Procedūra : 2014/0901(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0070/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0070/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0084

ZIŅOJUMS     *
PDF 161kWORD 67k
15.12.2014
PE 544.348v02-00 A8-0070/2014

par Komisijas priekšlikumu par Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu iecelšanu

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Roberto Gualtieri

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Komisijas priekšlikumu par Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu iecelšanu

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 5. decembra priekšlikumu par Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu iecelšanu (C(2014)9456),

–       ņemot vērā 56. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010(1),

–       ņemot vērā Reglamentu,

–       ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0070/2014),

A.     tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā ir paredzēts, ka minētās regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētās Vienotās noregulējuma valdes (turpmāk „Valdes“) priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un locekļus ieceļ, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām banku un finanšu jautājumos un pieredzi finanšu uzraudzības, regulējuma un banku noregulējuma jomā;

B.     tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā ir paredzēts, ka Valdes locekļu iecelšanā ņem vērā dzimumu līdzsvara principu, pieredzi un kvalifikāciju;

C.     tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu Komisija 2014. gada 19. novembrī pieņēma Valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu sarakstu;

D.     tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu Komisija 2014. gada 1. decembrī pieņēma minētās regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto Valdes locekļu amata kandidātu sarakstu;

E.     tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu šie abi saraksti tika iesniegti Parlamentam;

F.     tā kā Komisija 2014. gada 5. decembrī pieņēma priekšlikumu par Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu iecelšanu un nosūtīja šo priekšlikumu Parlamentam;

G.     tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komitejas pēc tam pārbaudīja izvirzīto Valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu amata kandidātu atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā paredzētās prasības;

H.     tā kā komiteja 2014. gada 8. decembrī rīkoja izvirzītās Valdes priekšsēdētāja amata kandidātes Elke König uzklausīšanu, kuras sākumā viņa sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem;

I.      tā kā komiteja 2014. gada 9. decembrī rīkoja izvirzītā Valdes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta Timo Löyttyniemi, kā arī četru izvirzīto Valdes locekļu amata kandidātu Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann un Dominique Laboureix uzklausīšanu; visi pieci izvirzītie kandidāti uzklausīšanā vispirms sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1.      apstiprina Komisijas priekšlikumu iecelt šādus izvirzītos kandidātus:

a)      Elke König par Valdes priekšsēdētāju,

b)     Timo Löyttyniemi par Valdes priekšsēdētāja vietnieku,

c)      Mauro Grande par Valdes locekli,

d)     Antonio Carrascosa par Valdes locekli,

e)      Joanne Kellermann par Valdes locekli,

f)      Dominique Laboureix par Valdes locekli;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

(1)

OV L 225, 30.07.2014., 1. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

15.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

1

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova

Juridisks paziņojums - Privātuma politika