Menettely : 2014/0901(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0070/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0070/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2014 - 5.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0084

MIETINTÖ     *
PDF 145kWORD 61k
15.12.2014
PE 544.348v02-00 A8-0070/2014

komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä

(C(2014)9456 – C8‑0284/2014 – 2014/0901(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri

PR_NLE-CN_LegAct_app

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä

(C(2014)9456 – C8‑0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 5. joulukuuta 2014 annetun komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä (C(2014)9456),

–       ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014(1) 56 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen,

–       ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0070/2014),

A.     ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kyseisen asetuksen 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet nimitetään ansioiden, pätevyyden, pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten tuntemuksen sekä rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn ja pankkien kriisinratkaisun kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella;

B.     ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittämisessä noudatetaan sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C.     ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 19. marraskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;

D.     ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 1. joulukuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kriisinratkaisuneuvoston jäseniksi;

E.     ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti molemmat luettelot toimitettiin parlamentille;

F.     ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 5. joulukuuta 2014 ehdotuksen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä ja toimitti ehdotuksen parlamentille;

G.     ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi ehdotettujen ehdokkaiden pätevyyttä erityisesti asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa vahvistettuihin vaatimuksiin nähden;

H.     ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 8. joulukuuta 2014 kuulemistilaisuuden, jossa kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaehdokas Elke König piti avauspuheenvuoron ja vastasi sen jälkeen valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

I.      ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 9. joulukuuta 2014 kuulemistilaisuuden, johon osallistuivat kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaehdokas Timo Löyttyniemi sekä kriisinratkaisuneuvoston neljäksi jäseneksi ehdotetut Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann ja Dominique Laboureix ja jossa kaikki viisi ehdokasta pitivät avauspuheenvuoron ja vastasivat sen jälkeen valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.      hyväksyy komission ehdotuksen seuraavien ehdokkaiden nimittämisestä:

a)      Elke König kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi

b)     Timo Löyttyniemi kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaksi

c)      Mauro Grande kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi

d)     Antonio Carrascosa kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi

e)      Joanne Kellermann kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi

f)      Dominique Laboureix kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)

EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

15.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö