ZPRÁVA o návrhu Komise na jmenování předsedy, místopředsedy a členů Jednotného výboru pro řešení krizí

  15.12.2014 - (C(2014)9456 – C8‑0284/2014 – 2014/0901(NLE)) - *

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: Roberto Gualtieri

  Postup : 2014/0901(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0070/2014
  Předložené texty :
  A8-0070/2014
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu Komise na jmenování předsedy, místopředsedy a členů Jednotného výboru pro řešení krizí

  (C(2014)9456 – C8‑0284/2014 – 2014/0901(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na návrh Komise ze dne 5. prosince 2014 na jmenování předsedy, místopředsedy a členů Jednotného výboru pro řešení krizí (C(2014)9456),

  –       s ohledem na čl. 56 odst. 6 třetí pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010[1],

  –       s ohledem na svůj jednací řád,

  –       s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0070/2014),

  A.     vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že předseda, místopředseda a členové Jednotného výboru pro řešení krizí (dále jen „výbor“), o nichž hovoří čl. 43 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, mají být jmenováni na základě zásluh, kvalifikace, znalostí bankovních a finančních záležitostí a zkušeností s finančním dohledem, regulací a řešením krizí bank;

  B.     vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že při jmenování výboru mají být respektovány zásady vyváženosti zastoupení mužů a žen, zkušeností a kvalifikace;

  C.     vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 2014 schválila Komise v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 užší seznam kandidátů na funkce předsedy a místopředsedy výboru;

  D.     vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2014 schválila Komise v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 užší seznam kandidátů na funkce členů výboru uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

  E.     vzhledem k tomu, že tyto dva užší seznamy kandidátů byly v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 předloženy Parlamentu;

  F.     vzhledem k tomu, že dne 5. prosince 2014 přijala Komise návrh na jmenování předsedy, místopředsedy a členů Jednotného výboru pro řešení krizí a tento návrh předala Parlamentu;

  G.     vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté posoudil profesní způsobilost kandidátů navržených na funkci předsedy, místopředsedy a členů výboru, a to zejména z hlediska požadavků uvedených v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014;

  H.     vzhledem k tomu, že dne 8. prosince 2014 uspořádal tento výbor slyšení s Elke Königovou, kandidátkou na funkci předsedkyně výboru, která na tomto slyšení učinila úvodní prohlášení a poté odpověděla na otázky členů výboru;

  I.      vzhledem k tomu, že dne 9. prosince 2014 uspořádal výbor slyšení s kandidátem na funkci místopředsedy výboru Timem Löyttyniemim a se čtyřmi kandidáty na funkce členů výboru, kterými jsou Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermannová a Dominique Laboureix; vzhledem k tomu, že všech těchto pět kandidátů učinilo na tomto slyšení úvodní prohlášení a odpovědělo na otázky členů výboru;

  1.      schvaluje návrh Komise na jmenování těchto navržených kandidátů:

  a)      Elke Königové do funkce předsedkyně výboru,

  b)     Tima Löyttyniemiho do funkce místopředsedy výboru,

  c)      Maura Grandeho do funkce člena výboru,

  d)     Antonia Carrascosy do funkce člena výboru,

  e)      Joanne Kellermannové do funkce členky výboru,

  f)      Dominiqua Laboureixe do funkce člena výboru;

  2.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a vládám členských států.

  • [1]  Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  15.12.2014

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  44

  1

  4

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova