Menettely : 2014/2163(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0072/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0072/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0095

MIETINTÖ     
PDF 128kWORD 52k
15.12.2014
PE 541.423v03-00 A8-0072/2014

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio

(16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Gérard Deprez

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio

(16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–       ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(2),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–       ottaa huomioon komission 17. lokakuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 7/2014 (COM(2014)0650),

–       ottaa huomioon parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 antamat yhteiset päätelmät,

–       ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 7/2014 (16744/2014 – C8-0292/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0072/2014),

A.     ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys nro 7/2014 kattaa yhteensä 79 726 440 euron käyttöönoton Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ja että varojen käyttöönotto liittyy Serbiaa ja Kroatiaa toukokuussa 2014 ja Bulgariaa kesäkuussa 2014 koetelleisiin tulviin;

B.     ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 7/2014 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2014 talousarvioon;

1.      panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 7/2014;

2.      korostaa, että luonnonkatastrofista kärsineille maille on myönnettävä kiireellisesti taloudellista apua solidaarisuusrahastosta;

3.      korostaa, että vuoden 2014 maksumäärärahavaje oli syynä lisätalousarvioesityksen nro 3/2014 antamiselle ja siihen liittyvälle komission ehdotukselle ottaa käyttöön varoja ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja että määrärahavajeen vuoksi ei ole lähtökohtaisesti mahdollista löytää rahoitusta lisätalousarvioesitystä nro 7/2014 varten kohdentamalla varoja uudelleen;

4.      vahvistaa parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 antamat yhteiset päätelmät, jotta voidaan hyväksyä 80 miljoonan euron lisämaksusitoumusmäärärahat vuoden 2014 talousarvioon ja siirtää vastaavat maksumäärärahatarpeet vuoden 2015 talousarvioon;

5.      hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 7/2014;

6.      kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 6/2014 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

15.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö