ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

  15.12.2014 - (16744/2014 – C8 0292/2014 – 2014/2163(BUD))

  Комисия по бюджети
  Докладчик: Жерар Дьопре

  Процедура : 2014/2163(BUD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0072/2014
  Внесени текстове :
  A8-0072/2014
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия

  (16744/2014 – C8 0292/2014 – 2014/2163(BUD))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –       като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

  –       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[1], и по-специално член 41 от него,

  –       като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.[2],

  –       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[3],

  –       като предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4],

  –       като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 7/2014, приет от Комисията на 17 октомври 2014 г. (COM(2014)0650),

  –       като взе предвид съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

  –       като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 7/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16744/2014 – C8-0292/2014),

  –       като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0072/2014),

  А.     като има предвид, че проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 7/2014 се отнася за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 79 726 440 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и плащания във връзка с наводненията в Сърбия и Хърватия през май 2014 г. и наводненията в България през юни 2014 г.;

  Б.     като има предвид, че предназначението на ПКБ № 7/2014 е тази бюджетна корекция да се запише формално в бюджета за 2014 г.;

  1.      отбелязва ПКБ № 7/2014 във вида, в който е представен от Комисията;

  2.      подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на ЕС на държавите, които бяха засегнати от това природно бедствие;

  3.      подчертава, че недостигът на бюджетни кредити за плащания за 2014 г., който беше причината Комисията да представи ПКБ № 3/2014 и придружаващото го предложение за мобилизиране на средства от маржа за непредвидени обстоятелства, изключва априори възможността за осигуряване на средствата за ПКБ № 7/2014 чрез преразпределяне;

  4.      потвърждава съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г. за одобряване на допълнителните бюджетни кредити за поети задължения в размер на 80 милиона евро в бюджета за 2014 г. и за включване на съответните бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2015 г.;

  5.      одобрява позицията на Съвета относно ПКБ № 7/2014;

  6.      възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

  7.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
  • [3]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [4]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  15.12.2014

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds