Postupak : 2014/2163(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0072/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0072/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0095

IZVJEŠĆE     
PDF 137kWORD 62k
15.12.2014
PE 541.423v03-00 A8-0072/2014

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Gérard Deprez

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija

(16744/2014 – C8‑0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–       uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 koji je Komisija usvojila 17. listopada 2014. (COM(2014)0650),

–       uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine,

–       uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu isti dan (16744/2014 – C8-0292/2014),

–       uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0072/2014),

A.     budući da se nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 odnosi na mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a (EUSF) u iznosu od 79 726 440 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja zbog poplava koje su pogodile Srbiju i Hrvatsku u svibnju 2014. i poplava koje su pogodile Bugarsku u lipnju 2014.;

B.     budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 7/2014 službeni unos ove proračunske prilagodbe u proračun za 2014.;

1.      uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 koji je dostavila Komisija;

2.      naglašava da se preko Fonda solidarnosti Europske unije hitno mora dostaviti financijska pomoć državama koje su pogođene ovom prirodnom katastrofom;

3.      naglašava da manjak u odobrenim sredstvima za plaćanja za 2014., što je ujedno i temeljni razlog izrade nacrta izmjene proračuna br. 3/2014 i popratnog prijedloga Komisije da se mobilizira pričuva za nepredviđene izdatke, unaprijed isključuje mogućnost da se zajamče sredstva za nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 njihovom preraspodjelom;

4.      daje svoju podršku zajedničkim zaključcima oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine u cilju odobravanja dodatnih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 80 milijuna EUR za proračun za 2014. i preusmjeravanja odgovarajućih potreba za plaćanja u proračun za 2015.;

5.      prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014;

6.      nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 6/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(2)

SL L 51, 20.2.2014., str. 1.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

15.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Tamás Deutsch, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrej Plenković, Sergei Stanishev, Nils Torvalds

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti