Procedură : 2014/0901(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0070/2014

Texte depuse :

A8-0070/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.12

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0084

RAPORT     *
PDF 136kWORD 66k
15.12.2014
PE 544.348v02-00 A8-0070/2014

referitor la propunerea Comisiei privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a membrilor conducerii Comitetului unic de rezoluție

(C(2014)9456 – C8‑0284/2014 – 2014/0901(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Roberto Gualtieri

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea Comisiei privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a membrilor conducerii Comitetului unic de rezoluție

(C(2014)9456 – C8‑0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei din 5 decembrie 2014 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a membrilor conducerii Comitetului unic de rezoluție (C(2014)9456),

–       având în vedere articolul 56 alineatul (6) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1),

–       având în vedere Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0070/2014),

A.     întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că președintele, vicepreședintele și membrii Comitetului unic de rezoluție (Comitetul) menționați la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din regulament sunt numiți pe baza meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor lor cu privire la aspecte bancare și financiare, precum și a experienței relevante în domeniul supravegherii și al reglementării financiare și al rezoluției bancare;

B.     întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că numirea membrilor Comitetului trebuie să aibă loc prin respectarea principiilor echilibrului de gen, al experienței și al calificărilor;

C.     întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, Comisia a adoptat, la 19 noiembrie 2014, o listă de candidați finaliști pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al Comitetului;

D.     întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, Comisia a adoptat, la 1 decembrie 2014, o listă de candidați finaliști pentru funcțiile de membri ai Comitetului menționați la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din regulament;

E.     întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, cele două liste de candidați finaliști au fost transmise Parlamentului;

F.     întrucât, la 5 decembrie 2014, Comisia a adoptat o propunere privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a membrilor conducerii Comitetului unic de rezoluție și a transmis această propunere Parlamentului;

G.     întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare din cadrul Parlamentului a început ulterior evaluarea calificărilor candidaților propuși pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și membru al Comitetului, în special având în vedere cerințele stabilite la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

H.     întrucât, la 8 decembrie 2014, comisia a organizat audierea dnei Elke König, candidata propusă pentru funcția de președinte al Comitetului, în cursul căreia aceasta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei;

I.      întrucât, la 9 decembrie 2014, comisia a organizat audierea dlui Timo Löyttyniemi, candidatul propus pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului, precum și audierea celor patru candidați propuși pentru funcția de membru al Comitetului, Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann și Dominique Laboureix; întrucât, în cadrul audierii, toți cei cinci candidați propuși au făcut o declarație introductivă și apoi au răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.      aprobă propunerea Comisiei privind numirea următorilor candidați propuși:

a)      Elke König pentru funcția de președinte al Comitetului;

b)     Timo Löyttyniemi pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului;

c)      Mauro Grande pentru funcția de membru al Comitetului;

d)     Antonio Carrascosa pentru funcția de membru al Comitetului;

e)      Joanne Kellermann pentru funcția de membru al Comitetului;

f)      Dominique Laboureix pentru funcția de membru al Comitetului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre.

(1)

JO L 225, 30.7.2014, p. 1.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova

Aviz juridic - Politica de confidențialitate