Pranešimas - A8-0070/2014Pranešimas
A8-0070/2014

  PRANEŠIMAS dėl Komisijos pasiūlymo dėl vykdomosios sudėties Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių skyrimo

  15.12.2014 - (C(2014) 9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) - *

  Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  Pranešėjas: Roberto Gualtieri

  Procedūra : 2014/0901(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0070/2014
  Pateikti tekstai :
  A8-0070/2014
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Komisijos pasiūlymo dėl vykdomosios sudėties Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių skyrimo

  (C(2014) 9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 5 d. Komisijos pasiūlymą dėl vykdomosios sudėties Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių skyrimo (C(2014) 9456),

  –       atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010[1], 56 straipsnio 6 dalį,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisykles,

  –       atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0070/2014),

  A.     kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatoma, kad Bendros pertvarkymo valdybos (Valdybos) pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir šio reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti nariai skiriami atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, bankų ir finansų reikalų išmanymą ir su finansų priežiūra, reguliavimu ir bankų pertvarkymu susijusią patirtį;

  B.     kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatoma, kad skiriant asmenis į Valdybą turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų;

  C.     kadangi, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalies, Komisija 2014 m. lapkričio 19 d. patvirtino trumpąjį kandidatų eiti Valdybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo pareigas sąrašą;

  D.     kadangi, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalies, Komisija 2014 m. gruodžio 1 d. patvirtino trumpąjį kandidatų eiti reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų Valdybos narių pareigas sąrašą;

  E.     kadangi, laikantis Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalies, abu trumpieji sąrašai buvo perduoti Parlamentui;

  F.     kadangi 2014 m. gruodžio 5 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl vykdomosios sudėties Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir valdybos narių skyrimo ir pateikė šį pasiūlymą Parlamentui;

  G.     kadangi tada Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ėmė tikrinti į Valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių pareigas pasiūlytų kandidatų asmens duomenis, ypač turint mintyje Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

  H.     kadangi 2014 m. gruodžio 8 d. Komisija surengė klausymą su Elke König, pasiūlyta kandidate eiti Valdybos pirmininkės pareigas, per jį kandidatė pasakė įžanginę kalbą ir po to atsakė į komiteto narių klausimus;

  I.      kadangi 2014 m. gruodžio 9 d. komitetas surengė klausymą su Timo Löyttyniemi, pasiūlytu kandidatu eiti Valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas, taip pat su Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann ir Dominique'u Laboureix'u, keturiais kandidatais, pasiūlytais į Valdybos narių pareigas; visi penki pasiūlyti kandidatai per tą klausymą pasakė po įžanginę kalbą ir tada atsakė į komiteto narių klausimus;

  1.      pritaria Komisijos pasiūlymui skirti šiuos pasiūlytus kandidatus:

  a)      Elke König eiti Valdybos pirmininkės pareigas;

  b)     Timo Löyttyniemi eiti Valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas;

  c)      Mauro Grande eiti Valdybos nario pareigas;

  d)     Antonio Carrascosą eiti Valdybos nario pareigas;

  e)      Joanne Kellermann eiti Valdybos narės pareigas;

  f)      Dominique'ą Laboureix'ą eiti Valdybos nario pareigas;

  2.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

  • [1]  OL L 225, 2014 07 30, p. 1.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  15.12.2014

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  44

  1

  4

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova