BETÆNKNING om Kommissionens forslag til udnævnelse af formanden og næstformanden for samt medlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse

15.12.2014 - (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Roberto Gualtieri

Procedure : 2014/0901(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0070/2014
Indgivne tekster :
A8-0070/2014
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Kommissionens forslag til udnævnelse af formanden og næstformanden for samt medlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag af 5. december 2014 til udnævnelse af formanden og næstformanden for samt medlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse (C(2014)9456),

–       der henviser til artikel 56, stk. 6, tredje afsnit i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010[1],

–       der henviser til sin forretningsorden,

–       der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0070/2014),

A.     der henviser til, at artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 foreskriver, at formanden og næstformanden for samt medlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse (herefter "bestyrelsen"), jf. forordningens artikel 43, stk. 1, litra b, udpeges på grundlag af kvalifikationer, kendskab til bank- og finansanliggender samt relevant erfaring med finansielt tilsyn, finansiel regulering og bankafvikling;

B.     der henviser til, at artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 foreskriver, at udnævnelserne til bestyrelsen skal overholde principperne om kønsmæssig balance, erfaring og kvalifikationer;

C.     der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, den 19. november 2014 vedtog en endelig liste over kandidater til hvervene som formand for og næstformand i bestyrelsen;

D.     der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, den 1. december 2014 vedtog en endelig liste med kandidater til hvervene som medlemmer af den i forordningens artikel 43, stk. 1, litra b, omhandlede bestyrelse;

E.     der henviser til, at de to lister i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) r. 806/2014 blev sendt til Parlamentet;

F.     der henviser til, Kommissionen den 5. december 2014 vedtog et forslag til udnævnelse af formanden for, næstformanden i og medlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse og sendte dette forslag til Parlamentet;

G.     der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter begyndte at vurdere de foreslåede kandidaters kvalifikationer til hvervene som formand for, næstformand i og medlemmer af bestyrelsen, navnlig med henblik på kravene i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014;

H.     der henviser til, at udvalget den 8. december 2014 afholdt en høring med Elke König, den foreslåede kandidat til hvervet som formand for bestyrelsen, hvor hun efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

I.      der henviser til, at udvalget den 9. december 2014 afholdt en høring med Timo Löyttyniemi, den foreslåede kandidat til hvervet som næstformand i bestyrelsen såvel som med Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann og Dominique Laboureix som de fire kandidater til hvervet som medlemmer af bestyrelsen; der henviser til, at alle fire foreslåede kandidater efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.      godkender Kommissionens forslag til udnævnelse af følgende kandidater:

a)      Elke König til hvervet som formand for bestyrelsen,

b)     Timo Löyttyniemi til hvervet som næstformand i bestyrelsen,

c)      Mauro Grande til hvervet som medlem af bestyrelsen,

d)     Antonio Carrascosa til hvervet som medlem af bestyrelsen,

e)      Joanne Kellermann til hvervet som medlem af bestyrelsen,

f)      Dominique Laboureix til hvervet som medlem af bestyrelsen;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

  • [1]  EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova