Διαδικασία : 2014/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0070/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0070/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0084

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 168kWORD 73k
15.12.2014
PE 544.348v02-00 A8-0070/2014

σχετικά με πρόταση της Επιτροπής για το διορισμό του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

(C(2014)9456 – C8‑0284/2014 – 2014/0901(NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Roberto Gualtieri

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση της Επιτροπής για το διορισμό του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

(C(2014)9456 – C8‑0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2014 για το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C(2014)9456),

–       έχοντας υπόψη το τρίτο εδάφιο του άρθρου 56(6) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–       έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0070/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56(4) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (του Συμβουλίου), που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1, στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, και την πείρα σχετικά με την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, τη ρύθμιση και την εξυγίανση των ιδρυμάτων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56(4) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι κατά τους διορισμούς για τη συγκρότηση του Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, της ενδεδειγμένης πείρας και προσόντων·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 56(6) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 19 Νοεμβρίου κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 56(6) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε την 1η Δεκεμβρίου 2014 κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων για τις θέσεις των μελών του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1, στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 56(6) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, οι δύο κατάλογοι προεπιλογής διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και διαβίβασε αυτή την πρόταση στο Κοινοβούλιο·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προχώρησε στη συνέχεια στην αξιολόγηση των προσόντων των προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και των μελών του Συμβουλίου, ιδίως ενόψει των απαιτήσεων που ορίζονται στο 56(4) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2014 η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση με την Elke König, την προτεινόμενη υποψήφια για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου, κατά την οποία η υποψήφια έκανε εισήγηση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Δεκεμβρίου 2014, η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση με τον Timo Löyttyniemi, τον προτεινόμενο υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, καθώς και με τους Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann και Dominique Laboureix, τους τέσσερις υποψήφιους που προτάθηκαν για τη θέση του μέλους του Συμβουλίου. Και οι πέντε προτεινόμενοι υποψήφιοι έκαναν εισήγηση και στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής·

1.      Εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό των ακόλουθων προτεινόμενων υποψηφίων:

α)     Elke König για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου,

β)     Timo Löyttyniemi για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου,

γ)      Mauro Grande για τη θέση του Μέλους του Συμβουλίου,

δ)     Antonio Carrascosa για τη θέση του Μέλους του Συμβουλίου,

ε)      Joanne Kellermann για τη θέση του Μέλους του Συμβουλίου,

στ)    Dominique Laboureix για τη θέση του Μέλους του Συμβουλίου·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 225, 30.07.2014, σ. 1.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Εύα Καϊλή, Ева Паунова

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου