Förfarande : 2014/0901(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0070/2014

Ingivna texter :

A8-0070/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.12

Antagna texter :

P8_TA(2014)0084

BETÄNKANDE     *
PDF 131kWORD 55k
15.12.2014
PE 544.348v02-00 A8-0070/2014

om kommissionens förslag om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Roberto Gualtieri

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om kommissionens förslag om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse

(C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag av den 5 december 2014 om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse (C(2014)9456),

–       med beaktande av artikel 56.6. i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010(1),

–       med beaktande av sin arbetsordning,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0070/2014), och av följande skäl:

A.     I artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 anges att ordföranden, vice ordföranden och de ledamöter i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse (nedan kallad styrelsen) som avses i artikel 43.1 b i den förordningen ska utses på grundval av meriter, kompetens, kunskap om bank- och finansfrågor samt erfarenhet inom finansiell tillsyn och reglering samt bankresolution.

B.     Enligt artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 ska utnämningarna till styrelsen respektera principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och kvalifikationer.

C.     I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 19 november 2014 en slutlista över kandidater till posterna som ordförande och vice ordförande i styrelsen.

D.     I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 1 december 2014 en slutlista över kandidater till posterna som de ledamöter i styrelsen som avses i artikel 43.1 i den förordningen.

E.     I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 överlämnades de två slutlistorna till parlamentet.

F.     Den 5 december 2014 antog kommissionen ett förslag om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i styrelsen och överlämnade detta förslag till parlamentet.

G.     Parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter kvalifikationerna för de kandidater som nominerats till posterna som ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014.

H.     Den 8 december 2014 höll utskottet en utfrågning med Elke König, den nominerade kandidaten till posten som ordförande i styrelsen, där hon höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

I.      Den 9 december 2014 höll utskottet en utfrågning med Timo Löyttyniemi, den nominerade kandidaten till posten som vice ordförande i styrelsen samt med Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann och Dominique Laboureix, de fyra kandidater nominerats till posterna som ledamöter i styrelsen. Alla fem nominerade kandidater höll ett inledande anförande vid utfrågningen och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1.      Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag om utnämningen av följande nominerade kandidater:

a)      Elke König till posten som ordförande i styrelsen.

b)     Timo Löyttyniemi till posten som vice ordförande i styrelsen.

c)      Mauro Grande till posten som ledamot i styrelsen.

d)     Antonio Carrascosa till posten som ledamot i styrelsen.

e)      Joanne Kellermann till posten som ledamot i styrelsen.

f)      Dominique Laboureix till posten som ledamot i styrelsen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1)

EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

15.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matt Carthy, Philippe De Backer, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy