Menetlus : 2014/2163(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0072/2014

Esitatud tekstid :

A8-0072/2014

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0095

RAPORT     
PDF 128kWORD 55k
15.12.2014
PE 541.423v03-00 A8-0072/2014

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2014 kohta, III jagu – Komisjon

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Gérard Deprez

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2014 kohta, III jagu – Komisjon

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–       võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 20. novembril 2013. aastal(2),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–       võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 7/2014, mille komisjon võttis vastu 17. oktoobril 2014. aastal (COM(2014)0650),

–       võttes arvesse ühiseid järeldusi, milles Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele 8. detsembril 2014. aastal,

–       võttes arvesse 12. detsembril 2014. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 7/2014 kohta (16744/2014 – C8-0292/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0072/2014),

A.     arvestades, et paranduseelarve projekt nr 7/2014 on seotud ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisega summas 79 726 440 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena seoses üleujutustega Serbias ja Horvaatias mais 2014 ning üleujutustega Bulgaarias juunis 2014;

B.     arvestades, et paranduseelarve projekti nr 7/2014 eesmärk on 2014. aasta eelarvet ametlikult korrigeerida;

1.      võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 7/2014 teadmiseks;

2.      rõhutab, et loodusõnnetuse tõttu kannatada saanud riikidele tuleb kiiresti Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kaudu finantsabi anda;

3.      rõhutab, et 2014. aasta maksete assigneeringute puudujääk, mille tõttu koostati paranduseelarve projekt nr 3/2014, ja selle juurde kuuluv komisjoni ettepanek võtta kasutusele ettenägemata kulude varu, välistab põhimõtteliselt võimaluse, et paranduseelarve projekti nr 7/2014 jaoks leitaks vahendid ümberpaigutamise kaudu;

4.      kiidab heaks ühised järeldused, milles Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele 8. detsembril 2014. aastal, eesmärgiga kiita 2014. aasta eelarves heaks täiendavad kulukohustuste assigneeringud 80 miljoni euro suuruses summas ja kanda vastavad maksevajadused üle 2015. aasta eelarvesse;

5.      kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 7/2014 kohta heaks;

6.      teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 6/2014 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 51, 20.2.2014, lk 1.

(3)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Õigusteave - Privaatsuspoliitika