. Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

Evropski parlament

ASP 9G205

Bruselj

Zadeva: Plačilna kriza pri dostavi humanitarne pomoči

Spoštovani g. Arthuis,

kot verjetno že veste, se urad Komisije za humanitarno pomoč ECHO zaradi nepripravljenosti Sveta, da odobri predlog spremembe proračuna EU št. 3 za leto 2014, s čedalje večjimi težavami izogiba motnjam pri delovanju ter krčenju in opuščanju svojih dejavnosti. Pišem vam zato, da bi vas seznanila z globoko zaskrbljenostjo svojega odbora zaradi te situacije, ki bi morala po mojem mnenju vznemiriti vsakogar.

Posledic motenj v dostavi humanitarne pomoči nedvomno ni mogoče primerjati z motnjami pri drugih dejavnosti EU: od humanitarne pomoči je namreč pogosto odvisno življenje ljudi. Z odločitvami o proračunu za humanitarno pomoč torej ne bi smeli odlašati, temveč bi jim morali nameniti posebno pozornost, kadar je to potrebno.

Svet še vedno ni odgovoril na predlog spremembe proračuna št. 3/2014, ki ga je Komisija predstavila že maja, iz česar je mogoče sklepati, da so ključna finančna sredstva za humanitarno pomoč znova odvisna od dogovora o celotnem proračunu EU za naslednje leto. To ni ne odgovorno ravnanje s humanitarno pomočjo ne dobro poslovodenje s sredstvi, ki jih že tako primanjkuje. Zaradi tega bo upravno breme za ECHO večje, povrhu pa bo moral letos plačati še približno 600.000 EUR zamudnih obresti, saj nima denarja, da bi pravočasno poravnal račune.

Zaradi kriznih razmer v Siriji, Iraku, Južnem Sudanu, Srednjeafriški republiki in drugod so svetovne potrebe po humanitarni pomoč dosegle najvišjo raven doslej. Glede na to in na trenutne dogodke v Ukrajini je povsem očitno, da je treba uradu ECHO dodeliti denar za plačila, ki ga potrebuje za izpolnjevanje svojih obveznosti.

Parlament mora v imenu otrok, žensk in moških, ki so odvisni od humanitarne pomoči EU, ter zato, da se bodo lahko urad ECHO in njegovi izvajalci osredotočili na dostavo te pomoči, vztrajati pri hitri rešitvi za vse hujšo krizo s plačili v uradu ECHO. Zavedam se, da situacija ni lahka, vendar pozivam vaš odbor in predstavnike Parlamenta v proračunskih pogajanjih s Svetom, da si z vsemi močmi prizadevate za rešitev, med drugim z zadostnim moralnim pritiskom.

To priložnost želim izkoristiti tudi za opozorilo, da je treba v proračunu EU za leto 2015 predvideti razumne in realistične zneske za humanitarno pomoč in rezervo za nujno pomoč. Seveda je treba zmanjšati trenutne zamude pri izplačilih in poskrbeti, da se kaj takega ne bo več ponovilo. Moj odbor je sprejel osnutke dopolnitev, s katerimi je obnovil zneske iz predloga proračuna v proračunskih vrsticah za humanitarno pomoč in občutno povečal sredstva za plačila za rezervo za nujno pomoč. Močno upam, da bo vaš odbor te osnutke potrdil.

Odbor DEVE se vam zahvaljuje za trud in vas je pripravljen podpreti, če in ko bo to potrebno.

S spoštovanjem,

Linda McAvan


PRILOGA III: PISMO ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

G. Jean Arthuis

Predsednik

Odbor za proračun

ASP 09G205

Spoštovani predsednik,

pišem vam v zvezi s spremembo proračuna št. 3/2014, ki je bila na dnevnem redu seje Odbora za proračun 3. septembra 2014 (poročevalec: g. Gérard Deprez).

Še posebej vas želim opozoriti na proračunski člen 34 02 01, v okviru katerega je Komisija predlagala povečanje (za 6 milijonov EUR) plačil za program LIFE.

Morda že veste, da je program LIFE, osrednji instrument EU za izvajanje okoljske in podnebne politike, tema, ki jo odbor ENVI budno spremlja, prav tako pa smo prepričani, da je njegovo delovanje izjemno pomembno.

Čeprav se je odbor ENVI odločil, da ne bo pripravil mnenja o poročilu g. Depreza o spremembi proračuna št. 3/2014, so me naši koordinatorji prosili, naj vam pišem in vztrajam, da se predlagano povečanje plačil za 6 milijonov EUR v proračunskem členu 34 02 01 ohrani.

Razlog za to povečanje je zgodnejši zagon programa zasebnega financiranja za energetsko učinkovitost, saj so priprave potekale nemoteno, zato bodo določena izplačila potrebna že v letu 2014.

Odbor ENVI upa, da bo odbor BUDG to zahtevo ustrezno obravnaval in da bo znesek, ki ga je predlagala Komisija, ostal nespremenjen.

S spoštovanjem,

Giovanni La Via

V vednost: g. G. Deprez, poročevalec


PRILOGA IV: PISMO ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE

G. Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

Zadeva: Stališče odbora CULT o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014

Spoštovani g. Arthuis,

v postopku priprave predloga spremembe proračuna št. 3/2014 so bili tudi specializirani odbori pozvani, da prispevajo k poročilu. Zaradi časovne stiske pri delu in rokov, ki so bili postavljeni, odbor CULT uradnega mnenja ne bo mogel pripraviti. Zato vas prosim, da upoštevate naša stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, predstavljena v nadaljevanju.

Kot predsednica odbora in poročevalka o proračunu 2015 sem se o vsebini tega pisma posvetovala s člani odbora CULT, ki so spodnja stališča v proračunskih postopkih za leti 2014 in 2015 vztrajno zagovarjali.

Nezadostna plačila za program Erasmus+ so v zadnjih letih postala hud strukturni problem: letni proračunski zneski že od leta 2011 ne ustrezajo dejanskim potrebam in nujne so bile spremembe proračuna. Ker je program zelo prepoznaven in priljubljen (podobno kot njegov predhodnik, program vseživljenjskega učenja), bi zaradi tega lahko trpel njegov ugled. Pomanjkanje denarja bi utegnilo povzročiti tudi težave pri izvajanju, saj so projektni cikli za mobilnost posameznikov, ki jih program podpira, kratki, torej bi moralo biti razmerje med obveznostmi in plačili vsaj 85 %.

Koncentracija obveznosti v začetku programskega obdobja v višini 130 milijonov EUR za Erasmus+ in 200 milijonov EUR za Obzorje 2020 (za ukrepe Marie Skłodowske-Curie in Evropski raziskovalni svet) v proračunu 2014 naj bi omogočila nemoten zagon teh programov z zadostnimi sredstvi, Erasmus+ pa naj bi prispeval tudi k boju proti brezposelnosti mladih. Te dodatne obveznosti v proračunu 2014 pa niso bile podprte z ustreznimi sredstvi za plačila.

Brez denarja za plačila iz varnostne rezerve, predvidenega v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014 – 117 milijonov EUR za Erasmus+ in 90 milijonov EUR za ukrepe Marie Skłodowske-Curie –, dodatnih obveznosti ne bo mogoče izvršiti, kar bo poslalo napačno politično sporočilo evropskim državljanom.

Predlog spremembe proračuna št. 3/2014 je treba zato hitro sprejeti, da se situacija uredi in da se zagotovi nemoteno izvajanje programa v letu 2014, in sicer s pokritjem primanjkljaja pri plačilih v skupnem znesku 202 milijona EUR za Erasmus+ in 90 milijona EUR za ukrepe Marie Skłodowske-Curie. V prihodnje pa bi bilo treba pravi vzrok za težave – prenizki zneski plačil, ki ne zadostujejo za izpolnjevanje obveznosti – odpraviti v rednem letnem proračunskem postopku.

Odbor CULT je zato naklonjen hitremu sprejetju predloga spremembe proračuna št. 3/2014 z zneskom plačil, ki ga je predlagala Komisija.

Upamo, da bosta Odbor za proračun in njegov poročevalec g. Gérard Deprez naše stališče podprla in ga vključila v svojo resolucijo o omenjenem predlogu.

S spoštovanjem,

Silvia Costa

Predsednica

V vednost: g. Gérard DEPREZ, poročevalec odbora BUDG o spremembi proračuna št. 3/2014


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

15.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Nils Torvalds

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov