Postopek : 2014/0901(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0070/2014

Predložena besedila :

A8-0070/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0084

POROČILO     *
PDF 136kWORD 60k
15.12.2014
PE 544.348v02-00 A8-0070/2014

o predlogu Komisije za imenovanje predsednika, podpredsednika in članov enotnega odbora za reševanje

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Roberto Gualtieri

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Komisije za imenovanje predsednika, podpredsednika in članov enotnega odbora za reševanje

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije z dne 5. decembra 2014 o imenovanju predsednika, podpredsednika in članov enotnega odbora za reševanje (C(2014)9456),

–       ob upoštevanju tretjega pododstavka člena 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010(1),

–       ob upoštevanju Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0070/2014),

A.     ker člen 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 določa, da se predsednika, podpredsednika in člane enotnega odbora za reševanje iz člena 43(1)(b) te uredbe imenuje na podlagi njihovih sposobnosti, veščin, znanja na področju bančništva in financ ter izkušenj, ki so relevantne za finančni nadzor, regulacijo in reševanje bank;

B.     ker člen 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 določa, da je treba pri imenovanju članov enotnega odbora za reševanje upoštevati načelo uravnotežene zastopanosti spola, izkušenj in kvalifikacij;

C.     ker je v skladu s členom 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 Komisija 19. novembra 2014 sprejela ožji seznam kandidatov za mesto predsednika in podpredsednika enotnega odbora za reševanje;

D.     ker je v skladu s členom 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 Komisija 1. decembra 2014 sprejela ožji seznam kandidatov za člane enotnega odbora za reševanje iz člena 43(1)(b) te uredbe;

E.     ker sta bila v skladu s členom 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 oba seznama predložena Parlamentu;

F.     ker je Komisija 5. decembra 2014 sprejela predlog za imenovanje predsednika, podpredsednika in članov enotnega odbora za reševanje ter ga predložila Parlamentu;

G.     ker je Odbor Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) nato ocenil priporočila predlaganih kandidatov za mesto predsednika, podpredsednika in članov enotnega odbora za reševanje, zlasti glede na zahteve iz člena 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014;

H.     ker je 8. decembra 2014 odbor ECON organiziral predstavitev predlagane kandidatke za mesto predsednice enotnega odbora za reševanje Elke König, ki je podala uvodno izjavo in nato odgovarjala na vprašanja članov odbora;

I.      ker je 9. decembra 2014 odbor ECON organiziral predstavitev predlaganega kandidata za mesto podpredsednika enotnega odbora za reševanje Tima Löyttyniemija ter predstavitve predlaganih kandidatov za člane tega odbora Maura Grandeja, Antonia Carrascose, Joanne Kellermann in Dominiqua Laboureixa. Vseh pet predlaganih kandidatov je na predstavitvi podalo uvodno izjavo in nato odgovarjalo na vprašanja članov odbora ECON;

1.      odobri predlog Komisije o imenovanju naslednjih predlaganih kandidatov:

a)      Elke König za predsednico enotnega odbora za reševanje,

b)     Tima Löyttyniemija za podpredsednika enotnega odbora za reševanje,

c)      Maura Grandeja za člana enotnega odbora za reševanje,

d)     Antonia Carrascose za člana enotnega odbora za reševanje,

e)      Joanne Kellermann za članico enotnega odbora za reševanje,

f)      Dominiqua Laboureixa za člana enotnega odbora za reševanje;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

(1)

UL L 225, 30.7.2014, str. 1.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

15.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov