Procedura : 2014/0901(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0070/2014

Teksty złożone :

A8-0070/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0084

SPRAWOZDANIE     *
PDF 144kWORD 62k
15.12.2014
PE 544.348v02-00 A8-0070/2014

w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. dotyczący mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (C(2014)9456),

–       uwzględniając art. 56 ust. 6 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010(1),

–       uwzględniając swój Regulamin,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0070/2014),

A.     mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (zwanej dalej „Jednolitą Radą”), o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, mianowani są w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość spraw bankowych i finansowych oraz doświadczenie w dziedzinie nadzoru finansowego, regulacji finansowych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków;

B.     mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że członków Jednolitej Rady wybiera się z poszanowaniem zasad równowagi płci oraz uwzględnieniem doświadczenia i kwalifikacji;

C.     mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 19 listopada 2014 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady;

D.     mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 1 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowiska członków Jednolitej Rady, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia;

E.     mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 dwie listy najlepszych kandydatów zostały przekazane Parlamentowi;

F.     mając na uwadze, że w dniu 5 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i przekazała ten wniosek Parlamentowi;

G.     mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego przystąpiła następnie do oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady, w szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

H.     mając na uwadze, że w dniu 8 grudnia 2014 r. komisja przesłuchała Elke König, kandydatkę na stanowisko przewodniczącej Jednolitej Rady, podczas którego wygłosiła ona oświadczenie wstępne, a następnie odpowiedziała na pytania członków komisji;

I.      mając na uwadze, że w dniu 9 grudnia 2014 r. komisja przesłuchała Tima Löyttyniemiego, kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady, jak również Maura Grande, Antonia Carrascosę, Joanne Kellermann i Dominique'a Laboureix, czterech kandydatów na członków Jednolitej Rady; podczas przesłuchania wszyscy kandydaci wygłosili oświadczenia wstępne, a następnie odpowiedzieli na pytania członków komisji;

1.      zatwierdza wniosek Komisji dotyczący mianowania następujących kandydatów:

a)      Elke König – na stanowisko przewodniczącej Jednolitej Rady,

b)     Timo Löyttyniemi – na stanowisko wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady,

c)      Mauro Grande – na stanowisko członka Jednolitej Rady,

d)     Antonio Carrascosa – na stanowisko członka Jednolitej Rady,

e)      Joanne Kellermann – na stanowisko członkini Jednolitej Rady,

f)      Dominique Laboureix – na stanowisko członka Jednolitej Rady;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji i rządom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności