Процедура : 2014/0901(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0070/2014

Внесени текстове :

A8-0070/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.12

Приети текстове :

P8_TA(2014)0084

ДОКЛАД     *
PDF 153kWORD 63k
15.12.2014
PE 544.348v02-00 A8-0070/2014

относно предложението на Комисията за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението на Комисията за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2014 г. за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране (C(2014)9456),

–       като взе предвид член 56, параграф 6, трета алинея от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1).

–       като взе предвид своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0070/2014),

A.     като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че председателят, заместник-председателят и членовете на Единния съвет за преструктуриране, посочени в член 43, параграф 1, буква б), се назначават въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б.     като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че при назначенията в Единния съвет за преструктуриране се зачитат принципите за баланс между двата пола, опит и квалификации;

В.     като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 19 ноември 2014 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжностите на председател и заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране;

Г.     като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 1 декември 2014 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжностите на членове на Единния съвет за преструктуриране, посочени в член 43, параграф 1, буква б) от този регламент;

Д.     като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 двата списъка бяха предоставени на Парламента;

Е.     като има предвид, че на 5 декември 2014 г. Комисията прие предложение за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране и предостави предложението на Парламента;

Ж.    като има предвид, че след това комисията на Парламента по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложените кандидати за длъжностите на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

З.      като има предвид, че на 8 декември 2014 г. посочената парламентарна комисия проведе изслушване на Елке Кьоних, предложена като кандидат за длъжността председател на Единния съвет за преструктуриране, по време на което тя направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

И.     като има предвид, че на 9 декември 2014 г. комисията проведе изслушване на Тимо Лойтиниеми, предложен като кандидат за длъжността заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране, както и на Мауро Гранде, Антонио Караскоса, Джоан Келерман и Доминик Лабуре — четиримата кандидати, предложени за длъжността член на Единния съвет за преструктуриране; всеки от петимата предложени кандидати направи встъпително изявление по време на изслушването, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.      одобрява предложението на Комисията за назначаването на следните предложени кандидати:

а)      Елке Кьоних за длъжността председател на Единния съвет за преструктуриране,

б)     Тимо Лойтиниеми за длъжността заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране,

в)     Мауро Гранде за длъжността член на Единния съвет за преструктуриране,

г)      Антонио Караскоса за длъжността член на Единния съвет за преструктуриране,

д)     Джоан Келерман за длъжността член на Единния съвет за преструктуриране,

е)      Доминик Лабуре за длъжността член на Единния съвет за преструктуриране,

2.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1)

ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova

Правна информация - Политика за поверителност