Procedure : 2014/2163(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0072/2014

Indgivne tekster :

A8-0072/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0095

BETÆNKNING     
PDF 130kWORD 54k
15.12.2014
PE 541.423v01-00 A8-0072/2014

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen

(16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Gérard Deprez

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen

(16744/2014 – C8-0292/20142014/2163(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, endeligt vedtaget den 20. november 2013(2),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–       der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 7/2014/2014, vedtaget af Kommissionen den 17. oktober 2014 (COM(2014)0650),

–       der henviser til de fælles konklusioner, som Parlamentet og Rådet nåede til enighed om den 8. december 2014,

–       der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 7/2014/2014, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (16744/2014 – C8-0292/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0072/2014),

A.     der henviser til, at forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 7/2014 vedrører anvendelsen af 79 726 440 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond i forbindelse med oversvømmelserne i Serbien og Kroatien i maj 2014 og oversvømmelserne i Bulgarien i juni 2014;

B.     der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 7/2014 formelt er at opføre disse budgetmæssige tilpasninger på 2014-budgettet;

1.      noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 7/2014 som forelagt af Kommissionen;

2.      understreger det presserende behov for at frigive finansiel bistand gennem EU's Solidaritetsfond til de lande, der er ramt af denne naturkatastrofe;

3.      understreger, at manglen på betalingsbevillinger for 2014, som lå til grund for fremsættelsen af FÆB nr. 3/2014 og det ledsagende forslag fra Kommissionen om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter, på forhånd udelukker muligheden for at finde midlerne til ændringsforsalg nr. 7/2014 ved omfordeling;

4.      tilslutter sig de fælles konklusioner, som Parlamentet og Rådet nåede til enighed om den 8. december 2014 med henblik på at godkende yderligere forpligtelsesbevillinger på 80 mio. EUR i budgettet for 2014 og flytte de tilsvarende betalingsbehov til 2015-budgettet;

5.      godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 7/2014;

6.      pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 7/2014 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

15.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik