Procedure : 2014/2039(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0071/2014

Indgivne tekster :

A8-0071/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0099

BETÆNKNING     
PDF 142kWORD 62k
15.12.2014
PE 541.352v03-00 A8-0071/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning

(COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning

(COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1), særlig artikel 11,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 12,

–       der henviser til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, vedtaget af Kommissionen den 28. november 2014 (COM(2014)0723),

–       der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (16739/2014 - C8-0287/2014),

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om forslag til Unionens almindelige budget for 2015(3),

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0071/2014),

A.     der henviser til, at det efter undersøgelse af alle muligheder for at omfordele forpligtelsesbevillingerne under underudgiftsområde 1b synes nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet til forpligtelsesbevillingerne;

B.     der henviser til, at Kommissionen har foreslået at anvende fleksibilitetsinstrumentet ud over FFR-lofterne for at supplere finansieringen i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 med 79,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger i relation til den supplerende tildeling fra strukturfondene til Cypern i 2015 med et samlet beløb på 100 mio. EUR i 2015;

1.      bemærker, at loftet for underudgiftsområde 1b for 2015, til trods for begrænsede forhøjelser af forpligtelsesbevillingerne til et begrænset antal budgetposter, ikke muliggør en fyldestgørende finansiering af Unionens vigtige og presserende politiske prioriteter;

2.      er derfor enig i anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet og ændrer Kommissionens forslag, så det finansierer de supplerende midler til de cypriotiske strukturfondsprogrammer under underudgiftsområde 1b op til 83,26 mio. EUR;

3.      gentager, at anvendelsen af dette instrument, som fastsat i artikel 11 i FFR-forordningen, endnu en gang understreger, hvor absolut nødvendigt det er, at Unionens budget er fleksibelt;

4.      gentager, at med forbehold af muligheden for at anvende betalingsbevillinger til specifikke budgetposter via fleksibilitetsinstrumentet uden forudgående mobilisering af forpligtelser, kan betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er mobiliseret gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun medregnes ud over lofterne;

5.      godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

6.      pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0000.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om

anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 12,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)    Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/20132 gør det muligt at anvende fleksibilitetsinstrumentet inden for det årlige loft på 471 mio. EUR (2011-priser) for at muliggøre finansiering af nøje fastlagte udgifter, som ikke kan finansieres inden for de disponible lofter for et eller flere udgiftsområder,

(2)    Efter en undersøgelse af alle muligheder for at omfordele bevillingerne under underudgiftsområde 1b har det vist sig nødvendigt at gøre brug af fleksibilitetsinstrumentet for at supplere de midler, der er opført på Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, ud over loftet for udgiftsområde 1b, til finansiering af de cypriotiske strukturfondprogrammer, nemlig 83 285 595 EUR, med henblik på at yde en supplerende tildeling fra strukturfondene til Cypern i 2015 på i alt 100 000 000 EUR,

(3)    Europa-Parlamentet og Rådet har allerede i regnskabsåret 2014 anvendt fleksibilitetsinstrumentet ved afgørelse af 20. november 2013 med henblik på finansiering af de cypriotiske strukturfondprogrammer med et beløb på 89 330 000 EUR udelukkende i form af forpligtelsesbevillinger,

(4)    Eftersom fleksibilitetsinstrumentet er af supplerende karakter, er det nødvendigt at tilvejebringe yderligere betalingsbevillinger til at dække de yderligere forpligtelsesbevillinger til Cypern for regnskabsårene 2014 og 2015 på baggrund af den forventede betalingsprofil, der anslås til 11,3 mio. EUR i 2015, 45,7 mio. EUR i 2016, 75,4 mio. EUR i 2017 og 40,2 mio. EUR i 2018. De årlige beløb for hvert år i perioden 2015-2018 skal bekræftes i hvert enkelt budgetforslag, som Kommissionen præsenterer i perioden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 tages fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse med henblik på tilvejebringelse af forpligtelsesbevillinger på 83 285 595 EUR under underudgiftsområde 1b.

Beløbet anvendes til at supplere finansieringen af de cypriotiske strukturfondsprogrammer under underudgiftsområde 1b.

Betalingerne i forbindelse med finansieringen af de cypriotiske strukturfonde ved hjælp af fleksibilitetsinstrumentet i 2014 og 2015 beløber sig til 172 600 000 EUR i perioden 2015-2018. Det præcise beløb angives i det budgetforslag, som Kommissionen præsenterer for det pågældende år.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

2 Rådets forordning (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik