Menetlus : 2014/0901(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0070/2014

Esitatud tekstid :

A8-0070/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2014 - 5.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0084

RAPORT     *
PDF 128kWORD 57k
15.12.2014
PE 544.348v02-00 A8-0070/2014

komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu esimees, aseesimees ja liikmed

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Roberto Gualtieri

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu esimees, aseesimees ja liikmed

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2014. aasta ettepanekut nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu esimees, aseesimees ja liikmed (C(2014)9456),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 806/2014 (millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010)(1) artikli 56 lõike 6 kolmandat lõiku,

–       võttes arvesse kodukorda,

–       võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0070/2014),

A.     arvestades, et määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 on sätestatud, et ühtse kriisilahendusnõukogu (edaspidi „kriisilahendusnõukogu”) esimehe, aseesimehe ning selle määruse artikli 43 lõike 1 punktis b osutatud liikmete ametisse nimetamisel lähtutakse nende saavutustest, oskustest, pangandus- ja finantsalastest teadmistest ning finantsjärelevalve, -regulatsiooni ning pankade kriisilahenduse valdkonna jaoks olulistest kogemustest;

B.     arvestades, et määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 on sätestatud, et kriisilahendusnõukogu ametissenimetamiste puhul tuleb järgida soolise tasakaalu, kogemuse ja kvalifikatsiooni põhimõtet;

C.     arvestades, et 19. novembril 2014. aastal võttis komisjon määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt vastu nimekirja kandidaatidest kriisilahendusnõukogu esimehe ja aseesimehe ametikohtadele;

D.     arvestades, et 1. detsembril 2014. aastal võttis komisjon määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt vastu nimekirja kandidaatidest selle määruse artikli 43 lõike 1 punktis b osutatud kriisilahendusnõukogu liikmete ametikohtadele;

E.     arvestades, et kõnealused kaks nimekirja edastati määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt Euroopa Parlamendile;

F.     arvestades, et komisjon võttis 5. detsembril 2014. aastal vastu ettepaneku nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu esimees, aseesimees ja liikmed ning edastas selle ettepaneku Euroopa Parlamendile;

G.     arvestades, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon hindas seejärel kriisilahendusnõukogu esimehe, aseesimehe ja liikmete ametikohale esitatud kandidaatide sobivust, pidades eelkõige silmas määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 kehtestatud nõudeid;

H.     arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon korraldas 8. detsembril 2014. aastal kriisilahendusnõukogu esimehe ametikohale esitatud kandidaadi Elke Königi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

I.      arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon korraldas 9. detsembril 2014. aastal kriisilahendusnõukogu aseesimehe ametikohale esitatud kandidaadi Timo Löyttyniemi ning kriisilahendusnõukogu liikmete ametikohtadele esitatud nelja kandidaadi Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermanni ja Dominique Laboureix kuulamise; arvestades, et kõik viis kandidaati esinesid sellel kuulamisel avasõnavõtuga ja vastasid seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1.      kiidab heaks komisjoni ettepaneku nimetada ametisse järgmised esitatud kandidaadid:

a)      Elke König kriisilahendusnõukogu esimeheks;

b)     Timo Löyttyniemi kriisilahendusnõukogu aseesimeheks;

c)      Mauro Grande kriisilahendusnõukogu liikmeks;

d)     Antonio Carrascosa kriisilahendusnõukogu liikmeks;

e)      Joanne Kellermann kriisilahendusnõukogu liikmeks;

f)      Dominique Laboureix kriisilahendusnõukogu liikmeks;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1)

ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

1

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova

Õigusteave - Privaatsuspoliitika