ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

  15.12.2014 - (16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

  Rozpočtový výbor
  Zpravodaj: Gérard Deprez

  Postup : 2014/2163(BUD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0072/2014
  Předložené texty :
  A8-0072/2014
  Přijaté texty :

  NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise

  (16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –       s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

  –       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

  –       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014 přijatý s konečnou platností dne 20. listopadu 2013[2],

  –       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[3],

  –       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení[4],

  –       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 7/2014, který Komise přijala dne 17. října 2014 (COM(2014)0650),

  –       s ohledem na společné závěry dohodnuté Parlamentem a Radou dne 8. prosince 2014,

  –       s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014, který Rada přijala dne 12. prosince 2014 a předala Parlamentu téhož dne (16744/2014 – C8-0292/2014),

  –       s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

  –       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0072/2014),

  A.     vzhledem k tomu, že předmětem návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 je uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) ve výši 79 726 440 EUR v prostředcích na závazky a na platby v souvislosti s povodněmi, které zasáhly Srbsko a Chorvatsko v květnu 2014 a Bulharsko v červnu 2014;

  B.     vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2014;

  1.      bere na vědomí návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 7/2014, jak jej předložila Komise;

  2.      zdůrazňuje naléhavou potřebu uvolnit finanční pomoc z FSEU zemím postiženým touto přírodní katastrofou;

  3.      poukazuje na to, že nedostatek prostředků na platby v roce 2014, což byla hlavní příčina předložení NOR č. 3/2014 a doprovodného návrhu Komise na uvolnění rozpětí pro nepředvídané události, již předem vylučuje možnost nalézt zdroje pro NOR č. 7/2014 pomocí převodu;

  4.      podporuje společné závěry dohodnuté Parlamentem a Radou dne 8. prosince 2014 o schválení dodatečných prostředků na závazky v částce 80 milionů EUR z rozpočtu na rok 2014 a přenesení odpovídajících potřeb v oblasti prostředků na platby do rozpočtu na rok 2015;

  5.      schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014;

  6.      pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2014 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

  7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 51, 20.2.2014, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  15.12.2014

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds